Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA XI CHOTʼAYA 32

Ngisasa koakoá kjoatsjoacha

Ngisasa koakoá kjoatsjoacha

“Jebi xi bʼetsʼoantjaino, nga je kjoatjaochano koa̱nnkjínyani” (FILIP. 1:9).

KJOAJNDA 106 Katasʼená xi ñaki kjoatsjoacha ʼmile

XI TÍNCHJA̱NI *

1. ʼYáni xi kitsjoanganʼio nga kisʼejna je jtín ya Filipos.

KʼIANGA kicho ya Filipos je pastro Pablo, Silas, Lucas kao Timoteo, nkjín chjota kisatejin xi koanndosinle je Énle Niná. Nga ño chjotale Cristo jebi kitsjoanganʼio nga koan kisʼejna jngo jtín ya Filipos. Tsakui nichxin ya koanxkóni ngatsʼi ya ndʼiale Lidia, xi kʼoati chjotale Cristo mani (Hech. 16:40).

2. Jmé kjoa xi jaʼatojin je jtín xi kisʼejna ya Filipos.

2 Tsee kjoa jaʼatojin je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe. Jé Na̱i xokisʼin nga tsakatiochjoa kʼa je chjota nga kitsoyason Pablo, Silas, Lucas kao Timoteo. Je chjotaxá kitsoaa Pablo kao Silas, tsakále kʼoa ndoyá kisikatíoʼya. Kʼiaa nga koannyaonni kisikatíondáini. Kʼoa nga jekinikatíondái, kisíxatʼaa je xi tosʼa choatsele nga chjotale Cristo koan kʼoa kisinʼio kon. Xijekoan, je Pablo, Silas kao Timoteo kini kʼoa tsakui nichxin toje Lucas xi ya tsakʼejna. Kʼoa je chjotale Cristo xi ya tsʼe jé nganʼiotsjele Niná tsakinyakao nga tosi tonda je Jeobá kisixále (Filip. 2:12). Je Pablo nʼio tsjoa kisʼe kon nga kʼoakisʼin chjotale Cristo jebi.

3. Tojo tso ya Filipenses 1:9-11, jméni xi kisijé Pablo kʼianga tsakʼétsʼoantjai je ndsʼe̱.

3 Tela nó koanskanni, je Pablo jngoo carta kiskile je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe. Kʼianga bʼexkiaa carta jebi, ʼyañá nga nʼio tjao koanle Pablo je chjotale Cristo xi ya tsʼe. Kʼoa kʼoasʼin tsjoake koan je ndsʼe̱ joni Cristo (Filip. 1:8). Je Pablo kʼoati tsakʼétsʼoantjai je ndsʼe̱. Kui kisijéle Jeobá nga tosi tonda tsjoake katama xínkjín, nga katabe jméni xi ngisa tjínle  kjoandosin, nga tsín jme jée katabajngi, nga tsín katasíkaténgi xi kjaʼaí kʼoa nga tosi tonda kui xi ndatjín kʼoakatasʼín. Alikui jao tjín tokoán nga kʼoati binyakaoná ndʼaibi jmeni xi kitso Pablo (tʼexkiai Filipenses 1:9-11). * I̱ kjoaʼmiya jebi, kui chótʼayajiaan jmeni xi kitso Pablo kʼoa jósʼin kjuintjenngiaa je kjoafaʼaitsjen xi kitsjoa.

NGISASA KOAKOÁ KJOATSJOACHA

4. 1) Tojo tso 1 Juan 4:9, 10, jósʼin tsakakó Jeobá nga tsjoakená. 2) Jókji tsjoacha koaan je Niná.

