Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 16

Matrʼu̷ Mizhokjimi ja ga nee angeze

Matrʼu̷ Mizhokjimi ja ga nee angeze

1, 2. ¿Pje ma trʼo̷nu̷ ra kjatsje̷ji ñe pjenga mi na joo ke ri tsjageyo?

NUDYA kʼu̷ a bi xo̷rge ne Biblia, a bi pjechi ke na punkju̷ ntee manji ke matrʼu̷ji Mizhokjimi, pe jizhiji ñe kjaji kʼo dya joo ga nuu e Mizhokjimi (2 Corintios 6:17). E Jehová xitsiji ra pedyeji kja yo religión yo dya kjuana, kʼu̷ nge nu “ndajñiñi nu ni chju̱u̱ [...] Babilonia” (Apocalipsis 18:2, 4). ¿Pje ri tsjagema? Nzi dʼazgo̷ji ra juajnu̷ji pje ra kjaji ñe ra o̷ntsje̷go̷ji: “¿Kjo ri nee ra matrʼu̷go̷ Mizhokjimi kʼua ja nzi ga nee angeze o ri nee ra matrʼu̷go̷ kʼua ja nzi rga nego̷?”.

2 Ma ya bi jye̷zi nu religión kʼu̷ dya ga kjuana, me na joo kʼo bi tsjaa. Pe bʼu̷ma xi gi kjatrjo yo pje nrre kjaji kja yo religión yo dya na kjuana. Ra nuji pje nrre kjaa yo ntee, xo ra pa̱ra̱ji ja ga nuu e Jehová kʼo kjaji ñe pjenga na joo ke ra nugo̷ji nzakja angeze.

XO̸RPU̸JI YO TSʼITA ÑE O̸TRʼPU̸JI YO AÑIMA

3. a) ¿Pjenga bʼu̷bʼu̷ ntee ke dya so̷o̷ ra jye̷ziji ra xo̷rpu̷ji yo tsʼita ma matrʼu̷ji Mizhokjimi? b) ¿Ja ga nuu e Mizhokjimi yo matrʼu̷ yo tsʼita?

3 Ndeze mi jingua yo ntee xo̷rpu̷ji yo tsʼita ñe pe̷sʼiji nitsjimi kja o ngumu̷ji ngekʼua ra matrʼu̷ji Mizhokjimi. Ma xo i kjagekʼo, bʼu̷ma dya ri so̷ge na joo ma dya kja ri tsjagekʼo. Pe dya ri jyombeñe ke e Jehová jitsiji ja rga matrʼu̷ji angeze. Kja ne Biblia mama ke e Jehová dya nee ke ra xo̷rpu̷ji yo tsʼita ma ri matrʼu̷ji angeze (xo̷ru̷  Éxodo 20:4, 5; * Salmo 115:4-8; Isaías 42:8; 1 Juan 5:21NTD).

4. a) ¿Pjenga dya joo ke ra o̷trʼpu̷ji kʼo añima? b) ¿Pjenga go xipji e Jehová kʼo mi menzumu̷ a Israel ke dya ro zopju̷ji kʼo añima?

4 Na punkju̷ ntee pje nrre kjaji ñe xo̱ku̷ji nrrajme ngekʼua ra tsjapu̷ ra ma̷ja̷ kʼo añima. Angezeji jodʼu̷ji pje ra mba̷spʼa̷ji kʼo ya nrru̱u̱ ñe o̷trʼpu̷ji Mizhokjimi ra mbo̷sʼu̷ji. Pe a ro pjechiji ke kʼo añima dya so̷o̷ ra mbo̷xku̷ji ñe dya so̷o̷ ra tsjaku̷ji kʼo na sʼoo. Kʼo ya nrru̱u̱ dya kja bʼu̷bʼu̷ji. Yo padya, bʼu̷nkʼo manji kʼu̷ xi bʼu̷ntrjo kʼo ya nrru̱u̱, pe dya ga joo ke ra zopju̷ji kʼo añima nangeje nge yo demonio kʼo ñaji. Dya ra kjajiyo nangeje e Jehová go xipji kʼo mi menzumu̷ a Israel ke dya ro zopju̷ji kʼo añima ñe dya pje ro nee ro mba̱ra̱ji ja ga tsjaa yo demonio (Deuteronomio 18:10-12; jñanrra nu nota 26 kja nu página 221 ñe nu nota 31 kja nu página 223).

