Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i Wuat Peteru 5:1-14

5  Pyno uito Peteru iporo rakat areine⁠ꞌ⁠en. Ei⁠ꞌ⁠apykok hat areine⁠ꞌ⁠en. Pyno uhehay teran Iesui mohey haria apykok haria pe. Woroho⁠ꞌ⁠onapin neran eipe. Uito ti Iesui potmu⁠ꞌ⁠e sese uito. Ara⁠ꞌ⁠akasa yne Aika⁠ꞌ⁠iwat iku⁠ꞌ⁠uro hap kape. Ara⁠ꞌ⁠akasa aikotã ho⁠ꞌ⁠opot hap kape. I⁠ꞌ⁠ewyte ara⁠ꞌ⁠akasa Iesui wẽtem gu⁠ꞌ⁠uro pywiat hap kape. Ara⁠ꞌ⁠akasa Iesui Tupana motypot hawe hẽtyhot hap py⁠ꞌ⁠asetpe ara⁠ꞌ⁠akasa. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy tuut irane. Mi⁠ꞌ⁠i hap kape i⁠ꞌ⁠ewyte ara⁠ꞌ⁠akasa uimu⁠ꞌ⁠etu wuat ewy are.  Mi⁠ꞌ⁠i pote woroho⁠ꞌ⁠onapin eipe uipy⁠ꞌ⁠a pyi aikotã watopoi aihũria yne e⁠ꞌ⁠at pe aikotã wati⁠ꞌ⁠apykok aihũria wãtym muo. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy ewei⁠ꞌ⁠atupoi Tupana ehay wo Iesui mohey haria Tupana hũria eimi⁠ꞌ⁠apykok ko⁠ꞌ⁠i are. Ewei⁠ꞌ⁠atu⁠ꞌ⁠apykok o Tupana hũria ahiag mupi yt naku i nug hap pupi are. Ewei⁠ꞌ⁠atoiat ro mekewat eiwanetup hawe -Yt atunug neran i e hap. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi ewei⁠ꞌ⁠atu⁠ꞌ⁠apykok Iesui mohey haria yne eipy⁠ꞌ⁠a pyi yne ehepiat ky⁠ꞌ⁠esat hap wywo. Uiwyria⁠ꞌ⁠in karãpe put⁠ꞌ⁠ok e mekewat eiwanetup hawe -Atiky⁠ꞌ⁠esat uhekat kahato Tupana hũria kaipyi. I⁠ꞌ⁠ewyte areine⁠ꞌ⁠en neran hekat rakatno Tupana hũria apykok hap sa⁠ꞌ⁠up kaipyi e hap pupi eiwe⁠ꞌ⁠eg wo kahato o are. Katupono yt naku i watiky⁠ꞌ⁠esat kahato Iesui mohey haria ekat ko⁠ꞌ⁠i. Pyno waku watuwepotpap i⁠ꞌ⁠atumu⁠ꞌ⁠e hap ete po⁠ꞌ⁠og miit⁠ꞌ⁠in ky⁠ꞌ⁠e hap aikai waku. Yt naku i watoket ne⁠ꞌ⁠i. Waku aiwanetup hawe aiperup yn aipotpap turan miit⁠ꞌ⁠in mu⁠ꞌ⁠e Iesui etiat hap turan are ehepe nagnia pe ai⁠ꞌ⁠apykok haria pe are.  Yt naku i wati⁠ꞌ⁠atupo⁠ꞌ⁠oro po⁠ꞌ⁠oro ahehay pirik hap wywo aihũria kat pote aihũria Tupana sa⁠ꞌ⁠yru⁠ꞌ⁠in saki⁠ꞌ⁠yt⁠ꞌ⁠in. Mi⁠ꞌ⁠i pote po⁠ꞌ⁠og waku watimoherep Tupana hũria pe muap ikahu rakat. Waku watopyhu⁠ꞌ⁠at Iesui iã⁠ꞌ⁠ãkap ko⁠ꞌ⁠i wo ewywuat no. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi waku wato⁠ꞌ⁠e aimimu⁠ꞌ⁠eria pe -Ereine⁠ꞌ⁠en no eweikupte⁠ꞌ⁠en no aikotã areine⁠ꞌ⁠en waku hap ewy waku wato⁠ꞌ⁠e. Waku watuwepotpap po⁠ꞌ⁠og aihũria kai. Mi⁠ꞌ⁠i hap kaipyi ta⁠ꞌ⁠atukuap aikotã waku ta⁠ꞌ⁠atunug hap ko⁠ꞌ⁠i wakuap ko⁠ꞌ⁠i are.  