Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i Wuat Iuwãu 3:1-24

3  Katupono ti iwato kahato Ai⁠ꞌ⁠ywot piat aiky⁠ꞌ⁠e hap. Toimoherep kahato ti aiky⁠ꞌ⁠e hap tomepyt⁠ꞌ⁠in wuat ra⁠ꞌ⁠yn ainug hawyi. Ta⁠ꞌ⁠i tegyi⁠ꞌ⁠at hap toimoherep kahato aiky⁠ꞌ⁠e hap. Pyno yt ta⁠ꞌ⁠atukuap i Tupana pote i⁠ꞌ⁠ewyte yt ta⁠ꞌ⁠atukuap i aito Tupana mepyt⁠ꞌ⁠in ko⁠ꞌ⁠i hap.  Uimiky⁠ꞌ⁠eria koitywy ti aito Tupana mepyt⁠ꞌ⁠in na⁠ꞌ⁠yn. Ta⁠ꞌ⁠i yt watikuap hin i ti aikotã miat aheine⁠ꞌ⁠en hamuat hap. Iesui uut hawyi ti aru watikuap aikotã me watoine⁠ꞌ⁠en hamuat katupono topiit ewy ti ainug hamuat. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi ti aru mekewat e⁠ꞌ⁠at pe wata⁠ꞌ⁠akasa ra⁠ꞌ⁠yn Iesui sese. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi ti aru watopyhu⁠ꞌ⁠at aikotã i⁠ꞌ⁠ewy ra⁠ꞌ⁠yn are.  Mi⁠ꞌ⁠i hap watomohey yne e⁠ꞌ⁠at pe pote ti yt kat i sa⁠ꞌ⁠ag aipit pit hap topyhu⁠ꞌ⁠at. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi ti ma⁠ꞌ⁠ato po⁠ꞌ⁠og po⁠ꞌ⁠og aikoho hap toine⁠ꞌ⁠en. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi ti watoine⁠ꞌ⁠en aikotã topiit kahu hap ewy ainug.  Ma⁠ꞌ⁠ato uwe uwe yt inug i Tupana piat tonapin hap ko⁠ꞌ⁠i mi⁠ꞌ⁠i hat Tupana piat yt naku i nug hat topyhu⁠ꞌ⁠at katupono karapeĩ wati⁠ꞌ⁠aparap Tupana piat ainapin hap mot⁠ꞌ⁠i mi⁠ꞌ⁠i hawyi yt naku i nug haria watoine⁠ꞌ⁠en Tupana wanetup hawe.  Katupono Aika⁠ꞌ⁠iwat yt karãpe i i⁠ꞌ⁠aparap Tupana pe. Ma⁠ꞌ⁠ato Aika⁠ꞌ⁠iwat tuut hamuat yne yt nakuat i hep hamo. Mi⁠ꞌ⁠i hap eweikuap ta⁠ꞌ⁠yn.  I⁠ꞌ⁠ewyte uwe uwe toine⁠ꞌ⁠en Aika⁠ꞌ⁠iwat wywo kahato mi⁠ꞌ⁠i hat yt i⁠ꞌ⁠aparap teran i Aika⁠ꞌ⁠iwat pe. Toiky⁠ꞌ⁠e kahato haype. Ma⁠ꞌ⁠ato irania⁠ꞌ⁠in Aika⁠ꞌ⁠iwat ma⁠ꞌ⁠at haria mi⁠ꞌ⁠iria kaipyi watikuap Aika⁠ꞌ⁠iwat yt kuap i haria hap. Yt karamuat i Aika⁠ꞌ⁠iwat mohey hanuaria i ra⁠ꞌ⁠yn. Uwe Sa⁠ꞌ⁠ag Tutunug Ahiag Watno Toine⁠ꞌ⁠en  Uhaki⁠ꞌ⁠yt⁠ꞌ⁠in uha⁠ꞌ⁠yru⁠ꞌ⁠in eiwe⁠ꞌ⁠eg wo o wẽtup sehay pupi. Eiwe⁠ꞌ⁠eg wo o eima⁠ꞌ⁠at hap pupi. Waku nug haria waku pe tukupte⁠ꞌ⁠en Tupana wanetup hawe aikotã Aika⁠ꞌ⁠iwat toine⁠ꞌ⁠en waku pe Tupana wanetup hawe hap ewy.  