Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Texe yo nota

Texe yo nota

1 E JEHOVÁ

Nu o trju̱u̱ e Diosi nge e Jehová, nee ra mama “Angeze kjapu̷ ra za̷dʼa̷ o ra bʼu̷bʼu̷”. Angeze me na ze̷zhi ngekʼua o dya̷trʼa̷ texe. Angeze so̷o̷ ra tsjaa texe kʼo mbeñe ñe kʼo nee.

Kja jñaa hebreo nu ja tʼopju̷ o trju̱u̱ e Diosi bʼu̷bʼu̷trjo nziyo letra. Kja jñangicha nujyo letra ngeje YHWH o JHVH. Kʼe Biblia ke o dyopju̷ji kja jñaa hebreo bʼe̷xtrjo ro zo̷ʼo̷ 7.000 ba jñusʼu̷ji o trju̱u̱ e Jehová. Texe yo ntee yo ka̱ra̱ kja ne xoñijomu̷ na̷mbʼa̷ji o trju̱u̱ e Jehová kʼua ja nzi ga ñaji kja o jñiñiji.

Xo̷ru̷ 1, párrafo 15, kja nu nota.

2 NE BIBLIA NGEJE “O JÑAA MIZHOKJIMI”

Yo jñaa yo junsʼu̷ kja ne Biblia je bi ñe̱je̱ kja e Disioyo. O juajnu̷ bʼe̷zo ngekʼua ro dyopju̷yo. Ngeje nzakja ma na guelo o̷tu̷ o bʼe̷che ra dyopju̷ na carta ngekʼua kʼo jñaa kʼo go dyopju̷ nge o kjaja o guelo. O espíritu Mizhokjimi o ñʼu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ kʼo ntee ngekʼua ro dyopju̷ji kʼo mi mbeñe angeze. Nde nʼaño ba ñʼu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ kʼo bʼe̷zo, bʼu̷ma mi zopju̷ji kja trʼi̱ji̱ o ma jiyo mi kjapu̷ ro jñanrra kʼo mi nee e Diosi ke ro dyopju̷ji.

Xo̷ru̷ 2, párrafo 5.

3 YO MAMA E YOSE RA KJAJI

Ngejyo junsʼu̷ kja ne Biblia kʼu̷ jitsʼko̷ji ja ga kjaa kʼo na kjuana. Nzakja ne jñaa nu mama akjaba: “Ma ri dyoji kʼo kjijñi na sʼoo, xo ri tsjijñiji a kjanu, y ri tsjaji kʼo na sʼoo”. Ga kjanu jitsʼko̷ji ke nujyo ntee yo ri dyokjo̷ji so̷o̷ ra mbo̷xku̷ji ra kjaji na joo o ra kjaji na sʼoo (1 Corintios 15:33). Ñe ne jñaa nu mama: “Nange kʼua ja ga tsjaa na ntee, je xo rga kjanu rga nzhopkʼu̷jikʼu̷”. Jitsʼko̷ji ke texe yo ri kjaji nde ra nzhogu̷ (Gálatas 6:7).

Xo̷ru̷ 2, párrafo 12.

  4 YO JÑAA YO RA ZA̸DʼA̸

Ngejyo jñaa yo mama e Diosi kʼo xitsiji ja ga nee angeze, xitsiji ja rga minji, kʼo nee ke ra kjaji o ma kjo kʼo ra jñu̷npu̷ nguenrra. Bʼu̷ma xo nge dʼa jñaa kʼu̷ xitsiji pje ra kjogu̷ kʼo paa kʼo ra sa̷ja̷. Na punkju̷ jñaa kʼo junsʼu̷ kja ne Biblia ya za̷dʼa̷.

Xo̷ru̷ 2, párrafo 13.

5 KʼO JÑAA KʼO RO ZA̸DʼA̸ KJA E MESÍAS

Texe kʼo o tsjaa e Jesús ga kjanu ba za̷dʼa̷ kʼo jñaa kʼo mi mama ja rba kjaa kʼe Mesías. Jñanrrage ja junsʼu̷: “ Kʼo jñaa kʼo ro za̷dʼa̷ kja e Mesías”.

Xo̷ru̷ 2, párrafo 17, kja nu nota.

6 KʼO RA TSJAA MIZHOKJIMI KJA NE XOÑIJOMU̸

E Jehová o dya̷trʼa̷ ne xoñijomu̷ me ma zo̷o̷ ngekʼua ro mimi yo ntee yo sʼiyaji angeze. Dya jyombeñe kʼo mi mbeñe ro tsjaa. Dya kja ra mezhe ra chjotu̷ e Diosi texe yo na sʼoo, nuʼma ra unu̷ yo na jonte ra minji texe yo paa.

Xo̷ru̷ 3, párrafo 1.

7 E SATANÁS KʼU̸ DYA JOO

E Satanás ngeje nu anxe kʼu̷ otrʼu̷ dya go dya̷ta̷ e Mizhokjimi. Xiji Satanás nange dya nee ra dya̷ta̷ e Jehová. Xo xiji Diablo nange xosbʼu̷ bʼe̷chjine e Jehová ñe jichi bʼe̷chjine yo ntee.