Pyno karãpe wati⁠ꞌ⁠atu⁠ꞌ⁠apykok aihũria turan waku watuwanetup kahato Ai⁠ꞌ⁠apykok hat toine⁠ꞌ⁠en hap kape. Mi⁠ꞌ⁠i kaipyi aha⁠ꞌ⁠up sese tuut aru. Mekewat sa⁠ꞌ⁠up waku rakat aimotypot hap sese wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at piat tuut Ai⁠ꞌ⁠apykok hat Iesui kaipyi aru wato⁠ꞌ⁠e aiwanetup hawe. Morekuaria mesuwarotiaria te⁠ꞌ⁠eruwepainug kahato nu imehit rakat wywo te⁠ꞌ⁠erewepainug kahato ta⁠ꞌ⁠atu⁠ꞌ⁠akag ete. Hekat kahato rakat ewy te⁠ꞌ⁠erewepainug morekuaria mesuwarote. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy Tupana tum aru ahepe aipotpap sa⁠ꞌ⁠up. Ma⁠ꞌ⁠ato aipainug hap wuat⁠ꞌ⁠i mimotypot ko⁠ꞌ⁠i watopyhu⁠ꞌ⁠at aru wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at piat morekuaria ewywuat aipainug hap are.  Pyno uito Peteru ati⁠ꞌ⁠atunapin neran mesuwe kurum⁠ꞌ⁠in. Makuptiaria woroho⁠ꞌ⁠onapin neran eipe. Uiwyria⁠ꞌ⁠in eweimotypot ro nagnia are. Ewetunug no ei⁠ꞌ⁠apykok haria miky⁠ꞌ⁠esat ko⁠ꞌ⁠i. Karãpe ei⁠ꞌ⁠apykok haria eipo⁠ꞌ⁠oro hawyi meremo ewetunug i⁠ꞌ⁠atumiky⁠ꞌ⁠esat ko⁠ꞌ⁠i. Eweikupte⁠ꞌ⁠en no miit⁠ꞌ⁠in mimu⁠ꞌ⁠e ko⁠ꞌ⁠i wo -Uimu⁠ꞌ⁠e ro ewei⁠ꞌ⁠e ro nagnia pe. Eweimotypot ro irania⁠ꞌ⁠in eiwo⁠ꞌ⁠omotypot eiwo⁠ꞌ⁠ope are ehepe. Ewei⁠ꞌ⁠atoiat ro mekewat -Uito po⁠ꞌ⁠og irania⁠ꞌ⁠in kai e hap. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi aikotã watopag sokpe pakup hap ewy eweipag wẽtup wanetup hap ikahu rakat eipy⁠ꞌ⁠a pe mekewat -Atikuap teran uhyt mana e hap mekewat -Uimu⁠ꞌ⁠e ro e hap mekewat paa ei⁠ꞌ⁠e hap wywo eiwepainug o aikotã sokpe pakup hap ewy. Katupono -Uito po⁠ꞌ⁠og irania⁠ꞌ⁠in kai e hat Tupana mimohit no aru topyhu⁠ꞌ⁠at. Tupana yt tiky⁠ꞌ⁠esat i -Uito po⁠ꞌ⁠og irania⁠ꞌ⁠in kai e haria wo watukupte⁠ꞌ⁠en. Ma⁠ꞌ⁠ato paa e haria kape yn teha⁠ꞌ⁠at. Mi⁠ꞌ⁠iria pe tutum kahato hegyi⁠ꞌ⁠at hap kaipyi tekat yne tomimotypot ko⁠ꞌ⁠i pe are.  Pyno uiwyria⁠ꞌ⁠in ipakup takaria waku ewei⁠ꞌ⁠e Tupana kape -En ni po⁠ꞌ⁠og po⁠ꞌ⁠og uikai. Uimu⁠ꞌ⁠e ro. Aremohit epy⁠ꞌ⁠asetpe Tupana. Paa are areine⁠ꞌ⁠en epo pe Tupana. I⁠ꞌ⁠ewyte areine⁠ꞌ⁠en neran yt uwe i uimotypot mesuwarote. Atikuap ta⁠ꞌ⁠yn uito kurum te ipakup takat rẽ waku ewei⁠ꞌ⁠e Tupana pe. Mio tã ewei⁠ꞌ⁠e pote meiũran Tupana mimotypot no eweipyhu⁠ꞌ⁠at mesuwat yi tote. I⁠ꞌ⁠ewyte miit⁠ꞌ⁠in akag wo miit⁠ꞌ⁠in apykok hatno eweipyhu⁠ꞌ⁠at. Kurum hin pi⁠ꞌ⁠ã hin Tupana miky⁠ꞌ⁠e ko⁠ꞌ⁠i kahato wo eipe are.  