Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 5

E Samuel o tsjaa kʼo mi nee e Jehová

E Samuel o tsjaa kʼo mi nee e Jehová

Ndeze ma kja mi tsʼitʼi e Samuel mi pe̷pji kja nu tabernáculo, xo ma mimi bʼe̷xtjonu. Kja kʼe tabernáculo nge nu ja mi paa kʼo ntee mi pa matrʼu̷ji e Jehová. ¿Gi nee ri pa̱rge jinga o ma mimi bʼe̷xtjonu e Samuel? Mo ra xo̷ru̷ji kʼo mamaba ngekʼua ra pa̱ra̱ji pje o kjogu̷, pe otrʼu̷ ra nuji kjo mi ngeje o ñu̷ʼu̷ e Samuel. O ñu̷ʼu̷ mi chju̱u̱ Ana.

E Ana mi nee ro ñʼeje na tsʼitʼi, pe dya mi muxtʼi. Ngekʼua dʼa nu paa o dyo̷tu̷ e Jehová ba xipji: “Mizhokjimi Jehová, pjo̷xku̷go”. Xo go xipji: “Ma ri pjo̷xku̷go ra musʼu̷ na tsʼitʼi, ra ta̷ja̷ ra ma pe̷pji kja nu tabernáculo xo ra ma mimi bʼe̷xtjonu”. E Jehová o dya̷ta̷ kʼo bi mama e Ana, o mbo̷sʼu̷ ngekʼua ro musʼu̷ na tsʼilele. E Ana o jñuspʼu̷ Samuel o tsʼilele. Ma e Samuel mi e̷dyi jñii o nziyo kje̷e̷, e Ana o zidyi kja kʼe tabernáculo ngekʼua ro mbe̷pi e Mizhokjimi. E Ana o tsjaa kʼua ja nzi ba xipji e Jehová.

Nu mbo̷kjimi mi chju̱u̱ Elí, angeze mi otrʼu̷ axojñi kja kʼe tabernáculo. E Elí mi ñʼeje yeje trʼatʼi, angezebi xo mi pe̷pjibi kja nu tabernáculo. Nu kʼo mi pe̷pji kja kʼe tabernáculo mi jyodʼu̷ ro pjo̷ru̷ji ja rgua mimiji, nangeje ja mi pe̷pjiji mi poji yo ntee mi pa matrʼu̷ji e Jehová. Pe e Samuel mi janda kʼo ma sʼoo kʼu̷ mi kjabi o tʼii e Elí. ¿E Samuel o tsjaa kʼo ma sʼoo nzakja ko o tʼii e Elí? ¿Pje i mange?... Iyo, e Samuel o tsjaa kʼo mi nee e Jehová, dya o jye̷zi o tsjaa kʼo bi jichi o jyote ñe o ñu̷ʼu̷.

Ma o mba̱ra̱ e Elí ke o tʼii mi kjabi kʼo na sʼoo, ¿pje ni mbe kʼo ro tsjaa?... ¡Ja̱a̱! Pe̷ski ro gue̷nchʼi o tʼii, dya kja ro jye̷zi ro pe̷pjibi kja nu tabernáculo, pe e Elí dya pje mi xipji yo o trʼii. Ma e Jehová o unu̷ nguenda ke dya pje mi kjaa e Elí, o mbe̷kue̷ na punkju̷, o mama ro zu̷bʼu̷ e Elí ñe kʼo o tʼii.

E Samuel o ma xipji e Elí kʼo bi mama e Jehová

Na nu xomu̷ ma ya ma i̱ji̱tjo e Samuel o dya̷ra̷ kjo mi na̷mbʼa̷ o trju̱u̱, mi xipji: “¡Samuel!”, mi embe. O nangu̷ e Samuel, dabadiji o maa ja mi bʼu̷bʼu̷ e Elí, pe angeze o xipji e Samuel: “Dya ro matʼkʼu̷”. Na yeje  ba kjogu̷ akjanu. Kjanu nrro o dya̷ra̷ e Samuel kjo mi matrʼu̷, nrro o maa ja mi bʼu̷bʼu̷ e Elí. Nukʼua e Elí o xipji: “Ma nrro ri dya̷ra̷ kʼu̷ ra matʼkʼu̷, ri xipji: Ri bu̷nkʼoba Jehová, ri a̷tkʼa̷”. Ma e Samuel o tsjaa kʼo bi xipji e Elí, e Jehová o xipji: “Ri xipji e Elí ke ra su̷bʼu̷go angeze ñe o pjamilia nange o tsjaji kʼo na sʼoo”. ¿Pje o tsjaa e Samuel? ¿O xipji e Elí kʼo bi mama e Jehová?... Zo mi su̱u̱ e Samuel, o ma xipji e Elí texe kʼo bi mama e Jehová. Ma o kjogu̷ yo paa, e Mizhokjimi o zu̷bʼu̷ e Elí ñe kʼo yeje o tʼii o ndu̱ji.

Nutsʼkoji so̷o̷ ra kjagoji kʼua ja nzi o tsjaa e Samuel. Zo go jñanda kʼo na sʼoo kʼo mi kjaji kʼo ñaja ntee, angeze o tsjaa kʼo mi nee e Jehová. Natsʼkʼe, ¿xe ri tsjage kʼo mama e Jehová nzakja e Samuel? Ma ri dya̷ta̷ ñe ri tsjage kʼo mama e Jehová, angeze ra ma̷ja̷ xo ra ma̷ja̷ ni jyoo ñe ni ñu̷ʼu̷.

RA XO̸RU̸JI NE BIBLIA: