Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 1

¿Kjo ngeje Mizhokjimi?

¿Kjo ngeje Mizhokjimi?

1, 2. ¿Pje ma trʼo̷nu̷ kjaa yo ntee?

YO TSʼITRʼI kjaji na punkju̷ trʼo̷nu̷. Ma pje kʼo o̷ngu̷ji, ri trju̷tu̷ji kʼo nee ra mba̱ra̱ji, zo̷ ga kjanu, angezeji xi o̷ngu̷ji: “¿Pjenga?”. Ri xipjiji pjenga kjogu̷ ga kjanu, pe angezeji xi o̷ngu̷ji: “¿Pe pjenga?”.

2 Texezu̷ji zo̷ kja ri tsʼitrʼiji o ya na nozgo̷ji, ri kjago̷ji na punkju̷ trʼo̷nu̷, nzakja pje ra siji, pje ra jeji o pje kʼo ra tomu̷ji. Xo bʼu̷bʼu̷ trʼo̷nu̷ kʼo xenrra na mubi ke ri kjatsʼe̷go̷ji, nzakja pjenga ri bʼu̷nko̷jiba ñe pje ra kjogu̷ kʼo paa kʼo ra e̱je̱. Pe ma dya ri to̷trʼu̷ji kʼo ri nee ra pa̱ra̱ji, po ra je̷ziji ra jodʼu̷jikʼo.

3. ¿Pjenga na punkju̷ ntee mbeñeji ke dya so̷o̷ ra cho̷trʼu̷ji kʼo nee ra mba̱ra̱ji?

3 Po ri o̷nu̷ji, ¿kjo so̷o̷ ra to̷trʼu̷ji kja ne Biblia yo ri nee ra pa̱ra̱ji? Bʼu̷bʼu̷ ntee ke manji ja̱a̱, pe xo manji ke texe kʼo mama ne Biblia me na sʼe̷zhi ra tendioji. Kʼo ntekʼo, manji ke ngextrjo yo xo̷pu̷te ñe yo mbo̷kjimi so̷o̷ ra mba̱ra̱ji yo mama ne Biblia. Xo bʼu̷nkʼo tseji ra tsjaji trʼo̷nu̷, ra manji kʼu̷ dya pa̱ra̱ji. Nutsʼkʼe, ¿pje gi mbeñe?

4, 5. ¿Pje ma trʼo̷nu̷ kʼo na mubi ri kjatsʼe̷go̷ji? ¿Pjenga na joo ri sido ri jyodʼu̷ kʼo gi nee ri pjechi?

4 Po i kjatsʼe̷ge trʼo̷nu̷ nzakja: “¿Pjenga ri bʼu̷nko̷jiba kja ne xoñijomu̷? ¿Pje ra kjogu̷zgo̷ji ma ra tu̱ji? ¿Ja ga kjaa Mizhokjimi?”. E Jesucristo go mama: “Sido ri dyo̷tkʼeji Mizhokjimi, ra dyakʼeji. Sido ri jyodʼu̷ji Mizhokjimi, ri cho̷tkʼeji kʼu̷ ni jyonkʼeji. Sido ri matʼu̷ji Mizhokjimi, ra dya̷tkʼeji” (Mateo 7:7). Ngekʼua, dya ri jye̷zi ri jyodʼu̷ kʼo gi nee ri pa̱ra̱.

5 Ma sido ri jyodʼu̷ kʼo gi nee ri pa̱ra̱, ri cho̷trʼu̷gekʼo kja ne Biblia (Proverbios 2:1-5). Yo ri xo̷ru̷ge kja ne Biblia  dya na sʼe̷zhi ri meya. Kʼo ri pjechige ra mbo̷xkʼu̷ ri ma̷ja̷ rgi minkʼe yo padya ñe yo ba e̱je̱. Bʼu̷bʼu̷ na trʼo̷nu̷ kʼu̷ me kjapu̷ ra so̷xi o mu̷bʼu̷ yo ntee, ra nujidya pje mama kja nu Biblia.

¿KJO NA KJUANA NEZGO̸JI MIZHOKJIMI?

6. ¿Pjenga na punkju̷ ntee mbeñeji ke e Mizhokjimi dya nezgo̷ji?

