Jichige in chʼii kʼo mama ne Biblia

Tata ñetsʼkʼe nana, jichi in chʼii kʼo mama ne Biblia ko ne skuama.

Yo ni mbu̷ru̷

Yo mama kja ne skuama Deuteronomio so̷o̷ ra mbo̷xkʼu̷ ngekʼua ri pa̱ra̱ ja rgi chezhe in tsʼitrʼi.

¿Gi nee ri pa̱ra̱ dʼa secreto kʼu̷ dya kjo mi pa̱ra̱?

Ne Biblia mama pje mi nee ro tsjaa e Yose pe dya kjo go mba̱ra̱, ngextrjo angeze. ¿Gi pa̱rge pje ma secreto mama ne Biblia?

E Rebeca o ma̷pa̷ o mu̷bʼu̷ e Jehová

¿Pje ri tsjage ngekʼua ra ma̷ja̷ e Jehová? Ri xo̷ru̷ ne xiskomu̷ ngekʼua ri pa̱rge pje o tsjaa e Rebeca.

E Rahab mi enchʼe kja o mu̷bʼu̷ e Jehová

Xo̷ru̷ba pjekja e Rahab ñe o bʼedyi dya go nrru̱ji ma yo israelita go chjotu̷ji kʼe jñiñi Jericó.

Na xuntrʼi kʼu̷ o tsjapu̷ ro ma̷ja̷ o mu̷bʼu̷ e Jehová ñe o tata

¿Pje ma promesa go tsjapu̷ e Jefté e Jehová? ¿Pje ri tsjage ngekʼua ri ma̷pa̷ o mu̷bʼu̷ e Jehová nzakja o xuntrʼi e Jefté?

E Samuel o tsjaa kʼo mi nee e Jehová

E Samuel o tsjaa kʼo mi nee e Jehová zo mi janda kʼo na sʼoo kʼo mi kjaji kʼo ñaja ntee. ¿Pje jitsʼkoji kʼo go tsjaa e Samuel?

Dya mi bʼu̷bʼu̷ pje kʼo ro zu̱u̱ e David

Xo̷ru̷ kʼo mamaba ngekʼua ri pa̱ra̱ pjenga dya go zu̱u̱ e David.

¿Pje ri tsjage ma ri su̱ge ñe ma gi soʼo ke dya kjo ra mbo̷xkʼu̷?

Ma e Elías me mi su̱u̱ ñe mi soʼo ke mi otrjo kjo ro mbo̷sʼu̷, ¿ja ba mbo̷sʼu̷ e Jehová? ¿Nzakja e Elías pjekja ri pa̱rgoji ke e Jehová ra mbo̷xkoji?

E Josías o juajnu̷ na joo kjo ro joji

Ne Biblia mama ke e Josías o tsjaa kʼo mi nee e Yose. Xo̷ru̷ba ngekʼua ri pa̱rge jango go mbo̷sʼu̷ji kjo mi joji.

E Jeremías o sido o zopju̷ yo ntee o jñaa e Jehová

Ma e Jeremías mi zopju̷ yo ntee go nrrembeji ñe bʼu̷nkʼo me go mbe̷kue̷ji. ¿Pjenga sido o zopju̷ yo ntee kʼo bi mama e Jehová?

E Jesús mi a̷ta̷ e Jehová, o tata ñe o nana

Ma ra bʼu̷bʼu̷ paa kʼu̷ dya gi nee ri dya̷ta̷ in tata ñe in nana, ¿pje ra mbo̷xkʼu̷ ri tsjage kʼo ra xitsʼiji?

¿Kjo nge kʼo bo dyopju̷ji kʼo bo tsjaa e Jesús?

¿Kjo nge kʼo bʼe̷zo kʼu̷ bo mimiji kja kʼo paa e Jesús ñe bo dyopju̷ji kʼo bo tsjaa angeze?

Dya pje mi su̱u̱ nu sobrinu e Pablo

Kʼe trʼii go mbo̷sʼu̷ o tío ngekʼua dya ro mbo̷trʼu̷ji. ¿Pje go tsjaa?

E Timoteo mi pjo̷sʼu̷ yo ntee

Nrrexe yo paa kʼu̷ go mimi e Timoteo me mi ma̷ja̷. ¿Gi nee ri tsjaa nzakja angeze?

Dʼatrjo reino ra manda kja texe nu Xoñijomu̷

¿Ja rga minji yo ntee ma ra manda e Jesús kja ne Xoñijomu̷? ¿Gi nee ri bʼu̷nkʼenu?