Xo̷ru̷ 3, párrafo 4.

  8 YO ANXE

E Jehová o dya̷trʼa̷ yo anxe ma dya bʼe mi a̷trʼa̷ ne xoñijomu̷. O tsjapu̷ ro mimiji ajensʼe. Bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ millón o anxe (Daniel 7:10). Nrre pe̷sʼiji o trʼu̱ji ñe nrre nʼaño ja ga kjaji, dya kjapu̷ji na nojo ngekʼua dya sa̷ji ma yo ntee nee ra matrʼu̷ji. Nrre nʼaño ba ñʼesʼeji ñe nʼaño bʼe̷pji kʼu̷ kjaji. Ka̱ra̱ kʼo pe̷pi a jmii e Jehová, ju̷nu̷ji o jñaa Mizhokjimi, pjo̷sʼu̷ji ñe pjo̷ru̷ji yo o mbe̷pji e Jehová yo ka̱ra̱ kja ne xoñijomu̷, ma pje kʼo mbeñe ra tsjaa e Jehová angezeji kjaji kʼe bʼe̷pji xo pjo̷sʼu̷ji yo kjuarma ma jizhiji o Jñaa e Diosi (Salmo 34:7; Apocalipsis 14:6; 22:8, 9). Dya xo ra mezhe ma ra mbo̷sʼu̷ji e Jesús kja kʼe chu̱ʼu̱ ke ni chju̱u̱ Armagedón, ra kjuatu̷ji texe yo na sʼoo (Apocalipsis 16:14, 16; 19:14, 15).

Xo̷ru̷ 3, párrafo 5; xo̷ru̷ 10, párrafo 1.

9 E NZHUBʼU̸

Nge kʼo pje nrre ri mbeñeji o pje nrre ri neji ke dya nge ja ga nee e Jehová, ne nzhubu̷ o ne pekado dya je̷zgiji ra joji na joo e Jehová, ngekʼua o dyaku̷ji o Jñaa kʼo junsʼu̷ kja ne Biblia kʼu̷ pjo̷xku̷ji ngekʼua dya ra nee ra kjaji kʼo na sʼoo. Ma e Jehová o dya̷trʼa̷ e Adán ñe e Eva dya mi pe̷sʼibi e nzhubu̷. Ma dya kja nee ro dya̷ta̷bi Mizhokjimi o mbe̷sʼibi e pekado. Nza yejebi o mbu̷ru̷ o titabi kjanu o nrru̱bi, ngeje in mboxpaleji ngekʼua nde ri pe̷sʼiji e nzhubu̷ ñe ri tu̱ji.

Xo̷ru̷ 3, párrafo 7; xo̷ru̷ 5, párrafo 3.

10 ARMAGEDÓN

Nge kʼe chu̱ʼu̱ kʼu̷ ra tsjaa e Jehová ma ra chjotu̷ texe yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ nu ja manda e Satanás.

Xo̷ru̷ 3, párrafo 13; xo̷ru̷ 8, párrafo 18.

 11 O REINO E DIOSI

O Reino Mizhokjimi nge dʼa gobierno ke e Jehová o ñʼeme ajensʼe, ngeje e Jesucristo kʼu̷ mandanu. Kja yo paa yo ra sa̷ja̷ ne Reino ngeje nu ra chjotu̷ texe yo na sʼoo. Ndeze ajensʼe ra manda texe kja ne xoñijomu̷.

Xo̷ru̷ 3, párrafo 14.

12 E JESUCRISTO

E Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ e Jesús ma dya bʼe mi trʼa̷trʼa̷ e jensʼe ñe ne xoñijomu̷. E Jehová o pejñe o trʼii kja ne xoñijomu̷ ngekʼua ro e ngu̷sʼu̷ yo ntee kja e nzhubu̷. Ma o mbo̷trʼu̷ji angeze, e Jehová o xosu̷ na yeje. Nudya je manda ajensʼe kja o Reino e Diosi.

Xo̷ru̷ 4, párrafo 2.

13 JA BA ZA̸DʼA̸ YO 70 NGOʼO YO NA̸DʼA̸ NE BIBLIA

Ne Biblia ya bi na̷dʼa̷ jingua ro sa̷ja̷ e Mesías. Ngeje ma ro kjogu̷ kʼo xiji 69 ngoʼo, nujyo ngoʼo o mbu̷ru̷ kja kʼe kje̷e̷ 455 a.C. ñe o nguaru̷ kja kʼe kje̷e̷ 29 d.C.

