Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 20

Ma o nrru̱u̱ e Cristo

Ma o nrru̱u̱ e Cristo

E Jesús o ñeme da paa jargua mbeñeji angeze; o mbo̷ʼo̷ji kjanu o ta̷trʼa̷ji kja na zaʼa kʼu̷ ma maja je ba nrru̱u̱nu

MA YA mi paa na jñii nrreʼe kje̷e̷ kʼu̷ mi zopju̷ ñe mi jichi kʼo ntee e Jesús, mi pa̱ra̱ kʼu̷ ya ro za̷ja̷ kʼe paa ma ro mbotrʼu̷ji. Kʼo mbokjimi kja o religión kʼo judío mi ñaaji jargua mbotrʼu̷ji e Jesús. Kʼo ntee mi manji ke e Jesús mi ngeje profeta, ngekʼua kʼo líder dya mi soo ro mbotrʼu̷ji e Jesús mi su̱u̱ji kʼo ntee. E Satanás o ñu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ e Judas, kʼu̷ mi nge o apóstol e Jesús, ngekʼua o mbo̷ʼo̷ o xopu̷nte. Kʼo mbokjimi kja o religión kʼo judío o ngo̱ntrji treinta merio kʼu̷ mi nge plata.

Kʼe xomu̷ e Jesús ñe o apóstole o tsjaji kʼe mbaxkua ke ni chju̱u̱ Pascua. Ma o nguaru̷ji kʼe mbaxkua, e Jesús o xipji e Judas kʼu̷ ro mbe̷dye̷. Nukʼua e Cristo o xipji o apóstole ro mbeñeji ma ro nrru̱u̱, kjanu o jichi jargua tsjajikʼo. O jñu̷u̷ na trjomechi o unu̷ pojo e Jeoba kjanu o unu̷ o apóstole o mama: “Ra nge trjomechi nzakja nu ri siigejidya ri mbeñeji ra unu̷go in tsʼingego ra tu̱u̱go por nutsʼkʼeji. Ri sido ri tsjajikʼo ngekʼua ri mbenzgoji”. Nukʼua ma o nguaru̷ o siiji kʼe trjomechi, kjanu o nrre̷ʼe̷ na copa kʼu̷ mi poʼo vino kjanu o mama: Nzakja ne copanu ri mbeñeji ra pjodu̷ in tsjii ngekʼua ra tsjaji na dʼadyo convenio” (Lucas 22:19, 20NM).

Kʼe xomu̷ e Jesús o jichi na punkju̷ jñaa o apóstole. O unu̷ na mandamiento kʼu̷ kja mi dʼadyo ñe o xipji: “Ri potki sʼiyaji. [...] Ma ri potki sʼiyaji, akjanu ra mba̱ra̱ texe yo ntee ngetsʼkʼeji in discípulotsʼu̷ji” (Juan 13:34, 35). E Jesús o xipji o apóstole dya ro soxu̷ji o mu̷bʼu̷ji ma ro jñantrji jargua supjre, ngekʼua o dyotu̷ na punkju̷ Mizhokjimi ro mbosʼu̷ o apóstole. Kjanu o to̱njo̱ji alabanza Mizhokjimi. Kjanu o mbe̷dye̷ji o moji kja kʼe jardín kʼu̷ mi chju̱u̱ Getsemaní.

Nujnu e Jesús o nrru̷ñijomu̷ o dyotu̷ e Jeoba ko texe o mu̷bʼu̷. Nango o sa̷ja̷dyakʼua kʼo xundaro, kʼo mbokjimi kja o religión kʼo judío, ñe kʼo ntee kʼu̷ mi penchʼi o espada ñe ngarrote kja o dye̷e̷, o maa zu̷ru̷ji e Jesús. E Judas o zu̷trʼpu̷ a jmii e Jesús jaba ñaaji, akjanu o mba̱ra̱ji kjo mi nge e Jesús. Kʼo xundaro o penchʼiji e Cristo o zidyiji, o apóstole o kʼueñeji.

E Jesús o zidyiji nuja mi ju̷npu̷ji nguenrra kʼo judío. Ma o mama e Jesús mi ngeje o Trʼii e Mizhokjimi me ko u̷dʼu̷ji kʼo juez, o manji ro mbotrʼu̷ pjenga o mama ga kjanu. Kjanu o zidyiji ja mi bʼu̷bʼu̷ kʼe gobernador kʼu̷ mi romano kʼe Poncio Pilato. Kʼe bʼe̷zo o mama: Dya pje ri totrʼbu̷go kʼu̷ na sʼoo ne bʼe̷zojnu. Nukʼua kʼo ntee o mapju̷ji na zezhi, mi manji ro mbotrʼu̷ji, kjanu e Pilato o manda ro mbotrʼu̷ji.

Nukʼua o mbe̷dye̷ji o sidyiji kja Gólgota, nujnu kʼo xundaro kʼo mi romano o nda̷trʼa̷ji e Jesús kja na zaʼa kʼu̷ ma maja. Nukʼua nu kʼe paakʼu̷, ma xi mi nrrempa, nango bʼe̷nxomu̷kʼua. Kʼe nzha̷ʼa̷ ma o nrru̱u̱ e Jesús, o mbii na zezhi ne xoñijomu̷. Ma o nrru̱u̱ e Jesús, o maa dyogu̷ji kja na trʼoʼo kʼo o tsjaji kja na nrrojo. Ma o kjogu̷ na paa, kʼo mbokjimi o maa ngotrʼu̷ji na joo kʼe trʼoʼo, kjanu o manda ro maa mboru̷ji kʼe trʼoʼo. ¿Ro ngejmenu e Jesús? Iyo, ro kjogu̷ na milagro.

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja Mateo yo capítulo 26 ñe 27, Marcos yo capítulo 14 ñe 15, Lucas nu capítulo 22 ñe 23 ñe Juan nu capítulo 12 ra za̷trʼa̷ 19.)

^ par. 15 Bʼu̷bʼu̷ na libro ke ni chju̱u̱ ¿Qué enseña realmente la Biblia?, nu capítulo 5 ri xoru̷ jaga kjaa kʼo mamaba.