4 Je Jeobá kʼoasʼin tsakakóni nga tsjoakená kʼianga kisikasén je ʼNdíle i̱ Sonʼnde nga kʼienntjainá (tʼexkiai 1 Juan 4:9, 10). * Nga bakóná kjoatsjoacha je Jeobá kʼoati kui xosíkaoná nga tsjoacha maa tsanda ñá (Rom. 5:8). Jókji tsjoacha koaan je Niná. Je Jesús i kitsole jngo chjota fariseo kʼianga kui kiskonangi: “Katamatsjoachai Naili Nináli. Katamatsjoachani ngayije ni̱ma̱li, kao ngayije kjoatsjoali, kʼoa kao ngayije kjoafaʼaitsjenli” (Mat. 22:36, 37). Tjínnele nga tsjoacha koaan je Niná kao ngayeje ni̱ma̱ná. Kui xi mená nga sa tsjoacha sa tsjoacha koaan je Niná nga nyaon nyaon. Je Pablo kʼoakitsole je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe nga tosi tonda katabakó kjoatsjoacha. Jméni xi sʼiaan nga sa tsjoacha sa tsjoacha koaan je Niná.

5. Jméni xi sʼiaan nga sa tsjoacha sa tsjoacha koaan je Niná.

5 Nga tsjoacha koaan je Niná, machjén nga kataʼyaxkoaan. Je Biblia itso: “Je xi tsín tjaoke, nikʼiajin tsabe Niná. Jé Niná xi kjoatjaocha” (1 Juan 4:8). Je pastro Pablo kʼoakitso nga ngisa tsjoacha maa je Jeobá kʼianga ʼyaa jokjoantjínni xi tʼatsʼe kʼoa nga majinná josʼin síkjaʼaitsjen (Filip. 1:9). Kʼianga tosʼa kichotʼayá je Biblia, nkjín koya jmeni xi tsaʼyaa xi tʼatsʼe Niná, kʼoa kui xokisikaoná nga tsjoacha koanñá. Kʼoa sa tsjoacha sa tsjoacha koan kʼianga tsaʼyasaa xi tʼatsʼe kʼoa jokjoan. Kuinga nʼio tjínnile kjoandosin nga ntsjaintsjai chótʼayá kʼoa si̱kjaʼaitsjenjiaan je Énle Niná (Filip. 2:16).

6. Tojo tso 1 Juan 4:11, 20, 21, jósʼiaan nga tosi tonda koakoá kjoatsjoacha.

6 Nga tsjoakená Niná kui xosíkaoná nga tsjoacha mañá je ndsʼee (tʼexkiai 1 Juan 4:11, 20, 21). * Tsakui nichxin kʼoasʼin nikjaʼaitsjeen nga choa ñʼai tíjna nga tsjoacha koaan je ndsʼee, nga̱ choʼndale Jeobá maa kʼoa bʼenelee yaoná nga chjenngilee jokjoan je. Xi ijngosani, choa̱le Jesús mangíntjenngiaa, xi nʼio tse kjoatsjoacha tsakakó nga kʼienntjainá. Tonga ñʼai maná nga nitjosoán je kjoatéxoma xi kitsjoa kʼianga kʼoakitso nga tsjoacha koaan xíngiaa. Kataʼyala jmeni xi koan ya jtín xi kisʼejna ya Filipos.

7. Jmé xi bakóyaná je kjoafaʼaitsjen xi kitsjoale Pablo je Evodia kao Síntique.

7 Je Evodia kao Síntique yaa ñatjen kitsoyason kao Pablo. Tonga ñandia nga tsín tinda tsakjáoni, tsakui nichxin kui xokisikao nga tsín kisasenle jmeni xi kisʼin xi ijngo. Je Pablo kisikʼaxki jaʼaínle ya carta xi kisikasén  kʼoa kitsjoale kjoafaʼaitsjen. Kʼoakitsole nga tjínnele ngóson sʼin sikjaʼaitsjen (Filip. 4:2, 3). Kʼoati i̱ kitsole ngatsʼi je chjotale Cristo xi ya tjío jtín jebi: “Nda kʼoatʼiaon ngayije, ali nokjoatikaojion, ali chjonangiyajion” (Filip. 2:14). Alikui jao tjínná nga tsakinyakao kjoafaʼaitsjen xi kitsjoa Pablo je Evodia kao Síntique kʼoa kao ngatsʼi chjotale Cristo xi kinikasénle je carta nga tosi tonda tsjoake katama xínkjín.

