Ir al contenido

Ir al índice

“Menajin nga ya koanngínkaolaijin”

“Menajin nga ya koanngínkaolaijin”

“Menajin nga ya koanngínkaolaijin, nga̱ kinoʼyaníjin nga Niná tíjnakaono” (ZACARÍAS 8:23).

KJOAJNDA 32, 31

1, 2. 1) Jméni xi kitso je Jeobá xi koa̱n nichxin xi tiyoaa ndʼaibi. 2) Jméni xi chótʼayá i̱ kjoaʼmiya jebi (chótsenlai sén xi faʼaitʼa ibi).

JE Jeobá kʼoakitso kʼianga je nichxin xi tiyoaa ndʼaibi “te chjota xi ya jaʼaini ngayeje én xi nokjoa ngakjijnda naxinandá tsoa̱nʼio, tsoa̱nʼio je najñojnrole jngo chjota xi judío, kʼoa i kuitso: Menajin nga ya koanngínkaolaijin, nga̱ kinoʼyaníjin nga Niná tíjnakaono” (Zacarías 8:23). Je “chjota xi judío” je tsoyanile je chjota xi kao nganʼiotsjele Niná kitjoejinni. Kʼoa ya Biblia “chjota Israel xi tsʼe Niná” tsole (Gálatas 6:16). Kʼoa je xi “te chjota” je tsoyanile xi i̱ koatio ngantsjai nichxin i̱ Sonʼnde. Chjota jebi bení kʼianga Jeobá tjíosíchikontʼain xi ya koai ngʼajmi kʼoa tse kjoanda xi kao je nga ñatjen bexkón je Niná.

2 Tojo kitso je Zacarías, je Jesús kʼoati kitso nga jtín sʼin koatio je choʼndale Niná. Je xi ya koai ngʼajmi isʼin kitsjoajaʼaínle: “Jon xi tochoa mani xi tiyojtíon”. Kʼoa je xi koatio i̱ Sonʼnde “kjaʼaí barré” kitsole. Kʼoa kʼoati kitso nga “tojngo koa̱njtín, kʼoa tojngo koa̱n” xi skóʼnda (Lucas 12:32; Juan 10:16). Tonga tsakui nichxin i̱ kuixoán: “A machjénle nga jchaa  joʼmi ngatsʼi xi ya koai ngʼajmi. Jótjínnele sʼin je xi ya koai ngʼajmi. Kʼiatsa ʼyani xi koakjen nioxtila kʼoa skʼuí bino ya jtín jñani mangián, jósʼin tjínnele jchatokoán. Kʼoa tsa sa nkjín sa nkjín koa̱nni xi koakjen je nioxtila kʼoa skʼuí bino, jósʼin si̱kjaʼaitsjeen”. Kui nga ño koya chótʼayá i̱ kjoaʼmiya jebi.

A MACHJÉN NGA JCHAA JOʼMI NGATSʼI XI YA TJÍNLE KJOACHOYA NGʼAJMI

3. Ánni nga tsín ʼyasíñá ʼyákjoanni xi ya koai ngʼajmi xi koatiojin xi 144,000 mani.

3 A machjén nga kataʼyaa joʼmi ngatsʼi xi ya koai ngʼajmi. Majain. Nga̱ tsín ʼyaa tsa ñaki ya koai ngʼajmi nga jekoa̱nni. [1] Ninga jelani kiskoejin Niná, tokʼiaa nga ya koai tsa ñaki kixi koa̱n. Je Na̱i bení kʼoa síchjén profeta ndiso nga tsín kixi katama xi ya koai ngʼajmi (Mateo 24:24). Tokʼiaa nga tsín jme xi tijao sʼe̱nile kʼianga jeñaki kʼoechoa̱ je Jeobá nga ya koai. Kʼiaa kʼoechoa̱ nga tojeme kuiyá kʼoa tsa kʼiaje̱ nga toje koaitsʼia je kjoañʼai xi nʼio tse (Apocalipsis 2:10; 7:3, 14).

4. Je xi i̱ koatio Sonʼnde kʼiatsa tsín be joʼmi ngatsʼi xi ya koai ngʼajmi ánni nga i̱ tsosínile: “Menajin nga ya koanngínkaolaijin”.

