Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA XI CHOTʼAYA 30

Tosi tonda je Niná si̱xálee

Tosi tonda je Niná si̱xálee

“Tsínna kjoajin xi ngisa sʼe̱na kjoatsjoa joni tsa jebi, nga nrʼoenia nga je xtina kao kjoakixi tjíomani” (3 JUAN 4).

KJOAJNDA 54 “Kui jebi je ndiaa”

XI TÍNCHJA̱NI *

1. Tojo tso 3 Juan 3, 4, jméni xi tsjoa bʼé tokoán.

NʼIO nkjín chjota tsakasenkao je pastro Juan nga chjotale Cristo koan, kʼoa nʼiojin tsjoa kisʼe kon nga kisʼejinle nga tojo kixi tjíofitʼale Jeobá, kʼoa joxtile sʼin tsabekon je chjotale Cristo jebi. Nga nʼio tse kjoa tjíofaʼatojin, tsakasenkao nga nʼio kisatio je kjoamakjainle. Kʼoati tsjoa satío tokoán nga tsjoátʼale yaole Jeobá je ʼndíxtiná kʼoa tsa je chjota xi ʼmiyalee Biblia, tsjoa satío tokoán nga tosi tonda je Jeobá síxále (tʼexkiai 3 Juan 3, 4). *

2. Jósʼin tsakinyakao je chjotale Cristo nga jan xo̱n xi kiski Juan.

2 Kʼianga nó 98, je pastro Juan tsakui nichxin ya naxinandá Éfeso tsakʼejna kʼoa tsa ya chrianje̱. Tsakui nichxin kʼia kichokʼejna nga jekitjoni ndoyá ya Patmos. Nga kʼia, jé nganʼiotsjele Jeobá tsakándiaale nga jan xo̱n xi faʼaitʼa Biblia kiski. Kui xá kiskini xo̱n jebi nga kisinʼiojin je chjotale Cristo nga tosi tonda katamakjainle xi tʼatsʼe Jesús kʼoa tosi tonda kʼoasʼin katafikao yaole jotjínni xi kjoakixi.

3. Jmé xi chótʼayajiaan i̱ kjoaʼmiya jebi.

3 Nga kʼia, tojésa Juan je pastro xi tíjnakon kʼoa nʼio kisikjáojin nga je chjota xi kjoandiso tsoya tjíofaʼasʼenjin ya jinjtín (1 Juan 2:18, 19, 26). * Je chjota jebi kʼoakitso nga makjainle tʼatsʼe Niná tonga tsínni kisitjoson je kjoatéxomale. I̱ kjoaʼmiya jebi kui chótʼayajiaan je kjoafaʼaitsjen xi kitsjoa je Juan kʼoa jan koya tjínni xi jchaa. Jósʼin tsoyanile nga kao kjoakixi kuitsomaa, jmé kjoa xi satíobasenná kʼoa jósʼin kuinyakoaa xíngiaa nga kʼoasʼin kjuinkoaa yaoná jotjínni xi kjoakixi.

 JÓSʼIN TSOYANILE NGA KAO KJOAKIXI KUITSOMAA

4. Tojo tso 1 Juan 2:3-6 kao 2 Juan 4, 6, jósʼiaan nga kao kjoakixi kuitsomaa.

4 Kʼianga kao kjoakixi kuitsomaa kui xi tsonile nga nda kataʼyaa jokjoantjínni jmeni xi tsoya je Biblia. Xi ijngosani, tjínnele si̱tjosoán jotso je kjoatéxomale Jeobá (tʼexkiai 1 Juan 2:3-6; * 2 Juan 4, 6 *). Je Jesús nʼio nda choa̱ tsakʼéjna nga kisitjoson je kjoatéxomale Jeobá. Jngo koya josʼin koakoá nga nitjosonlee Jeobá kʼiaa nga chjénngiaa je choa̱le Jesús (Juan 8:29; 1 Ped. 2:21).

