Ewesu 2:1-22

2  Ha⁠ꞌ⁠awyte kahato yt uwe i eimu⁠ꞌ⁠e hat Iesui etiat turan yt Iesui mohey haria i eipe turan mi⁠ꞌ⁠i hap e⁠ꞌ⁠at pe yt eweikuap hin i Tupana etiat aikotã iku⁠ꞌ⁠uro rakaria yt tikuap hin i ahehay hap ewy mekewat e⁠ꞌ⁠at pe. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i yt eweikuap hin i Tupana ehay are.  Mi⁠ꞌ⁠i hawyi mekewat e⁠ꞌ⁠at pe yt ewetunug hin i yne yne Tupana waĩ⁠ꞌ⁠e hap ko⁠ꞌ⁠i e hap. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i imohey hap e⁠ꞌ⁠yian mete ti ewetunug miit⁠ꞌ⁠in minug sa⁠ꞌ⁠ag ko⁠ꞌ⁠i yne yne mekewat e⁠ꞌ⁠at pe. Mekewat e⁠ꞌ⁠at pe wẽtup eika⁠ꞌ⁠iwat toine⁠ꞌ⁠en mi⁠ꞌ⁠i ti ahiag. Mi⁠ꞌ⁠i heso rakat kape -Uruetupana en ewei⁠ꞌ⁠e ahiag me. Emiky⁠ꞌ⁠esat ewy atunug neran ewei⁠ꞌ⁠e mekewat ma⁠ꞌ⁠ãu sa⁠ꞌ⁠ag me. Uruetupana uruetupana ewei⁠ꞌ⁠e aat ka⁠ꞌ⁠ap mekewat yt nakuaria i nug haria porekuat kape mekewat ahiag me.  Pyno sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i yne aito watopyhu⁠ꞌ⁠at ahiag emiit no yt nakuaria i ewy. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i aimiky⁠ꞌ⁠esat sa⁠ꞌ⁠ag he watipuẽti. Mekewat e⁠ꞌ⁠at pe aiminug aipiit miky⁠ꞌ⁠esat sa⁠ꞌ⁠ag ko⁠ꞌ⁠i kape yn po⁠ꞌ⁠og po⁠ꞌ⁠og ahepap waĩ⁠ꞌ⁠e Tupana pykai watunug sa⁠ꞌ⁠ag ne⁠ꞌ⁠i. -Mi⁠ꞌ⁠i tã ewetunug mote woroho⁠ꞌ⁠o⁠ꞌ⁠apiheg ne⁠ꞌ⁠i eipe e Tupana ahepe pykai watunug yne yne yt imiky⁠ꞌ⁠esat i ko⁠ꞌ⁠i.  Ma⁠ꞌ⁠ato sa⁠ꞌ⁠ag watunug tuete pykai aiky⁠ꞌ⁠e kahato te Tupana. Yt tuwepyk hin i katupono haty aiky⁠ꞌ⁠e hap tuete.  Towese hap kaipyi ahehakyera⁠ꞌ⁠at Tupana. Aikotã iku⁠ꞌ⁠uro rakat yt ihay i hap ewy yt ahehay hin i Tupana kape mekewat e⁠ꞌ⁠at pe. Ta⁠ꞌ⁠i yt ahehay kuap i. Karãpe Tupana ihay ahowawi turan mekewat e⁠ꞌ⁠at pe yt watiwesat kuap i kat pote iku⁠ꞌ⁠uro rakaria ewy watoine⁠ꞌ⁠en Tupana ewowi pote. Ma⁠ꞌ⁠ato mi⁠ꞌ⁠i pykai aiwy⁠ꞌ⁠inug tuwewawi Aipotypot Iesui ehay upi.  Mi⁠ꞌ⁠i hawyi aimoieine⁠ꞌ⁠en Tosa⁠ꞌ⁠yru suu wo. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi Tupana ainug Aipotypot Iesui emiit no wẽtup piit ewy watoine⁠ꞌ⁠en iwywo. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi karãpe Iesui tuwẽtem gu⁠ꞌ⁠uro pyi mi⁠ꞌ⁠i hap i⁠ꞌ⁠ewyte watuwẽtem gu⁠ꞌ⁠uro pyi hap ewy wẽtup pu⁠ꞌ⁠i yn aito watomohey hawyi.  Mi⁠ꞌ⁠i hawyi Tupana to⁠ꞌ⁠e Tosa⁠ꞌ⁠yru pe -Era⁠ꞌ⁠apyk to mesuwe uikai atipy pe wuat⁠ꞌ⁠i Porekuat no e Tosa⁠ꞌ⁠yru pe. Mi⁠ꞌ⁠i tote hap ewy aito i⁠ꞌ⁠ewyte watoine⁠ꞌ⁠en iwywo morekuaria wo are. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy watoine⁠ꞌ⁠en iwywo katupono aito wẽtup ok miit ewy iwywo. Pyno mesup toimoherep ta⁠ꞌ⁠yn towese hap ahepe wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at pe. Mi⁠ꞌ⁠i pote -Egyi⁠ꞌ⁠at kahato wato⁠ꞌ⁠e Tupana pe. Yt uwe i po⁠ꞌ⁠og ekai iwese rakat wato⁠ꞌ⁠e.  Ma⁠ꞌ⁠ato yt aiminug wakuap kaipyi hin i Tupana ahehakyera⁠ꞌ⁠at. Ta⁠ꞌ⁠i yt hin i uiwyria⁠ꞌ⁠in. Ahewaku hap yt put⁠ꞌ⁠ok e hin i Tupana wat hewaku hap ewy are. Aiky⁠ꞌ⁠e hap kaipyi towese hap kaipyi tutum ahehakyera⁠ꞌ⁠at hap ahepe. Watimohey Iesui hawyi tutum ahepe wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at piat aheine⁠ꞌ⁠en hap yt kat i watunug pykai tutum. Pywo pe ti tuwekaipyi tutum watomohey Iesui hawyi are.  Pyno yt naku i wato⁠ꞌ⁠e -Uito ti wakuat pote Tupana uhehakyera⁠ꞌ⁠at yt naku i wato⁠ꞌ⁠e katupono i⁠ꞌ⁠aparap haria watoine⁠ꞌ⁠en Tupana wanetup hawe mi⁠ꞌ⁠i tupono yt watuwehakyera⁠ꞌ⁠at kuap i. 10  Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i Tupana topo wo ainug. Koitywy Ha⁠ꞌ⁠yru mohey haria watopyhu⁠ꞌ⁠at wẽtup ywania ewy yn na⁠ꞌ⁠yn watopyhu⁠ꞌ⁠at. Ainug hap e⁠ꞌ⁠yian mete Tupana to⁠ꞌ⁠e -Meiũran aru atipowyro kahato uimiky⁠ꞌ⁠esat nug neran haria e. Wakuaria sok ewy aru atunug mi⁠ꞌ⁠iria e sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i tuwepe. Iuteu Ko⁠ꞌ⁠i I⁠ꞌ⁠ewyte Kereku Ko⁠ꞌ⁠i To⁠ꞌ⁠owywuaria Tukupte⁠ꞌ⁠en Tupana Wywo 11  Ma⁠ꞌ⁠ato ha⁠ꞌ⁠awyte eipe tawa Ewesu piaria yt kurin i eweikuap Tupana etiat katupono wẽtup ywania eipe. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i sese aha⁠ꞌ⁠ase⁠ꞌ⁠i pot Aparãu emiariru⁠ꞌ⁠in yn Tupana ywania tukupte⁠ꞌ⁠en mekewat e⁠ꞌ⁠at pe. Mekewat we⁠ꞌ⁠ahit sokpe tek haria mi⁠ꞌ⁠iria yn sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i Tupana ehay kuap haria tukupte⁠ꞌ⁠en. Ma⁠ꞌ⁠ato eipe wẽtup ywania eweikupte⁠ꞌ⁠en sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i yt Aparãu emiariru ko⁠ꞌ⁠i hin i eipe. Nimo urupusu puo uruhet⁠ꞌ⁠ok eipe ti yt we⁠ꞌ⁠ahit sokpe tek haria i uruto⁠ꞌ⁠e. 12  Katupono sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i te eipe yt Tupana mohey haria ywania hin i eipe ma⁠ꞌ⁠ato wẽtup ywania eweikupte⁠ꞌ⁠en. Mi⁠ꞌ⁠i hap e⁠ꞌ⁠at pe yt kat hin i eweikuap Tupana Mipo⁠ꞌ⁠oro Aiporekuat etiat katupono sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i Tupana ti⁠ꞌ⁠airo Aparãu emiariru⁠ꞌ⁠in ko⁠ꞌ⁠i yn temiit⁠ꞌ⁠in no sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i. Yt ei⁠ꞌ⁠airo hin i sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i. -Aparãu emiariru emiariru ati⁠ꞌ⁠atupoityro e Tupana. Atunug esa⁠ꞌ⁠yru⁠ꞌ⁠in esaki⁠ꞌ⁠yt⁠ꞌ⁠in ui⁠ꞌ⁠ywania wo e. Ma⁠ꞌ⁠ato ehepe yt mio tã e hin i sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i. Yt kat i Tupana eipy⁠ꞌ⁠a pe sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i mi⁠ꞌ⁠i pote yt uwe i eipe -Areine⁠ꞌ⁠en aru wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at pe e haria are. 13  Ma⁠ꞌ⁠ato mesup ti yt pya hin i ra⁠ꞌ⁠yn eweikupte⁠ꞌ⁠en Tupana kai Tupana Sa⁠ꞌ⁠yru wuaria eipe pote. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i te ti pya kahato eweikupte⁠ꞌ⁠en Tupana kai ma⁠ꞌ⁠ato mesup Iesui suu eimowo⁠ꞌ⁠osat kahato ra⁠ꞌ⁠yn Tupana ete. 14  Koran eipe yt pya hin i Tupana kai katupono Iesui tunug na⁠ꞌ⁠yn ni Tupana wywuat aiwo⁠ꞌ⁠owese wese hap. 15  Aika⁠ꞌ⁠iwat iku⁠ꞌ⁠uro aria⁠ꞌ⁠yp posak ete hawyi wo⁠ꞌ⁠owese hap tutunug ei⁠ꞌ⁠ywania wywuat hamo i⁠ꞌ⁠ewyte uru⁠ꞌ⁠ywania wywuat hamo. 16  Mi⁠ꞌ⁠i hawyi Ha⁠ꞌ⁠yru mohey haria wẽtup ywania ewy ra⁠ꞌ⁠yn watopyhu⁠ꞌ⁠at. Wẽtup piit ewy yn. Iesui mohey haria aito pote yt kat i po⁠ꞌ⁠og aiwo⁠ꞌ⁠opy⁠ꞌ⁠ahak hap yt kat i aiwu⁠ꞌ⁠uka hap aiwo⁠ꞌ⁠ope. I⁠ꞌ⁠ewyte yt kat i po⁠ꞌ⁠og Tupana wywuat hap aiwu⁠ꞌ⁠uka hap are. 17  Tupana tipo⁠ꞌ⁠oro Tosa⁠ꞌ⁠yru Aika⁠ꞌ⁠iwat no. Put⁠ꞌ⁠ok to⁠ꞌ⁠e hawyi ai⁠ꞌ⁠atumu⁠ꞌ⁠e kahato hamuat. Irania⁠ꞌ⁠in ywania pya kahato tukupte⁠ꞌ⁠en Tupana kuap hap