6 Na punkju̷ ntee mbeñeji ke e Mizhokjimi dya nezgo̷ji. Manji ke ma ri sʼiyazu̷ji, dya ro mimiji ga kjanu. Mbeñejikʼo nangeje janrraji ma potka chu̱ji yo país, yo ntee me u̷mbu̷ji o minteji ñe dya pje pe̷sʼiji me juenji. Xo janrraji ke yo ntee me so̷dyeji, me supjreji ñe tu̱ji. Ngekʼua manji ma Mizhokjimi me nezgo̷ji, ¿pjenga dya kjuatu̷ yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ ngekʼua dya kja ra supjreji?

7. a) ¿Pje jizhi yo xo̷pu̷te kja yo religión? b) ¿Pjenga ri pa̱rgo̷ji ke e Diosi dya kjaa yo na sʼoo yo na kjogu̷ kja ne xoñijomu̷?

7 Yo ntee mbeñeji ke e Mizhokjimi dya nezgo̷ji nange nge kʼo jizhi yo xo̷pu̷te kja yo religión. Ma kjogu̷ji kʼo na sʼoo, kʼo xo̷pu̷te kja yo religión manji nge e Mizhokjimi kʼu̷ mi nee ga kjanu. Ma manjikʼo kjapu̷ji ke yo ntee ra mbeñeji ke e Diosi kjapu̷ ra supjre yo ntee. Pe ne Biblia mama ke e Diosi dya penkego̷ji kʼo na sʼoo. Kja Santiago 1:13 mama ke e Mizhokjimi dya kjaku̷ji kʼo na sʼoo, mama ga kjaba: “Ma kjo kʼo ra [mbeñe] ra tsjaa kʼo na sʼoo, dya ra mama ke nge Mizhokjimi kʼu̷ kjapu̷ ra tsjaa kʼo na sʼoo. Nangeje me na joo Mizhokjimi, dya kjo so̷o̷ ra ñʼu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ Mizhokjimi ra tsjaa kʼo na sʼoo. Mizhokjimi dya xo ñʼu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ na ntee ra tsjaa kʼo na sʼoo”. Zo̷ e Diosi dya kʼasʼu̷ yo na sʼoo yo na kjogu̷, dya xo nge kʼu̷ kjaku̷ji ra kjogu̷ji nrrumu̷ (xo̷ru̷ Job 34:10). * Ra nuji na ejemplo ngekʼo ra meyajiyo.

8, 9. ¿Pje ma ejemplo pjo̷xku̷ji ra pa̱ra̱ji kʼu̷ dya nge e Diosi kʼu̷ penkego̷ji yo nrrumu̷?

 8 Mbeñe yo mamaba. Na trʼii mi bʼu̷bʼu̷ kja o ngumu̷ o tata ñe o nana. Kʼe tata me mi nee kʼe trʼii, mi zopju̷ ngekʼo ro mimi na joo. Pe kʼe trʼii dya go tsjapu̷ nguenrra o tata, dya kja mi nee ro mimi kja o ngumu̷ kjanu o mbedye go maa. Pe ma go bʼu̷bʼu̷ na je̱e̱ go tsjaa kʼo na sʼoo ngekʼo o kjogu̷ na punkju̷ nrrumu̷. Nutsʼkʼe ¿pje i mange? ¿Kjo nge o sʼokʼu̷ texe kʼo na sʼoo kʼu̷ o kjogu̷ kʼe trʼii? ¿Nge nu tata nange o jye̷zi ro mbedye kja o ngumu̷? ¡Iyo! (Lucas 15:11-13). Nzakja kʼe tata, e Diosi dya kʼasʼu̷ yo ntee ma nee ra tsjaji kʼo na sʼoo, ngekʼo ma ra kjogu̷ji nrrumu̷ dya ra jyombeñeji ke e Diosi dya nge kʼu̷ penkego̷ji yo na sʼoo. Dya na joo ra manji kʼu̷ nge e Mizhokjimi kʼu̷ kjaa kʼo na sʼoo.

9 Kʼo ro xo̷ru̷ji, kjaku̷ji ra meyaji pjenga e Mizhokjimi dya bʼe kjuatu̷ yo na sʼoo. Kja nu xo̷ru̷ 11 ri pjechi kʼo mama ne Biblia ja ga kjadyakʼo. Pe dya ri jyombeñe ke e Mizhokjimi me sʼiyazu̷ji, angeze dya penkego̷ji yo nrrumu̷ kʼu̷ ri pe̷sʼiji. Ngextrjo angeze so̷o̷ ra joku̷ yo nrrumu̷ yo na kjogu̷ kja texe nu xoñijomu̷ (Isaías 33:2).

