Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 3

¿Pjenga dya go nrru̱u̱ji ma o ñe̱je̱ kʼe trʼadye̷bʼe̷?

¿Pjenga dya go nrru̱u̱ji ma o ñe̱je̱ kʼe trʼadye̷bʼe̷?

E Mizhokjimi o tsjapu̷ ro ñe̱je̱ na trʼadye̷bʼe̷ o mbotrʼu̷ kʼo me ma sʼonte, e Noé ñe nu pjamilia dya o nrru̱u̱jikʼo

MA O mbu̷ru̷ o nga̱ra̱ na punkju̷ ntee, xo mbu̷ru̷ o tsjaji kʼo na sʼoo. Ngextrjo e Enoc mi kjaa kʼo na joo, ngekʼua e Enoc mi xipji kʼo ntee, e Jeoba ro chjotu̷ nrrexe kʼo ntee kʼo mi kjaji kʼo na sʼoo. Kʼo nteekʼo, dya ngotrʼbu̷ji ñiʼi kʼo mi mama e Enoc dya go jyeziji kʼo ma sʼoo. Kʼo paakʼo, xo go bʼu̷bʼu̷ anxe kʼo dya go dya̷ta̷ji e Jeoba, o ne̱e̱ tsjaji kʼo na sʼoo, o ne̱e̱ nga̱ra̱ji nzakja bʼe̷zo kja ne Xoñijomu̷ o chju̷ntu̷ji ko na punkju̷ nrrinxu. O trʼiikʼo me ma nrra̱ʼa̱ji, mi ma zezhiji, mi kjaji kʼo na sʼoo, mi xipjiji nefilim. Ngekʼua e Mizhokjimi me ko zichʼi kja o mu̷bʼu̷ jama tsjaji kʼo nteekʼo.

Ma go nrru̱u̱ e Enoc, kjanu o bʼu̷bʼu̷ na bʼe̷zo nukʼu̷ xi ma jontekʼu̷ mi ngeje e Noé, nukʼu̷ ñe nu pjamilia mi kjaji kʼo mi nee Mizhokjimi. E Jeoba o xipji: Ra kjapu̷go ra ñe̱je̱ na trʼadye̷bʼe̷ kja ne Xoñijomu̷ ngekʼua ra nrru̱u̱ texe kʼo na sʼonte. Ri neego ri dya̷trʼa̷ge na arca, ri tsjogu̷ge amboo ñe in pjamiliage, ñe na punkju̷ añimale ngekʼua dya ri chu̱u̱ji. E Noé o tsjaa kʼo go xipji e Mizhokjimi, o mezhe 40 o 50 kje̷e̷ ma o nguaru̷ kʼe arca. Dya ngextrjo mi a̷trʼa̷ kʼe arca, xo “mi xipji kʼo ntee ro jyeziji kʼo na sʼoo, ro tsjaji kʼo na joo” (2 Pedro 2:5). E Noé mi xipji yo ntee ke e Jeoba ro pejñe na trʼadye̷bʼe̷, yo ntee dya go ngotrʼpu̷ji ñiʼi. E Noé, nu pjamilia, ñe yo añimale o ngichiji amboo kja kʼe arca, nukʼua e Mizhokjimi o ngotrʼu̷ kʼe ngoxtrʼi kjanu ñe̱e̱trjodyakʼua kʼe trʼadye̷bʼe̷.

Kuarenta paa ñe kuarenta xomu̷ o ñe̱je̱ kʼe trʼadye̷bʼe̷, o nizhi nrreje nrrexe ne Xoñijomu̷. O nrru̱u̱ji nrrexe kʼo ntee kʼo ma sʼonte. O kjogu̷ na punkju̷ zana ma kja o dʼagu̷ kʼe nrreje, nukʼua kʼe arca o maa mbaʼsu̷ axesʼe kja na trʼeje. O kjogu̷ komo da kje̷e̷, ma kja go mbe̷dye̷ji atrji kja kʼe arca e Noé ñe nu pjamilia. E Noé me ko ma̷ja̷ dya go nrru̱u̱ji, o mbotrʼu̷ añimale kʼu̷ o mba̷spa̷ e Jeoba. E Mizhokjimi o tsjapu̷ ro mbe̷se̷ na arco iri kja ngo̱mu̷, kjanu o xipji e Noé: Dya kja xi ra chjotu̷go ko nrreje ne Xoñijomu̷. Ngekʼua ma ra jantrji na arco iri kja ngo̱mu̷ ra mbeñeji kʼo go mama e Jeoba.

Ma o kjogu̷ kʼe Trʼadye̷bʼe̷, e Mizhokjimi o xipji pje ro tsjaa e Noé ñe nu pjamilia o xipji: Texe kʼo añimale soo ri siigeji, o kjii dya ri siigeji ri pjogu̷kʼo. Ri musʼu̷ji na punkju̷ chʼii ri tsa̱ra̱ji nrrexe kja ne Xoñijomu̷. Ma o kjogu̷ yo paa yo ntee dya o ngotʼbu̷ ñiʼi kʼo o mama Mizhokjimi. O bʼu̷bʼu̷ na bʼe̷zo kʼu̷ mi chju̱u̱ Nemrod, o jmutu̷ yo ntee o xipji ro jya̷bʼa̷ji na torre kʼu̷ ro za̷trʼa̷ ajensʼe, nrrexe kʼo mi ka̱ra̱jinu dya mi nee ro xo̱gu̷ji ro pjotrʼu̷ji kja ne Xoñijomu̷. Kʼe jñiñi o jñuspʼu̷ji Babel ma o kjogu̷ yo paa o jñuspʼu̷ji Babilonia. E Mizhokjimi o jñanrra dya mi a̷ra̷ji kʼo bi xipji, o tsjapu̷ nrre nʼaño idioma ro ñaaji, nukʼua o jyeziji kʼo mi kjaji o jyaanji nrrexe kja ne Xoñijomu̷.

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja Génesis nu capítulo 6 ra za̷trʼa̷ nu capítulo 11 ñe Judas 14, 15.)