Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Ra jmuru̷ji ra mbeñeji kʼe paa ma go nrru̱u̱ e Jesús

Ra jmuru̷ji ra mbeñeji kʼe paa ma go nrru̱u̱ e Jesús

Tsje̷ma tsje̷ma yo ri testigojme e Jehová ri jmurgojme kʼua ja nzi ba mama e Jesús, ri mbeñejme kʼe paa ma go unu̷ o bida por nutsʼkoji (Lucas 22:19, 20). Me ni mubi kʼe paakʼu̷, ra ma̷kjojme ma ri ma dya̷ra̷ ja rga mbo̷xkʼu̷ kʼo go tsjaa e Jesús.