¿Pje mama ne Biblia?

¿Pje mama ne Biblia?

¿Pjekja na joo ra xoru̷ji ne Biblia?

Kja texe nu Xoñijomu̷ na punkju̷ ntee pa̱ra̱ji ne Biblia. Ra nujiba pje mama ne Biblia.

XORU̸ 1

Mizhokjimi o dya̷trʼa̷ ne Xoñijomu̷ me ma zo̷o̷ ngekʼua ro mimiji yo ntee

¿Pje mama ne Biblia jaba dya̷trʼa̷ Mizhokjimi yo ntee? Mizhokjimi ¿pje o manda ro tsjabi e Adán ñe e Eva?

XORU̸ 2

¿Pje o kjogu̷ kja Edén?

Ma e Mizhokjimi o jñu̷npu̷ nguenda e Adán ñe e Eva, ¿pje ma promesa o mama ngekʼua ro mbosʼu̷ kʼo o trʼii angezebi?

XORU̸ 3

¿Pjenga dya go nrru̱u̱ji ma o ñe̱je̱ kʼe trʼadye̷bʼe̷?

Mi jingua, ¿pjenga o nga̱ra̱ na punkju̷ ntee kʼo na sʼoo? ¿Pjenga ri manji ke e Noé mi a̷ta̷ Mizhokjimi?

XORU̸ 4

Mizhokjimi ñe e Abrahán o ñaabi

¿Pjenga e Abrahán o mbe̷dye̷ a Ur o ma mimi a Canaán? ¿Pje ma promesa o tsjapu̷ e Jeoba e Abrahán?

XORU̸ 5

E Mizhokjimi o mbosʼu̷ e Abrahán ñe nu pjamilia

¿Pjekja e Jeoba o xipji e Abrahán kʼu̷ ro mbotrʼu̷ e Isaac? ¿Pje mi nee e Jeoba ke ro pa̱ra̱ji? Ante ke ro nrru̱u̱ e Jacob, ¿pje go mama kʼu̷ ro kjogu̷?

XORU̸ 6

E Job sido go tsjaa kʼo mi nee e Jeoba zo o kjogu̷ nrrumu̷

Kʼua jaga mama nu libro Job, ¿pjekja ni jyodʼu̷ ra sechʼiji yo nrrumu̷ zo me na se̷zhi? Ma ra kjagojikʼo, e Jeoba soo ra xipji e Satanás ke dya ga kjuana kʼo mama.

XORU̸ 7

E Mizhokjimi o pjongu̷ kʼo israelita kja Egipto

¿Jagua mbosʼu̷ e Jeoba kʼo israelita ngekʼua ro mbe̷dye̷ji a Egipto? ¿Pjenga kʼo israelita o mbu̷ru̷ o tsjaji kʼe mbaxua ke ni chju̱u̱ Pascua?

XORU̸ 8

Kʼo israelita o za̷trʼa̷ji a Canaán

Ma kʼo israelita o ngichiji a Canaán, ¿pjenga e Jeoba o mbosʼu̷ e Rahab ñe o pjamilia?

XORU̸ 9

Kʼo israelita o dyotu̷ji Mizhokjimi na rey

Ma kʼo israelita o dyotu̷ji Mizhokjimi na rey, e Jeoba o juajnu̷ e Saúl. ¿Pjenga e Mizhokjimi o mama dya kja ro manda e Saúl ñe pjenga o juajnu̷ e David?

XORU̸ 10

Kʼe rey Salomón me mi pa̱ra̱ na punkju̷

¿Pjekja ri pa̱ra̱ji ke e Salomón me mi pa̱ra̱ na punkju̷? ¿Pje o kjogu̷ ma o jye̷zi o tsjaa kʼo mi mama e Jeoba?

XORU̸ 11

¿Jaga mboxkʼu̷gojidya kʼo tjo̱njo kʼo tʼopju̷ kja ne Biblia?

¿Pje ma salmo mama ke e Mizhokjimi pjosʼu̷ yo ntee yo me sʼiyateji? ¿Pje jitsiji nu kʼo o dyopju̷ e Salomón kja nu libro El Cantar de los Cantares?

XORU̸ 12

E Jeoba me pa̱ra̱ ñe jitsʼkʼoji na joo jarga mimiji

Ra nujiba jaga mboxku̷jidya yo junsʼu̷ kja nu libro Proverbios ñe Eclesiastés ñe jaga jitsʼkʼoji Mizhokjimi ngekʼua ra mimiji na joo.

XORU̸ 13

Kʼo Rey kʼo o tsjaji kʼo na joo ñe kʼo o tsjaji kʼo na sʼoo

Nu jñiñi a Israel, ¿pjekja o jiambu̷ji o tsjaji yeje gobierno?