10. ¿Pjenga ri pa̱rgo̷ji ke e Mizhokjimi ra joku̷ kʼo ya sʼodʼu̷ yo na sʼonte kja ne xoñijomu̷?

10 Me santo e Diosi (Isaías 6:3). Nujyo nee ra mama kʼu̷ angeze me jyaxtjo, me na joo ñe me na zo̷o̷ kʼo kjaa, dya mbeñe kʼo na sʼoo. Ngekʼo ri pa̱rgo̷ji na joo ke ra tsjaa texe kʼo mama. Bʼu̷bʼu̷ paa ma ri kjaji yo na sʼoo, pe e Mizhokjimi dya nge nzakjazgo̷ji. Dya kjo so̷o̷ ra kjuatu̷ yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷, ni yo manrro ke me na jonte so̷o̷ ra tsjajikʼo. Pe e Diosi me na ze̷zhi, so̷o̷ ra tsjaa texe. Angeze nee ra joku̷ texe kʼo ya sʼodʼu̷ yo na sʼonte, ixta kjuatu̷ na joo texe yo na sʼoo (xo̷ru̷ Salmo 37:9). *

 ¿JA GA ZO̸ʼO̸ E DIOSI MA ME SUPJRE YO NTEE?

11. ¿Ja ga zo̷ʼo̷ e Diosi ma janrra ke ri supjreji?

11 ¿Ja ga zo̷ʼo̷ e Diosi ma janrra yo na sʼoo yo na kjogu̷ kja ne xoñijomu̷ ñe ma janrra yo nrrumu̷ kʼu̷ gi pe̷sʼige? Ne Biblia mama ke e Diosi me joo ga zo̷ʼo̷ ma kjogu̷ kʼo na joo (Salmo 37:28). Angeze nuu ma kjogu̷ kʼo na joo ñe ma kjogu̷ kʼo na sʼoo kja ne xoñijomu̷. Me sichʼi kja o mu̷bʼu̷ ma yo ntee me supjreji. Mi jingua mi bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ kʼo ma sʼoo kja ne xoñijomu̷, dya mi bʼu̷bʼu̷ kjo ro tsjaa kʼo ma joo, ngekʼo ma e Diosi o jñanrrakʼo, “me go zichʼi kja o mu̷bʼu̷” (Génesis 6:5, 6). Yo padya e Diosi xo sichʼi kja o mu̷bʼu̷ ma janrra yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷dya kja ne xoñijomu̷ (Malaquías 3:6). Ne Biblia mama ke e Diosi ixi na kjuana me nezgo̷ji (xo̷ru̷ 1 Pedro 5:7).

Ne Biblia mama ke e Jehová o dya̷trʼa̷ texe yo bʼu̷bʼu̷ kja e jensʼe ñe kja ne xoñijomu̷

12, 13. a) ¿Pjenga ri sʼiyaji yo in minteji ñe ri pjo̷sko̷ji ma supjreji? ¿Ja ga so̷go̷ji ma ri janrrgo̷ji kʼu̷ me supjre yo ntee? b) ¿Pjenga ngextrjo e Diosi so̷o̷ ra ngu̷sʼu̷ texe yo na sʼoo yo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷?

12 Kja ne Biblia mama ke e Mizhokjimi o dya̷ko̷ji ja ga kjaa angeze (Génesis 1:26). Ngekʼua, kʼua ja ga zo̷ʼo̷ angeze xo ri so̷go̷ji ga kjanu ñe so̷o̷ ra kjaji nzakja angeze. Ma nutsʼkʼe me ki sentio kja in mu̷bʼu̷ ma gi janrra ke me supjreji yo na jonte, xe nrra sentio kja o mu̷bʼu̷ Mizhokjimi ma janrrakʼo. ¿Pjenga ri mango̷jikʼo?

13 Ne Biblia mama ga kjaba: “Mizhokjimi me sʼiyazu̷ji ri texeji” (1 Juan 4:8). Texe kʼo kjaa e Mizhokjimi, kjaa nange me sʼiyazu̷ji. Ri potka sʼiyaji nange e Mizhokjimi otrʼu̷ o sʼiyazgo̷ji. Mbeñe yo mamaba: Ma ro so̷o̷ ri tsjaa, ¿rgui tsju̷sʼu̷ yo na sʼoo ñe rgui kjuatu̷ yo na sʼonte kʼo kjapu̷ ra supjre yo ntee? Ja̱a̱, nange me ki sʼiya yo ntee. E Diosi so̷o̷ ra ngu̷sʼu̷ texe yo na sʼoo, ra tsjaa ga kjanu nange me na ze̷zhi ñe me nezgo̷ji. Ri pa̱rgo̷ji ra za̷dʼa̷ texe yo jñaa  kʼo mama e Jehová, nzakja kʼo mama ne xiskuama nu ja pju̷ru̷. Pe ma ri nee ra ejmego̷ji yo ra tsjaa e Mizhokjimi, otrʼu̷ ni jyodʼu̷ ra pa̱ra̱ji na joo kjo nge angeze.

