Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 22

Kʼo apóstole dya mi su̱u̱ji mi jichiji yo ntee

Kʼo apóstole dya mi su̱u̱ji mi jichiji yo ntee

Kʼo ntee zo dya mi neeji kʼo cristiano ñe pje nrre mi kjapu̷ji, kʼo cristiano mi jizhiji yo ntee jaga kjaa e Jeoba, ma punkju̷ ntee mi poji ja mi jmuru̷ji angezeji

MU̸ YA bi kjogu̷ dyechʼa paa ma o maa e Jesús ajensʼe, kʼe kje̷e̷ 33 kʼo judío mi kjaji na mbaxkua kʼu̷ mi chju̱u̱ Pentecostés. Na ciento veinte discípulo o jmuru̷ji kja na ngumu̷ a maa a Jerusalén. Nango o dya̷ra̷ji me ko yu̷ru̷ nzakja ma bu̷u̷ na zezhi e nrrajma, nudyakʼua e Mizhokjimi o unu̷ o espíritu santo pje nrre ma idioma ma ñaaji.

O sa̷ja̷ na punkju̷ ntee kja Jerusalén o ne̱e̱ tsjaji kʼe mbaxkua. Me ko ngentrjojidyakʼua ma o dya̷ra̷ji kʼo discípulo mi ñaaji o jñaa kʼo mi ñaaji angezeji. E Pedro o mama ya bi za̷dʼa̷ kʼo o na̷dʼa̷ kʼe profeta Joel, kʼu̷ bi mama: O espíritu e Mizhokjimi ra ñu̷nbu̷ o mu̷bʼu̷ yo ntee, ngekʼua ra tsjaji milagro (Joel 2:28, 29). Mi nge o jñiñi e Israel kjanu o potrpu̷trjo kʼe jñiñi, nudya mi nge o jñiñi kʼo cristiano, o ñetsʼe ga kjanu ma o unu̷ o espíritu kʼo cristiano kʼo mi ka̱ra̱ mi jingua. Texe kʼo ntee kʼo mi nee ro tsjaji kʼo mi nee e Mizhokjimi ro tsjaji jama tsjaa e Cristo.

Kʼo ntee kʼo mi u̷mbu̷ji e Cristo xo mi u̷mbu̷ji o discípulo mi kjapu̷ji kʼo na sʼoo. Na nu paa, o ngotrʼu̷ji kja pjoru̷ janzi discípulo, kʼe xomu̷ o e̱je̱ na anxe o pjongu̷ kja pjoru̷ kʼo discípulo, ñe o xipji ro moji ro maa jichi kʼo ntee. Ma o jyasʼu̷, nrro go moji kja kʼe templo o maa zopju̷ji yo ntee o jñaa e Mizhokjimi. Kʼo mbokjimi kja o religión kʼo judío o u̷dʼu̷ji na punkju̷, dya kja mi jeziji xe ro zopju̷ji kʼo ntee. Kʼo apóstole chju̷ru̷ji o manji: “Xenda ni jyodʼu̷ ra a̷tkʼojme Mizhokjimi ke na ngetsʼkʼeji ra a̷tkʼojme” (Hechos 5:28, 29).

Kʼo xopu̷nte me mi u̷mbu̷ji kʼo discípulo, dya mi jeziji ro zopju̷ji yo ntee. O bʼu̷bʼu̷ ntee kʼo mi judío o xosbʼu̷ji bʼechjine e Esteban, ngekʼua o pjatrʼu̷ji nrrojo, o mbotrʼu̷ji. E Saulo mi bʼontrjonu o jñanrrakʼo, mi ngeje na trʼatrʼi mi menzumu̷ a Tarso, me mi u̷mbu̷ kʼo cristiano. Kjanu o maa a Damasco o maa jyodʼu̷ kʼo cristiano, mi nee ro ngotʼu̷ kja pjoru̷ nrrexekʼo. Ma mi paa kja na ñii, nango juesʼi ajensʼe. Nudyakʼua e Saulo dya kja mi soo ro jñanrra. Kjanu o dya̷ra̷ na jñaa kʼu̷ mi mama: “Nutsʼkʼe Saulo, ¿jenga in kjapu̷ ra supjre yo kreozgo? Chjentjui kʼu̷ ri ngetsʼkʼo kʼu̷ ri kjakʼo ra supjre”. E Saulo o dyonu̷: “¿Kjo ngetsʼkʼe [...]?”. O nrru̷ru̷kʼua: “Ngetsʼkʼo e Jesús” (Hechos 9:3-5).

Mu̷ a bi kjogu̷ jñipa, e Ananías o maa nuu e Saulo o xipji: E Jesús o nda̷kja̷go ngekʼua ra jogu̷ in cho̷ge ri jñanrra na yeje. E Ananías o jiichi e Saulo, kjanu e Saulo o mbu̷ru̷ o jichi kʼo ntee o jñaa e Mizhokjimi. Nudyakʼua dya kja mi xipjiji Saulo mi xipjiji Pablo. Angeze mi pe̷dye̷ na je̱e̱ mi jichi kʼo ntee o jñaa e Mizhokjimi, pama pama mi zopju̷ kʼo ntee.

Kʼo discípulo mi zopju̷ji kʼo ntee mi xipjiji pje mi ngeje o Reino e Mizhokjimi, dya mi zopju̷ji nrrexe kʼo ntee ngextrjo kʼo judío ñe kʼo samaritano. Kʼe Cornelio kʼu̷ mi manda kja kʼo tropa kʼo romano, mi enchʼe o mu̷bʼu̷ e Mizhokjimi. Da nu paa na anxe o xipji e Cornelio ro chja̷jna̷ na bʼe̷zo ro maa siji e Pedro. E Pedro ñe janzi discípulo o moji kja o ngumu̷ e Cornelio, ma o za̷trʼa̷ji o jichiji o jñaa e Mizhokjimi nrrexe kʼo mi ka̱ra̱nu. Ma xe ma ñaa e Pedro, e Mizhokjimi o unu̷ espíritu santo kʼo mi ka̱ra̱nu, nukʼua e Pedro o xipji kʼo ntee kʼo dya mi menzumu̷ a Israel ro jiiji kja o trju̱u̱ e Jesús. Nrrizi kʼe paakʼu̷ kʼo discípulo o jichiji o jñaa e Mizhokjimi nrrexe kʼo ntee zo rmi nʼaño o país, ma ro pjechiji o jñaa e Mizhokjimi ro soo ro mimiji nrrexe yo paa. Nudyakʼua o mbu̷ru̷ji o maa zopju̷ji o jñaa e Mizhokjimi nrrexe kʼo ntee kʼo mi ka̱ra̱ji kja ne Xoñijomu̷.

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja Hechos 1:1–11:21.)