Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Pje kjaji ma jmuru̷ji yo testigo e Jehová

Ri xo̷rgeba pje ri kjagojme ma ri jmurgojme. Ri cho̷trʼu̷geba ja je jmuru̷ji yo testigo e Jehová nu ja i menzumu̷ge.

Jyodʼu̷ ja jmuru̷ji yo testigo bʼe̷xtrjo ja i menzumu̷

¿Pje ri kjagojme nu ja ri jmurgojme?

Yo ri testigojme e Jehová ri jmuru̷jme yeje paa nu ngoʼo, ri matrʼu̷jme Mizhokjimi (Hebreos 10:24, 25). Nrrexe yo ntee so̷o̷ ra moji nu ja ri jmurgojme, ri xo̷ru̷jme o Jñaa e Mizhokjimi xo ri nugojme ja rga mbo̷xku̷jme ra mimijme na joo.

Ma ri xo̷ru̷jme yo skuama kjaji trʼo̷nu̷, yo ntee yo pojinu so̷o̷ ra mamaji pje kʼo tendioji. Ma ri pju̷ru̷jme otrʼu̷ ri to̱njo̱jme ñe ri o̷tu̷jme Mizhokjimi, xo ri kjagojme akjanu ma ri kjuaru̷jme.

Dya ngextrjo yo testigo e Jehová pojinu. Nrrexe kʼo ntee kʼo neji so̷o̷ ra moji. Ma ri mage dya pje ri tsjontrʼu̷. Dya xo ri o̷ru̷jme merio.