¿Ja rga pa̱rgo̷ji ke nge kʼe kje̷e̷ 29 d.C. ma o za̷dʼa̷yo? Yo 69 ngoʼo o mbu̷ru̷ kja kʼe kje̷e̷ 455 a.C. ma e Nehemías o za̷trʼa̷ a Jerusalén ngekʼua o yepe o xosu̷ kʼe jñiñi (Daniel 9:25; Nehemías 2:1, 5-8). Yo ngoʼo yo na̷dʼa̷ba dya ngeje yo ngoʼo yo pe̷sʼi yencho paa, nujyo ngoʼo ni jye̷tsʼpi yencho kje̷e̷, jakʼo ga mama o Jñaa e Diosi ke na paa ngeje na kje̷e̷ (Números 14:34; Ezequiel 4:6). Nujyo nee ra mama ke na ngoʼo dya kja nge 7 paa, nge 7 kje̷e̷, ma ri tsibʼi nguenrra, kʼo 69 ngoʼo so̷o̷ 483 kje̷e̷ (69 x 7). Ma ri pju̷ru̷ ri pezhe yo 483 kje̷e̷ ndeze kʼe kje̷e̷ 455 a.C. je ra zoo kja kʼe kje̷e̷ 29 d.C. Nge kʼe kje̷e̷ ma o jii e Jesús kja nrreje akjanu go mbe̷zhi e Mesías (Lucas 3:1, 2, 21, 22).

 Ne Biblia mama ke xe ro bʼe̷zhi na ngoʼo o yencho kje̷e̷. Kja yo kje̷yo ro mbo̷trʼu̷ji kʼe Mesías, nujyo go za̷dʼa̷ kja kʼe kje̷e̷ 33 d.C. Nuʼma, ma o ngichʼi kʼe kje̷e̷ 36 d.C. o mbu̷ru̷ o jichiji pje ra tsjaa o Reino e Diosi kʼo dya mi menzumu̷ a Israel (Daniel 9:24-27).

Xo̷ru̷ 4, párrafo 7.

 14 DYA KJUANA KʼO JIZHI NE “TRINIDAD”

Ne Biblia mama ke e Jehová o dya̷trʼa̷ texe yo bʼu̷bʼu̷ ñe kʼu̷ o dya̷trʼa̷ e Jesús ma dya bʼe mi a̷trʼa̷ e jensʼe ñe ne xoñijomu̷ (Colosenses 1:15, 16, TNM). E Jesús dya ngeje e Diosi kʼu̷ so̷o̷ ra tsjaa texe. Angeze dya o mama ke ri chjenjui e Diosi ngekʼua ba mama ga kjaba: “mi Tatago xenda na nojo ke na ngezgo” (Juan 14:28; 1 Corintios 15:28). Pe bʼu̷bʼu̷ yo religión yo jizhi kʼe Trinidad, ga kjanu manji ke e Tata, e Trʼii ñe nu espíritu santo nrre chjentrji. Pe ne jñaa “Trinidad” dya ri cho̷trʼu̷ kja ne Biblia. Dya kjuana yo jizhiji ga kjanu.

Nu espíritu santo ngeje nu o ze̷zhi e Diosi, nge nu ni tsjaa ja nzi ga mbeñe ñe ja nzi ga nee Angeze. Dya ngeje na ntee. Nzakja ga mama ne Biblia ke o espíritu Mizhokjimi “o kjogu̷ amboo o mu̷bʼu̷ texeji” kʼo otrʼu̷ mi teñeji e Jesús. Xo mama e Jehová ra tsjaa ke nu espíritu santo “ra ma bʼu̷bʼu̷ kja o mu̷bʼu̷ yo ntee yo ka̱ra̱ texe kja ne xoñijomu̷” (Hechos 2:1-4, 17).

Xo̷ru̷ 4, párrafo 12; xo̷ru̷ 15, párrafo 17.

15 NE NGRONSI O NE CRUZ

Kʼo o discípulo e Jesús dya mi ju̷̱ji ne ngronsi ma mi matrʼu̷ji Mizhokjimi, ¿pjenga?

 1.  Ya mezhe ke yo religión yo dya ga kjuana pe̷sʼiji ne ngronsi. Mi ju̷̱ji ne ngronsi mi jingua ma mi matrʼu̷ji yo o dya̷trʼa̷ Mizhokjimi. Xo mi ju̷̱ji ne ngronsi kʼo ntee kʼo dya mi pa̱ra̱ji Mizhokjimi ma mi chjansʼaji kʼo bʼe̷zo ñe kʼo nrrinxu ma mi matrʼu̷ji o tsʼitaji. Zo̷ ya bi kjogu̷ 300 kje̷e̷ ke a bi nrru̱u̱ e Jesús, ni ri dʼaja kʼo mi enchʼe o mu̷bʼu̷ angeze mi matrʼu̷ ne ngronsi. Xe go kjogu̷ na punkju̷ kje̷e̷ ma dʼa bʼe̷zo kʼu̷ mi manda a Roma kʼu̷ mi chju̱u̱ Constantino, o tsjapu̷ ro matrʼu̷ji ne ngronsi kja kʼo religión kʼo dya kjuana. Ga kjanu xe ro che̷zhi na punkju̷ ntee kja kʼo religión kʼo mi kjapu̷ mi teñeji e Cristo. Pe e Jesús dya o nrru̱u̱ kja ngronsi. Na skuama kʼu̷ go dyopju̷ji yo religión católica mama: “Kʼo ntee mi pe̷sʼiji ne ngronsi ma dya bʼe ma e̱je̱ e Cristo, xo pe̷sʼiji ne ngronsi kʼo ntee kʼo dya teñe e Cristo” (New Catholic Encyclopedia).