Ma⁠ꞌ⁠ato uwe uwe inug sa⁠ꞌ⁠ag Tupana pe mi⁠ꞌ⁠i hat ahiag watno topyhu⁠ꞌ⁠at katupono sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i wuat yt nakuat i nug hat sese ahiag. Mi⁠ꞌ⁠i pote yt nakuat i akit hamo tuwemoherep Tupana Sa⁠ꞌ⁠yru yne ahiag minug sa⁠ꞌ⁠ag ko⁠ꞌ⁠i moma hamo tuwemoherep.  Uwe uwe tuwemoherep Tupana mepyt no mi⁠ꞌ⁠i hat yt toiky⁠ꞌ⁠esat i Tupana piat i⁠ꞌ⁠aparap hap katupono Tupana Pa⁠ꞌ⁠ãu toine⁠ꞌ⁠en ipiit pe. Mi⁠ꞌ⁠i pote To⁠ꞌ⁠ywot atipy piat ewy topyhu⁠ꞌ⁠at. Yt toiky⁠ꞌ⁠esat i po⁠ꞌ⁠og sa⁠ꞌ⁠ag nug hap Tupana mepyt pote ti ra⁠ꞌ⁠yn. 10  Pyno yt to⁠ꞌ⁠o⁠ꞌ⁠ewy hin i Tupana mepyt⁠ꞌ⁠in ahiag wat wywo yt to⁠ꞌ⁠okupitu hin i. Katupono uwe uwe wakuat nug hatno topyhu⁠ꞌ⁠at i⁠ꞌ⁠ewyte uwe uwe Tupana mepyt⁠ꞌ⁠in ky⁠ꞌ⁠e hatno topyhu⁠ꞌ⁠at mi⁠ꞌ⁠i hat ti topyhu⁠ꞌ⁠at Tupana sa⁠ꞌ⁠yru wo Tupana saki⁠ꞌ⁠yt ko⁠ꞌ⁠i wo are. 11  Pyno ahenoi i ra⁠ꞌ⁠yn sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i wuat sehay sese yianmiat Tupana ainapin hap -Eiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e ro e Tupana sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i. 12  Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i sese toine⁠ꞌ⁠en Kaĩ e hap het rakat. Mi⁠ꞌ⁠i yt iky⁠ꞌ⁠e hin i to⁠ꞌ⁠ywyt. Toi⁠ꞌ⁠auka ne⁠ꞌ⁠i. Mi⁠ꞌ⁠i pote yt naku i watoine⁠ꞌ⁠en Kaĩ minug ewy ne⁠ꞌ⁠i. 13  Uiwyria⁠ꞌ⁠in tukupte⁠ꞌ⁠en miit⁠ꞌ⁠in mesuwarotiaria mekewat Kaĩ ewywuat yt naku i nug haria ahiag wywuaria ai⁠ꞌ⁠auka teran haria. Karãpe i⁠ꞌ⁠atupy⁠ꞌ⁠ahak ahete mi⁠ꞌ⁠i pote yt naku i watuwanetup ko⁠ꞌ⁠i ko⁠ꞌ⁠i ne⁠ꞌ⁠i mi⁠ꞌ⁠iria yt i⁠ꞌ⁠atuwese i ahete hap kape. 14  Sa⁠ꞌ⁠awy⁠ꞌ⁠i watukupte⁠ꞌ⁠en iku⁠ꞌ⁠uro rakaria ewy Tupana wanetup hawe katupono yt watikuap i ihay pote. Katupono yt kat i aikai Tupana aimoieine⁠ꞌ⁠en pakup i hap. Ma⁠ꞌ⁠ato mio watoine⁠ꞌ⁠en Tupana wywo katupono koitywy aiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e hap toine⁠ꞌ⁠en. Ma⁠ꞌ⁠ato yt kat i aiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e hap aikai pote iku⁠ꞌ⁠uro rakaria ewy watoine⁠ꞌ⁠en Tupana wanetup hawe. 15  Ma⁠ꞌ⁠ato wato⁠ꞌ⁠oweuka⁠ꞌ⁠i ne⁠ꞌ⁠i pote watukupte⁠ꞌ⁠en wo⁠ꞌ⁠o⁠ꞌ⁠auka haria ewy watukupte⁠ꞌ⁠en Tupana wanetup hawe. Ma⁠ꞌ⁠ato wo⁠ꞌ⁠opot⁠ꞌ⁠auka hat aito pote yt kat i Tupana kapiat aheine⁠ꞌ⁠en hap. 16  Kat pote Aika⁠ꞌ⁠iwat Iesui iku⁠ꞌ⁠uro aikawiatno hamo ra⁠ꞌ⁠yn. Iku⁠ꞌ⁠uro