4 Je xi i̱ koatio Sonʼnde kʼiatsa tsín be joʼmi ngatsʼi xi ya koai ngʼajmi ánni nga i̱ tsosínile: “Menajin nga ya koanngínkaolaijin”. Je Biblia kʼoatso nga “te chjota [...] tsoa̱nʼio je najñojnrole jngo chjota xi judío, kʼoa i kuitso: Menajin nga ya koanngínkaolaijin, nga̱ kinoʼyaníjin nga Niná tíjnakaono”. Tojosʼin tiʼyaa, bersíkulo jebi “jngo chjota xi judío” síkʼaxki̱, kʼoa xijema “tíjnakaono” tso. Kuinga kʼoabixónsíñá nga tsín tojngo chjota tínchja̱ni, tínchjani ngatsʼi xi ya koai ngʼajmi. Kʼoa je xi i̱ koatio Sonʼnde bení xi tʼatsʼe jebi, kʼoa kuinga kʼoatsosíni nga ya koaikao, xi tsonile, nga tojngo sʼin yaole nga sixále Jeobá. Alikui machjénle nga skoe̱ joʼmi nga jngó jngó xi koai ngʼajmi nga je koaitjenngile. Nga̱ je Biblia kʼoatso nga toje Jesús xi kjuintjenngilee (Mateo 23:10).

JÓTJÍNNELE SʼIN JE XI YA KOAI NGʼAJMI

5. 1) Jméni xi kuenta sʼin xi ya koai ngʼajmi. 2) Ánni nga tsín tokjoaská tjenkaosíni jebi.

5 Je xi ya tjínle kjoachoya ya ngʼajmi tjínnele nga sikuinda yaole, tojo tso 1 Corintios 11:27-29 (tʼexkiai). Tsa jngo xi tsín timiyole Jeobá mani kʼoa tojo skʼuí je bino kʼoa koakjen nioxtila kʼianga kjoaʼaítsjenya Kjoabiyale Cristo alikui ndasʼin. Tsa kʼoasʼin alikui tíbakóle kjoaxkóntokon je Niná (Hebreos 6:4-6; 10:26-29). Alikui tokjoaská tjenkao jebi, kʼiatsa tsín kixi koaitʼale Jeobá alikui kuinókjoale ya ngʼajmi (Filipenses 3:13-16).

6. Jótjínnele sʼin je xi ya koai ngʼajmi.

6 Je Pablo i kitsole je xi ya koai ngʼajmi: “Bʼetsʼoano nga kuimao josʼin machjén je xá xi kinokjoano”. Kʼoa kʼoakitsole josʼin, kitsole: “Kao kjoayo̱ma̱ kjiatakon, kao kjoandʼé, kao kjoatsetakon. Tikjaínlao xíngio nga tjaochao”. Kʼoati kitsole nga katabʼénele yaole nga jtín sʼin katabatio kʼoa nga nyʼán sʼin katabatio (Efesios 4:1-3). Je nganʼiotsjele Niná binyakao nga nangitokon ma (Colosenses 3:12). Kuinga tsín ngisa ngʼa masínile je xi ya koai ngʼajmi. Alikui kʼoasʼin síkjaʼaitsjen tsa ngisa tjínle je nganʼiotsjele Niná tikʼoajinni xi i̱ koatio Sonʼnde. Kʼoati tsín kʼoasʼin síkjaʼaitsjen nga ngisa nda majinle jotso je Biblia. Kʼoa alikui kʼoatsole xi kjaʼaí nga katakjen je nioxtila kʼoa kataʼbi je bino. Nga nangitokon ma bení nga toje Jeobá xi tsoni ʼyani xi kjoejin nga ya koai ngʼajmi.

7, 8. Jméni xi tsín kʼoasʼín xi ya koai ngʼajmi, kʼoa ánni.

 7 Ninga be je xi ya koai ngʼajmi nga jngo kjoanda tjínle, alikui kʼoasʼin síkjaʼaitsjen nga kjaʼaí sʼin katabekon xi ngikʼa (Efesios 1:18, 19; tʼexkiai Filipenses 2:2, 3). Bení nga tsín ʼya xi kisʼejinle kʼianga kiskoejin je Jeobá. Kuinga tsín jotsosíni tsa tsín ndi̱to̱n makjain kʼale xíngiaa nga ya koai ngʼajmi. Bení nga kʼoatso Biblia nga tsín koa̱n tokjoan koa̱nkjainná tsa ʼya xi kʼoakuitsoná nga jngo kjoanda katsjoále je Jeobá (Apocalipsis 2:2). Kʼoa kʼianga tosʼa bexkon je ndsʼee xi kjaʼaí alikui tokjoan kʼoatsole nga ya tjínle kjoachoya ya ngʼajmi. Kʼoa alikui ʼya xi bʼéyanajmíleje̱. Kʼoati tsínkui kʼoatso jmeni xi sʼin nga jeya tíjna ngʼajmi (1 Corintios 1:28, 29; tʼexkiai 1 Corintios 4:6-8).

8 Je xi ya koai ngʼajmi alikui kʼoasʼin síkjaʼaitsjen nga toje nʼio simiyo xi kʼoati ya koai kʼoa tsa totsen koatiojtín. Alikui totsen batiojtín nga kotʼaya kʼoa nga fáoyani xi tʼatsʼe Biblia (Gálatas 1:15-17). Tsa kʼoalanisʼin, xkoa̱yajin sʼin koatio je jtín. Kontrajin sʼin koatiole je nganʼiotsjele Niná, xi basenkao je naxinandále Niná nga jtín sʼin bʼejna kʼoa nga nyʼán sʼin tíjna (tʼexkiai Romanos 16:17, 18).

JÓSʼIN JCHATOKOÁN JE XI KJEN NIOXTILA KʼOA ʼBI JE BINO

9. Ánni nga si̱kuindasíñá yaoná josʼin jchatokoán xi ya koai ngʼajmi (chótsenlai rekuadro xi “ Je kjoatsjoacha likui sísoale xínkjín” tso).

9 Je Jesús i kitsole je chjotale: “Ngatsʼio nga jon ndsʼe manio”. Kʼoa xijekoan i kitsosale: “Je xi ngʼa bʼasje yaole, kjaínga nangi koa̱nni, kʼoa je xi nangi bʼasje yaole, ngʼa kuitjoni” (Mateo 23:8-12). Chʼaotjín nga jngo chjota chʼasjengʼaa, kʼoa tsa síxkón si̱koaa, ninga je xi ya koai ngʼajmi. Ya Biblia kʼoatso nga chjénngilee kjoamakjainle je xi chjotajchínga sʼin tjío, tonga alikui kʼoatso nga chjota kjuintjenngilee (Hebreos 13:7). Je Biblia kʼoatso nga tjínkʼa ndsʼee xi “bakinle nga kanni kʼa kataʼyaxkón”, tonga kuinga nʼio síxá nga tsoyason kʼoa nga bakóya, ali tsakuijin nga ya ngʼajmi koai (1 Timoteo 5:17). Kʼiatsa síxkón si̱koaa jngo xi ya ngʼajmi koai tochale chan koa̱nsoale. Kʼoa tsakui nichxin, chan ngʼakon koa̱n (Romanos 12:3). Alikui koa̱n kui kʼoasʼiaan jmeni xi jée ska̱nijin xi ya koai ngʼajmi (Lucas 17:2).

Jósʼin tjínnele jchatokuin je xi kjen nioxtila kʼoa ʼbi je bino (Chótsenlai párrafo 9 saʼnda 11)

10. Jósʼin bakoá kʼianga ʼyaxkoán xi ya koai ngʼajmi.

10 Jósʼin bakoá nga ʼyaxkoán je ndsʼee xi Niná kiskoejin nga ya koai ngʼajmi. Xi títjon, alikui kui chjonangilee jókoanni nga kitjoejin nga̱ tsín ñá bʼakaoná (1 Tesalonicenses 4:11; 2 Tesalonicenses 3:11). Kʼoati tsín kʼoasʼin nikjaʼaitsjeen tsa xʼinle kʼoa tsa chjoónle, tsa xijchále kʼoa tsa xínkjín tsa kʼoati ya ngʼajmi koai tsanda je, nga̱ tsín tsa tokitjenjinni nga ya koai (1 Tesalonicenses 2:12). Kʼoa alikui kui chjonangilee jmeni xi chʼao kʼoe kon. Tobʼelañá, tsa jngo tichjaa xi ya koai ngʼajmi je xʼinle, alikui kui chjónangilee jótjín kon nga tsín ya kʼoéjnakao xʼinle ya ʼNdenaxó. ʼYañá kʼianga je Jeobá tsjoáná ngayeje xi machjénná ya ʼNdenaxó (Salmo 145:16).

11. Ánni nga kjuintjenngisíñá kjoafaʼaitsjen xi kitsjoa je Judas nga tsín chjota kʼoéntsjénkoaa.

11 Kʼianga ngóson nikoaa ngatsʼi je ndsʼee ni xi ya koai ngʼajmi kʼoa ni xi i̱ koatio Sonʼnde basenkaoná. Nga̱ ya Biblia kʼoatso nga ya jinjtín sʼee ndsʼee xi tondisoni koa̱n xi saʼnda kʼoakuitso nga ya ngʼajmi koai (Gálatas 2:4, 5; 1 Juan 2:19).  Kʼoa tsakui nichxin tjínkʼa xi ya koai ngʼajmi tsakai xi yátsʼi̱nni kuinyale Niná (Mateo 25:10-12; 2 Pedro 2:20, 21). Je Judas kʼoakitso nga tsín chjota kʼoéntsjénkoaa. Xi tsonile, nga tsín tochjota kjuintjenngilee ya jinjtín, jolani xi ya koai ngʼajmi, kʼoa jeje̱ ndsʼee xi nʼio ʼyale, kʼoa tsa je xi nʼio nkjín nó tjíosíxále Jeobá. Machjén nga kjuintjenngiaa kjoafaʼaitsjen jebi. Kʼiatsa sikatíoni Jeobá ndsʼee jebi, alikui tsa tokui kjuinroajenni kjoamakjainná kʼoa tsín tisi̱xánilee je Niná (Judas 16).

ALIKUI KOA̱N KUI SI̱KJÁOJIAAN JOTJÍN MANI XI KJEN JE NIOXTILA KʼOA ʼBI JE BINO

12, 13. Ánni nga tsínkui si̱kjáojinsíñá jotjín mani xi kjen je nioxtila kʼoa ʼbi je bino.

12 Nkjín nó nga sa choa sa choa koan je chjotale Cristo xi tsakjen je nioxtila kʼoa tsakʼi je bino. Tonga ndʼaibi, sa nkjín sa nkjín kjima. Tonga alikui koa̱n si̱kjáojiaan. Ánni. Ñola koya kataʼyaa.

13 “Je Jeobá bení je xi tsʼe” (2 Timoteo 2:19TNM). Je Jeobá bení ʼyáni xi ya koai ngʼajmi kʼoa ʼyáni xi mai. Tonga je ndsʼee xi bʼéxki̱ jotjín mani xi kjen nioxtila kʼoa ʼbi je bino nga faʼaitsjenya Kjoabiyale Cristo alikui be. Kʼoa yaa maxki̱kao je xi tsínni ya koai ngʼajmi tonga xi kʼoasʼin makjainle nga ya koai. Tobʼelañá, tjínkʼa xi tsakjen je nioxtila kʼoa tsakʼi bino tsakai tonga likuini tikʼoakisʼinni nga jekoanni. Kʼoa tjínkʼaje̱ xi kuinga kʼoasʼínni nga tsín nda jko̱. Kuinga tsín ʼyañá josa tjín mani xi ya koai ngʼajmi.

14. Jótso je Biblia tʼatsʼe xi ya koai ngʼajmi, jotjín mani xi tjío kʼianga koaitsʼia kjoañʼai xi nʼio tse.

14 Je xi ya koai ngʼajmi tjío ngakjijnda sonʼnde nga kjoaʼaí je Jesús kʼoa koaikao ya ngʼajmi. Ya Biblia kʼoatso kʼianga je Jesús “sikasén ánkjele nʼio skíʼndía xjao, kʼoa ánkjele kʼoexkó je xi kitjojin. Kʼoexkóni nga ño xi̱ngi̱le sonʼnde, kʼoa saʼnda jngo ngoa ngʼajmi, saʼnda xi ngijngo ngoa” (Mateo 24:31). Kʼoati tso Biblia kʼianga je xi ya koai ngʼajmi, tochoasa mani xi tjío i̱ Sonʼnde nga tífikjetʼa nichxin (Apocalipsis 12:17). Tonga alikui kʼoatso jósa tjín mani xi tjío kʼianga koaitsʼia kjoañʼai xi nʼio tse.

15, 16. Jméni xi tjínnele katamajinná tʼatsʼe xi ya koai ngʼajmi.

15 Jé Jeobá xi tsoni kʼiani nga kjoejin je chjota (Romanos 8:28-30). Je Jeobá kʼiaa kiskoejin kʼa chjota tikʼiani nga jejaʼáyale je Jesús kʼoa kui nganʼiotsjele kisichjén. Nga kui nichxin, ngatsʼi je chjotale Cristo yaa kisʼele kjoachoya ya ngʼajmi. Tonga xijekoan, nkjín siento nó nga kisʼe  je xi chjotale Cristo kitsole yaole tonga xi tsínni kui. Tonga je Jeobá tojo kiskoejin, je xi ya koai ngʼajmi, je xi ñaki chjotale Cristo koan. Chjota jebi yaa koanngóson je trigo xi kitso Jesús nga ya koanntjejin jñá xi tsín nda (Mateo 13:24-30). Kʼoa nga jetífikjetʼa nichxin je Jeobá tojo tíkjoejin je chjota xi ya koai ngʼajmi. [2] Kʼiatsa je Jeobá xi kʼia skoéjin kʼa chjota nga toje kjoaʼaí kjoafetʼa, ʼyañá nga kixi tíjna jmeni xi sʼin (Isaías 45:9; Daniel 4:35; tʼexkiai Romanos 9:11, 16). [3] Alikui mená nga ya koa̱nngósonkoaa je chjota xi kisikʼaxki̱ Jesús kʼianga tsakʼéjna jngo choa̱. Je chjota xi tse kisixá koanjtile kao je naile nga ya koanjngokao je xi to jetífikjetʼa ora kisixá (tʼexkiai Mateo 20:8-15).

16 Ali tsa tongatsʼijin je xi ya koai ngʼajmi nga kui ma “je choʼnda xi nʼiotʼakon, xi nda be xá(Mateo 24:45-47). Tojo koan je chjotale Cristo xi títjon tsakatio, nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, je Jeobá kao Jesús tochoa mani xi tjíosíchjén nga tjíobakóyale chjota jokjoantjínni xi tʼatsʼe Niná. Kʼianga tsakatio je xi títjon chjotale Cristo, tojngo jao mani, xi ya koai ngʼajmi, xi kiski je Escrituras Griegas Cristianas. Kʼoa nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, kʼoati tojngo jao mani xi kui xá kjinele nga tsjoále “xi koakje̱nni nga fichó choa̱le” je naxinandále Niná, xi tsonile, nga kuitsoyale xi tʼatsʼe Niná.

17. Jméni xi kabakóyaná kjoaʼmiya jebi.

17 Jméni xi kabakóyaná kjoaʼmiya jebi. Je Jeobá kʼoasʼin tjínndajinle nga me ngatsʼi je choʼndale nga i̱ koatio Sonʼnde, kʼoa kʼoati tjío xi ya koatexomakao Jesús ya ngʼajmi. Je Jeobá tsjoále kjoatjao ngatsʼi je choʼndale, xi je tínchja̱ni xi “te chjota” kʼoa kao “jngo chjota xi judío”. Kʼoa kui xi mele Jeobá nga tikuini kjoatéxoma sitjoson nga jao jtín jebi kʼoa nga kixi koaitʼale. Machjénni nga nangitokon koa̱n kʼoa nga sixájtínle Jeobá kʼoa nga jtín sʼin koatio. Kʼoa machjénní nga kʼoenele yaole nga jao jtín jebi nga nyʼán sʼin koatio ya jinjtín. Kʼianga kʼoasʼin tichoyalee nga kjoaʼaí kjoafetʼa, tosi tonda si̱xálee je Jeobá kʼoa tosi tonda kjuintjenngilee je Jesús nga tojngo jtín katamaa.

^ [1] (párrafo 3): Tojo tso Salmo 87:5, 6, tsakui nichxin sikatíotsen Niná je jaʼaínle ngatsʼi xi ya koatexomakao Jesús ya ngʼajmi nichxin xi nroaján (Romanos 8:19).

^ [2] (párrafo 15): Ya Hechos 2:33 kʼoatso nga je Jesús basenkao je Niná kʼianga jngo chjota kjoejinni kao nganʼiotsjele. Tonga jéní Jeobá xi tsjoále kjoanda jebi je chjota.

^ [3] (párrafo 15): Kʼoati koa̱nsjaitʼasali xi tʼatsʼe jebi ya jñani “Preguntas de los lectores” tso ya rebista La Atalaya xi tsʼe 1 de mayo de 2007, pájina 30, 31.