 2.    E Jesús dya o ndu̱u̱ kja na ngronsi. Ja kʼo ma dyopju̷ji griego, ne jñaa “ngronsi” nee ra mama na “dyaxu̷”, na “morio” ñe na “zaʼa”. Na Biblia mama ga kjaba: “Yo jñaa kʼo go dyopju̷ji kja griego [kja Nuevo Testamento] dya bʼu̷bʼu̷ ni ri na jñaa ke ri na̷dʼa̷ yee zaʼa” (The Companion Bible). E Jesús go nrru̱u̱ kja na zaʼa.

 3.  E Jehová dya nee ke ra xo̷rpu̷ji yo tsʼita ñe yo pje nrre ju̷̱ji yo ntee ngekʼua ra matrʼu̷ji angeze (Éxodo 20:4, 5; 1 Corintios 10:14).

Xo̷ru̷ 5, párrafo 12.

16 RA MBEÑEJI MA GO NDU̱U̱ E JESUCRISTO

E Jesús o manda kʼo discípulo ro mbeñeji kʼe paa ma o ndu̱u̱ angeze. Tsje̷ma kjaji akjanu kja kʼe paa 14 ne zana nisán xo nge kʼe paa ma kʼo mi menzumu̷ a Israel mi kjaji kʼe mbaxkua kʼu̷ mi xiji Pascua. Kjoku̷ji vino ñe tjomechʼi kja o dye̷e̷ yo ntee, nujyo ni jye̷spi o cuerpo (nzero) ñe o kjii e Jesús. Kʼo ra manda ajensʼe nzakja e Jesús nge kʼo ra zii kʼe trjomechʼi ñe kʼe vino. Yo ntee yo tebʼe ra mimiji kja ne xoñijomu̷ kʼu̷ me rga zo̷o̷ ra ma dya̷ra̷tjoji, dya siji kʼe tjomechʼi ni ri nge kʼe vino.

Xo̷ru̷ 5, párrafo 21.

17 ¿PJE NGE NE ALMA?

Kja ne Traducción del Nuevo Mundo kʼu̷ go dyopju̷ji kja inglés, ma na̷dʼa̷ “alma” nge (1) na ntee, (2) na añimale ñe (3) o zaku̷ (o nu bida) na ntee o na añimale. Ra nuji ja ga kjaa yo jñii jñaa:

 • Na ntee. “Kja kʼo paa ma mi bʼu̷bʼu̷ e Noé, [...] ma mi a̷trʼa̷ji kʼe arca, nu ja ngichʼi janzitrjo ntee, jñincho alma, ngekʼua dya o nrru̱ji kja nrreje” (1 Pedro 3:20, TNM). Ma go dyopju̷ji ne jñaa “alma” nee ra mama ke mi ngeje kʼo ntee, nzakja e Noé, nu suu, kʼo jñii o trʼii ñe kʼo o kjo̷o̷ angeze.

 • Yo añimale. “E Diosi o mama ga kjaba: ʽRa nga̱ʼa̱ kja yo ndeje yo pje nde ma añimale [“alma”] xo ra nga̱ra̱ yo añimale [“alma”] yo ra chjinsʼapju̷ a ndee ajensʼeʼ. Nukʼua o mama  e Diosi: ‘Ra nga̱ra̱ yo pje nde ma añimale [“alma”] yo ra bʼu̷bʼu̷ a jmii yo ntee, yo ra ngu̷trʼu̷ o pjeme a jomu̷ ñe yo ra nga̱ra̱ kja trʼejeʼ. Je ba kjanu ba za̷dʼa̷” (Génesis 1:20, 24).

 • O zaku̷ na ntee o na añimale. E Jehová o xipji e Moisés: “Ya nrru̱u̱ texe kʼo bʼe̷zo kʼo mi jodʼu̷ ro mbo̷trʼkʼu̷geji [o kʼo mi jonkʼu̷ji in alma]” (Éxodo 4:19). Ma e Jesús mi bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ o mama: “Ngetsʼko̷ na mbo̷ru̷ kʼu̷ me na joo; na mbo̷ru̷ kʼu̷ na joo, unu̷ o bida [“alma”] ga mbo̷ru̷ o tsʼime” (Juan 10:11, TNM).

  Ma na ntee kjaa na bʼe̷pji ko texe o zaku̷ (o “alma”), nee ra mama ke me nee ra tsjaa na joo ne bʼe̷pji (Mateo 22:37; Deuteronomio 6:5). Kja ne Biblia ne jñaa “alma” xo nge kʼo nepe o mu̷bʼu̷ na ntee. So̷o̷ ra mango̷ji ke na añima nge na alma kʼu̷ ya nrru̱u̱ (Números 6:6; Proverbios 23:2; Isaías 56:11; Ageo 2:13).

