Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

K’o go kjogu̷ yo kje̷e̷ mi jingua

K’o go kjogu̷ yo kje̷e̷ mi jingua
 1. “Mi jinkjoma ma dya pje mi bʼu̷bʼu̷...”

 2. Kʼe kje̷e̷ 4026 a.C. Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ e Adán

 3.  Kʼe kje̷e̷ 3096 a.C. Nge ma o nrru̱u̱ e Adán

 4.  Kʼe kje̷e̷ 2370 a.C. Nge ma o ñe̱je̱ na trʼadye̷bʼe̷

 5.  Kʼe kje̷e̷ 2018 a.C. Nge ma o musʼu̷ e Abrahán

 6. Kʼe kje̷e̷ 1943 a.C. Nge ma e Mizhokjimi o tsjapu̷ na promesa e Abrahán

 7.  Kʼe kje̷e̷ 1750 a.C. Nge ma o mbo̷ʼo̷ji e José

 8.  Ante kʼe kje̷e̷ 1613 Nge ma e Job o kjogu̷ nrrumu̷ kʼo ma se̷zhi

 9.  Kʼe kje̷e̷ 1513 a.C. Kʼo israelita o mbe̷dye̷ji a Egipto

 10.  Kʼe kje̷e̷ 1473 a.C. E Josué mi e̷dyi kʼe jñiñi Israel o ngichiji a Canaán

 11. Kʼe kje̷e̷ 1467 a.C. Nge ma o nrrembiji na punkju̷ juajma kʼo cananeo

 12.  Kʼe kje̷e̷ 1117 a.C. O mbe̷zhi rey e Saúl

 13.  Kʼe kje̷e̷ 1070 a.C. Jeoba o tsjapu̷ na promesa e David

 14. Kʼe kje̷e̷ 1037 a.C. El Salomón go mbu̷ru̷ go manda

 15. Kʼe kje̷e̷ 1027 a.C. O nguaru̷ji o ngumu̷ Mizhokjimi a Jerusalén

 16. Komo kʼe kje̷e̷1020 a.C. O opju̷ji El Cantar de los Cantares

 17.  Kʼe kje̷e̷ 997 a.C. Kʼo ntee a Israel o jiambu̷ji, o mbe̷dye̷ yeje gobiernonu

 18.  Komo kʼe kje̷e̷ 717 a.C. O nguaru̷ji kʼe libro Proverbios

 19.  Kʼe kje̷e̷ 607 a.C. O chjotu̷ji e Jerusalén, nu kʼo dya go mbotrʼu̷ o dye̷dyiji a Babilonia

 20.  Kʼe kje̷e̷ 539 a.C. E Ciro o nrro̱mpu̷ kʼe rey a Babilonia

 21. Kʼe kje̷e̷ 537 a.C. Kʼo judío o nzhogu̷ji na yeje a Jerusalén

 22. Kʼe kje̷e̷ 455 a.C. O xosu̷ji kʼo trʼabarda a Jerusalén; o mbu̷ru̷ kʼo 69 ngoʼo kʼo mi nge kje̷e̷

 23.  Mu̷ o kjogu̷ kʼe kje̷e̷ 443 a.C. Kʼe profeta Malaquías o nguaru̷ nu libro

 24.  Komo 2 a.C. O musʼu̷ji e Jesús

 25.  Kʼe kje̷e̷ 29 d.C. E Jesús O jii ñe o mbu̷ru̷ o jichi yo ntee o Reino e Mizhokjimi

 26. Kʼe kje̷e̷ 31 d.C. E Jesús o juajnu̷ 12 apóstole ñe go unu̷ na jñaa kja na trʼeje

 27.  Kʼe kje̷e̷ 32 d.C. E Jesús o xosu̷ e Lázaro

 28.  Kʼe paa 14 e zana nisán kʼe kje̷e̷ 33 d.C. E Jesús o ta̷tra̷ji kja na zaʼa kʼu̷ ma maja (E zana nisán tokadya ndetrjo e marzo ndetrjo e abril)

 29. Kʼe paa 16 e zana nisán kʼe kje̷e̷ 33 d.C. E Jeoba o xosu̷ e Jesús

 30.  Kʼe paa 6 e zana siván nu kje̷e̷ 33 d.C. E Jeoba o unu̷ espíritu santo yo ntee kja kʼe mbaxkua Pentecostés (K’e zanak’u̷ tokadya ndetrjo mayo ndetrjo junio)

 31. Kʼe kje̷e̷ 36 d.C. E Cornelio o mbe̷zhi cristiano

 32.  Komo kʼe kje̷e̷ 47-48 d.C. E Pablo o mbu̷ru̷ mi paa na je̱e̱

 33. Komo kʼe kje̷e̷ 49-52 d.C. E Pablo nrro go maa na je̱e̱

 34. Komo kʼe kje̷e̷ 52-56 d.C. Ya mi jñii ba maa na je̱e̱ e Pablo

 35.  Komo kʼe kje̷e̷ 60-61 d.C. E Pablo ma oʼo kja pjoru̷ a Roma ñe mi opju̷ carta kʼo mi penpe yo congregación

 36.  Dya be mi zoo kʼe kje̷e̷ 62 d.C. E Santiago, o medio kjuarma e Jesús, o opju̷ na carta

 37.  Kʼe kje̷e̷ 66 d.C. Kʼo judío ñe kʼo romano mi kjaji chu̱ʼu̱

 38. Kʼe kje̷e̷ 70 d.C. Kʼo romano o chjotu̷ji e Jerusalén ñe kʼe ngumu̷ ja mi matrʼu̷kjimi Jeoba

 39.  Komo kʼe kje̷e̷ 96 d.C. E Juan o opju̷ kʼe libro Apocalipsis

 40. Komo kʼe kje̷e̷ 100 d.C. Kʼe último apóstol, Juan, go ndu̱u̱