E DIOSI NEE KE RI PA̱RGE ANGEZE

Ma ri ñee ri jogebi na ntee, otrʼu̷ ri xipji pje ni chju̱tsʼkʼe. E Diosi xo xitsʼko̷ji kja ne Biblia pje ni chju̱u̱

14. ¿Pje ni chju̱u̱ e Diosi? ¿Ja ga pa̱rgo̷ji ke e Diosi nee ke ra na̷mbʼa̷ji o trju̱u̱?

14 Ma ri nee ri jogebi na ntee, otrʼu̷ ri xipji pje ni chju̱zge. Nuʼma ¿pje ni chju̱u̱ e Diosi? Na punkju̷ religión jizhiji ke o trju̱u̱ ngeje Mizhokjimi o Jmuʼu ajensʼe, pe nujyo dya nge o trju̱u̱. Nge nzakja ma ri mange “rey” o “presidente”, pe dya nge o trju̱u̱ kʼe bʼe̷zo kʼu̷ xiji ga kjanu. E Diosi xitsʼko̷ji pje ni chju̱u̱, kja Salmo 83:18 mama ga kjaba: “Ngekʼua texe yo ntee ra mba̱ra̱ji ke ni chju̱tsʼkʼe Jehová, ixi ngextrjotsʼkʼe me na notsʼkʼe kja texe ne xoñijomu̷”. E Diosi ni chju̱u̱ Jehová. Kʼo bʼe̷zo kʼo go dyopju̷ji ne Biblia, ixko kjogu̷ siete mil ba jñusʼu̷ji o trju̱u̱. E Jehová nee ke ri pa̱rge na joo o trju̱u̱ ñe ri ña̷mbʼa̷, ma ri tsjagekʼo, ri jogebi angeze.

15. ¿Pje nee ra mama o trju̱u̱ e Mizhokjimi Jehová?

15 O trju̱u̱ e Mizhokjimi jitsʼko̷ji ja ga kjaa angeze. Kʼe trju̱u̱ Jehová, nee ra mama ke angeze so̷o̷ ra tsjaa texe kʼo ni jyodʼu̷ ngekʼua ra za̷dʼa̷ texe kʼo mama  ñe texe kʼo nee, dya kjo so̷o̷ ra tsʼasʼu̷. Ngextrjo e Jehová pe̷sʼi kʼe trju̱u̱. *

16, 17. ¿Pje nee ra mama ne jñaa: a) “so̷o̷ ri tsjage texe”? b) “gi mandage, gi bʼu̷bʼu̷ge texe yo paa”? c) “bi dya̷trʼa̷ texe”?

16 Kʼua ja nzi ro nuji, kja Salmo 83:18 mama ja ga kjaa e Jehová: “Ixi ngextrjotsʼkʼe me na notsʼkʼe kja texe ne xoñijomu̷”. Kja Revelación o Apocalipsis 15:3, (TNM)  mama ga kjaba: “Me na nojo ñe me na zo̷o̷ nu kʼo bi dya̷trʼa̷ge Mizhokjimi Jehová, me na ze̷tsʼige so̷o̷ ri tsjage texe. Me na joo texe kʼo i kjage ñe na kjuana kʼo i mange, ngetsʼkʼe gi mandage, gi bʼu̷bʼu̷ge texe yo paa”. ¿Pje jitsʼko̷ji ne jñaa “so̷o̷ ri tsjage texe”? Kʼu̷ ngextrjo e Jehová me na ze̷zhi, dya bʼu̷bʼu̷ naja nzakja angeze. Nu jñaa “gi mandage, gi bʼu̷bʼu̷ge texe yo paa”, jitsʼko̷ji kʼu̷ e Jehová dya tu̱u̱, bʼu̷bʼu̷trjo texe yo paa. Kja Salmo 90:2 mama ke e Jehová bʼu̷bʼu̷ ndeze mi jingua, yo padya ñe kʼo paa kʼo ra e̱je̱. ¡Me na joo ja ga nge e Jehová!