Xo̷ru̷ 6, párrafo 5, kja nu nota; xo̷ru̷ 15, párrafo 17.

18 ¿PJE NGE NE KJIMI O ESPÍRITU?

Ne jñaa “kjimi” o “espíritu” kʼu̷ go dyopju̷ji kja hebreo ñe griego, kja ne Traducción del Nuevo Mundo kja inglés nrre nʼaño ma kjaa ne jñaa. Pe nge yo dya so̷o̷ ra jandaji, nzakja ne ndajma ñe o jñu̷u̷ na ntee o na añimale. Xo nge yo anxe o yo demonio ñe o espíritu Mizhokjimi kʼu̷ nge o ze̷zhi kʼu̷ pe̷sʼi angeze. Kja ne Biblia dya mama ke ma ra nrru̱u̱ na ntee pje kʼu̷ pe̷sʼi amboo kʼu̷ ra mbesʼe ñe ra bʼu̷bʼu̷trjo (Éxodo 35:21; Salmo 104:29; Mateo 12:43; Lucas 11:13).

Xo̷ru̷ 6, párrafo 5, kja nu nota; xo̷ru̷ 15, párrafo 17.

19 ¿PJE NGE NU GEHENA?

Kʼu̷ mi xiji Gehena mi ngeje na kotʼu̷ kʼu̷ bʼe̷chi mi bʼu̷bʼu̷ a Jerusalén nu ja mi trju̷tʼu̷ji kʼo kañabu̷. Dya kjo so̷o̷ ra mama ke mi kjapu̷ji ro supjre o ro nrru̷trʼu̷ji kʼo ntee ñe kʼo añimale kja kʼe kotrʼu̷ kja kʼo paa ma mi bʼu̷bʼu̷ e Jesús. Ngekʼo ne Gehena dya nge nu ja kjapu̷ji ra supjre o ra nrru̷trʼu̷ji yo añima texe yo paa. Ma e Jesús go na̷dʼa̷ kʼo ntee kʼo ro  pa̱ntrʼa̱ji kja Gehena mi nee ro mama ke ixto chjotu̷ji (Mateo 5:22; 10:28, TNM).

Xo̷ru̷ 7, párrafo 20.

20 NU PADRENUESTRO

Nge nu jñaa nu go jichi e Jesús kʼo o discípulo ja rba dyo̷tu̷ji e Mizhokjimi. E Jesús o jitsʼko̷ji pje so̷o̷ ra o̷tu̷ji e Diosi ma ra zopju̷ji:

 • “Ni jyodʼu̷ kʼu̷ texeji ra respetao in chju̱ge”

  Ri o̷ru̷ji ke e Jehová ra chjotu̷ yo bʼe̷chjine kʼo kjapu̷ ra poxu̷ o trju̱u̱ ñe texe ja ga tsjaa. Ga kjanu ra kjogu̷ ngekʼo texe yo bʼu̷bʼu̷ a jensʼe ñe kja ne xoñijomu̷ ra tsjapu̷ji ni mubi o trju̱u̱ e Diosi ñe ra respetaojikʼu̷.

 • “Penkejme in reino”

  Ri o̷ru̷ji ke o Reino e Diosi ra kjuatu̷ texe yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ nu ja manda e Satanás. Xo ri o̷ru̷ji ke o Reino ra manda kja ne xoñijomu̷, nukʼua ra tsjapu̷ ra mbe̷zhi ne xoñijomu̷ me rga zo̷o̷.

 • “Nrrexe yo ka̱ra̱ ajensʼe ñe kja ne xoñijomu̷ ra dya̷tkʼa̷ji”

  Ri o̷ru̷ji ra za̷dʼa̷ kʼo mi mbeñe e Diosi ro tsjaa kja ne xoñijomu̷ ngekʼua ra nga̱ra̱ ntee kʼo dya kja ra mbe̷sʼiji e nzhubu̷ ñe ra mimiji texe yo paa kja ne xoñijomu̷ nu me rga zo̷o̷. Je ma kjanu ma nee angeze ma o dya̷trʼa̷ e Adán ñe e Eva.

Xo̷ru̷ 8, párrafo 2.

21 O NGU̸XKU̸JI KJA E NZHUBU̸

E Jehová o dyaku̷ji kjo ro ngu̷xku̷ji kja e nzhubu̷ ngekʼo dya kja ro tu̱ji. Go pejñe o trʼii ngekʼo ro ngontrʼu̷ kʼe nzhubu̷ ga kjanu ro so̷o̷ ro nzhoku̷zu̷ji kʼo mi pe̷sʼi e Adán ma dya bʼe mi tunsʼu̷ nzhubu̷ ñe ra joji na joo e Jehová. Xo go pejñe e Jesús kja ne xoñijomu̷ ngekʼo ro pa̷trʼpa̷ yo ntee rba nrru̱u̱. Kʼu̷ bi nrru̱u̱ e Jesús o ngu̷sʼbʼu̷ e nzhubu̷ yo ntee yo a̷ta̷ e Diosi ngekʼo ra mimiji texe yo paa.