Ánni nga kui kuenta sʼianñá jñani nda sʼín je xíngiaa (Chótsenlai párrafo 8) *

8. Jméni xosikaoná nga tsín koakonilee kjoatsjoacha je ndsʼee, kʼoa jméni xi sʼiaan nga tsín kʼoakatamaa.

8 Tojo koan je Evodia kao Síntique, nga kui chotsenlee jñani tsín nda sʼín je ndsʼee kui xosíkaoná nga tsín bakonilee kjoatsjoacha. Saténgiñá ngatsʼiaa, kʼoa tsa tokui chótsenlee jñani tsín nda sʼín xíngiaa, alikuijin tikoakonilee kjoatsjoacha. Tobʼelañá, tsakui nichxin koa̱njtiná kʼiatsa tsín koasenkaoná jngo ndsʼee nga si̱tsjee ya Ndʼia jña chotʼayá. Kʼoa tsakuisa si̱kjaʼaitsjeen jñani tsín nda sʼín ngisajin tini̱jtingánilee yaoná kʼoa tsínjin tikoakonilee kjoatsjoacha. A kʼoama sakʼoaa. Xi koasenkaoná kuinga si̱kjaʼaitsjeen nga be Jeobá jñani tsín nda nʼia kʼoa kʼoati be jñani tsín nda sʼín je ndsʼee, ninga kʼoalani tosi tonda bakóná kjoatsjoacha ngatsʼiaa. Kuinga machjénsíni nga chjénngilee nga bakóná kjoatsjoacha kʼoa kui chótsenlee jñani nda sʼín je xíngiaa. Kʼianga bakolee kjoatsjoacha je ndsʼee ngisaa machriantʼasalee (Filip. 2:1, 2).

JE XI NGISA TJÍNLE KJOANDOSIN

9. Jméni xi nʼio tjínle kjoandosin xi kinchja̱ni Pablo kʼianga kiskile je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe.

9 Jé Niná xi kʼoasʼin koanmele nga kʼoakitsole Pablo je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe nga kui kuenta katasʼín je “xi nda tjín”, xi ngisa tjínle kjoandosin (Filip. 1:10). Je xi nʼio tjínle kjoandosin kuinga kuitjotsje je jaʼaínle Niná, nga kuitjoson jmeni xi tjínndajinle, nga nyʼán sʼin kuiyoaa kʼoa nga jtín sʼin kuiyoaa kao ndsʼee (Mat. 6:9, 10; Juan 13:35). Kʼianga kui kuenta nʼia jebi kʼoasʼin bakoñá nga tsjoachaa je Jeobá.

10. Jméni xi sʼiaan nga ndasʼin katabená je Jeobá.

10 Kʼianga “jméni nga tsje koa̱nsínio” kitso je Pablo, ali tsakuijin xi kitsonile nga tsínkʼia sa̱téngiaa. Alikui kʼoakoa̱nkjoaan joni Jeobá nga tsín jme jée tjínle. Tonga ndasʼin skoe̱ná tsa kʼoénelee yaoná nga koakoá kjoatsjoacha kʼoa tsakui kuenta sʼiaan jmeni xi ngisa tjínle kjoandosin. Jngo koya josʼin koakoá kjoatsjoacha kuinga tsín xíngiaa si̱katéngiaa.

11. Ánni nga tsín xíngiaa si̱katéngisíñá.

11 Alikui tokjoaská tjenkao kʼianga kʼoaʼminá nga tsín koa̱n xíngiaa si̱katéngiaa. Tsakui nichxin kui sikaténgi je xi ngikʼa josʼin bʼetsaojiaan, jokjoan najño xi chʼakjá kʼoa tsakuije̱ xá xi nʼia. Ningalani tsínkui xi chʼaotjín kʼoasʼiaan, nʼio xkón tíjna tsakui sikaténgi kjoafaʼaitsjenle xíngiaa. Je Jesús kʼoakitso nga ngisa nda nga jngo la̱jao̱ kʼoéngiaa yásiaan kʼoa ya ndáchikon katanikʼatjenngindáná tikʼoajinni tsa jngo chjotale Cristo si̱katéngiaa (Mat. 18:6).