5. ¿Pje ri tsjage ngekʼua dya kja ri xo̷rpu̷ yo tsʼita ñe dya ri dyo̷trʼpʼu̷ kʼo ya nrru̱u̱?

5 ¿Pje ri tsjage ngekʼua dya kja ri xo̷rpu̷ yo tsʼita ñe dya ri dyo̷trʼpu̷ kʼo ya nrru̱u̱? Na joo ke ri xo̷ru̷ ne Biblia ñe ri tsjijñi na joo ja ga nuu e Jehová ma gi xo̷rpu̷geyo. E Jehová dya nuu na joo kʼo kjaji ga kjanu (Deuteronomio 27:15). Texe yo paa ra o̷tu̷ji e Jehová ra mbo̷xku̷ji ngekʼua ra matrʼu̷ji ja ga nee angeze (Isaías 55:9). E Jehová ra mbo̷xkʼu̷ ngekʼua ri jye̷zi kʼo kjaji kja yo religión yo dya kjuana.

¿NA JOO RA KJAJI NU MBAXKUA NAVIDAD?

6. ¿Pjenga go juajnu̷ji nu paa 25 nu zana diciembre ngekʼua ro tsjapu̷ji mbaxkua e Jesús?

6 Kja texe ne xoñijomu̷ yo ntee xenda kjaji nu mbaxkua  Navidad, nangeje mbeñeji ke ngeje nu paa ma go musʼu̷ji e Jesús. Pe nu Navidad je ni ñe̱je̱ kja yo religión yo dya ga kjuana. Na enciclopedia mama ke kʼo mi menzumu̷ a Roma dya mi matrʼu̷ji Mizhokjimi ñe mi kjapu̷ji mbaxkua nu jyaru̷ kʼe paa 25 nu zana diciembre kʼu̷ nge ma mi sa̷sʼa̷ kje̷e̷. Kʼo mi otrʼu̷ axojñi kja kʼo religión kʼo dya ga kjuana mi neji ke na punkju̷ ntee ro mbe̷zhiji cristiano, ngekʼua go mbu̷ru̷ go tsjapu̷ji o mbaxkua e Jesús nu paa 25 nu zana diciembre, zo̷ dya bi musʼu̷ji kʼe pakʼu̷ (Lucas 2:8-12). O discípulo e Jesús dya mi kjaji kʼe mbaxkua kʼu̷ ni chju̱u̱ Navidad. Kja na libro junsʼu̷ ke ma ya bi kjogu̷ dosciento kje̷e̷ ma bi musʼu̷ji e Jesús, ‘dya kjo mi pa̱ra̱ ñe dya kjo mi kjaa trʼo̷nu̷ jingua bi musʼu̷ji e Jesús’ (Los orígenes sagrados de las cosas profundas). Nu mbaxua kʼu̷ ni chju̱u̱ Navidad go mbu̷ru̷ go tsjaji ma ya bi kjogu̷ na punkju̷ kje̷e̷ ndeze ma go mimi e Jesús kja ne xoñijomu̷.

7. ¿Pjenga dya kjaji nu mbaxkua Navidad yo ntee yo kjaji kʼo go mama e Jesús?

