Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 1

Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ ne Xoñijomu̷ me ma zo̷o̷ ngekʼua ro mimiji yo ntee

Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ ne Xoñijomu̷ me ma zo̷o̷ ngekʼua ro mimiji yo ntee

Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ ajensʼe ñe kʼo bʼu̷bʼu̷ kja ne Xoñijomu̷; o dya̷trʼa̷ na jardín o ñeme ro miminu na bʼe̷zo ñe na ndinxu mi perfectobi, o xipji pje ro tsjabi

“MI JINKJOMA ma dya pje mi bʼu̷bʼu̷. E Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ ajensʼe ñe ne Xoñijomu̷.” (Génesis 1:1.) Na punkju̷ ntee pa̱ra̱ji yo jñaayo. Ndizikʼua ne Biblia xitsʼkʼoji kjo ngeje e Jeoba, nrrexe ne Biblia o opju̷ji jaga kjaa angeze, in Jmugoji kʼu̷ o dya̷trʼa̷ nrrexe kʼo bʼu̷bʼu̷ ajensʼe ñe kʼo bʼu̷bʼu̷ kja ne Xoñijomu̷. Ne Biblia mama ke e Mizhokjimi o mezhe na punkju̷ paa ma go dya̷trʼa̷ nrrexe kʼo bʼu̷bʼu̷ kja ne xoñijomu̷ kʼu̷ me na zo̷o̷.

Kʼu̷ me ma joo kʼu̷ o dya̷trʼa̷ e Mizhokjimi kja ne Xoñijomu̷ mi ngeje na bʼe̷zo. Kʼe bʼe̷zo o dya̷trʼa̷ ko jomu̷, o tsjaa jama kjaa Angeze, ro jonte, ro nee nu dyojui, me ro mba̱ra̱, ro tsjaa nrrexe kʼo na joo. O jñuspʼu̷ Adán. E Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ na jardín kʼu̷ me ma zo̷o̷, nujnu o ñechʼe na punkju̷ zaʼa kʼu̷ mi kisʼi lulu kʼu̷ me ma joo ngekʼua ro ziiji. Kʼe jardín o jñuspʼu̷ Edén, nujnu o ñeme ro miminu e Adán kja kʼe xoñijomu̷ kʼu̷ me ma zo̷o̷.

E Adán mi dʼatsje, ngekʼua e Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ na nrrinxu ngekʼua ro minkui. Mizhokjimi o ngu̷ʼpʼu̷ daja o ximatja e Adán, o dya̷trʼa̷ e Eva, primer nrrinxu kʼu̷ o dya̷trʼa̷ Mizhokjimi, kjanu o zimbi e Adán. Ma o jñanrra e Adán kʼe ndinxu me ko ma̷ja̷ kjanu o mama: “Nujnu nge in nrrodyegodyajnu, nge in tsʼingegodyajnu”. Ne Biblia mama: “Yo bʼe̷zo ra zogu̷ o tata ñe o nana, kjanu ra minkui ko nu suu, ngekʼua ra nʼatrjo ntee nza ga yejebi” (Génesis 2:22-24; 3:20).

E Mizhokjimi o xipji e Adán ñe e Eva ro mboru̷bi ne xoñijomu̷, ro pepjibi ro tsjabi nrrexe ne Xoñijomu̷ me rgua zo̷o̷, ro muskui na punkju̷ chʼii. Xo go xipji Mizhokjimi: Soo ri siige texe kʼo kisʼi kja yo zaʼa yo kjaʼa kja ne jardín. Pe dya ri saa kʼo kisʼi ne zaʼa nu rgi pa̱ra̱ kʼo na joo, ñe kʼo na sʼoo (Génesis 2:17). E Adán ñe e Eva dya ro nrru̱u̱bi ma ro dya̷ta̷bi Mizhokjimi. Ma ro tsjabi kʼo o mama Mizhokjimi ga kjanu ro ñetsʼe mi neebi Mizhokjimi. E Jeoba go dya̷trʼa̷ na joo dya mi pe̷sʼibi pekado. Ne Biblia mama: “E Mizhokjimi o jñanrra me ma jotrjo nrrexe kʼo o dya̷trʼa̷”. Ngekʼua e Adán ñe e Eva dya pje mi bʼe̷zhi para ro dya̷tʼkui Mizhokjimi (Génesis 1:31).

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja Génesis nu capítulo 1 ra za̷trʼa̷ nu capítulo 2.)