Ir al contenido

Ir al índice

Juan Bautista basenkaoná choa̱le nga tsjoa sʼe tokoán

Juan Bautista basenkaoná choa̱le nga tsjoa sʼe tokoán

A MENÁ nga jngo xá sʼe̱ná ya jinjtín, tonga xi tsín kʼoakoa̱nná si̱tjosoán ndʼaibi. Tsakui nichxin kui nimetokoán je xá xi tjínle jngo ndsʼee kʼoa tsakuije̱ je xá xi kisʼená nichxin kjoatse. Tsakui nichxin tsín kʼoakoa̱nná si̱tjosoán xi totʼatsʼe nga jetjínná nó, tsa chʼin tíbʼetʼaná, tsa tao̱n ñʼai kjimaná, tsa ñá kjinená si̱kuindaa je familianá, kʼoa tsakui kinikʼéjnañáje̱ je xá xi nʼio nkjín nó kisʼenená nga tíbʼantjaiyajin josʼin kjimaxá jinnaxinandále Niná. Ninga kʼoalani, tochale kʼoasʼin si̱kjaʼaitsjeen nga tsín tikʼoasʼin tinixánilee Jeobá josʼin mená tsakai, kʼoa alikui tinda sʼe̱ni tokoán. Jmé xi sʼiaan nga tsín si̱kʼajenlee tokoán kʼoa nga tsín yaoná si̱jtilee. Jmé xi koasenkaoná nga tosi tonda tsjoa sʼe̱ tokoán.

Je choa̱le Juan Bautista nʼio tse xi bakóyaná. Choʼndale Niná jebi nʼio tse kjoanda tsakʼaile. Tonga alikuijin kʼia kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen nga ngisa tse nga ndoyá kʼoéjnaʼya tikʼoajinni jokjitse kuitsoyason. Ninga kʼoalani, tsjoa kisʼe kon jokjitse tsakʼejna. Jmé xi tsakasenkao. Kʼoa ñá, jmé xi koasenkaoná nga tosi tonda tsjoa sʼe̱ tokoán ninga kui kʼoakoa̱ntʼeen jmeni xi tsín choyalee.

JNGO XÁ XI NʼIO TSJOA TSAKʼÉ KON

Kʼiala nga sá abril nó 2019 nó 29 kitsoyale chjota je Juan xi tʼatsʼe Mesías, tojo kitsole Jeobá. I kitso: “Tikʼantjaiyao kjoafaʼaitsjenno, nga̱ jenroa machrian kjoatéxomale ngʼajmi” (Mat. 3:2; Luc. 1:12-17). Nʼio nkjín koanni xi kinrʼoé, kʼoa nkjín chjota jaʼaini jñani xin ʼnde xi kinrʼoé jmeni xi kitsoya je Juan, kʼoa nkjín koanni xi kʼoakoannile jéele kʼoa kisʼenngindá. Je Juan kʼoati nʼiojin koan nga kʼoakitsole je chjotatítjonle religión je kjoañʼai xi kʼoaile tsa tsín sikʼantjaiya yaole (Mat. 3:5-12TNM). Je xi ngisa tjínle kjoandosin xi kisʼin je Juan kʼiaa nga kiskanisʼenngindá je Jesús nga sá octubre nó 29. Saʼnda nga kʼia kʼoakitsole je chjota nga je Jesús katafitjenngile, je Mesías xi tíchoyale (Juan 1:32-37TNM).

Je Jesús i kitso tʼatsʼe je xá xi kisʼin Juan: “Jinle chjotasonʼnde tsín xi ngisa títjon ma kaoni tsa Juan Bautista” (Mat. 11: 11). Nʼiojin tsjoa kisʼe kon je Juan nga nʼio tse kjoanda tsakʼaile. Joni Juan, nichxin xi tiyoaa ndʼaibi nkjín ndsʼee xi kʼoati tse kjoanichikontʼain tjíosʼele. Tobʼelañá, je ndsʼee xi Terry ʼmi, xi jetsʼato 50 nó nga ñaki to xále Niná tjíosʼín kao chjoónle, xi Sandra ʼmi, itso: “Nʼio tse kjoanda tísʼena jinnaxinandále Niná. Precursor regular sʼin kisixá, yaa Betel kisixá, precursor especial sʼin kisixá, superintendente xi tsʼe circuito kao tsʼe distrito koan, kʼoa ndʼaibi precursor especial sʼin tisixá ijngokʼa”. Tsjoa sʼe tokoán nga kʼoasʼin nixálee Niná. Tonga jmé xi machjén nga tosi tonda tsjoa sʼe̱ tokoán kʼiatsa kʼoantjaiya josʼin tinixálee Niná. Kui je choa̱le Juan Bautista kuitsoyaná.

