Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 11

¿Pjenga ri kjagojme asamblea?

¿Pjenga ri kjagojme asamblea?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

Gi janrrage me ma̷ja̷ yo ntee yo bʼu̷njiba kja yo rretrato kʼo kuatrʼu̷ba, yo nteeyo jmuru̷ji kja na asamblea. Mi jingua, kʼo israelita tsje̷ma tsje̷ma mi jmuru̷ji jñii bes nangeje Mizhokjimi go xipji ro tsjajikʼo (Deuteronomio 16:16). Nudya yo ri testigojme e Jehová xo ri jmurgojme ja ma tsjaji mi jingua, nzi dʼa kje̷e̷ yeje bes ri jmurgojme dʼa paa, xo ri jmurgojme jñii paa. ¿Gi nee ri pa̱rge pje ri kjajme ma ri jmuru̷jme?

Ma ri jmurgojme kja asamblea ri pa̱ra̱jme na punkju̷ kjuarma. Kʼo israelita me mi ma̷ji ma mi jmuru̷ji ngekʼua ro dya̷ra̷ji kʼo mi mama o jñaa Mizhokjimi. Xo me ri ma̷kjojme yo paa ma ri jmurgojme ko in kjuarmajme ñe in kju̱jme ri xo̷ru̷jme kʼo mama e Jehová kja ne Biblia (Salmo 26:12; 111:1). Yo paa ma ri jmurgojme poji na punkju̷ kjuarma kʼu̷ nʼaño ja menzumu̷ji. Xo bʼu̷nkʼo gua e̱je̱ kja kʼo país kʼu̷ me na je̱e̱. Ma nrrempa ri ñonu̷jme, ri zenguajme yo kjuarma ri o̷nu̷jme ja ga bʼu̷nji, xo ri ñagojme pje ro pjechijme (Hechos 2:42). Me ri sʼiyagojme yo in kjuarma ñe yo in kju̱ʼu̱, me ri ma̷kjojme ma ri janrrgojmeyo, xo angezeji me ma̷ji ma janrrgajme (1 Pedro 2:17).

Ri jmurgojme ngekʼua ra jitsʼkojme ja rga kjajme kʼo mama ne Biblia. Mi jingua ma mi jmuru̷ji kʼo israelita, mi bʼu̷bʼu̷ bʼe̷zo kʼo mi jichiji pje mi mama o jñaa Mizhokjimi, mi jichiji pje ro tsjaji ngekʼua ro minji ja ma nee e Jehová (Nehemías 8:8, 12). Me na mubi kʼo jitsʼkojme kja asamblea, texe kʼo jitsʼkojmenu ba e̱je̱ kja ne Biblia. Kʼo kjuarma kʼo tesʼeji kja plataforma xitsigojme ja ga kjaa kʼo mama yo texto ngekʼua ra tendiojme ñe ra kjajme kʼo mama e Jehová. Xo bʼu̷nkʼo kjuarma ñe kju̱ʼu̱ kʼo kjaji demostración, jitsʼkojme pje ra kjajme kja in nzumu̷jme ñe ja rga xo̷pu̷jme yo ntee. Bʼu̷nkʼo manji pje ma nrrumu̷ pe̷sʼiji, xo manji pje nge kʼo pjo̷sʼu̷ji dya ra jye̷zi ra tsjaji kʼo mama e Jehová. Ma ri jmurgojme jñii paa, bʼu̷bʼu̷ kjuarma ñe kju̱ʼu̱ kʼu̷ jeji o bʼitu ñe kjaji ja ma kjaa kʼo ntee mi jingua. Ma ri janrrajmekʼo, pjo̷xku̷jme ra kjajme kʼo na joo. Kja yo asamblea xo bʼu̷bʼu̷ ntee kʼo ra jii.

  • ¿Pjenga me ri ma̷kjojme ma ri jmurgojme kja asamblea?

  • Ma ri mage kʼo paa ma ri jmurgojme, ¿ja gi mbeñege kʼu̷ ra mbo̷xkʼu̷gekʼo?