7 Na punkju̷ ntee pa̱ra̱ji ja ni ñe̱je̱ nu mbaxkua kʼu̷ ni chju̱u̱ Navidad ñe kʼo kjaji kʼe paa, nzakja ma potka unu̷ji regalo. Kja Inglaterra ñe janzi jñiñi a América go sa̷ja̷ nu paa ma dya kja go sa̷mpa̷ji kʼo ntee xe ro tsjaji nu mbaxkua Navidad, nangeje go unu̷ji nguenrra ja mi ñe̱je̱ kʼe mbaxkua. Ma kjo kʼo xe mi kjaa kʼe mbaxkua, mi gue̷nchʼiji na ze̷zhi. Pe ma go kjogu̷ kʼo paa, kʼo ntee nrro go mbu̷ru̷ go tsjaji nu Navidad. ¿Pjenga yo ntee yo kjaji kʼo go mama e Jesús dya kjaji nu mbaxkua Navidad? Nange nee ra ma̷pa̷ji o mu̷bʼu̷ Mizhokjimi zo̷ pje nrre kjaji.

¿NA JOO RA KJAPU̸JI MBAXKUA YO SA̸SʼA̸ KJE̸E̸?

8, 9. Kʼo mi teñeji e Jesús, ¿pjenga dya mi kjaji mbaxkua ma mi sa̷sʼa̷ji kje̷e̷?

8 Xe bʼu̷bʼu̷ na mbaxkua kʼu̷ xenda kjaa yo ntee, nge  ma sa̷sʼa̷ji o kje̷e̷ angezeji. Nutsʼko̷ji ke ri teñeji e Jesús, ¿so̷o̷ ra kjapu̷ji mbaxkua ma kjo kʼo sa̷sʼa̷ kje̷e̷? Ne Biblia mama ke ngextjo kʼo ntee kʼo dya mi matrʼu̷ji e Jehová mi kjaji mbaxkua ma mi sa̷sʼa̷ kje̷e̷ (Génesis 40:20; Marcos 6:21). Mi jingua ma kʼo ntee mi sa̷sʼa̷ji kje̷e̷ mi kjapu̷ji mbaxkua o tsʼitaji. Ngekʼua kʼo bi mbu̷ru̷ o nrreñe e Jesús “dya mi nuji na joo kʼo mbaxkua ke mi kjaji ma mi sa̷sʼa̷ji kje̷e̷, nangeje kʼo ntee kʼo mi kjajikʼo dya mi pa̱ra̱ji Mizhokjimi” (The World Book Encyclopedia).

9 Kʼo ntee kʼo mi menzumu̷ a Roma ñe kʼo mi menzumu̷ a Grecia, mi manji ke ma mi musʼu̷ji na tsʼilele mi bʼu̷bʼu̷kʼua dʼa espíritu kʼu̷ nge kʼu̷ ro mbo̷ru̷ texe yo paa kʼu̷ ro mimi. “Kʼe espíritu mi manji mi jobi na mizhokjimi kʼu̷ xo mi sa̷sʼa̷ kje̷e̷ kʼe paa kʼu̷ ro sa̷sʼa̷ kje̷e̷ kʼe ntee”, nge kʼo junsʼu̷ kja nu libro kʼu̷ ni chju̱u̱ The Lore of Birthdays (La tradición de los cumpleaños).

10. ¿Pjenga dya kjaji nu mbaxkua ma kjo sa̷sʼa̷ kje̷e̷ yo teñe e Cristo?

10 ¿Gi mbeñege ke e Jehová nuu na joo yo mbaxkua ke ni ñe̱ji kja yo religión yo dya ga kjuana? (Isaías 65:11, 12). Angeze dya nuu na joyo. Ngekʼua dya ri kjago̷jme mbaxkua ma na ntee sa̷sʼa̷ kje̷e̷ ñe dya ri kjago̷ji yo dyaja mbaxkua yo kjaji kja yo religión yo dya ga kjuana.

¿PJE NGE KʼO NA MUBI?

11. ¿Pjenga na punkju̷ ntee kjaji mbaxkua? ¿Pje nge kʼo xenrra na mubi ri tsjage?