Xo̷ru̷ 8, párrafo 21; xo̷ru̷ 9, párrafo 13.

 22 ¿PJENGA ME NI MUBI NU KJE̸E̸ 1914?

Ne jñaa kʼo bi mama e Daniel kja ne capítulo 4 jitsʼko̷ji ke e Yose ro ñʼesʼe ajensʼe o Reino kja nu kje̷e̷ 1914.

Ro za̷dʼa̷ kʼo bi na̷dʼa̷ji: Kʼo mi mbeñe ro tsjaa e Jehová, o tsjapu̷ ro nginchʼi kja dʼa trʼi̱ji̱ e Nabucodonosor, o nginchʼi dʼa zaʼa [o dʼa xijño] kʼu̷ me ma nrra̱a̱ kʼu̷ ro dye̷ziji. Kja o trʼi̱ji̱ o jñanrra ja ba jyu̷trʼbʼu̷ji a nguaa nu zaʼa na yeje trʼezi, naja kʼu̷ mi nge cobre ñe naja kʼu̷ mi nge hierro ngekʼua dya kja ro teʼe, kja ro kjogu̷ yo yencho kje̷e̷. Nuʼma ro xa̷pka̷ji ngekʼua ro teʼe na yeje (Daniel 4:1, 10-16).

Ja rba za̷dʼa̷ kʼo bi na̷dʼa̷ji: Nu zaʼa mi chjenjui o Reino e Yose. Na punkju̷ kje̷e̷ e Jehová o juajnu̷ kjo ro pa̷trʼpa̷ rba manda kja kʼe menzumu̷ Israel (1 Crónicas 29:23). Kʼo bi ñʼeme e Diosi ro manda, o mbu̷ru̷ o tsjaji na sʼoo, ngekʼo e Jehová dya kjo xe go ñʼeme kjo ro pa̷trʼpa̷ rba manda. O chjotu̷ji kʼe jñiñi Jerusalén nu kje̷e̷ 607 a.C., ga kjanu ba mbu̷ru̷ yo yencho kje̷e̷ (2 Reyes 25:1, 8-10; Ezequiel 21:25-27). E Jesús o na̷dʼa̷ yo yencho kje̷e̷ ma o mama ke “kʼo dya menzumu̷ a Jerusalén, ngeje kʼo ra mandanu, asta ma ra za̷dʼa̷ kʼu̷ ya mama Mizhokjimi kʼu̷ dya kja ra mandaji” (Lucas 21:24). Ngekʼo yo yencho kje̷e̷ dya bʼe mi sa̷dʼa̷ ma e Jesús o e̱je̱ kja ne xoñijomu̷. E Jehová o mama ke ro ñʼeme kjo ro manda ma ro nguaru̷ ro za̷dʼa̷ yo yencho kje̷e̷. Kʼu̷ ro ñʼeme ro manda ngeje e Jesús, angeze ra mbo̷sʼu̷ texe o menzumu̷ e Yose kʼo ri ka̱ra̱ kja ne xoñijomu̷ texe yo paa (Lucas 1:30-33).

¿Janzi o mezhe kʼo yencho kje̷e̷? Nujyo o mezhe 2.520 kje̷e̷, o mbu̷ru̷ kja kʼe kje̷e̷ 607 a.C. ñe o za̷dʼa̷ ma ya nge ro nguaru̷ nu kje̷e̷ 1914 d.C. Nuʼma e Jehová o ñʼesʼe e Jesús kʼu̷ mi nge e Mesías ro manda kja o Reino angeze ajensʼe.

 ¿Ja ga mbezheji yo 2.520 kje̷e̷? Kja ne Biblia mama ke jñii ndee kje̷e̷ nge 1.260 paa (Revelación [Apocalipsis] 12:6, 14, TNM). Ga kjanu ma ri tsibʼi nguenrra yo yencho kje̷e̷ sa̷sʼa̷ 2.520 paa. Yo 2.520 paa ngeje 2.520 kje̷e̷ ma ri tsibʼi nguenrra yo mama ne Biblia ke na paa chjenjui na kje̷e̷ (Números 14:34; Ezequiel 4:6).

Xo̷ru̷ 8, párrafo 23.

23 NU ARCÁNGEL MIGUEL

Ne jñaa “arcángel” nee ra mama “kʼu̷ manda kja yo anxe”. Ne Biblia mama ke dʼatrjo arcángel kʼu̷ bʼu̷bʼu̷ ñe ni chju̱u̱ Miguel (Daniel 12:1; Judas 9).

