Ir al contenido

Ir al índice

Nda si̱tjosoán je xá xi kjinená

Nda si̱tjosoán je xá xi kjinená

JÓSʼE tokuin kʼianga jngo xo̱n kjili je miyoli xi sínʼio tokuin. Je Timoteo nʼio kisinʼio kon je carta xi kiskile pastro Pablo. Carta jebi yaa Biblia faʼaitʼa kʼoa kui je xi majaoni xo̱n xi kiskile pastro Pablo je Timoteo. Je Timoteo yajin kikʼejna jñani likui ʼya xi sisile nga tsakʼéxkia carta jebi kʼoa nga skoe̱ jmeni xi kiskile je miyole. Tsakui nichxin i̱ tso xi kisikjaʼaitsjen je Timoteo: “Jósʼin tíjnani je Pablo. A kui kjoafaʼaitsjen tsjoána xi koasenkaona nga ngisa nda kuitjosonna je xá xi kjinena. A koasenkaona carta jebi nga ngisa nda xínyasoan kʼoa nga koasenkoa xi kjaʼaí”. Yaa tsoya xi tʼatsʼe jebi je carta xi kinikasénle je Timoteo kʼoa tsoyasa xi kjaʼaísanile. Kataʼyala kʼaa je kjoafaʼaitsjen xi faʼaitʼa xi nʼio binyakaoná tsanda ñá.

“NGAYIJE JCHÓKJOANA”

Kʼianga tsakʼéxkia carta jebi je Timoteo, koanjinle nga nʼio chjí tsabekon je Pablo. Je pastro Pablo “ʼndína xi tsjoake̱” kitsole je Timoteo (2 Tim. 1:2). Ningalani tokʼia tsʼato 30 nóle Timoteo nga kichole carta jebi chrianle nó 65, jenʼio tse kjoafaʼaitsjen tjínle nga chjotajchínga sʼin tíjna. Tsʼato 10 nó nga ñatjen kisixá kao Pablo kʼoa nʼio tse xi koanle.

Nʼiojin tsakasenkao je Timoteo kʼianga kisʼejinle nga tíchókjoajinle Pablo je kjoa xi tífaʼatojin, nga ndoyá tíjnaʼya ya Roma kʼoa nga tojeme ni̱kʼien (2 Tim. 1:15, 16; 4:6-8). Je Timoteo tsabee nga nʼiojin kjima je Pablo, nga̱ itso xi kiskile: “Ngayije jchókjoana” (2 Tim. 2:8-13). Nga kichokjoajinle Pablo nʼio tsakasenkao je Timoteo kʼoa kʼoati koasenkaoná tsanda ñá.

TʼETSESAI JONI LʼÍ “JE KJOATJAOLE NINÁ XI JETÍJNAJINLI”

Je Pablo kʼoakitsole je Timoteo nga nʼio chjí katabe nga Niná tísíxále. Je Pablo kui xi koanmele nga je Timoteo katabʼétsesa joni lʼí “je kjoatjaole Niná” xi tsakʼaile (2 Tim. 1:6). Je Pablo kui én kisichjén xi khárisma tso nga én griego, xi “kjoatjao” sʼin jaʼatoya. Je én jebi kui xotsole xi tokjoatjao bʼainá, xi tsín bakinná kʼoa xi tsín jme kjoama̱ bʼengiaa. Kʼiaa kitsʼaile Timoteo kjoatjao jebi kʼianga toxá kitjoejinni nga ya sixá ya jinjtín (1 Tim. 4:14).

 Jméni xi tjínnele kisʼin je Timoteo nga kui kjoatjao tsakʼaile. Kʼianga “sikjaʼaitsjenle nga kʼoétsesai” kitsole je Pablo, kuijin kiya jko̱ je Timoteo joma je lʼí, nga tobijbi fitsʼao kʼoa nga to xólʼí xinyá. Tjínnele nga sʼetse kʼianga faʼájnga̱ kʼoa nga siso ijngokʼa. Tojo tso jngo diccionario, je én griego xi kisichjén Pablo (anazōpyréō) kui xi tsoyanile nga sʼetse ijngokʼa. Kuini xi kitsole je Timoteo nga katabʼénele yaole kʼoa nga kao kjoatsjoa katasíxá. Kui xi kitsonile nga nda katasítjoson je xá xi kisʼenele. Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, kʼoati tjínnele nga kʼoénelee yaoná kʼoa nga kao kjoatsjoa si̱xálee je Niná.