XORU̸ 14

Kʼo profeta mi na̷dʼa̷ji o jñaa e Mizhokjimi

¿Pje ma jñaa o na̷dʼa̷ji kʼo profeta Mizhokjimi? Ra nuji nziyo jñaa ke o na̷dʼa̷ji.

XORU̸ 15

Kʼe profeta Daniel go opju̷ pje ra kjogu̷

¿Jankʼo gua mba̱ra̱ e Daniel jingua ro sa̷ja̷ kʼe Mesías? ¿Pje o jñanrra e Daniel ke o kjogu̷ ajensʼe ma e Jeoba o ñeme ro manda kʼe Mesías?

XORU̸ 16

Ma o sa̷ja̷ kʼe Mesías

¿Pje go manji kʼo anxe ñe pje go tsjaa e Juan kʼu̷ mi jichinte ngekʼua kʼo ntee ro mba̱ra̱ji ke e Jesús mi ngeje kʼe Mesías? ¿Jagua mama e Jeoba ke e Jesús mi ngeje kʼe Mesías?

XORU̸ 17

E Jesús o jichi yo ntee pje mi ngeje o Reino e Mizhokjimi

¿Pje mi jichi e Jesús yo ntee? ¿Pje o tsjaa kʼu̷ o ñetsʼe ke ma ra manda kja ne Xoñijomu̷ ra tsjaa justicia ñe ra sʼiya texe yo ntee?

XORU̸ 18

Kʼo milagro kʼu̷ o tsjaa e Cristo

¿Pje ma milagro ra tsjaa e Jesús ma ra manda kja ne Xoñijomu̷?

XORU̸ 19

E Jesús o mama pje ro kjogu̷ yo paa yo ri ka̱ra̱jidya

¿Pje ro unkʼoji nguenda ma ro mbu̷ru̷ nu señal kʼu̷ o mama e Jesús?

XORU̸ 20

Ma o nrru̱u̱ e Cristo

Ma dya bʼe mi potrʼu̷ji e Jesús, ¿pje o xipji o apóstole kʼu̷ ro mbeñeji?

XORU̸ 21

E Jeoba o xosu̷ e Jesús

¿Jagua mba̱ra̱ji kʼo discípulo ke e Jeoba o tsjapu̷ ro mimitrjo na yeje e Jesús?

XORU̸ 22

Kʼo apóstole dya mi su̱u̱ji mi jichiji yo ntee

¿Pje o kjogu̷ kja kʼe mbaxkua Pentecostés? Kʼo mi u̷mbu̷ji e Jesús, ¿pje o tsjapu̷ji kʼo discípulo ma mi zopju̷ji kʼo ntee o jñaa e Mizhokjimi?

XORU̸ 23

E Pablo mi xipji kʼo ntee pje mi ngeje o Reino e Mizhokjimi

¿Pje o kjogu̷ ma e Pablo o joku̷ na bʼe̷zo kja nu jñiñi a Listra? ¿Pjenga o zidyiji e Pablo a Roma?

XORU̸ 24

Kʼo carta kʼu̷ o mbejñe e Pablo ja mi jmuru̷ji kʼo kjuarma

¿Pje go mama e Pablo pje ra tsjaji yo cristiano kʼo otrʼu̷ axojñi? ¿Pje mama kja kʼo carta jargua mba̱ra̱ji kjo mi nge kʼu̷ ro ñemeji ro manda kja o Reino Mizhokjimi?

XORU̸ 25

Ra echʼeji e Jeoba kja in mu̷bʼu̷ji, ra mimiji na joo ñe ra potka sʼiyaji

¿Pje ra kjaji ngekʼua ra echʼeji kja in mu̷bʼu̷ji Mizhokjimi? ¿Pje ra kjaji yo cristiano yo ri sʼiyaji e Jeoba?

XORU̸ 26

E Mizhokjimi ra tsjaa ne Xoñijomu̷ me rga zo̷o̷

¿Pje mama kja nu libro Apocalipsis jarga za̷dʼa̷ kʼo o mama e Jeoba ndeze mi jingua?

K’o mama kja ne Biblia nge nujyo gua e̱je̱ba

¿Pje nge kʼo o mama e Jeoba ndeze mi jingua jargua e̱je̱ nu kʼu̷ ro ngeje nu Mesías? ¿Pje ra tsjaa e Jesús ma ra manda kja ne Xoñijomu̷?

K’o go kjogu̷ yo kje̷e̷ mi jingua

Ri ñuu kja ne línea jaga mama ne Biblia pje o kjogu̷ ndeze nu kje̷e̷ 4026 a.C. asta nu kje̷e̷ 100 d.C.