E Miguel ngejnu otrʼu̷ axojñi kja texe yo anxe yo pe̷pi e Diosi. Kja Apocalipsis 12:7 mama ga kjaba: “E Miguel ñe kʼo o anxe Mizhokjimi kʼo mi dyoji, o chu̱ji ko kʼe kʼijmi ñe kʼo anxe kʼo mi dyoji kʼe kʼijmi”. Kja Apocalipsis mama ke e Jesús ngeje kʼu̷ otrʼu̷ axojñi kja yo anxe, ngekʼua ri nuji ke e Jesús xo ni chju̱u̱ Miguel (Apocalipsis 19:14-16).

Xo̷ru̷ 9, párrafo 4, kja nu nota.

24 YO PAA YO NI NGUARU̸

Ngejyo paa ma pje nrre ro kjogu̷ kja texe ne xoñijomu̷ ñe ro jñetsʼe ma o Reino Mizhokjimi ya nge ro chjotu̷ texe yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ nu ja manda e Satanás. Yo paa xo xiji ga kjaba: “Yo paa ma ra nguaru̷ yo bʼu̷bʼu̷ kja nu xoñijomu̷” ñe “ma ra bʼu̷bʼu̷ o Trʼii e bʼe̷zo”, kja ne Biblia nde chjenjui yo jñaa (Mateo 24:3, 27, 37, TNM). Yo paa yo ri manji o mbu̷ru̷ ma e Jehová o ñʼesʼe e Jesús kja o Reino ajensʼe nu kje̷e̷ 1914, ra nguaru̷ yo paa ma ra chjotu̷ji nu ja manda e Satanás kja Armagedón (2 Timoteo 3:1; 2 Pedro 3:3).

Xo̷ru̷ 9, párrafo 5.

 25 RA XOSU̸JI YO AÑIMA

Nge ma e Diosi ra xosu̷ kʼo ya nrru̱u̱. Kja ne Biblia na̷dʼa̷ ke o xosu̷ji nzincho añima. Nge o ze̷zhi e Diosi o mbo̷sʼu̷ e Elías, e Eliseo, e Jesús, e Pedro ñe e Pablo ngekʼo ro xosu̷ji kʼo a bi nrru̱u̱. E Jehová mama ke ra xosu̷ kʼo añima “kʼo o tsjaa na joo ñe kʼo o tsjaa na sʼoo” ngekʼo ra mimiji kja ne xoñijomu̷ (Hechos 24:15). Ne Biblia xo mama ke ra xosu̷ji janzi ntee kʼo ra zidyiji ajensʼe. Nujyo nge yo go juajnu̷ Mizhokjimi ngekʼo ra ma mimiji ajensʼe nu ja bʼu̷bʼu̷ e Cristo (Juan 5:28, 29; 11:25; Filipenses 3:11, NTD; Apocalipsis 20:5, 6, NTD).

Xo̷ru̷ 9, párrafo 13.

26 YO ZOPJU̸ YO DEMONIO

Nge kʼu̷ kjaa yo ntee ma nee ra zopju̷tsje̷ji yo demonio, o jodʼu̷ji kjo ra mbo̷sʼu̷ji nzakja yo xiji se̷ro̷ (sañime̷), ñespete, yo pa̱ra̱ pje ra kjogu̷, yo pa̱tʼpa̱ o pjeñe na ntee ñe yo zopju̷ yo añima. Yo xo̷trpu̷ yo seje, yo pa̱ra̱ pje ra kjogu̷, yo kjaa magia, yo kjaa yo se̷ro̷, yo paa kja trjodʼu̷ ñe yo kreoji yo ni ñe̱je̱ kja o ze̷zhi yo demonio, nge yo xo kjaji yo zopju̷ yo demonio. Xo ngeje texe yo na sʼoo yo kreoji yo ntee ra kjogu̷ nzakja ma janrraji na bʼomixi, ja kjo nrre ju̷trʼu̷ji na mbatrju̷mu̷ ngekʼua dya ra zobʼu̷ji, ja kʼo nrre kuatu̷ji ngronsi ngekʼo ra kʼueñe yo sʼondajma ñe pje kʼo nrre kreoji. Yo ntee yo kjaa ga kjanu, mbeñeji ke yo añima sido tetrjoji ñe pe̷zhiji ra tsjapu̷ji kʼo na sʼoo. Yo demonio me jodʼu̷ pje ra tsjaa ngekʼo yo ntee dya ra dya̷ta̷ji e Diosi. Bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ skuama, yo horóscopo, yo película, yo ja nrre kuatrʼu̷ ñe yo trjo̱njo̱ kʼu̷ pezhe pje nrre kjaa yo demonio, ne magia ñe yo ni ñe̱je̱ kja o ze̷zhi yo demonio. Nujyo kjapu̷ji ke yo ntee me joo rga zo̷ji ma ra nuji o ra dya̷ra̷jiyo ñe mbeñeji ke dya pje ra kjogu̷. Bʼu̷bʼu̷ ntee yo pje nrre kjaa kʼe paa ma kjo kʼo ra nrru̱u̱ ñe ma ra dyo̷gu̷ji, kjinsbʼiji o paa, so̷tpʼu̷ji o kje̷e̷ ñe pje kʼo nrre pa̷sʼbʼa̷ji, pe bʼu̷bʼu̷ kʼo peskʼu̷ ra nuu yo demonio. Bʼu̷bʼu̷ kʼo ntee kʼo sii ñʼechje kʼu̷ kjapu̷ ra sʼodʼu̷ o pjeñe ngekʼua ra so̷o̷ ra tsjaji kʼo mama yo demonio (Gálatas 5:20; Apocalipsis 21:8).