17 Ngextrjo e Jehová go dya̷trʼa̷ texe. Kja Apocalipsis 4:11 mama ga kjaba: “Nutsʼkʼe ngetsʼkʼe in Jmutsʼu̷go̷jme ñe in Mizhokjimitsʼu̷go̷jme. Ngetsʼkʼe bi dya̷tʼa̷ texe yo bʼu̷bʼu̷, texe yo kjaa. Mi ñege kʼu̷ ro bʼu̷bʼu̷yo, ngekʼua bi dya̷tʼa̷yo. Ngekʼua ni jyodʼu̷ texeji ra matʼkʼu̷geji, ra mamaji kʼu̷ me  na nojotsʼu̷ge nangeje me na ze̷tsʼige; bi dya̷tʼa̷ge texeyo”. Kʼua ja nzi ga mamaba ngeje e Jehová kʼu̷ go dya̷trʼa̷ texe yo anxe, yo seje, yo tanseje, texe yo lulu yo kisʼi kja yo zaʼa ñe texe yo pje nrre jmo̱o̱.

¿SO̸O̸ RI JOGEBI E JEHOVÁ?

18. ¿Pjenga mama na punkju̷ ntee ke dya so̷o̷ ra joji Mizhokjimi? ¿Pje mama ne Biblia?

18 Na punkju̷ ntee ma ga mba̱ra̱ji kʼu̷ me na nojo e Jehová, kʼu̷ me na ze̷zhi ñe kʼu̷ me na je̱e̱ ja bʼu̷bʼu̷, me su̱ji ñe manji, “¿pjenga ra nezgo̷jikʼu̷?”. Pe ¿je ga kjanu ga mbeñe Mizhokjimi? Iyo. Me nezgo̷ji xo nee ke ra joji angeze. Ne Biblia mama ke “dya je̱e̱ bʼu̷bʼu̷ Mizhokjimi ko nuzgo̷ji” (Hechos 17:27). E Mizhokjimi mama ke ma nutsʼkʼe ri che̷zhi a jmii ‘angeze xo ra che̷zhi in jmige’ (Santiago 4:8).

19. a) ¿Pje ra kjaji ngekʼua ra joji e Mizhokjimi? b) ¿Ja nge kʼo nrra i nepege nza texe kʼo kjaa e Jehová?

19 ¿Pje ri tsjaa ngekʼo ri jogebi e Jehová? E Jesús o dyo̷tu̷ Mizhokjimi ga kjaba: “Sido ra bʼu̷bʼu̷tjoji nangeje pa̱kʼa̱ji, nutsʼkʼe ngetjotsʼu̷ge i Mizhokjimige kʼu̷ na kjuana. Sido ra bʼu̷bʼu̷tjoji nangeje xo pa̱ka̱ji, nutsʼko̷ e Jesucristo gui cha̷kja̷go̷ kja ne xoñijomu̷” (Juan 17:3). Ma sido ri xo̷ru̷ kʼo mama ne Biblia ri pjechi na joo ja ga kjaa e Jehová ñe e Jesucristo. Ga kjanu so̷o̷ ri mimi texe yo paa. Ya ro pjechiji ke “Mizhokjimi sʼiyazgo̷ji ri texeji” (1 Juan 4:16). Pe xi bʼe̷xtrjo na punkju̷ pje ra pjechiji ja ga kjaa angeze. Ne Biblia mama ke e Jehová me juentsʼe yo ntee, me na jonte, dya tsʼi ni mbe̷kue̷, mama kʼo na kjuana ñe me sʼiyazgo̷ji dya je̷zgu̷ji (Éxodo 34:6). E Jehová kjaa kʼo me na joo ñe perdonaozu̷ji yo na sʼoo yo ri kjaji (Salmo 86:5). Me pe̷sko̷ji paciencia ñe me sʼiyazu̷ji ngekʼo dya ra jye̷zgu̷ji (Romanos 2:4; Revelación 15:4TNM). Kʼo ri xo̷ru̷ kja ne Biblia ra mbo̷xkʼu̷ ri pa̱ra̱ na joo ja ga kjaa e Mizhokjimi.

20-22. a) ¿Ja rga so̷o̷ ra joji e Mizhokjimi ma dya so̷o̷ ra janrraji angeze? b) ¿Pje ri tsjaa ma ra xitsʼiji ke ri jye̷zi ri xo̷ru̷ nu Biblia?