hawyi yt kat i aiku⁠ꞌ⁠uro hap sese topyhu⁠ꞌ⁠at aikai. Pyno iku⁠ꞌ⁠uro ahetiatno hap watikuap hawyi watikuap aiky⁠ꞌ⁠e hap sese. Koitywy waku wati⁠ꞌ⁠atupowyro wuat⁠ꞌ⁠i aiwyria⁠ꞌ⁠in Iesui mohey haria aiku⁠ꞌ⁠uro hap kape. 17  Hekat rakaria aito pote waku watimo⁠ꞌ⁠ẽ ihaky⁠ꞌ⁠e⁠ꞌ⁠i rakat pe watipuẽti hawyi. Waku ahekat watum i⁠ꞌ⁠atuepe. Yt naku i wato⁠ꞌ⁠e aiwepe -Pyno yt naku i atimo⁠ꞌ⁠ẽ uhekare⁠ꞌ⁠en ihaky⁠ꞌ⁠e⁠ꞌ⁠i rakaria pe. Mio tã wato⁠ꞌ⁠e pote yt kat i Tupana ky⁠ꞌ⁠e hap aikai. Yt ahegyi⁠ꞌ⁠at i pote yt naku i wato⁠ꞌ⁠e irania⁠ꞌ⁠in me -Tupana ky⁠ꞌ⁠e kahato hat uito yt naku i wato⁠ꞌ⁠e katupono yt pywo pe i wato⁠ꞌ⁠e. 18  Yt naku i wato⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e ahehay wo yn uimepyt⁠ꞌ⁠in. Waku watimoherep aiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e hap aiwo⁠ꞌ⁠opowyro hap wywo are. 19  Aiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e sese pote mi⁠ꞌ⁠i hap kaipyi watikuap ta⁠ꞌ⁠yn pywo rakaria aito hap. Mi⁠ꞌ⁠i pote karãpe watoine⁠ꞌ⁠en Tupana ehamo yt watuwemoti hin i Iesui mohey haria ky⁠ꞌ⁠e haria aito pote. 20  Wati⁠ꞌ⁠aparap Tupana pe hawyi watuwemoti i ra⁠ꞌ⁠yn ma⁠ꞌ⁠ato Tupana tikuap aiwanetup hap. Toikuap yt watunug neran i hap. Watuwemoti pykai aiky⁠ꞌ⁠e te koran. 21  Ma⁠ꞌ⁠ato po⁠ꞌ⁠og waku yt kat i hin i aiwemoti hap Tupana ehamo watoine⁠ꞌ⁠en turan. Watunug yne Tupana miky⁠ꞌ⁠esat ko⁠ꞌ⁠i ainapin hap ko⁠ꞌ⁠i mi⁠ꞌ⁠i hawyi Tupana mowepiit haria wo watoine⁠ꞌ⁠en. 22  Mi⁠ꞌ⁠i hawyi kat e hap kat e hap wahẽtup tope hawyi tutum aimiẽtup oktan watunug imiky⁠ꞌ⁠esat ewy pote. 23  Pyno ahenoi ehepe Tupana miky⁠ꞌ⁠esat sese. Mio tã e -Eweimohey ro Uha⁠ꞌ⁠yru e. Ewetunug Mi⁠ꞌ⁠i Eiporekuat no e. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi eiwo⁠ꞌ⁠oky⁠ꞌ⁠e ro aikotã Eika⁠ꞌ⁠iwat Iesui e hap ewy e Tupana ahepe. 24  Uwe uwe Tupana piat tonapin hap inug mi⁠ꞌ⁠iria ti tukupte⁠ꞌ⁠en kahato Tupana wanetup hawe. Tupana tomoieine⁠ꞌ⁠en tomohey haria wo tukupte⁠ꞌ⁠en hap. I⁠ꞌ⁠ewyte Tupana toine⁠ꞌ⁠en i⁠ꞌ⁠atupy⁠ꞌ⁠a pe. Tupana tum na⁠ꞌ⁠yn Topa⁠ꞌ⁠ãu ahepe hawyi watikuap kahato watoine⁠ꞌ⁠en hap sese tepiat hamuat. Mi⁠ꞌ⁠i hawyi watikuap kahato ra⁠ꞌ⁠yn Tupana toine⁠ꞌ⁠en aipy⁠ꞌ⁠a pe hap.

Miwan hit koꞌiyi kai