Jóki Bibel a nóoŋti nlɔɔ jókwá ni hěpiŋ di wá kwèye nè a hǒm di o húulèè Kasi mbáa ni bǎn kasi. Kasi mbáa dí o wóèè ni otóo ni ediŋgèdiŋgè ɓal bí bá hǒwa ni bá wóoká jǒo a é tí a té ndéma ohǒw.

Póoŋ hǒw a té elimbi ohǒw, tôye Hěye bón wèe nóoŋ kasi dí tí a té di hǒw. Yiŋki dǐn a yoo bíí nzi é ni kasi jǒo tí.