5. Jméni xi ñaki kʼoakʼoé tokoán nga kʼoatjín.

5 Kʼianga tosi tonda si̱xálee Niná machjén nga ñaki kʼoakʼoé tokoán nga Niná xi tsʼe kjoakixi je Jeobá kʼoa nga ñaki kʼoatjín jmeni xi tsoná je Énle. Kʼoati machjén nga ñaki kʼoakʼoé tokoán nga je Jesús kiskoejin Niná nga Rey koa̱n. Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, nʼio nkjín chjota xi tsín makjainle nga je Jesús kitjoejin nga Rey sʼin tíjnale je Chjotaxále Niná. Je Juan kʼoakitso nga sʼe̱ chjota xi tobʼanacha, kʼoa je xi tsín ñaki tjíojngo kon jokjoantjínni tʼatsʼe Jeobá kao Jesús koa̱nkjainjinle jme xi kʼuínle (2 Juan 7-11). Je Juan itso xi kiski: “ʼYáni xi ndiso. A tsí tsa je xi tso nga Jesús ali je Cristo” (1 Juan 2:22). Tsa chótʼayajiaan je Énle Niná, jchañá xi tʼatsʼe Jeobá kao Jesús kʼoa alikui ʼya xi kʼoanachaná (Juan 17:3). Kui xi koasenkaoná nga kʼoakʼoé tokoán nga ñaki Énle Niná xi tichotʼayá.

JMÉ KJOA XI SATÍOBASENNÁ

6. Jmé kjoa xi faʼatojin je xti xi chjotale Cristo ma.

6 Ngatsʼiaa xi chjotale Cristo maa tjínnele si̱kuindalee yaoná je kjoachjine sonʼnde (1 Juan 2:26). Jé xi sʼa xti xi ngisa machjén nga sikuindale yaole xi tʼatsʼe jebi. Jngo tichjaa xi Francia tsʼe xi 25 nóle, xi Alexia ʼmi, * itso: “Kʼianga tsoʼba̱ skuela kui kiskotʼaya xi tʼatsʼe evolución kʼoa xi kjaʼaísanile. Nga kui jebi kiskotʼaya jeto jao kisʼe tokoan tʼatsʼe jmeni xi tso je Énle Niná.  Nʼio koantsjoake̱ jme xi tsakʼinyana ya ndʼiaskuela. Tonga kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen nga tsín koa̱n nga tokui kjuinrʼoe jmeni xi tíʼmiyana, nga kʼoati tjínnele kuenta sʼian jmeni xi tso Jeobá”. Je Alexia kui kiskotʼaya je libro La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por creación? Tojngo jao xomana jaʼato nga tsín tijao kisʼeni kon. Itso: “Ñaki kisʼejngo tokoan nga ñaki kʼoatjín jmeni xi tsoya je Biblia. Kʼoa kʼoati koanjinna nga tsjoa sʼe̱ tokoan tsa sitjosoan je kjoatéxomale Niná”.

7. Jmé xi tjínnele si̱kuindalee yaoná, kʼoa ánni.

7 Ngatsʼiaa xi chjotale Cristo maa, ni sʼa xtiaa kʼoa ninga jekoanjchíngaa alikui koa̱n nga nda sʼiaan jinnaxinandále Niná kʼoa kjaʼaíni sʼiaan nga xin tijnaa. Je Juan kui kinchja̱ni tʼatsʼe jebi kʼianga kʼoakitso nga tsín koa̱n Niná si̱xálee tsa tinichajngiñá (1 Juan 1:6). Kʼiatsa mená ndasʼin kuiyoaa ngixko̱n Niná ndʼaibi kao nichxin xi nroaján, machjén nga kuenta sʼiaan nga tíbe Jeobá jmeni xi nʼia nga nyaon nyaon. Kʼoa ninga tsín ʼya xi skoe̱ná jmeni xi nʼia, je Jeobá bení (Heb. 4:13).

8. Jméni xi tjínnele chʼa̱sjengiaa.

8 Kʼoati tjínnele chʼa̱sjengiaa josʼin síkjaʼaitsjen chjota tʼatsʼe jmeni xi jée tjenkao. Je pastro Juan i kitso: “Tsa kʼoakuixoán nga tsínná jée, tiñá chʼanachanilee yaoná” (1 Juan 1:8). Nichxin nga tsakʼejna Juan, je chjota xi yátsʼi̱n tsakinyále Niná kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen nga tojo miyole Niná koa̱n jngo chjota ninga kui kʼoasʼin jmeni xi tsín sasénle Niná. Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, tojo kʼoasʼin síkjaʼaitsjen je chjota. Kʼoatso nga makjainle tʼatsʼe Niná tonga tsín sasénle jotso kjoatéxomale Niná xi tʼatsʼe jée, jolani nga xínkjín fayokao chjota. Jmeni xi jée sʼin bekon Jeobá, alikui chʼaotjín male je chjota.

