Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 24

¿Ja mbedye texe nu merio kʼu̷ ri kjagojme in bʼe̷pjigojme?

¿Ja mbedye texe nu merio kʼu̷ ri kjagojme in bʼe̷pjigojme?

Nepal

Togo

Gran Bretaña

Tsje̷ma tsje̷ma yo ri testigojme e Jehová ri kjagojme na punkju̷ millón Biblia ñe skuama kja na punkju̷ idioma, pe dya ri o̷tu̷jme merio yo ntee. Xo ri ja̷bʼa̷jme ngumu̷ nu ja ri jmurgojme ñe ri ja̷bʼa̷jme yo sucursal nu ja ri pe̷pjijme, ma pje sʼodʼu̷ kja kʼo ngumu̷kʼo, ri nugojme ja rga joku̷jme. Xo ri pjo̷sʼu̷jme yo betelita ñe yo misionero. Xo ri pjo̷sʼu̷jme yo ntee kʼu̷ be̷zhiji o ngumu̷ ma ga ñe̱je̱ trʼandajma o ma ga mbii nu xoñijomu̷. ¿Gi nee ri pa̱ra̱ ja mbedye nu merio pa ra kjagojmekʼo?

Dya ri o̷tu̷jme diezmo yo ntee, dya kjo ri o̷tu̷jme merio. Zo ri nestajme na punkju̷ merio ngekʼua ra jichijme yo ntee kʼo mama ne Biblia, dya kjo ri o̷tu̷jme merio. Ya zoo más de 100 kje̷e̷ ma go jñusʼu̷ji kja kʼe skuama La Atalaya: “O ntee e Mizhokjimi dya ra dyo̷ru̷ji merio yo ntee”. Ixi ñetsʼe ke e Mizhokjimi Jehová pjo̷xkojme ra kjagojme ne bʼe̷pji (Mateo 10:8).

Ri unu̷jme merio ko texe in mu̷bʼu̷jme. Kja texe nu Xoñijomu̷ yo ri testigojme e Jehová ri juajnu̷jme paa ngekʼua ra pjo̷sʼu̷jme yo ntee ra mba̱ra̱ji e Mizhokjimi. Na punkju̷ ntee nuji na joo yo ri kjagojme ngekʼua unu̷ji merio ko texe o mu̷bʼu̷ji, xo ñezgojme yo ri testigojme e Jehová ri unu̷jme merio (1 Crónicas 29:9). Kja kʼo ngumu̷ nu ja ri jmurgojme ñe nu ja ri kjagojme asamblea bʼu̷bʼu̷ tsʼicajanu, yo ntee kʼo nee ra jñutrʼu̷ji merionu, so̷o̷ ra tsjaji. O so̷o̷ ra tsjaji kja jw.org nu ja mama ja rgi unu̷ merio. Kʼo xe nda jutrʼu̷ji merio kja yo tsʼicaja nge yo ntee kʼu̷ dya pe̷sʼiji na punkju̷ merio, pe me jonteji. Angezeji kjaji kʼua ja nzi go tsjaa kʼe nrrinxu kʼu̷ dya mi ñʼeje o xira ñe kʼu̷ mi pobre. Ma e Jesús o jñanrra kʼe nrrinxu o jñutrʼu̷ yeje tsʼimerio kja tsʼicaja kʼu̷ mi bʼu̷bʼu̷ kja kʼe templo, go mama me mi jonte kʼe nrrinxu ke kʼo ntee kʼo mi jutrʼu̷ji na punkju̷ merio (Lucas 21:1-4). Nu kʼo nee ra jñutrʼu̷ji merio kja yo tsʼicaja so̷o̷ ra tsjaji, so̷o̷ ra unu̷ji “jakʼo nzi ba ngijñi in mu̷bʼu̷ji” (1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:7).

E Jehová ra sido ra ñu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ yo ntee ra unu̷ji kʼo me na joo kʼo pe̷sʼiji ngekʼua ra mbo̷sʼu̷ o Reino angeze, ga kjanu nrrexe yo ka̱ra̱ji kja ne Xoñijomu̷ ra mba̱ra̱ji kʼo ra tsjaa e Mizhokjimi yo paa yo ba e̱je̱ (Proverbios 3:9).

  • Yo ñaja religión o̷ru̷ji merio yo ntee, pe yo ri testigojme e Jehová, ¿ja mbedye yo merio ke ri kjagojme in bʼe̷pjigojme?

  • ¿Pje kjaji yo testigo e Jehová ko ne merio ke unu̷ji yo ntee ko texe o mu̷bʼu̷ji?