12. Jméni xi bakóyaná je choa̱le ndsʼee kao chjoónle xi precursor sʼin tjíosíxá.

12 Kataʼyala jokisʼin je ndsʼee kao chjoónle xi precursor sʼin tjíosíxá nga kuenta kisʼin je kjoafaʼaitsjen jebi. Ya jtín jñani fi, jngo ndsʼee kao chjoónle xi to chriankʼia kisʼenngindá kʼoasʼin síkjaʼaitsjen nga tsín koa̱n cine koai je chjotale Cristo, ningalani tsín chʼaotjío je película xi skótsenle. Kuinga tsín kisasennile kʼianga kisʼejinle nga película kikotsenle je ndsʼee xi precursor sʼin tjíosíxá. Kʼoa precursor jebi kʼoasʼin tsakʼéndajin nga tsín ticine  koaini josaʼnda nga koa̱ntaja je kjoamakjainle ndsʼee xi ngikʼa kʼoa tsín tikʼoasʼin sikjaʼaitsjenni (Heb. 5:14). Nga kʼoakisʼin kʼoasʼin tsakakónile je kjoatsjoacha (Rom. 14:19-21; 1 Juan 3:18).

13. Jósʼin cha̱nijiaan jée xíngiaa.

13 Ijngo koya josʼin si̱katéngiaa xíngiaa kʼiaa tsa ñá xosʼiaan nga koa̱njngijée. Tobʼelañá, tsa jngolani chjota xi sʼa tíkotʼaya Biblia nʼio ñʼai koa̱nle nga sikʼéjna je xán kʼoa ñaki kʼoakoe kon nga tsín tixán skʼuíni. Xijema ngotjo síkʼantjaiyani yaole kʼoa fisʼenngindá. Kʼoa jngo ndsʼee kʼoatsole nga ya ndʼiale katafi kao xi kjaʼaísa ndsʼee. Kʼoa je ndsʼee xi tsʼe ndʼia kui tsjoále jmeni xi xán tjínle, kʼoa itsole: “Jekisʼe̱nngindái kʼoa kui je nganʼiotsjele Jeobá jebándiaali. Tikjaʼaitsjain nga tʼatsʼe nganʼiotsjele Niná nroani nga maná chjoexkoá yaoná. Tsa kʼoasʼiain alikui toxkia sʼui̱”. Tsa kʼoalani sʼin je ndsʼee jotíʼmile ijngokʼajin tikui kjoa ska̱jinngáni.

14. Jósʼin binyakaoná kjoajtín xi satíoná nga mangíntjenngiaa je kjoafaʼaitsjen xi tsjoá Filipenses 1:10.

14 Je kjoajtín xi satíoná nkjín koya josʼin binyakaoná nga mangíntjenngiaa je kjoafaʼaitsjen xi tsjoá Filipenses 1:10. Xi títjon, kui tsoyaná jméni xi ngisa chjí be je Jeobá. Xi majaoni, kui tsoyaná josʼin koanngíntjenngiaa jmeni xi chotʼayá ánni nga kui xi ndatjín kʼoasʼianñá. Kʼoa xi majanni, basenkaoná nga bakoá kjoatsjoacha kʼoa nga je xá xi nda bakoá (Heb. 10:24, 25). Kʼianga tsjoánganʼioná je ndsʼee, ngisaa bakolee kjoatsjoacha kʼoa ngisaa tsjoacha maa  je Niná. Tsa tsjoachaa kao ngayeje ni̱ma̱ná je Jeobá kao je ndsʼee, alikuijin kʼia kui kʼoasʼiaan jmeni xi sikaténgi je ndsʼee.

TOSI TONDA KUI KʼOASʼIAAN JE XI NDATJÍN

15. Jmé xi tsoyanile nga kui xi ndatjín kʼoanʼia.

15 Je Pablo kui kisijéle Jeobá nga kui xi ndatjín kʼoakatasʼín je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe (Filip. 1:11). Kʼianga kui kinchja̱ni kui xokitsole je kjoatsjoacha xi tjínle kao Jeobá kʼoa kao naxinandále, kʼoati kui nchja̱ni nga kuitsoyale xi kjaʼaí je kjoamakjain xi tjínle tʼatsʼe Cristo kao kjoachoya xi tjínle. Xi ijngosani, je Pablo i kitsole: “Kʼoasʼin tiyojin ʼisenʼisaon i̱ sonʼndebi joni tsa lʼí” (Filip. 2:15). Kixi tíjna nga kʼoakitso Pablo nga̱ je Jesús kʼoakitsole chjotatjenngile nga je xi “lʼíle sonʼnde” koa̱n (Mat. 5:14-16). Kʼoati kitsole nga tjínnele chjotatjenngile sikao je chjota “jña saʼnda nga fetʼa sonʼnde” (Hech. 1:8; Mat. 28:18-20). Kui xi ndatjín kʼoanʼia kʼianga kui títjon nikʼéjnaa je xále Niná.

Kʼianga kinikʼéjnanʼio je Pablo ya Roma, kʼiaa kiskile je carta je jtín xi tíjna ya Filipos. Kʼoati kitsoyale je xi kisikuinda kao je xi kichokonle (Chótsenlai párrafo 16)

16. Jósʼin tsoyaná Filipenses 1:12-14 nga koa̱n si̱ʼiseen i̱ sonʼnde ninga kjoa tibitjatojiaan (chótsenlai sén xi faʼaitʼa ya portada).

16 Tojme kjoa tibitjatojiaan, koaan nga tosi tonda si̱ʼiseen i̱ sonʼnde. Kʼianga kjoa tiyojiaan tosaa kʼia tjoʼnde sakʼoaná nga ʼmiyasoán. Kʼoakoan je pastro Pablo. Kʼianga kiskile carta je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe, yaa Roma tíjnanʼio. Tonga alikui kui tsakʼéchjoale nga tsakakóyale je chjota xi kisikuinda kao je chjota xi kichosíxatʼa. Je choa̱le Pablo nʼio tsakinyakao je ndsʼe̱ nga tosi tonda kao kjoanʼiojin kitsoyason je Énle Niná (tʼexkiai Filipenses 1:12-14; * 4:22).

Kjoásjailee ngantsjai josʼin nga ngisasa kʼuínyasoán (Chótsenlai párrafo 17) *

17. Jngo choa̱ tikʼaxki̱ josʼín kʼa je ndsʼee nga tosi tonda tsoyason ninga kjoa faʼatojin.

 17 Nʼio nkjín ndsʼee xi nʼiojin kjima joni Pablo. Tobʼelañá, je ndsʼee xi ya tjío ya ʼnde jñani tsín tjoʼndele nga tsoyason, básjaile josʼin fákaonajmíni chjota je Énle Niná (Mat. 10:16-20). Jngo superintendente xi tsʼe circuito xi ya naxinandá jebi tíjna kʼoakitsole je ndsʼee xi jetsoyason nga je katatsoyasonle xi xínkjín mani, xi chjotandaindʼiale, xi ñatjen fi skuela, xi ñatjen síxá kʼoa kao chjota xi bexkon. Nga kʼoakisʼin je ndsʼee jotsakʼinle nkjín jtín kisatio nga jekicho jao nó. Ningalani tjoʼndená nga ʼmiyasoán, jmeni xi sʼín ndsʼee jebi kui tsoyaná nga koa̱n kjoásjailee josʼin nga ngisasa kʼuínyasoán, kʼoa jé Jeobá tsjoáná nganʼio xi machjénná nga chókjoajinná tojme kjoa xi kuitjátojiaan (Filip. 2:13).

18. Jméni xi tjínnele sʼiaan.

18 Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, ngisaa tinʼio machjénngáni nga kjuintjenngiaa je kjoafaʼaitsjen xi kitsjoale Pablo je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe. Kuenta sʼiaan jmeni xi ngisa nʼio tjínle kjoandosin, kʼoénelee yaoná nga ndasʼin kuiyoaa ngixko̱n Niná, alikui ʼya xi si̱katéngiaa kʼoa tosi tonda kui xi ndatjín kʼoasʼiaan. Tsa kʼoasʼiaan, tosi tonda koakoá kjoatsjoacha kʼoa jé Jeobá chʼa̱sjengʼaa.