Xo̷ru̷ 10, párrafo 10; xo̷ru̷ 16, párrafo 4.

 27 E JEHOVÁ MANDA TEXE

Ngextrjo e Mizhokjimi Jehová me na ze̷zhi, angeze bo dya̷trʼa̷ texe yo bʼu̷bʼu̷ (Revelación 15:3, TNM). Ngekʼua texe yo bʼu̷bʼu̷ nge o kjaja angeze ñe so̷o̷ ra manda kja texe yo o dya̷trʼa̷ (Salmo 24:1; Isaías 40:21-23; Apocalipsis 4:11). Texe yo o dya̷trʼa̷ e Jehová o unu̷ ley nzi dʼaja ñe so̷o̷ ra ñʼeme kjo ra manda. Ma ri sʼiyaji ñe ri a̷ta̷ji Mizhokjimi ra jñetse ke ri tʼekjañomu̷ji ja ga manda angeze (1 Crónicas 29:11).

Xo̷ru̷ 11, párrafo 10.

28 YO YOXKU̸ O YO SJO̸BʼU̸ O LELE

Nge kʼo kjaa na ndinxu ma nee ra mbo̷tʼu̷ o tsʼilele (o tsʼimbane). Dya nee ra mama kʼu̷ ro ndogu̷tsje̷ o lele ni xo ri nge ma dya sa̷mpa̷ o cuerpo ra ndunte. Nu tsʼilele ngeje na ntee ndeze nu paa ma o ndunte nu ndinxu.

Xo̷ru̷ 13, párrafo 5.

29 YO XICHʼPʼIJI KJII KJA ÑITSJI

Nge ma na doctor ra xichʼbʼi kjii kja o ñitsji na ntee. Bʼu̷ma ngetsje̷ o kjii kʼe ntee kʼu̷ o dyoʼpʼu̷ji ma iyo nge o kjii nʼaño ntee. Xo nge ma na doctor ra xo̱ku̷ yo nziyo yo chja̱na̱ ne kjii ngekʼua natrjo kʼu̷ ra xichʼbʼi kja o ñitsji na ntee. Yo nziyo yo chja̱na̱ ne kjii ngeje: Nu plasma, yo glóbulo rojo, yo glóbulo blanco ñe yo plaqueta.

Xo̷ru̷ 13, párrafo 13.

 30 MA GUE̸NCHʼKIJI

Kja ne Biblia ne jñaa “gue̷nchʼi”, dya ngextrjo ra jñu̷npu̷ji nguenrra na ntee ma pje kʼo o tsjaa. Ma kjo kʼo ra xitsʼko̷ji na joo pje ra kjaji ñe xitsiji kʼo dya ra kjaji chjentjui ke na gue̷nchʼko̷ji. Ma e Jehová gue̷nchʼi na ntee dya gue̷nchʼi na ze̷zhi ñe dya ma̷ja̷ ma supjre kʼe ntee (Proverbios 4:1, 2). E Jehová o unu̷ yo tata ñe yo nana na trju̱ru̷ ngekʼua ra mba̱ra̱ji ja rga gue̷nchʼiji o trʼiji. Mizhokjimi pa̱ra̱ ja rga gue̷nchʼi na ntee ngekʼua dya ra togu̷ o mu̷bʼu̷ kʼe ntee (Proverbios 12:1). E Jehová sʼiya ñe jichi yo ntee. Angeze pjo̷sʼu̷yo ngekʼua ra potu̷ o pjeñeji akjanu ra ngijñiji ñe ra tsjaji ja ga nee angeze. Ma yo tata ñe yo nana gue̷nchʼiji o trʼiji ni jyodʼu̷ ra xipjiji pjenga na joo kʼu̷ ra dya̷ta̷ji. Xo jichiji ra sʼiyaji e Jehová ñe ra dya̷tʼa̷ji kʼo mama angeze kja ne Biblia.

Xo̷ru̷ 14, párrafo 13.

31 YO DEMONIO

Yo demonio nge yo anxe yo kjaa na sʼoo, dya so̷o̷ ra janrrajiyo ñe xenda na ze̷zhiji ke yo ntee. Go mbe̷zhiji demonio ma dya kja go dya̷ta̷ji Mizhokjimi ñe me u̷mbu̷ji angeze (Génesis 6:2; Judas 6). Yo demonio o nrreñeji e Satanás ngekʼua dya kja go dya̷ta̷ji e Jehová (Deuteronomio 32:17; Lucas 8:30; Hechos 16:16; Santiago 2:19).

Xo̷ru̷ 16, párrafo 4.