kai. Uru⁠ꞌ⁠ywania Iuteu ywania po⁠ꞌ⁠og yt pya i ma⁠ꞌ⁠ato torannia aito wẽtup sok yn sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i watukupte⁠ꞌ⁠en pya kahato Tupana kai. Mi⁠ꞌ⁠i hap e⁠ꞌ⁠at pe Iesui timoherep ahepe muap To⁠ꞌ⁠ywot kapiat hap. 18  Mekewat muap ti ahera⁠ꞌ⁠aipok Tupana kapiat hap Aipotypot Iesui kawiat katupono tutum na⁠ꞌ⁠yn Topa⁠ꞌ⁠ãu ahepe. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi uruto Iuteuria i⁠ꞌ⁠ewyte eipe yt Iuteuria i Tupana Pa⁠ꞌ⁠ãu wẽtup takat eiam aito. Mi⁠ꞌ⁠i pote mesup waku watuwat Tupana kape uruto Iuteuria i⁠ꞌ⁠ewyte eipe wẽtup ywania waku wateke Ai⁠ꞌ⁠ywot Tupana ehamo mesup Iesui aimowo⁠ꞌ⁠osat Tupana wywuat pote. 19  Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i areto eimu⁠ꞌ⁠e hamuat hap e⁠ꞌ⁠at pe eipe yt Tupana mepyt⁠ꞌ⁠in hin i. Yt eweikuap hin i mekewat e⁠ꞌ⁠at pe Tupana sese yt kuap i haria eipe ma⁠ꞌ⁠ato mesup Tupana etawa piaria ewy ra⁠ꞌ⁠yn eweikupte⁠ꞌ⁠en. Mio Tupana sa⁠ꞌ⁠yru⁠ꞌ⁠in no saki⁠ꞌ⁠yt⁠ꞌ⁠in no ra⁠ꞌ⁠yn eweikupte⁠ꞌ⁠en. Koran Tupana yat piaria wo ra⁠ꞌ⁠yn eweikupte⁠ꞌ⁠en imepyt⁠ꞌ⁠in no eipe mesup. 20  Mio Tupana yat nug hat ewy watukupte⁠ꞌ⁠en. Aikotã ai⁠ꞌ⁠yat watunug nu kawiat hawyi toine⁠ꞌ⁠en mot⁠ꞌ⁠i hap ewy. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy Tupana tunug to⁠ꞌ⁠yat mesup ma⁠ꞌ⁠ato miit⁠ꞌ⁠in kawiat. Toha⁠ꞌ⁠awynug to⁠ꞌ⁠yat nug hap hamuat ewy toine⁠ꞌ⁠en mesup. Waku yne hawyi totopag Tosa⁠ꞌ⁠yru mohey haria nu ewywuat to⁠ꞌ⁠yat iheg nakat pe hamuat are. 21  Ma⁠ꞌ⁠ato mekewat nu wato yne ai⁠ꞌ⁠ywyt⁠ꞌ⁠okpype aimoesaika hap mi⁠ꞌ⁠i nu ewywuat ti Aika⁠ꞌ⁠iwat Iesui. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi watomohey Iesui hawyi ainug to⁠ꞌ⁠yat motag hamo. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi meiũran Tupana yat ikahu rakatno watopyhu⁠ꞌ⁠at hap ewy are. 22  Koitywy Tupana toine⁠ꞌ⁠en to⁠ꞌ⁠yat pe katupono Ipa⁠ꞌ⁠ãu toine⁠ꞌ⁠en aipy⁠ꞌ⁠a pe pote. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi aito imohey haria yne yne aito watopyhu⁠ꞌ⁠at aiwo⁠ꞌ⁠opype wẽtup yat ikahu rakat ewywuat Tupana eiam sese aitoria yne are.

Miwan hit koꞌiyi kai