Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 7

E Mizhokjimi o pjongu̷ kʼo israelita kja Egipto

E Mizhokjimi o pjongu̷ kʼo israelita kja Egipto

E Jeoba o pejñe dyechʼa plaga kja ke jñiñi Egipto, e Moisés o mbosʼu̷ kʼo israelita ro mbe̷dye̷ji kja Egipto. E Mizhokjimi go unu̷ o Ley e Moisés

MU̸ A bi kjogu̷ na punkju̷ tsje̷e̷ ma o nga̱ra̱ji kja Egipto o ii na punkju̷ o añimale, o trʼii kʼo israelita a ma punkju̷kʼo. O e̱je̱ paa ma o manda na faraón kʼu̷ dya mi pa̱ra̱ kʼo na joo kʼo bi tsjaa e José. Me ma sʼonte, me mi u̷mbu̷ kʼo israelita mi kjapu̷ ro pepjiji na zezhi, o xipji kʼo egipcio: Ma ra nge tsʼitrʼi kʼu̷ ra musʼu̷ji kʼo israelita, ri maa pa̱ntrʼa̱ji kja kʼe nrrareje Nilo. Na nrrinxu kʼu̷ mi israelita dya o mbotrʼu̷ o tsʼitrʼi, ma o musʼu̷ o mbee na bʼosʼi kjanu o ngotrʼu̷ o lele, o ngobʼu̷ na joo kjanu o maa jya̷tra̷ kja nrrareje ja mi kjaʼa pjiño. O xuntrʼi kʼe faraón o chotrʼu̷ kʼe tsʼitrʼi kjanu o zidyi kja ngumu̷ e faraón, je go teʼenu kʼe tsʼitrʼi, o jñuspʼu̷ Moisés.

E Moisés mi e̷dyi 40 tsje̷e̷ ma o jñanrra na ngapta kʼu̷ mi egipcio ma pa̷ra̷ na israelita, e Moisés o maa nga̱ka̱ kʼe egipcio o dye̷e̷ o mbotrʼu̷. Nukʼua me ko zu̱u̱ bʼu̷ma pje ro tsjapu̷ji ngekʼua o kʼueñe kja Egipto o maa na je̱e̱. Ma mi e̷dyi 80 tsje̷e̷ e Moisés, e Mizhokjimi o xipji: Mage a Egipto, ri ma zopju̷ e faraón ri xipji ra jyezi kʼo in nteego ra mbe̷dye̷jinu.

E faraón dya go nee ro jyezi ro mbe̷dye̷ kʼo israelita, ngekʼua e Mizhokjimi o pejñe dyechʼa plaga. Ante kʼe ro pejñe na plaga, e Jeoba mi ta̷jna̷ e Moisés ro maa xipji e faraón ro ñejmeji libre kʼo israelita. Pero e faraón dya mi nee kʼo mi mama e Jeoba ñe Moisés. Ma o pejñe kʼe plaga dyechʼa, e Mizhokjimi o manda kʼo israelita ro mbotrʼu̷ na tsʼime, o kjii ro ngosu̷ji kja o marco kja o ngoxtrʼi. Nukʼua kʼo israelita o tsjaji jakʼo nzi ba xiji. Kʼe xomu̷, o e̱je̱ naja anxe, texe kja kʼo o ngumu̷ kʼo ix mi menzumu̷nu a Egipto o mbotrʼu̷ o trʼii kʼo mi ndatrʼi, pero kja o ngumu̷ kʼo israelita dya kjo go mbotrʼu̷nu. Ngekʼua kʼo israelita tsje̷ma tsje̷ma mi mbeñeji kʼe paakʼu̷, mi kjaji na mbaxkua kʼu̷ mi chju̱u̱ Pascua.

Ma o nrru̱u̱ o trʼii e faraón o xipji e Moisés ñe kʼo israelita: Xampjagejidya, ri pe̷dye̷jiba kja in jñiñigojme. Ma o dya̷ra̷ji ga kjanu o xampjaji dabadiji gua mbe̷dye̷ji. Nukʼua ma e faraón o jñanrra ya bi moji kʼo israelita o jmutu̷ kʼo tropa o moji ro maa zu̷ru̷ji. Ma yo israelita o jñanrraji kʼo xunrraro me ko zu̱u̱ji, pero e Jeoba o tsjapu̷ ro xo̱gu̷ kʼe nrreje kja kʼe mar Rojo, o dyotrʼu̷ kʼe jomu̷ ja ko ba kjogu̷ji kʼo israelita. E faraón ñe texe o tropa o nrru̷trʼu̷ji axu̷trju̷ kʼo israelita. Nukʼua e Mizhokjimi o tsjapu̷ ro chje̷ʼe̷ kʼe nrreje kʼu̷ bi jyadu̷, o nrru̱u̱ji e faraón ñe kʼo xundaro.

Ma o za̷trʼa̷ji kʼo israelita kja kʼe trʼeje ke ni chju̱u̱ Sinaí, o soyajinu janzi paa. Nujnu e Jeoba o unu̷ o Ley e Moisés, ngekʼua kʼo israelita ro mba̱ra̱ji jargua nga̱ra̱ji. Ma ro tsjaji jama nee Mizhokjimi, por medio kʼo israelita e Jeoba ro bendecio nrrexe yo ntee kʼo ka̱ra̱ kja ne xoñijomu̷.

Me ma punkju̷ kʼo israelita kʼu̷ dya mi a̷ta̷ji Mizhokjimi, mi kjaji kʼo mi neeji. Ngekʼua o zu̷bu̷ Mizhokjimikʼo, o xipji ro nzhontrjoji cuarenta kje̷e̷ kja kʼe majyadu̷. Ma a mi pale e Moisés, o ñeme e Josué ngekʼua ro mbosʼu̷ kʼo israelita, ro moji kja kʼe xoñijomu̷ kʼu̷ o mama Mizhokjimi ro unu̷ e Abrahán.

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja yo libro Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 136:10-15 ñe Hechos 7:17-36.)