KʼOEE KJOANDA

Nga chjí tsabekon Juan Bautista je kjoanda xi tsakʼaile kui xi tsakasenkao nga tosi tonda tsjoa kisʼeni kon. Tobʼelañá, kʼianga jekisʼenngindá Jesús, je chjotatjenngile Juan ngisaa koanchoa kʼoa ngisaa koannkjín je chjotatjenngile Jesús. Nga kʼoakoan, koankjáojinle je chjotatjenngile Juan kʼoa kʼoakitsole nga kʼoati tíkanísʼenngindá chjota je Jesús kʼoa nga je tjíofitjenngile ngatsʼi (Juan 3:26TNM). Je Juan i kitsole: “Je xi tjínle chjoón jé xʼinle. Tonga je miyole xʼinle xi séjnatʼa, nrʼoéle, kjaínga tomatsjoale jo tso xʼinbe. Kʼoasʼin kjoatsjoana koa̱ntseya” (Juan 3:29). Ningalani ngisa tjínle kjoandosin jmeni xi kisʼin je Jesús, je Juan alikui koanxinkonke kʼoa alikui kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen nga tsín jme chjíle je xá xi kisʼin je. Tosaa tosi tonda tsjoa kisʼe kon nga̱ nʼio chjí tsabe nga miyole koanni je Jesús.

Nga kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen Juan Bautista kui xi tsakasenkao nga tsjoa kisʼe kon ninga tjín jmeni xi ñʼai koan sakʼoale. Tobʼelañá, nga nazareo koan saʼnda nga kitsin alikui vino tsakʼi (Luc. 1:15). Je Jesús i kitso xi tʼatsʼe Juan: “Nitsakjenjin, nikitsʼijin”. Tonga je Jesús kao chjotatjenngile alikui jme xi kisʼechjoale joni je chjota xi nazareo koan (Mat. 11:18, 19). Xi ijngosani, ningalani tsín jme kjoaxkón tsakatío je Juan, koanjinle nga koa̱nle koatio kjoaxkón je chjotatjenngile Jesús, saʼnda je xi chjotatjenngile koanni Juan tsakai (Mat. 10:1; Juan 10:41). Tonga alikui kui kuenta kisʼin jebi, tosaa kui ngisa kitsjoale kjoandosin je xá xi tsakánele Jeobá.

Kʼoa ñá, tsa kʼoati chjí jchaa josʼin tinixálee Jeobá, tsjoa sa̱tío tokoán. Je Terry, xi jenása kanikʼaxkiaa, itso: “Nʼio kitsjoale kjoandosin jme xá xi kisʼenena”. Nga kui síkjaʼaitsjen nga ñaki to xále Niná kisʼin, kʼoatso nga nʼio tsjoa tjín kon nga kʼoasʼin kisixále Jeobá kʼoa nga faʼaitsjenle jmeni xi kisʼin.

Tsjoa sa̱tío tokoán tsa si̱kjaʼaitsjeen nga je Niná nixákoaa kʼianga nitjosoán tojme xá xi sʼenená (1 Cor. 3:9). Tobʼelañá, tsa nʼio ndasʼin si̱kuindaa jngo tsojmi xi nʼio chjíle, likuijin jme xi koa̱nle. Tikʼoasʼinni, tsjoajin sa̱tío tokoán kʼiatsa kui si̱kjaʼaitsjeen jokji kjoanda tjenkao nga je Jeobá nixálee. Alikuijin je xi ngikʼa si̱ngósonkoaa yaoná josʼin tjíosíxále Niná, kʼoa alikuijin kʼoasʼin si̱kjaʼaitsjeen nga ngisa chjíle je xá xi sʼín xi kjaʼaí (Gál. 6:4).

KUI XÁLE NINÁ NGISA KUENTA SʼIAAN

Tsakui nichxin koanjinle je Juan Bautista nga tochoatse kuitsoyason, tonga tsínjin kʼia kiya jko̱ nga toxijña si̱kʼéjnanʼio (Juan 3:30). Kʼiaa nga nó 30 kʼoakitso je rey Herodes nga ndoyá katanikʼéjnaʼya, kʼoa nga kʼia tosʼaa jaon sá jaʼato nga kiskanisʼenngindá je Jesús. Ninga kʼoalani, tosi tonda kinchja̱ni je Énle Niná (Mar. 6:17-20). Nga kui xále Niná ngisa kuenta kisʼin kui xi tsakasenkao nga tsjoa kisʼe kon ninga kuilani kjoa jaʼatojin.

