Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 22

¿Pje kjaji yo testigo e Jehová kja yo sucursal?

¿Pje kjaji yo testigo e Jehová kja yo sucursal?

Islas Salomón

Canadá

Sudáfrica

Yo in kjuarmajme kʼo pe̷pji a Betel kjaji na punkju̷ bʼe̷pji, ka̱ra̱ kjuarma kʼo opju̷ skuama kja o idioma kʼu̷ ñaji kja o país, ka̱ra̱ kʼo kamaji xiskuama, ka̱ra̱ kʼo nuu janzi xiskuama nesta ke ra tsjaji ñe janzi ra mbenpeji yo congregación, ka̱ra̱ kʼo kjaji disco ngekʼua ra a̷ra̷ji kʼo mama yo skuama xo kjaji película ngekʼua ra janrraji. Nge yo na kjaji kja yo sucursal, nzi na sucursal pjo̷sʼu̷ji naja o na punkju̷ país. Ga kjaba pjo̷sʼu̷ji yo ntee ra pjechiji pje mama ne Biblia.

Kja yo sucursal yo testigo e Jehová bʼu̷bʼu̷ kjuarma kʼu̷ otrʼu̷ji axojñi. Kʼe Cuerpo Gobernante juajnu̷ jñii o más de jñii bʼe̷zo kʼu̷ ra otrʼu̷ji axojñi kja yo sucursal. Nujyo kjuarma xipjiji kʼe Cuerpo Gobernante kʼo kjaji kja yo sucursal nu ja pe̷pjiji xo xipjiji yo nrrumu̷ ke pe̷sʼiji. Akjanu, kʼe Cuerpo Gobernante ra mba̱ra̱ pje ma tema so̷o̷ ra dyopju̷ji kja yo skuama kʼo ra xo̷ru̷jme ma ra jmuru̷jme kja congregación ñe yo discurso kʼo ri a̷rgojme kja yo asamblea. Kʼe Cuerpo Gobernante pejñe kjuarma kʼu̷ ra ma ngijñiji yo sucursal ngekʼua ra nuji ja ga pe̷pjiji. Nujyo jichiji kʼo kjuarma kʼu̷ otrʼu̷ji axojñi kja yo sucursal ja rga tsjaji o bʼe̷pji (Proverbios 11:14). Yo paa ma yo kjuarma ra ma ngijñiji yo sucursal kjaji na reunión, dʼa kjuarma unu̷ na discurso, texe yo kjuarma ñe yo kju̱ʼu̱ kʼu̷ ka̱ra̱ji kja o territorio nu sucursal so̷o̷ ra dya̷ra̷ji ne discurso zo na je̱e̱ ja bʼu̷nji.

Yo sucursal pjo̷sʼu̷ yo congregación. Kja yo sucursal manji ma ra mbedye na dʼadyo congregación. Xo manji ja rga pe̷pjiji yo precursor, yo misionero ñe yo superintendente kʼo pa zenguaji yo congregación. Kja yo sucursal nuji ja nge nu ra tsjaji yo asamblea. Xo nuji kʼo ra tsjaji ma ra jya̷nji ngumu̷ ja ni jmuru̷ji ñe pejñeji skuama kja yo congregación. Nrrexe kʼo kjaji a Betel pjo̷xku̷jme ngekʼua ra sa̷trʼa̷jme kja na punkju̷ jñiñi ra jichijme yo ntee o Jñaa e Mizhokjimi (1 Corintios 14:33, 40).

  • ¿Pje kjaji yo kjuarma yo otrʼu̷ axojñi kja yo sucursal ngekʼua ra mbo̷sʼu̷ kʼe Cuerpo Gobernante?

  • ¿Pje ma bʼe̷pji kjaji kja yo sucursal?