Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 Nu parte yeje 8

¿Pjekja o nrru̱u̱ e Jesús?

¿Pjekja o nrru̱u̱ e Jesús?

E Jesús o nrru̱u̱ por nutsʼkʼoji ngekʼua soo ra mimiji nrrexe yo paa (Juan 3:16)

Mu̷ ya bi kjogu̷ jñii paa ma o nrru̱u̱ e Jesús, jñii nrrinxu o ma nuji kʼe trʼoʼo ja bi dyogu̷ji e Jesús. Dya kja go chotrʼu̷jinu, e Jehová ya bi xosu̷ e Jesús.

Kʼo discípulo nrro go jñantrji e Jesús.

Ma e Jehová o xosu̷ e Jesús, dya mi ngeje bʼe̷zo mi ngeje da anxe, me na zezhikʼu̷ dya kja ra nrru̱u̱. Kʼo discípulo o jñantrji ma e Jesús go maa ajensʼe.

 E Jehová o xosu̷ e Jesús, o ñesʼe o tsjapu̷ Rey kja o Reino e Mizhokjimi (Daniel 7:13, 14)

E Jehová nee ke ra mimiji nrrexe yo paa, ngekʼua o pejñe o trʼii kja ne Xoñijomu̷ o nrru̱u̱ (Mateo 20:28). Akjanu nutsʼkʼoji dya kja ra ndu̱ji, ra soo ra mimiji nrrexe yo paa.

E Jehová o ñeme e Jesús ngekʼua ra manda kja o Reino e Mizhokjimi. 144.000 ntee ra moji ajensʼe; angezeji ñe e Jesús ra mandaji yo ntee kʼo ra mimiji kja ne Xoñijomu̷ (Apocalipsis 14:1-3).

Ma ra manda e Jesús, dya kja ra kjaji chu̱ʼu̱, dya kjo ra kjapu̷ kʼo na sʼoo o minteji, ra pe̷sʼiji na punkju̷ pje ra siji, dya kja ra supjreji, me ra ma̷ji, me rga zo̷o̷ ne Xoñijomu̷ (Salmo 145:16).