Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XORU̸ 18

Kʼo milagro kʼu̷ o tsjaa e Cristo

Kʼo milagro kʼu̷ o tsjaa e Cristo

E Jesús o tsjaa milagro kja ne Xoñijomu̷. Gua ne̱e̱ jizhi jaga kjaa kʼo ra tsjaa ma ra manda kja o Reino e Mizhokjimi

E MIZHOKJIMI go unu̷ zezhi e Jesús ngekʼua angeze o tsjaa milagro, na punkju̷ ntee mi jñanrrakʼo. Akjanu e Jesús o jitsʼkʼoji kʼu̷ soo ra ngu̷xku̷goji nrrexe kʼo na sʼoo yo ri kjogu̷ji kja ne Xoñijomu̷. Nukʼua ra nuji pje ma nrrumu̷ ra ngu̷zʼu̷ e Jesús.

Ma kjogu̷ji trjijmi. Na nu paa, e Jesús o tsjapu̷ ro mbe̷zhi vino kʼe nrreje, nu milagrokʼu̷ nge kʼu̷ otrʼu̷ o tsjaa. Xe go e̱je̱ na paa ma e Jesús o uiñi na punkju̷ ntee, janzitrjo trjomechi ñe janzitrjo jmo̱o̱ kʼo mi ju̷̱u̷̱ji, o tsjapu̷ ro mbe̷zhi na punkju̷kʼo dya go ndezeji e ñonu̷ xi go mbonkju̷trjo. Ma o kjogu̷ yo paa e Jesús nrro go yepe o tsjaa kʼe milagro.

Kʼo ngeme. E Cristo “mi joku̷ kʼo pje nrre ma ngeme kʼo mi supjre kʼo ntee” (Mateo 4:23). Mi bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ ntee kʼu̷ mi sodye, mi bʼu̷bʼu̷ kʼo mi ngoro, kʼo mi ngogo, kʼo mi ja̷ba̷ o tsʼinge, xo mi bʼu̷bʼu̷ kʼo mi unu̷ o ataque, e Jesús o mbosʼu̷ kʼo nteekʼo o tsjapu̷ ro kʼueñe o ngeme kʼu̷ pje nrre mi soʼo. E Jesús mi pe̷sʼi o espíritu Mizhokjimi ngekʼua o tsjaa texekʼo.

Yo na sʼoo kʼu̷ kjogu̷ kja ne Xoñijomu̷. Na xomu̷ mi poji e Jesús ñe o discípulo kja kʼe mar a maa a Galilea, ma o ñe̱je̱ na trʼadye̷bʼe̷ ñe me ma zezhi kʼe nrrajma, me mi pjatrʼu̷ na zezhi kʼe nrreje kja kʼe bʼu̷u̷. Me ko pizhiji kʼo discípulo, nukʼua e Jesús o na̷sʼa̷ o ñiʼi ajensʼe kjanu o xipji kʼe nrrajma: “Soya, jue̷mege”. Kjanu o bobʼu̷kʼua kʼe nrrajma (Marcos 4:37-39). Xo bʼu̷bʼu̷ na paa ma e Jesús o nzhodʼu̷ axesʼe kja kʼe mar, zo ma bu̷u̷ na zezhi kʼe nrrajma ñe ma e̱ʼe̱ dye̷bʼe̷ (Mateo 14:24-33).

Kʼo anxe kʼo dya ga joo. Ngeje yo demonio, me na zezhikʼo ke nutsʼkʼoji. Bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ ntee kʼu̷ me supjre nange yo demonio kjapu̷ji kʼo na sʼoo. E Jesús dya mi su̱u̱kʼo, ma mi jantrji e Jesús mi su̱u̱ji, ma mi xipji e Jesús dya kja ro nrra̷trji yo ntee, mi a̷ra̷ji dya kja mi kjajikʼo.

Kʼo a nrru̱u̱. Nudya nrrexe nrre ri tu̱u̱ji. Pero ma o mimi e Jesús kja ne Xoñijomu̷ o xosu̷ kʼo ya bi nrru̱u̱, nzakja o trʼii na nrrinxu kʼu̷ dya kja mi ñʼeje o xira o nrru̱u̱, e Jesús o xosu̷ kʼe trʼii xo go xosu̷ na tsʼixuntrʼi. Ma ya bi kjogu̷ nziyo paa kʼu̷ a bi nrru̱u̱ e Lázaro, e Jesús o xosu̷kʼu̷, ma punkju̷ ntee o jñantrjikʼo. Kʼo ntee kʼu̷ me mi u̷mbu̷ji e Jesús, ma o nuji kʼo bi tsjaa, o unu̷ji nguenrra ke e Jesús mi kjaa kʼu̷ me na nojo (Juan 11:38-48; 12:9-11).

Zo e Jesús o mbosʼu̷ kʼo ntee kʼo mi sodye, ma o kjogu̷ yo paa nrro go sodyeji, go nrru̱u̱ji. Nuʼma, ¿pjenga go tsjaa milagro e Jesús? Kʼo profeta kja ne Biblia o manji ke ma ra manda e Mesías kja o Reino Mizhokjimi, yo ntee dya kja ra nrru̱u̱ji, dya kja ra zodyeji, dya kja ra kjogu̷ji trjijmi, dya kja ra ñe̱je̱ dye̷bʼe̷ kʼu̷ me rra zezhi, dya kja ra bʼu̷bʼu̷ yo demonio ra mbotrʼu̷jikʼo. E Jeoba ra unu̷ zezhi e Jesús ngekʼua ra tsjaa nrrexeyo. E Jesús nrro ra tsjaa milagro janzi go tsjaa ma mi bʼu̷bʼu̷ kja ne Xoñijomu̷.

(Nu kʼo gua e̱je̱ba xo ri jyodʼu̷ kja Mateo, Marcos, Lucas ñe Juan.)