KJOAJNDA 17 “Mena”

^ párr. 5 Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, ngisaa tinʼio machjénngáni nga tsjoacha koaan je ndsʼee. Je carta xi kiskile Pablo je chjotale Cristo xi Filipos tsʼe basenkaoná nga ʼyaa jmeni xi sʼiaan nga tosi tonda koakoá kjoatsjoacha, ninga kʼia nga kjoa sʼená kao ndsʼee.

^ párr. 3 Filipenses 1:9-11: “Jebi xi bʼetsʼoantjaino, nga je kjoatjaochano koa̱nnkjínyani kao kjoachjine kao kjoaʼisentakon, 10 jméni nga jchasínio xi nda tjín, kʼoa jméni nga tsje koa̱nsínio, nga nijmejin jée sʼe̱no kʼia nichxin nga kjoaʼaí Cristo. 11 Bʼetsʼoantjaino nga nʼio nda kʼoasʼiaon je kjoakixi xi nroani Jesucristo. Kʼoasʼin chʼa̱sjejeyao, kʼoa nda chʼa̱sjao Niná”.

^ párr. 4 1 Juan 4:9, 10: “Kʼoasʼin koanchoyale ni̱ma̱ná josʼin nga Niná tjaokená, nga̱ kisikasén i̱ sonʼndebi je ʼndíle xi tojngo mani, jméni nga kuiyochonsínía xi totʼatsʼe. 10 Kʼuisʼin tjín xi kjoatjaocha: Ali kuijin nga ñá xi koantsjoachaa Niná, tonga je Niná xi koantsjoakená nga ñá. Kisikasén ʼndíle xi jéentjainá koanle”.

^ párr. 6 1 Juan 4:11, 20, 21: “Jon xi tsjoake̱no, tsa Niná kʼoasʼin koantsjoakená, kʼoati machjénná nga ñá nga tjaocha koaan xíngiaa. 20 Tsa jngo xi kʼoatso: An kjaínga tjaoke̱ Niná, tonga chʼao be ndsʼe̱, ndisoní. Je xi ndsʼe̱ tsabeni xko̱n, kʼoa tsín tjaoke ndsʼe̱, jósʼin koa̱nni nga tjaoke koa̱nni Niná, xi tsín tsa tsabeni xko̱n. 21 Jebi kjoatéxoma xi Niná kitsjoaná: Je xi tjaoke Niná, kʼoati machjén nga tjaoke ndsʼe̱”.

^ párr. 16 Filipenses 1:12-14: “ʼNdíndsʼe, mena nga kataʼyao nga totʼatsʼe je kjoa xi kjimatʼen nga an, ngisasa tonkjín kʼa kiskason je énnda xi tʼatsʼe Cristo. 13 Jebe ngatsʼi xi tjío i̱ kuartel, kao ngatsʼi xikʼa, nga jéentjaile Cristo tijnania kjoañʼai. 14 Nkjín mani xi ndsʼee chobá nga tiyokoaa Nainá. Kui kjoa tjíokjoé kjoanʼiotakon nga kjoañʼai tijna nga an. Tongisasa manʼiokon nga nchja̱ je énle Niná, nga tsínle kjoajkonjin”.

^ párr. 58 XI TÍNCHJA̱NI SÉN XI FAʼAITʼA: Kʼianga kjimatsje Ndʼia jña chotʼayá, je Joe alikui tisítsjeni kʼoa toyaa fákaonajmí je ndsʼee kao tiʼndíle. Kʼoa nga kʼoasʼín alikui sasénle je Mike, xi aspiradora yʼatonntsja. Kʼoasʼin síkjaʼaitsjen nga tjínnele sitsje je Joe ʼndele nga tokuinchja̱najmí. Tonga xijema, kʼianga be nga jngo tichjaa xi jejchínga tíbasenkao, je Mike majinle nga tjínnele kui ngisa kuenta sʼin jñani nda sʼín je Joe.

^ párr. 62 XI TÍNCHJA̱NI SÉN XI FAʼAITʼA: Ya naxinandá jñani tsín tjoʼndele je ndsʼee nga tsoyason, je ndsʼee jngo chjota kajin xi bexkon, kosonnile josʼin fákaonajmí je Énle Niná. Xijema, tsoyale je xi ñatjen síxá kʼianga tjíosíkjáya ngotjo.