Tosi tonda chótʼayajin jmeni xi tso Jeobá tʼatsʼe xi ndatjín kao xi chʼaotjín, kʼoa koaanli si̱toánntjai jmeni xi makjainli (Chótsenlai párrafo 9) *

9. Jósʼin binyakao je xti nga kʼoasʼin fikao yaole jotso je Biblia.

9 Je xti xi chjotale Cristo ma, tsakui nichxin kʼoatisʼin sikjaʼaitsjen josʼin síkjaʼaitsjen je xti xi ñatjen fi skuela nga tsín  chʼaotjín male nga xínkjín fayokao chjota. Kʼoakoan jngo ndsʼee xi Aleksandar ʼmi, itso: “Tjínkʼa je xtiyánchjín xi ñatjen fia skuela xi si kisikaona nga je koajnakoa. Nga tsín ʼya tsoti tsoʼbakoa, kʼoakitsona nga xtixʼin matsjoake̱”. Tsakui nichxin kʼoati me tjín kjoa xi tibitjatojin. Tonga tsa kʼoasʼin kʼuínkoai yaoli jotso je Biblia, nda kuijnai, tsín jme chʼin ska̱tʼali, nda sʼe̱ tokuin kʼoa nda kuijnai ngixko̱n Jeobá. Kʼiatsa chʼa̱sjengi jmeni xi chʼaotjín, ngisaa choa ñʼai koa̱nli nga kʼoasʼiain xi kixi tjín. Tikjaʼaitsjain nga je Na̱i xotísʼín nga tsín chʼaotjín male chjota nga xínkjín fayokao. Si̱kinjelai je Na̱i kʼiatsa tsín kʼoasʼin si̱kjaʼaitsjain josʼin síkjaʼaitsjen je chjota (1 Juan 2:14).

10. Jósʼin basenkaoná jmeni xi tso 1 Juan 1:9.

10 ʼYañá nga toje Jeobá xi tiʼndele kʼoakuitsoná jmeni xi jée tjenkao. Kʼoa bʼenelee yaoná nga tsínkui kʼoanʼia jmeni xi jée ska̱nijinná, tonga kʼianga sokójéená, bʼetsʼoalee Jeobá nga kʼoaʼmilee jmeni xi kanʼia (tʼexkiai 1 Juan 1:9). * Kʼoa tsa ai jée ska̱jiaan, jé xi chjotajchínga sʼin tjío nijélee nganʼio, nga̱ jé tsakánele Jeobá nga sikuindaná (Sant. 5:14-16). Alikui kʼoaiʼndee nga kui katasíkiʼaon kjoafaʼaitsjenná je jée xi tsakijnyaa ngasʼa. Ánni. Kuinga je Nʼainá xi tíjna ngʼajmi kisikasén je ʼNdíle nga tsakʼéchjíntjainá nga koa̱n jchatʼa je jéená. Kʼianga kʼoatso Jeobá nga sichatʼale je xi kʼoamanile jéele sítjoson jmeni xi tso. Kuinga koa̱n nda sʼe̱ni kjoafaʼaitsjenná nga je tinixálee (1 Juan 2:1, 2, 12; 3:19, 20).

11. Jmé xi sʼiaan nga tsínkui katasíkinroajen kjoamakjainná jmeni xi tso je chjota xi yátsʼi̱n binyále Niná.

11 Xi machjénsa nga chʼa̱sjengiaa kui jmeni xi tso je chjota xi yátsʼi̱n binyále Niná. Saʼnda nga kisatio títjon je jtín xi tsʼe chjotale Cristo, je Na̱i chjota tísíchjén nga to jao katasatío kon je chjota xi kixi tjíofitʼale Niná.  Kuinga machjénni nga kataʼyaa jmeni xi kixi tjín kʼoa jmeni xi to énndiso. * Je xi jtikená, koaanle kui sichjén je Internet kao redes sociales nga tsín tije Jeobá si̱nʼiotʼañá kʼoa nga tsín titsjoacha koa̱nñá je ndsʼee. Alikui koa̱n nga kui kuenta sʼiaan je énndiso jebi, nga̱ tʼatsʼe Na̱i nroani (1 Juan 4:1, 6; Apoc. 12:9).

12. Jósʼin basenkaoná nga nʼio sʼejna je kjoamakjainná kʼianga chotʼayá.

12 Kʼiatsa mená nga tsín ya jtsaoyaa je che̱n xi batíobasenná je Na̱i, machjén nga tosi tonda katasʼená kjoamakjain xi tʼatsʼe Jesús kʼoa alikui jao kʼoé tokoán nga je tísíchjén Niná nga kuitjoson jme xi tjínndajinle. Kʼoati machjén nga si̱nʼiotʼaa je choʼnda xi nʼiotʼakon, xi nda be xá, nga̱ tojé choʼnda jebi tísíchjén Jeobá nga tíbándiaale je naxinandále (Mat. 24:45-47). Kʼianga ntsjaintsjai chótʼayá je Énle Niná ngisaa nʼio sʼe̱jna je kjoamakjainná kʼoa yaa koa̱nngósoán joma je yá xi na̱nga̱ fi ja̱ma̱le. Je Pablo kui kjoafaʼaitsjen kitsjoale je chjotale Cristo xi ya Colosas tsakatio, nga i̱ tso xi kiskile: “Josʼin nga kichjoétjao je Nainá Jesucristo, kʼoasʼin timakao. Cristo xi nʼio tiyokao, kʼoa je xi tísíjcháno. Kʼoasʼin tjínnganʼio ntsjaino nga makjainno” (Col. 2:6, 7). Kʼiatsa nʼio sʼe̱jna je kjoamakjainná, alikui jme xi sikaoná je Na̱i kʼoa je chjota xi ya tsjoánganʼiole tsín koa̱nle kʼoechjoaná nga kui kʼoasʼiaan xi kixi (2 Juan 8, 9).

13. Jméni xi ʼyaa xi chjotale Cristo maa, kʼoa ánni.

13 ʼYañá nga toxá koa̱njtikeniná je chjota (1 Juan 3:13). Je pastro Juan i kitso: “I̱ ngakijnda sonʼndebi tíjnakao na̱i” (1 Juan 5:19). Jemachrianle nga kjoetʼa jmeni xi chon sonʼnde, kuinga nʼio jtinile je Na̱i (Apoc. 12:12). Je Na̱i ali tsa tokuijin síchjén je kjoachajngi kao énndiso xi kaníbason je xi yátsʼi̱n binyále Niná, kʼoati ñaki bʼetʼasontsenná, jolani kʼianga chjota fitjenngikená. Be nga tochoasa nichxin tíjnale, kuinga nʼio tíbásjainile jotísʼín nga tíbʼéchjoale je xále Niná, jolani nga tíʼmiyason. Kuinga tsín tokʼoamaniná nga tjínkʼa naxinandá jñani tísʼechjoale je xále Niná. Ninga kʼoalani kjima, tjíochókjoajinle je ndsʼee. Jebi kui xi bakóná nga koaan kixi kjuintʼalee Niná ningalani koasjaile josʼin kʼoetʼaná je Na̱i.

KUINYAKAOÑÁ XÍNGIAA TSA KʼOASʼIN KJUINKOAA YAONÁ JOTJÍNNI XI KJOAKIXI

14. Jósʼin koa̱n kuinyakoaa je ndsʼee nga tosi tonda kixi katafitʼale Niná.

14 Koaan kuinyakoaa je ndsʼee nga tosi tonda kixi katafitʼale Niná kʼianga koakolee kjoamatokon (1 Juan 3:10, 11, 16-18). Tjínnele tsjoacha koaan xíngiaa ni nda tiyoaa kʼoa ninga kjoa tjínná. Tobʼelañá, a ʼyaxkon jngoaa je ndsʼee xi xínkjín kisicha, tsa machjén nga si̱nʼioá kon kʼoa tsa jmesa nganʼio xi machjénle. Kʼoa tsa kjoaxkón kichone je ndsʼee, a tjínjinná tsa nganʼio machjénle nga sʼe̱ndayanda je niʼyale kʼoa tsa je Ndʼia jña chotʼayá. Kʼiatsa ñaki tsjoacha kjoaixiaa je ndsʼee kʼoa mamachaa, kuinyakaoñá kʼoa alikui to én kuinókjoaa.

15. Tojo tso 1 Juan 4:7, 8, jméni xi machjén nga sʼiaan.

15 Kʼianga bakolee kjoatsjoacha xíngiaa, jé Nʼainá xi tíjna ngʼajmi chjenngilee (tʼexkiai 1 Juan 4:7, 8). * Jngo koya josʼin bakoá nga tjínná kjoatsjoacha kʼiaa nga nichatʼalee xíngiaa. Tobʼelañá, kʼiatsa ʼya xi sikiʼaon kjoafaʼaitsjenná, kui kjoatsjoacha xosikaoná nga si̱chatʼalee kʼoa si̱chajiaan jmeni xi koan (Col. 3:13). Kataʼyala jokoan jngo ndsʼee xi Aldo ʼmi. Koanjtile kʼianga  jngo ndsʼee chʼaosʼin kisikʼaxki̱ je chjota xi kʼoati ya tsʼe ya ʼndele Aldo. Itso: “Kjitʼaa tsakʼetsʼoale Jeobá nga katabasenkaona nga tsín chʼao sikoa je ndsʼee”. Je xi kʼoati kisʼin Aldo kuinga kʼoakitsole je ndsʼee nga ñatjen katatsoyason, kʼoa kʼiaa tsakʼéyanajmíle jotjín kon. Itso: “Nga koanjinle nga kisikiʼaonna jmeni xi kitso, kisijéna kjoanichatʼa. Jotso én xi kisichjén nga tsakjákaona koanjinna nga ñaki kʼoakoannile jme xi kitso. Kinichatʼalaijin xíngijin kʼoa kinichajinníjin jmeni xi koan”.

16, 17. Jméni xi tiyondaa nga sʼiaan.

16 Je pastro Juan nʼio tjao koanle je ndsʼe̱ kʼoa kui xi koanmele nga nʼio katasatío je kjoamakjainle. Jokji koanndosinle je ndsʼe̱ yaa bakó jotso je kjoafaʼaitsjen xi faʼaitʼa nga jan xo̱n xi kiski. Nʼio tsjoánganʼioná nga ʼyaa nga kʼoati tjío kon je chjotale Cristo xi ya ngʼajmi koatexomakao Jesús jokisʼe kon je pastro Juan (1 Juan 2:27).

17 Si̱tjosoán jmeni xi tso je kjoafaʼaitsjen xi kaʼyaa i̱ kjoaʼmiya jebi. Ñaki kʼoakʼoé tokoán nga kʼoasʼin koanngínkoaa yaoná jotso je Jeobá kʼoa si̱tjosonlee ngantsjai. Chótʼayajiaan je Biblia kʼoa alikui jao kʼoé tokoán nga ñaki kʼoatjín jmeni xi tso. Tosi tonda chótʼayajiaan xi tʼatsʼe Jesús ánni nga nʼio sʼe̱jnani je kjoamakjainná. Alikui kui kjuintjenngiaa je kjoachjine xi tjín sonʼnde kʼoa jmeni xi tso je chjota xi yátsʼi̱n binyále Niná. Kʼoénelee yaoná nga tsín kʼoakji nda sʼiaan kʼoa kʼoakji chʼao sʼiaan, kʼoa tsín kuijnyíjée. Kʼoaiʼndee nga kui kjoatéxomale Jeobá katabándiaaná. Kuisenkoaa je ndsʼee nga kixi katafitʼale Niná nga si̱chatʼalee tsa ʼya xi síkiʼaon kjoafaʼaitsjenná kʼoa kuinyakoaa je xi nganʼio machjénle. Tsa kʼoasʼiaan, tosi tonda kixi kjuintʼalee Niná ninga tojme kjoa xi kuitjátojiaan.

KJOAJNDA 49 Kjoáyatsjoaa ni̱ma̱le Jeobá

^ párr. 5 Jé Na̱i kjinentsja jme xi chon sonʼnde, je xi nʼaile kjoandiso ʼmile. Kuinga ñʼai maniná nga kʼoasʼin mangínkoaa yaoná jotjínni xi kixi. Kʼoakoan je chjotale Cristo xi tsakatio nga jetífikjetʼa siglo 1. Jé nganʼiotsjele Jeobá tsakándiaale pastro Juan nga jan xo̱n xi faʼaitʼa Biblia kiski xi tsakinyakao je chjotale Cristo kʼoa xi kʼoati binyakaoná tsanda ñá ndʼaibi. Xo̱n jebi koasenkaoná nga jchaa je kjoa xi satíobasenná kʼoa jósʼiaan tsakui kjoa kuitjátojiaan.

^ párr. 1 3 Juan 3, 4: “Kjoakixiní, kjaí koantsjoana kʼia nga jaʼai je ndsʼee, kʼoa nga kitsjoa én xi tʼatsʼe kjoakixili, josʼin nga kao kjoakixi tomjeni. 4 Tsínna kjoajin xi ngisa sʼe̱na kjoatsjoa joni tsa jebi, nga nrʼoenia nga je xtina kao kjoakixi tjíomani”.

^ párr. 3 (Chótsenlai je recuadro “ Jokoanchon nichxin nga kiski xo̱nle Juan”).

^ párr. 4 1 Juan 2:3-6: “Kui ʼyanía nga tsaʼyaa nga je, tsa nikjitjosoán kjoatéxomale. 4 Je xi kʼuitso: Anbi tsaʼbe nga je, kʼoa likui síkjitjoson kjoatéxomale, je kjaínga ndiso. Tsínle kjoakixijin nga je. 5 Tonga je xi síkjitjoson énle, ñaki koanjngojin ni̱ma̱le kjoatjaochale Niná. Kui kjoa nga ʼyanía nga je tiyokoaa. 6 Je xi tso nga tíjnakao Jesucristo, machjén nga kʼoasʼin kʼoámjen, josʼin tsakʼamjen nga je”.

^ párr. 4 2 Juan 4, 6: “Ali kʼoakji koantsjoajinna nga tsaʼbe kʼa je xtili, nga tjíomajin xi kjoakixi, josʼin nga ñábi kitsʼainá je kjoatéxomale Nʼainá. 6 Kui jebi xi kjoatjaocha, nga kuimaa jo tso kjoatéxomale. Kui jebi kjoatéxoma: Timakao kjoatjaocha, josʼin nga kinoʼyao saʼnda nga koankjain títjonno”.

^ párr. 6 Alikui tsa ñaki kʼoaʼmi kʼa chjota xi bʼaxki̱ i̱bi.

^ párr. 10 1 Juan 1:9: “Tsa nikixiyandaa jéená, Niná nʼiotʼakon, kʼoa tjínle kjoakixi, síchatʼa jéená, kʼoa sítsjená ngayije xi likui nda tjín”.

^ párr. 11 Chótʼai je kjoaʼmiya xi “A ʼyañá jotjínni kjoa” ʼmi, xi jaʼaitʼa je Xo̱n xi Bájinkonná xi tsʼe agosto 2018.

^ párr. 15 1 Juan 4:7, 8: “Jon xi kjaínga tsjoake̱no, kʼoasʼin tjaocha katamaa xíngiaa, nga̱ je xi kjoatjaocha ʼmi tsʼe Niná. Toʼyanibe xi tjaoke, je xi kitsin tʼatsʼe Niná, kʼoa ñaki nda be Niná. 8 Je xi tsín tjaoke, nikʼiajin tsabe Niná. Jé Niná xi kjoatjaocha”.

^ párr. 64 XI TÍNCHJA̱NI SÉN XI FAʼAITʼA: Ya ndʼiaskuelale jngo tichjaa ñaki tokui kjiotʼa xo̱n tʼatsʼe chjota xi tixʼin xínkjín kʼoa xi tiyánchjín xínkjín fayokaoni (tjín ʼnde jñani kui síchjén josʼin matsen je ʼya̱ kʼianga je nchja̱ni chjota xi tixʼin xínkjín kʼoa xi tiyánchjín xínkjín fayokaoni). Xijema, bʼasjeʼa nichxin nga kotʼaya Biblia kʼoa ngisaa sʼe̱jngo kon jmeni xi makjainle. Kui xi basenkao kʼianga ñʼai tjín kjoa faʼatojin.