“NDA TʼEJNATJOAI” KJOATJAO JEBI

Kʼianga tíbʼéxkia je carta xi kisikasénle Pablo, je Timoteo tsakʼéxkiaa je én xi koasenkao nga nda kuitjosonle je xále Niná. Itso xi kiskile Pablo: “Xi totʼatsʼe je Espíritu Santo xi tíjnajin ni̱ma̱ná, nda tʼejnatjoai je xi kichanili [xi tsakʼaili]” (2 Tim. 1:14). Jméni je kjoatjao xi tsakʼaile je Timoteo. Je versículo xi tongini, je Pablo kui kinchja̱ni je “én xi nda”, xi tsonile, je én xi ñaki kʼoatjín xi faʼaitʼa Biblia (2 Tim. 1:13). Nga Niná kisixále je Timoteo tjínnele kui kitsoya xi ñaki kʼoatjín ya jinjtín kʼoa ya jñani xin (2 Tim. 4:1-5). Xi ijngosani, chjotajchínga sʼin tsakʼejna nga kisikuinda je jtínle Niná (1 Ped. 5:2). Jósʼin sikuinda je kjoatjao xi kitsʼaile, xi tsonile, je Énle Niná xi kuitsoya. Kui tsakasenkao je Énle Niná kao nganʼiotsjele (2 Tim. 3:14-17).

Kʼoati kui kjoatjao tíbʼainá tsanda ñá, nga ʼmiyalee Énle Niná je chjota (Mat. 28:19, 20). Alikui si̱chajiaan nga nʼio chjíle je én xi ʼmiyaa. Machjén nga kjitʼa kʼoétsʼoaa kʼoa chótʼayá je Énle Niná (Rom. 12:11, 12; 1 Tim. 4:13, 15, 16). Tsakui nichxin ñaki to xále Niná tinʼiai kʼoa tsa chjotajchínga sʼin tijnai ya jinjtín. Nga kui kjoanda tjínná tjínnele nga nangitokon koaan kʼoa je Jeobá si̱nʼiotʼaa. Koa̱nkuindaná kjoatjao jebi tsa chjí jchatokoán kʼoa tsa je Jeobá si̱jélee nga katabasenkaoná.

“TʼENELAI CHJOTA XI TJÍOJNGOKON”

Je xá xi kisʼenele je Timoteo kuinga kʼoati kuitsoyale xi kjaʼaí. Kuinga i̱ kitsonile Pablo: “Je xi kinoʼyanái [...], tʼenelai chjota xi tjíojngokon, xi kʼoati koa̱nle koakoyale xikʼa” (2 Tim. 2:2). Je Pablo kisikjaʼaitsjenjin ijngokʼale je Timoteo nga tjínnele koakoyale xi kjaʼaí jmeni xi kisakoyale je. Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, je xi chjotajchínga sʼin tjío, nʼio chjíle nga kʼoati sʼin tsanda je nga kuitsoyale xi kjaʼaí. Jngo xi nda sítjoson je xále tsoyale xi kjaʼaí josʼin kuitjosonle jngo xá. Alikui fini ninga ngisa male je xi kuitsoyale kʼoa ninga ngisa nda sitjoson je xá xi sʼe̱nele. Alikui tochoa xi bakóyale, tsoyayejele josʼin nitjoson jngo xá. Kui xi mele nga je xi tíʼmiyale nda katakosonnile josʼin kʼoa nga chjine katama, kʼoa nga sa tse sa tse kjoafaʼaitsjen katasʼele. Je xi kʼoasʼin kʼuínyale ngisaa nda sixá ya jinjtín.

Alikui jao tjínná nga nʼio tsabechjí Timoteo je carta xi kiskile Pablo. Si̱kjaʼaitsjenla jokisʼin je Timoteo nga nkjín kʼa tsakʼéxkia je kjoafaʼaitsjen xi kitsjoale je miyole kʼoa nga kisikjaʼaitsjenjin josʼin sitjoson jme xi tsakʼinle.

Kʼoati mená kjuintjenngiaa je kjoafaʼaitsjen xi tsakʼaile Timoteo. Jókoa̱n sʼiaan. Tsa kʼoénelee yaoná nga si̱tjosoán je xá xi kjinená, yaa koa̱nngósoán joma je lʼí kʼianga bʼájnga̱. Si̱kuindaa je kjoatjao xi títsjoáná je Niná kʼoa kʼuínyalee xi kjaʼaí jmeni xi maná. Tojo kitsole Pablo je Timoteo, tsa kʼoasʼiaan tsanda ñá nda kuitjosonná je xále Niná (2 Tim. 4:5).