Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 14

¿Pje ma escuela xampu̷ji ngekʼua ra moji yo precursor?

¿Pje ma escuela xampu̷ji ngekʼua ra moji yo precursor?

Estados Unidos

Escuela de Galaad (Patterson, Nueva York)

Panamá

Yo testigo e Jehová janrraji ke me na joo ke ra pjechiji kʼo mama ne Biblia, ngekʼua xampu̷ji escuela ja poji yo kjuarma ñe yo kju̱ʼu̱ kʼu̷ jichiji yo ntee o Jñaa e Mizhokjimi na punkju̷ paa. Akjanu ra pjechiji ra xo̷pu̷ji na joo yo ntee (2 Timoteo 4:5).

Escuela ja poji yo precursor. Kʼe escuela mezhe ñanto paa, kjaji kja na ngumu̷ ja jmuru̷ji yo testigo e Jehová, ma yo precursor regular sotu̷ji na kje̷e̷ pojinu. Kʼe escuela o tsjaji ngekʼua ra jichiji yo precursor ja rga mbo̷sʼu̷ji yo ntee xo jichiji pje ra tsjaji ngekʼua ra sʼiyaji e Jehová ñe dya ra jye̷ziji nu na kjaji.

Escuela ja jichiji yo precursor ra na̷dʼa̷ji o Reino Mizhokjimi. Nunu so̷o̷ ra moji yo dya bʼe chju̷ntu̷ji ñe yo ya chju̷ntu̷ji. Kʼo nee ra mojinu pe̷ski ra e̷nji 23 asta 65 kje̷e̷ ñe ya pe̷sʼiji na punkju̷ tsje̷e̷ kʼu̷ ngeji precursor. Pe̷ski ra moji ja ra xipjiji zo me na je̱e̱ ja ra ma zopju̷ji yo ntee. Angezeji kjaji ja ba tsjaa e Jesucristo kʼu̷ go jichi na punkju̷ ntee o jñaa e Mizhokjimi ma go e̱je̱ kja ne Xoñijomu̷, kʼo kjuarmakʼo ñe yo kju̱ʼu̱ mamaji ga kjaba: “Ri bʼu̷bʼu̷trjogoba, cha̷kja̷go ra mago” (Isaías 6:8; Juan 7:29). Ma ga sa̷trʼa̷ji nu ja pejñeji, nunu nʼaño ja ga minji dya nge nzakja nu ja menzumu̷jikʼo, pe̷ski ra pjechiji o idioma kʼu̷ ñaji yo nteenu, yo jñonu̷ kʼo ra sijinu dya nge nzakja kʼo mi siji ma mi bʼu̷nji kja o ngunji, xo bʼu̷bʼu̷ ma ga sa̷trʼa̷ji nu ja me na paʼa ne jyaru̷ o me na se̷e̷. Kja kʼe escuela jichiji ra jonteji, ra pjo̷xteji, ra sʼiyaji yo ntee, ra ndeptjoji, ra se̷chiji yo ra kjogu̷jinu. Ga kjanu pjo̷sʼu̷ji o bʼe̷pji nu na kjaa o organización e Jehová kja ne Xoñijomu̷.

Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower. Ne escuela go mbu̷ru̷ nu kje̷e̷ 1943, ya moji na punkju̷ kjuarma ñe kju̱ʼu̱, ixi kjogu̷ ocho mil kʼo ya mbedyejinu nzakja misionero, o mbejñeji me na je̱e̱, nudya a go mbo̷sʼu̷ji na punkju̷ ntee kja texe ne Xoñijomu̷ ra mba̱ra̱ji Mizhokjimi (Hechos 13:47). Nzakja ma yo misionero go za̷trʼa̷ji a Perú mi otrjo congregación, pe nudya ixi kjogu̷trjo mil congregación. Ma go za̷trji a Japón yo misionero dya bʼe mi zoo dyechʼa Testigo, pe nudya ixi kjogu̷ dosciento mil. Nu escuelanu mezhe tsichʼa zana, kʼo pojinu xo̷ru̷ji na joo ne Biblia ngekʼua ra tendioji na joo. Kja kʼe escuela jichiji ja rga mbo̷sʼu̷ji yo kjuarma ngekʼua sido ra jichiji yo ntee o Jñaa Mizhokjimi kja texe ne Xoñijomu̷. Yo kjuarma ñe yo kju̱ʼu̱ kʼu̷ so̷o̷ ra moji ngeje yo precursor especial, yo misionero kʼo ya jichiji yo ntee, yo superitendente ñe o suji, ñe yo pe̷pji kja yo sucursal.

  • ¿Pje jichiji kja kʼe Escuela ja poji yo precursor?

  • ¿Kjo nge kʼo so̷o̷ ra moji kja kʼe Escuela ja jichiji yo precursor ra na̷dʼa̷ji o Reino Mizhokjimi?