 20 ¿Ja rgi jogebi e Mizhokjimi ma dya so̷o̷ ri jñanrra angeze? (Juan 1:18; 4:24). Ma ri xo̷ru̷ge kja ne Biblia kʼo go tsjaa e Jehová mi jingua ñe yo na kjadya, ri unkʼe nguenrra kʼu̷ na kjuana bʼu̷bʼu̷ Mizhokjimi ñe kʼu̷ so̷o̷ ri jogebi angeze (Salmo 27:4; Romanos 1:20). Ma xi ri pjechi ja ga kjaa e Jehová me ri sʼiyage angeze ñe ri jogebi na joo.

Yo tata me neji o tsʼitrʼiji, pe e Tata ajensʼe Jehová xenrra nezgo̷ji

21 Xo ri pjechi kʼu̷ e Jehová nge in Tatazgo̷ji ajensʼe nange dʼaku̷ji ra mimiji (Mateo 6:9). Yo tata neji ke o trʼiji ra bʼu̷nji na joo, ke dya pje ra bʼe̷zhiji je xo ga kjanu ga nee e Jehová ke me ra ma̷ji rga minji (Salmo 36:9). Ne Biblia mama ke so̷o̷ ra joji na joo e Jehová (Santiago 2:23). ¡Me ri dya̷trjoji ma ri pa̱rgo̷ji ke e Jehová nge kʼu̷ go dya̷trʼa̷ texe ñe nee ke ra joji angeze!

22 Ra bʼu̷bʼu̷ ntee kʼu̷ dya ra jye̷tsʼkʼi ri xo̷ru̷ nu Biblia, pe dya ri tsjapu̷ nguenrra. Po ra xitsʼiji ga kjanu nange dya neji ke ri potu̷ in religión. Pe dya ri jye̷zi kjo ra tsʼaskʼu̷ ri jogebi e Jehová. Dya kjo bʼu̷bʼu̷ kʼu̷ ri jogebi na joo, ngextrjo e Mizhokjimi.

23, 24. a) Ma dya i pa̱ra̱ kʼo mama ne Biblia, ¿pjenga na joo ri tsjaa trʼo̷nu̷ ngekʼo ra mbo̷xkʼu̷ji? b) ¿Pje ra nuji kja nu xo̷ru̷ kʼu̷ ba e̱je̱?

23 Ma dya ri meya texe yo ri xo̷ru̷ kja ne Biblia, dya ri tseje ri tsjaa trʼo̷nu̷ ngekʼua ra mbo̷xkʼu̷ji ri pjechi na joo kʼo gi nee. E Jesús o mama ke ni jyodʼu̷ ra kjaji nzakja yo tsʼitrʼi kʼu̷ dya kjapu̷ji me pa̱ra̱ji. Angezeji kjaji na punkju̷ trʼo̷nu̷ (Mateo 18:2-4). E Mizhokjimi nee ke ri cho̷trʼu̷ texe kʼo gi nee ri pa̱ra̱. Ri xo̷ru̷ge na joo ne Biblia ngekʼua ri pjechi kʼo na kjuana kʼo mama Mizhokjimi (xo̷ru̷ Hechos 17:11).

24 Ngextrjo ma ri xo̷ru̷ ne Biblia ri cho̷trʼu̷ kʼo na kjuana ja ga kjaa Mizhokjimi. Kja nu xo̷ru̷ nu ba e̱je̱ ra nuji pjenga dya bʼu̷bʼu̷ na libro nzakja ne Biblia.

^ par. 7 Job 34:10: “Ngekʼua, dya̷ra̷ji yo ra xitsʼiji nutsʼkʼeji i bʼe̷zoji kʼu̷ me gi pa̱rgeji: ¡E Mizhokjimi kʼu̷ na kjuana dya kjaa kʼo na sʼoo! Angeze me na ze̷zhi ñe dya kjaa kʼo na sʼoo”.

^ par. 10 Salmo 37:9: “Ra chjoru̷ yo na sʼonte, ngextrjo yo tebʼe e Jehová ra mimiji kja ne xoñijomu̷”.

^ par. 15 Ma in Bibliage dya junsʼu̷ o trju̱u̱ e Mizhokjimi Jehová, o ma xe gi nee ri pa̱ra̱ pje nee ra mama kʼe trju̱u̱ ñe ja rgi ña̷dʼa̷, jñanrra nu nota 1 kja nu página 207.