Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 2

Ri sʼiyagebi nrrexe yo paa

Ri sʼiyagebi nrrexe yo paa

“Mizhokjimi ya ñechʼpʼe e bʼe̷zo e ndinxu, ngekʼua dya ra xoku̷ e bʼe̷zo.” (Mateo 19:6)

E Jehová dya nee ke ri dyompu̷ ni suge o ni xira (Miqueas 6:8). Ngekʼua, xipjige ni suge o ni xira ke me ki nege, akjanu ra mba̱ra̱ kʼu̷ dya ri dyompu̷ zo ja ri nzhodʼu̷, zo ja ri bʼu̷nkʼe. Ga kjanu mazi ra netsʼege.

Yo padya, na punkju̷ ntee kʼu̷ ya chju̷ntu̷ji dya kjapu̷ji nguenda o suu o nu xira. Xo̷ru̷ yo mamaba ngekʼua ri pa̱rge ja rgi minkʼe na joo ko ni suu o ni xira, akjanu dya ri jyambu̷bi.

 1 RI JYODʼU̸ NRRAJME NGEKʼUA RI BʼU̸NKʼE KO NI SUGE O NI XIRA

NE BIBLIA MAMA GA KJABA: “Ni jyodʼu̷ kʼu̷ ri juankʼeji nu kʼu̷ xe nda na joo” (Filipenses 1:10NTD). Nu kʼu̷ xe nda na joo kʼu̷ ri tsjage nge kʼu̷ ri pjo̷ru̷ ni suu o ni xira, ga kjanu ri bʼu̷bʼu̷gebi na joo.

E Jehová nee ra jñantrʼkʼabi kʼu̷ me ri ma̷kjebi rgi minkui, ngekʼua na joo ke ri tsjapu̷ge nguenda ni suu o ni xira (Eclesiastés 9:9). E Jehová nee kʼu̷ ri pjo̷ru̷ na joo ni suge o ni xira ñe dya nee ke ri tsjapu̷ ra so̷xu̷ o mu̷bʼu̷ (1 Corintios 10:24). Xipji ni suge o ni xira ke me ki nege, kʼu̷ dya bʼu̷bʼu̷ na ntee nzakja angeze.

TSJAGE KʼO MAMABA:

  • Zo ra bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ pje ri tsjage, dya ri jyombeñe ni suu o ni xira, ri juajnu̷ na nrrajme kʼu̷ ri ñabi

  • Ma gi mbeñe gi bʼu̷ntsje̷, dya nge ga kjanu, nudya i ñʼekje ni suu o ni xirage

 2 PJO̸NGUENRRA JA RGI TSJIJÑIGE

NE BIBLIA MAMA GA KJABA: “Ma kjo kʼo ra jñanda naja ndinxu y ra ngijñi kja o mu̷bʼu̷ ra tsjabi kʼu̷ na sʼoo, zo dya ra juntabi, chjentkjui kʼu̷ ya ri tsa̱ja̱ o ndinxu, ya tsjaa na sʼoo ko angeze kja o mu̷bʼu̷makʼu̷” (Mateo 5:28). Ma ri tsjijñi ri tsjaa kʼo na sʼoo ko dʼa nrrinxu o dʼa bʼe̷zo, ixi chjenjui kʼu̷ a gui dyompu̷ ni suge o ni xira kja in mu̷bʼu̷ge.

E Jehová mama ke ri pjo̷nguenda ja ga ngijñi in mu̷bʼu̷ge (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Ngekʼua ri pjo̷ru̷ge na joo kʼo gi janrra (Mateo 5:29, 30). Tsjage nzakja nu kʼo go tsjaa e Job kʼu̷ go mimi mi jingua, angeze go mama kʼu̷ dya ro jñanrra dyaja nrrinxu ngekʼua ro tsjaa kʼo na sʼoo (Job 31:1). Ngekʼua dya ga joo ke ri jñanrrage yo skuama, kja televisión ñe kja Internet yo ngerga, yo obʼu̷ji ga tsjaji kʼo na sʼoo. Dya ri pensa ri tsjaa kʼo na sʼoo ko dʼa nrrinxu kʼu̷ dya nge ni suge, o dʼa bʼe̷zo kʼu̷ dya nge ni xira.

TSJAGE KʼO MAMABA:

  • Zo ja ri nzhonkʼe, ri xipji yo ntee dya kja gi dʼatsje̷, gi sʼikje ni suge o ni xira ñe ke gi nege na punkju̷

  • Nutsʼkʼe bʼe̷zo, ma ra xitsʼi ni suu dya ri jobi dʼa nrrinxu, ri tsjapu̷ nguenda, xo ñetsʼkʼe ndinxu ri tsjagekʼo