11 Na punkju̷ ntee pa̱ra̱ji ja gua mbu̷ru̷ ne mbaxkua Navidad ñe yo dyaja mbaxkua, pe dya je̷ziji ga tsjajiyo. Angezeji mbeñeji ke ma kjaji mbaxkua nge ma so̷o̷ ra bʼu̷nji ko texe in pjamilia. ¿Je ga kjanu gi mbenkʼe? Na joo ke gi nee ri bʼu̷nkʼe ko in pjamilia nangeje e Jehová go dya̷trʼa̷ nu pjamilia ñe angeze nee ke ra mimiji na joo  (Efesios 3:14, 15TNM). Bʼu̷ma ra bʼu̷nji na joo ko in pjamilia ma ra kjaji yo mbaxkua yo ni ñe̱je̱ kja yo religión yo dya ga kjuana, pe dya ra jyombeñeji ke yo xenrra na mubi nge ke ra joji na joo e Jehová. Ngekʼua e Pablo o mama: “Ri tsjageji kʼo rgi ma̷ja̷ [...] kʼu̷ in Jmugoji” (Efesios 5:10).

12. ¿Pje ma mbaxkua dya nee e Jehová ke ra kjaji?

12 Na punkju̷ ntee dya kjapu̷ji nguenrra ja ni ñe̱je̱ yo mbaxkua, pe e Jehová dya mbeñe akjanu. Angeze dya nee ke ra kjaji yo mbaxkua yo ni ñe̱je̱ kja yo religión yo dya ga kjuana ñe yo mbaxkua yo kjapu̷ na nojo na ntee o na jñiñi. Mi jingua kʼo mi menzumu̷ a Egipto mi kjapu̷ji mbaxkua o mizhokjimiji. Ma kʼo israelita go mbedyeji kja Egipto, go tsjaji na mbaxua nzakja kʼo mi kjajinu ñe go manji ke mi nge “o mbaxua e Jehová”. Pe e Mizhokjimi go zu̷bu̷ kʼo mi menzumu̷ a Israel (Éxodo 32:2-10). E Isaías go mama “dya ri chjo̷ru̷ji yo na poxu̷” (xo̷ru̷ Isaías 52:11). *

NA JOO RGI XIPJI YO NTEE KʼO I KREO

13. ¿Pje gi nee ri pa̱rge ma dya kja ri tsjage yo mbaxkua?

13 Ma nutsʼkʼe dya kja ri tsjage yo mbaxkua kʼu̷ mi kjage, bʼu̷ma gi nee ri pa̱rge: “¿Pje ra xipji i mimbe̷pjigo̷ ma ra dyo̷ngu̷ pjenga dya kja ri kjago̷ nu mbaxkua Navidad? ¿Pje ra kjago̷ ma ra dyaku̷ji regalo kja Navidad? ¿Pje ra kjago ma in sugo̷ o in xirago nee ra kjabʼe mbaxkua? ¿Pje ra kjago̷ ngekʼua yo in chʼigo̷ dya ra so̷xiji ma ra nuji ke dya ri kjago̷jme mbaxkua o ma angezeji sa̷sʼa̷ji kje̷e̷ dya ri kjapu̷jme mbaxkua?”.

14, 15. ¿Pje ri tsjage ma dʼa ntee ra xitsʼi “tsjogu̷ na joo mbaxkua” o ra dyakʼu̷ji na regalo?

 14 Ri pjo̷nguenrra kʼo ri mange ñe kʼo ri tsjage ma yo ntee kjaji mbaxkua. Nzakja yo paa ma yo ntee kjaji mbaxkua, bʼu̷ma ra xitsʼiji “tsjogu̷ na joo mbaxkua”, dya xo ri xipji ga kjanu, ngextrjo ri unu̷ po̷jo̷ kʼe ntee. Pe ma ra dyo̷nkʼu̷ji pjenga dya i kjage mbaxkua, nutsʼkʼe so̷o̷ ri xipji pjenga dya gi kjage mbaxkua. Pe na joo rgi zopju̷, dya ri tsjapu̷ ra sentio ñe ri tʼekjañomu̷ angeze. Ne Biblia mama ga kjaba: “Ri ma̷ja̷geji kʼua ja rgi ñageji ngekʼua ri chjenkʼeji nzakja dʼaja jñonu̷ kʼu̷ soo na joo o̱ʼo̱. Mu̷ kjo ri ñageji, ri tsjijñigeji na joo ja rgi chju̷nru̷geji” (Colosenses 4:6NTD). So̷o̷ ri xipji ke me gi ma̷ja̷ ma gi bʼu̷nkʼe a jmii yo ntee ñe gi nee ri unu̷ge regalo, pe dya gi tebʼe kja ra zo̷ʼo̷ o mbaxkua.

15 ¿Pje ri tsjage ma pje ra dyakʼu̷ji regalo? Kja ne Biblia dya mama texe kʼo ra kjaji, pe ra pjo̷nguenrraji ngekʼua dya pje ra so̷xi in mu̷bʼu̷ji (1 Timoteo 1:18, 19). Bʼu̷ma kʼe ntee kʼu̷ ra dyakʼu̷ dʼa regalo dya pa̱ra̱ ke nutsʼkʼe dya gi kjage mbaxua kʼe pakʼu̷. O na ra xitsʼi ga kjaba: “Ri pa̱rgo̷ ke nutsʼkʼe dya gi kjage mbaxua, pe ri nee ra dʼakʼu̷ ne regalo”. Ngetsʼkʼe ri juajnu̷ ma ri jñu̷mpu̷ o iyo. Pe ri juajnu̷ na joo kʼo ri tsjage ngekʼua dya ra so̷xi in mu̷bʼu̷. Dya ri nee ra kjaji kʼo na sʼoo ngekʼua ra tsʼaxku̷ji ra joji na joo e Jehová.

NUTSʼKʼE ÑE IN PJAMILIA

Me ma̷ji yo ntee yo kjaa kʼo mama e Jehová

16. ¿Pje ri tsjage ma in pjamilia nee ra tsjaa dʼa mbaxua?

16 ¿Pje ri tsjage ma in pjamilia nee ra tsjaa dʼa mbaxua? Dya ni jyodʼu̷ ri chu̱ji. Dya ri jyombeñe ke angezeji ra juajnu̷ji pje nee ra tsjaji. Ma gi nege ra sa̷nka̷ji yo gi kjage dya xo ri tsʼasʼbʼu̷ge ma nee ra tsjaji mbaxkua (xo̷ru̷ Mateo 7:12). Pe ma in pjamilia nee ke xo ri bʼu̷nkʼe kja kʼe mbaxua, ¿pje ri tsjagema? Ri dyo̷tu̷ e Jehová ra mbo̷xkʼu̷  ngekʼua ri pa̱ra̱ pje ri tsjage. Ri xo̷ru̷ kja yo skuama nu mama ja ga nuu e Jehová kʼe mbaxua. Dya ri jyombeñe ke ni jyodʼu̷ ri tsjapu̷ ra ma̷ja̷ o mu̷bʼu̷ e Jehová.

17. ¿Ja rgi pjo̷sʼu̷ yo in chʼige ngekʼua dya ra so̷xiji ma janrraji ke me ma̷ja̷ yo ntee ma kjaji mbaxua?

17 ¿Ja rgi pjo̷sʼu̷ yo in chʼige ngekʼua dya ra so̷xiji ma janrraji ke me ma̷ja̷ yo ntee ma kjaji mbaxua? Ri juajnu̷ na paa ngekʼua ri jyodʼu̷ pje kʼo so̷o̷ ri tsjageji ñe ri ñuu pje ri unu̷ angezeji, ga kjanu xo ra ma̷ji ñe ra zo̷ji na joo. Yo xenrra na joo yo ri tsjage nge ke ri minkʼe na nrrajme a jmii angezeji ñe ri xipji ke gi sʼiyageyo.

