Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 13

E Timoteo mi pjo̷sʼu̷ yo ntee

E Timoteo mi pjo̷sʼu̷ yo ntee

E Timoteo mi ngeje na trʼii ke me mi ma̷ja̷ ma mi pjo̷sʼu̷ yo ntee, ngekʼua go maa kja na punkju̷ jñiñi kʼo me ma je̱e̱. Angeze go tsjaa kʼo me ma joo. ¿Gi nee ri pa̱rge pje go tsjaa angeze?...

O nana ñe o lande e Timoteo mi jichibi ja ga kjaa e Jehová

E Timoteo mi menzumu̷ a Listra, je go teʼenu, e Eunice mi nge o nana, e Loida mi nge o lande. Kja mi tsʼikʼetrjo e Timoteo ma o lande ñe o nana mi jichibi kjo mi ngeje e Jehová. Me na joo kʼo go tsjabi, ngekʼua e Timoteo kja mi tsʼitrʼi ya mi nee ro xipji yo ntee kjo mi ngeje e Jehová.

E Timoteo kja mi trʼii ma e Pablo go xipji: “Ra mago me na je̱e̱, ra ma jichkʼo yo ntee o jñaa e Mizhokjimi. Mu̷ gi nee ra mee, ¿pje i mange?”. E Timoteo me ko ma̷ja̷ ma go dya̷ra̷ kʼo go xipji e Pablo, go mama: “¡Me na joo kʼo i mange. Ja̱a̱, ra mee!”. Go mebi e Pablo ngekʼua ro mbo̷sʼu̷ yo ntee.

 Nukʼua angezebi go mebi a Tesalónica, mi ngeje na jñiñi a Grecia. Me ma je̱e̱ pa ro za̷trʼa̷binu, go nzhodʼu̷bi na punkju̷, kjanu go ndesʼebi kja na barco. Ma go za̷trʼa̷bi a Tesalónica go mbo̷sʼu̷bi na punkju̷ ntee ro mba̱ra̱ji e Jehová. Pe go cho̷trʼu̷bi ntee ke dya pje mi neji, me mi u̷mbu̷bi, mi jodʼu̷ji pje ro tsjapu̷bi, ngekʼua e Pablo ñe e Timoteo go mbedyebi kja kʼe jñiñi go ma jichibi yo ntee kʼo mi ka̱ra̱ kja kʼo ñaja jñiñi.

Nrrexe yo paa kʼu̷ go mimi e Timoteo me mi ma̷ja̷

Ma go kjogu̷ ja nzi zana, e Pablo o xipji e Timoteo ke ro nzhogu̷ a Tesalónica ro ma nuu kjo mi bʼu̷nji na joo kʼo kjuarmanu. Kʼo ntee a Tesalónica me ma sʼoji, pje nrre mi kjapu̷ji kʼo kjuarma kʼo mi ka̱ra̱jinu. ¿Pje go tsjaa e Timoteo, ro zu̱u̱ ro maa? Iyo, dya go zu̱u̱, angeze me mi mbeñe o kjuarma kʼo mi ka̱ra̱ji a Tesalónica ngekʼua go maa nuu pje mi kjaji. Ma go nzhogu̷ go ma xipji e Pablo mi bʼu̷nji na joo yo kjuarma ñe sido mi kjaji kʼo mi nee e Jehová.

Me na punkju̷ kje̷e̷ e Timoteo mi dyojui e Pablo, mi pe̷pibi e Jehová. Na nu paa, ma e Pablo go dyopju̷ na skuama, go ñaa na joo ja ma kjaa e Timoteo, go dyopju̷ ga kjaba: “Ra pejñe e Timoteo ra ma mbo̷sʼu̷ yo kjuarma. Otrjoba na ntee kʼu̷ ra pe̷pji nzakja angeze, me nee e Jehová ñe me jodʼu̷ ja rga mbo̷sʼu̷ yo ntee”.

¿Natsʼkʼe xo gi nee yo ntee kʼua ja gua tsjaa e Timoteo? ¿Ri xipji kjo ngeje e Jehová? ¿Pje i mange?... Ma ri tsjagekʼo me ri ma̷ja̷ ndexe yo paa yo ri minkʼe nzakja e Timoteo.