Mi⁠ꞌ⁠i pote waku ewei⁠ꞌ⁠e Tupana pe -Tupana aikotã miit⁠ꞌ⁠in timohy yrysakag ipotyi rakat hero i⁠ꞌ⁠akag ete mi⁠ꞌ⁠i hap ewy etihep uhetiat uhero hap uipy⁠ꞌ⁠a piat hap. Wẽtup ok po pe wẽtup ok akag note aikotã ta⁠ꞌ⁠atuereto mekewat yrysakag ipotyi rakat ewy. Mi⁠ꞌ⁠i hap ewy atoiat yne uiwanetup hap ipotyi rakat ewywuat kowo⁠ꞌ⁠i kowo⁠ꞌ⁠i hap ko⁠ꞌ⁠i. Aikotã aikotã aru atunug ui⁠ꞌ⁠e hap ko⁠ꞌ⁠i atoiat yne epo pe e⁠ꞌ⁠akag ete Tupana ewei⁠ꞌ⁠e. Kat pote uiky⁠ꞌ⁠e kahato hat En waku ewei⁠ꞌ⁠e kurum iwasuria makuptiaria are.  Pyno eiwe⁠ꞌ⁠eg wo o ahiag mupi kurum iwasuria makuptiaria i are. Aikotã surara⁠ꞌ⁠in ewy eweikupte⁠ꞌ⁠en. Eiwe⁠ꞌ⁠eg wo kahato o ahiag mupi kat pote ehewanikap sese toine⁠ꞌ⁠en ahiag kurum iwasu ko⁠ꞌ⁠i makuptiaria. Pyno eweikupte⁠ꞌ⁠en aikotã mory⁠ꞌ⁠a epo pe hap ewy. Kat pote ahiag awyato marak⁠ꞌ⁠a hap ewy toine⁠ꞌ⁠en kowo⁠ꞌ⁠i kowo⁠ꞌ⁠i hewyry rakat ewy hesy⁠ꞌ⁠at rakat ewy. Toikat kahato Tupana hũria ipakuptia u hamo are.  Pyno eti⁠ꞌ⁠awa ahiag -Waĩ⁠ꞌ⁠ewei⁠ꞌ⁠e ahiag me. Iesui mohey hat uito ewei⁠ꞌ⁠e. Karãpe eweho⁠ꞌ⁠opot kahato Iesui mohey haria eipe pote yt eweheha⁠ꞌ⁠at rei⁠ꞌ⁠o yi kape kat pote irania⁠ꞌ⁠in mesuwarotiaria py⁠ꞌ⁠asetpe kurum iwasuria makuptia eiperia ewy tukupte⁠ꞌ⁠en ho⁠ꞌ⁠opot hawe. Ta⁠ꞌ⁠atukuap wy mi⁠ꞌ⁠i pote waku hesaika rakaria ewywuat eweikupte⁠ꞌ⁠en ahiag sopo hamo are. 10  Ma⁠ꞌ⁠ato Tupana ti eipowyro kahato hat toine⁠ꞌ⁠en uiwyria⁠ꞌ⁠in ipakup takaria. Tutum neran ehepe yne tesaika hap yt kat sa⁠ꞌ⁠up i. Toiky⁠ꞌ⁠esat kahato eiperia tomimotypot ko⁠ꞌ⁠i wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at piat hatno. Kat pote Aipotypot Iesui mohey haria eipe pote. Pyno ho⁠ꞌ⁠opot hap yt mot⁠ꞌ⁠i hamuat i toine⁠ꞌ⁠en. Muki⁠ꞌ⁠ite e⁠ꞌ⁠ihat⁠ꞌ⁠ok e⁠ꞌ⁠ihat⁠ꞌ⁠ok hap ewy tokosap ta⁠ꞌ⁠yn. Pyno waku etu⁠ꞌ⁠u ho⁠ꞌ⁠opot hap mesup mi⁠ꞌ⁠i hawyi meiũran Tupana mimotag ko⁠ꞌ⁠i wo eweikupte⁠ꞌ⁠en waku rakaria hãpyk kahato rakaria wo. Yt uwe mima⁠ꞌ⁠at ko⁠ꞌ⁠i wo i eweikupte⁠ꞌ⁠en. Meiũran Tupana ehay wywo ehesaika eweikupte⁠ꞌ⁠en. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi meiũran eiwanetup hap yt kowo⁠ꞌ⁠i kowo⁠ꞌ⁠i hin i toine⁠ꞌ⁠en. Hesaika rakaria wo Tupana mohey haria ewy eweikupte⁠ꞌ⁠en eweho⁠ꞌ⁠opot hap tokosap hawyi ehã⁠ꞌ⁠ãg hap tokosap hawyi are yne pe nagnia pe makuptiaria pe kurum iwasuria pe hirokaria pe yne pe are. 11  Uito ei⁠ꞌ⁠apykok hat Peteru mio tã are yn Tupana pe -Atiky⁠ꞌ⁠esat kahato emotypot hap mesuwarote are. Atiky⁠ꞌ⁠esat yne miit⁠ꞌ⁠in epo pe are. Mesup muki⁠ꞌ⁠ite wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at pe atiky⁠ꞌ⁠esat En Miit⁠ꞌ⁠in Potypot Koro wo are. Pyno waku toran na⁠ꞌ⁠yn ui⁠ꞌ⁠e hap uito Peteru. 12  Pyno uito Siwanu atunug mesuwat miwan. Peteru wẽ pyi atiwan yne mesuwat sehay. Uhet wyti Siwanu. Uito areine⁠ꞌ⁠en aikotã eheywyt eikywyt yt eima⁠ꞌ⁠at hat hin i ewywuat i areine⁠ꞌ⁠en. Atipo⁠ꞌ⁠oro mesuwat Peteru miwan Peteru e hap ehewowi uimiwan miat. Yne miit⁠ꞌ⁠in tikuap uimiwan aikotã aikotã atunug hap. Ta⁠ꞌ⁠i heremo kahato uimiwan kaipyi uwe uito hap. Yt iwato hin i uimiwan. Pyno pywo kahato aimu⁠ꞌ⁠e mesuwe Peteru. Ui⁠ꞌ⁠e hap ewy kahato to⁠ꞌ⁠e mesuwe. Are⁠ꞌ⁠e Peteru e hap ewy uito. Ta⁠ꞌ⁠i watopyhu⁠ꞌ⁠at ahã⁠ꞌ⁠ãg hap turan waho⁠ꞌ⁠opot turan mi⁠ꞌ⁠i pote watopyhu⁠ꞌ⁠at wuat⁠ꞌ⁠i e⁠ꞌ⁠at pe Tupana mipoityro ko⁠ꞌ⁠i wo. Tupana aiky⁠ꞌ⁠e kahato pote waku watopyhu⁠ꞌ⁠at y⁠ꞌ⁠am me hap ewy surara⁠ꞌ⁠in ewy. Yt karãpe i watoiat aiky⁠ꞌ⁠e hat hegyi⁠ꞌ⁠at kahato pote are. 13  Pyno Iesui mohey haria mesuwe kuekatu ta⁠ꞌ⁠atupo⁠ꞌ⁠oro ehewowi are. Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i ti Iesui ui⁠ꞌ⁠airo mesuwe Tosa⁠ꞌ⁠yru eropat hat wo ui⁠ꞌ⁠airo are. Aikotã ta⁠ꞌ⁠atu⁠ꞌ⁠airo eipe hap ewy. Mi⁠ꞌ⁠i pote kuekatu atipo⁠ꞌ⁠oro ehewowi. I⁠ꞌ⁠ewyte yne uiwyworia Iesui mohey haria kuekatu ehewowi ta⁠ꞌ⁠atupo⁠ꞌ⁠oro. Urupo wywo y⁠ꞌ⁠am me urueko ewy uruipo⁠ꞌ⁠oro kuekatu ehewowi. Uha⁠ꞌ⁠yru i⁠ꞌ⁠ewyte toine⁠ꞌ⁠en mesuwe. Uha⁠ꞌ⁠yru set Maku. Mi⁠ꞌ⁠i i⁠ꞌ⁠ewyte kuekatu toipo⁠ꞌ⁠oro ehewowi are. 14  Uiwyria⁠ꞌ⁠in eiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e ro eiwo⁠ꞌ⁠ope. Waku eiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e eiwo⁠ꞌ⁠ope aikotã wẽtup mepyt⁠ꞌ⁠in ko⁠ꞌ⁠i ewy. Pyno ahẽtup Tupana pe -Tupana etunug no mi⁠ꞌ⁠iria Esa⁠ꞌ⁠yru mohey haria wẽtup miit ewy are. Etunug mi⁠ꞌ⁠iria wo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e kahato haria wo Tupana are kat pote ta⁠ꞌ⁠atumohey Esa⁠ꞌ⁠yru Iesui pote are. Ta⁠ꞌ⁠atumohey Emipo⁠ꞌ⁠oro uruporekuat nuat pote are. Pyno toran na⁠ꞌ⁠yn ui⁠ꞌ⁠e hap are.

Miwan hit koꞌiyi kai