MATRʼU̸ MIZHOKJIMI JA GA NEE

18. ¿Pjenga sido ra mojo nu ja jmuru̷ yo testigo e Jehová?

18 Ma gi nee ri ma̷pa̷ o mu̷bʼu̷ e Jehová, pe̷ski ri jye̷zi yo pje nrre kjaji kja yo religión yo dya ga kjuana ñe yo o mbaxuaji. Pe na joo ke ra matrʼu̷ji Mizhokjimi kʼua ja nzi ga mama. ¿Ja rga kjajiyo? Ra so̷o̷ ra kjajiyo ma sido ra mojo nu ja jmuru̷ yo testigo e Jehová (xo̷ru̷ Hebreos 10:24, 25). Mi na joo ke ra jmuru̷ji ngekʼua ra jñetse ke na kjuana ri matrʼu̷ji Mizhokjimi (Salmo 22:22; 122:1). Potu̷ ga ze̷zhi in mu̷bʼu̷ji ma ri jmuru̷ji (Romanos 1:12).

19. ¿Pjenga me na joo ri xipji yo ntee kʼo a bi pjechi?

19 Nu kʼo xo so̷o̷ ri tsjage ke jñetse ke na kjuana gi matrʼu̷ Mizhokjimi, nge kʼu̷ ri xipji yo ntee kʼo a bi pjechige kja ne Biblia. Na punkju̷ ntee me so̷xiji ma janrraji yo na sʼoo yo kjogu̷ kja ne xoñijomu̷ (Ezequiel 9:4). Bʼu̷ma nutsʼkʼe gi pa̱rge na ntee kʼu̷ so̷ʼo̷ ga kjanu. Xipji pje ra tsjaa e Mizhokjimi kʼo paa kʼo ba e̱je̱. Ma i page ja jmuru̷ji yo testigo e Jehová ñe i xipji yo ntee kʼo mama ne Biblia, gi unu̷ nguenrra ke dya kja gi nee ri tsjaa kʼo mi kjage kja yo religión yo dya kjuana ñe yo mbaxua kʼo mi kjagenu. Ma nutsʼkʼe ri matrʼu̷ e Jehová ja ga mama angeze, ri ma̷ja̷ ñe ra mbo̷xkʼu̷ angeze (Malaquías 3:10).

^ par. 3 Éxodo 20:4, 5: “Dya ri dya̷trʼa̷ji tsʼita, ni pje nrre ri dya̷trʼa̷ji kʼu̷ chjenjui yo bʼu̷bʼu̷ ajensʼe o yo kjaa kja ne xoñijomu̷ ñe yo ka̱ʼa̱ kja nrreje. Dya ri nrru̷ñijomu̷ji a jmii angezeji ñe dya ri xo̷rpu̷jiyo, nangeje ngezgo̷ e Jehová in Mizhokjimigeji, ngezgo̷ Mizhokjimi ñe ri nego̷ ke ngextrjozgo̷ ri matrʼku̷ji, ra ju̷npu̷ nguenrra yo tata yo kjaa yo na sʼoo, yo o trʼii, yo o bʼe̷che ñe yo o mboxbʼe̷che ma u̷ngu̷go̷ji”.

^ par. 12 Isaías 52:11: “¡Pedyeji, pedyejinu, dya ri chjo̷ru̷ji yo na poxu̷! Ma gi bʼu̷nkʼeji a nrree angezeji ix ti pedyeji, dya ri po̷ru̷ji, me ri jyaxtrjoji, nutsʼkʼeji kʼu̷ gi tʼunu̷ji yo o kjaa e Jehová”.