Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 7

¿Pje ri tsjage ma ri su̱ge ñe ma gi soʼo ke dya kjo ra mbo̷xkʼu̷?

¿Pje ri tsjage ma ri su̱ge ñe ma gi soʼo ke dya kjo ra mbo̷xkʼu̷?

¿Gi janrra ne tsʼitrʼi nu kuatrʼu̷ba? Bʼu̷ntsje̷, ñetsʼe ke me su̱u̱ ñe otrjo kjo ra mbo̷ru̷. ¿Bʼu̷bʼu̷ paa ma gi soge ga kjanu?... Ndexezu̷ji bʼu̷bʼu̷ paa ma ri sogoji ga kjanu. Kja ne Biblia mama ke mi jingua mi bʼu̷bʼu̷ ntee kʼo mi pe̷piji e Jehová. Angezeji me mi sʼiyaji e Jehová, pe ma go kjogu̷ji kʼo na sʼoo me go zu̱ji, mi soji ke mi bʼu̷ntsje̷ji ke mi otrjo kjo ro mbo̷sʼu̷ji. E Elías go zoʼo ga kjanu, mo ra xo̷ru̷ji pje go kjogu̷kʼu̷.

E Jezabel mi nee ro mbo̷trʼu̷ e Elías

E Elías go mimi mi jingua ma dya bʼe ma e̱je̱ e Jesús kja ne Xoñijomu̷. Kʼo paakʼo, e Acab mi manda a Israel, nu male mi chju̱u̱ Jezabel. Dya mi matrʼu̷bi kjimikʼo, angezebi mi xo̷rpu̷bi e Baal, nukʼu̷ mi ngeje na mizhokjimi kʼu̷ dya ma kjuana. Ngekʼua, na punkju̷ israelita xo mi kjaji ga kjanu, mi xo̷rpu̷ji e Baal. Kʼe reina Jezabel me ma sʼoo, mi nee ro mbo̷trʼu̷ ndexe kʼo ntee kʼo mi a̷ta̷ji e Jehová. E Elías mi kjaa kʼo mi nee e Jehová, ngekʼua e Jezabel mi nee ro mbo̷trʼu̷. Ma rgui ngetsʼkʼe e Elías, ¿pje rgui tsjage?...

 Ma e Elías go mba̱ra̱kʼo me ko pizhi, go zu̱u̱ ro mbo̷trʼu̷ji ngekʼua go kʼueñe go maa na je̱e̱, go ma tsjo̱jo kja na cueva. Angeze mi pa̱ra̱ ke e Mizhokjimi Jehová dya mi je̷zi mi pjo̷sʼu̷. ¿Pjekja go zu̱u̱ma?... Go jyombeñe kʼo go tsjaa e Mizhokjimi. Nzakja ma e Elías go dyo̷tu̷ Mizhokjimi ro mbejñe sibi, angeze go dya̷ta̷, go tsjaa ja nzi ba dyo̷tu̷ e Elías. E Jehová me na ze̷zhi go mbo̷sʼu̷ e Elías.

¿Ja ba mbo̷sʼu̷ e Jehová e Elías?

Ma e Elías go za̷trʼa̷ kja kʼe cueva, e Jehová go dyo̷nu̷: “¿Pje i kjageba?”. Nukʼua e Elías go ndu̷ru̷ ba mama: “Ndexe kʼo ntee kʼo mi a̷tkʼa̷ ya mbo̷trʼu̷jikʼo, ngextrjozgo xe ri bʼu̷ntrjo, pe nudya a na jongoji nee ra mbo̷trʼku̷ji ngekʼua me ri su̱go”. E Elías mi mbeñe ke ya bi mbo̷trʼu̷ji ndexe kʼo ntee kʼo mi a̷ta̷ji e Mizhokjimi. Nukʼua e Jehová go xipji e Elías: “Nutsʼkʼe i mbeñe ke ya ngextrjotsʼu̷ gi kejme, pe iyo dya nge ga kjanu, a Israel xe ka̱ra̱ siete mil ntee kʼo a̷tka̷go. Dya ri su̱ge, ri pe̷sʼigo na bʼe̷pji ke ri tsjage”. ¿Ja ba zoʼo e Elías ma go dya̷ra̷ Mizhokjimi ba xipjikʼo?... ¡Ja̱a̱, me ko ma̷ja̷!

Kʼo go kjogu̷ e Elías, ¿pje nge kʼo ri pjechiji?... Bʼu̷ma bʼu̷bʼu̷ paa ma ri sogoji nzakja angeze, bʼu̷ma me ri su̱goji pje ra kjogu̷zu̷ji. Ma ri soge ga kjanu, ¿pje ri tsjage? Dya ga joo ke ri su̱ge, dya gi bʼu̷ntsje̷, na punkju̷ nu kʼo i joge sʼiyaji e Jehová, angezeji xo sʼiyatsʼu̷ ra mbo̷xkʼu̷ji. Xo bʼu̷bʼu̷ e Jehová, angeze me na ze̷zhi ra mbo̷xkʼu̷ge ma pje ri tsjogu̷. ¿Ja gi sogedya ke i pa̱rgekʼo?...

RA XO̸RU̸JI NE BIBLIA: