Aller au contenu

Mbǒŋ Yehova

A til hǒw Mbo

« Min ntóm mí bwam mí nkaniŋ má hǒmin a té nkoŋsé seiŋ » (Matthieu 24:14)

Mbǒŋ Yehova—Nzá si tinè é?

Si hoǔnè a bóo ni bóo olóŋ ni hǒw mí ntì péliŋ, bê si latiŋ a yoo diam hǒk. A sóh na na si hěyèè a Hěki Yehova, Dyǒw di Bibel di héé mam seiŋ. Si hékiŋ nè Yésu Kristo si bá nyeŋgè a yoo a yééniŋ náa Kristen. Si mól tè a bolaŋ e di póndá ŋgentè a yoo hěpiŋ ɓal náa boo bíí a nóoŋti Bibel ni Ndáw Nkaniŋ. A yoo ná si tí mbǒŋ, tô ná si hǒwá, a nóoŋti Yehova Dyǒw ni mí Nkaniŋ, si bííniŋ náa Mbǒŋ Yehova.

Kê nóoŋ é jéési ebambo enternet. Láaŋ Bibel a té di ebambo.Jóki ndéma a nóoŋti si ni máasi ɓolti.

 

Siliŋ Jókwá di Bibel

Wón jókwá Bibel ŋgáa a póndá ni hǒm di boŋing wèe.

Hěye ediŋgèdiŋgè

Boliŋ a jáasi ndáw ediŋgèdiŋgè a té ebambo enternet.

Mbompine mí Mbǒŋ Yehova

Hěye hǒm dí sí lantin nè ni náa si Hěkiè.

Kasi e ti

Nóon mbêy mbwem ni kasi dí e ti.

Vidéos en langues des signes

Découvrez la Bible grâce à des vidéos en langues des signes.