Kʼianga tíjnaʼya ndoyá je Juan, kinrʼoé ngayeje jmeni xi kisʼin je Jesús kʼianga kitsoyason (Mat. 11:2; Luc. 7:18). Alikui jao kisʼele nga je Jesús xi tíchoyale nga kjoaʼaí, tonga tsakui nichxin kui kisikjaʼaitsjen tsa sitjoson je Jesús ngayeje jmeni xi tongini kitso je xo̱n Escrituras tʼatsʼe Mesías. Tobʼelañá, nga rey sʼin kʼoéjna je Jesús, a tokjoan koatexoma. A sikʼéjnandái nga ndoyá tíjnaʼya.  Je Juan kui xi koanmele nga ngisa nda skoe̱ jmeni xi sʼin je Jesús, kuinga jao chjotatjenngile kisikasénsíni nga i̱ kitsole je Jesús: “A ji ní je xi kjuinroa axo chóyalaijin xi kjaʼaí” (Luc. 7:19). Kʼianga jekicho ijngokʼani je chjotale, je Juan nʼiojin nda tsakasénño nga tsakʼinyale tʼatsʼe kjoaxkón xi tíbatío je Jesús kʼoa nga i̱ kitso: “Tangíon kʼoatʼinlao Juan kjoa xi kaʼyaobi, xi kanoʼyao nga je xi xka̱ kjoan matsennile, kʼoa je xi chjiʼngé ma fini, je xi jtsé kjoan matsjejonni, je xi jtaya ma nrʼoéni, je xi kʼen faʼáyale, je xi chjotayo̱ma̱ tínokjoayajinle je énnda xi tʼatsʼe Cristo” (Luc. 7:20-22).

Alikui jao tjínná nga nʼio kitsjoanganʼiole Juan je én jebi. Nga̱ kʼoasʼin kisʼejngoni kon nga tísítjoson Jesús je én xi tongini kinokjoa xi tʼatsʼe Mesías. Ningalani tsín sikʼéjnandái nga ndoyá tíjnaʼya, je Juan koanjinle nga tsín toxitsjoa je xá xi kisʼin. Ninga kui kjoa jaʼatojin tsjoa tsakʼé kon.

Nga kuenta nʼia josʼin tíʼmiyason jngo tjíjtsa Sonʼnde binyakaoná nga tsjoa satío tokoán

Tsa kʼoasʼiaan jokisʼin Juan kʼoa kui ngisa kuenta sʼiaan je xále Niná, kao kjoatsjoa chókjoajinná je kjoa kʼoa tsejta koaan (Col. 1:9-11). Kʼianga kʼoéxkiaa je Biblia kʼoa si̱kjaʼaitsjenjiaan jmeni xi tso, koasenkaoná nga tsjoa sʼe̱ tokoán, nga̱ koa̱njinná nga tsín toxitsjoa nga Niná tinixálee (1 Cor. 15:58). Je Sandra, xi jenása kanikʼaxkiaa, itso: “Kʼianga jngó jngó capítulole Biblia bʼexkia nga nyaon nyaon, tíbasenkaona nga ngisa kjimachriantʼale Jeobá kʼoa nga je ngisa kuenta sʼian”. Tsa kʼoati kuenta sʼiaan josʼin tíʼmiyason jngo tjíjtsa Sonʼnde, alikuijin to yaoná kjuinñá, kuijin ngisa kuenta sʼiaan jmeni xi tísʼín Jeobá. Je Sandra itsosa: “Jmeni xi faʼa ya JW Broadcasting® nga xki̱ sá, tíbinyakaonajin nga ngisa kjimachriantʼalaijin naxinandále Niná kʼoa ngisaa tsjoa tjío tokuinjin”.

Je Juan Bautista kao “espíritu, kʼoa kao nganʼiole Elías” kitsoyasonni. Kʼoa joni Elías, “kʼoati jngo chjota xi kʼoakjoan joni tsa ñá” (Luc. 1:17; Sant. 5:17). Kʼiatsa bʼé kjoanda kʼoa kui ngisa kuenta nʼia je xále Niná jokisʼin Juan Bautista, kʼoati tsjoa sa̱tío tokoán ningalani kjoa kuitjátojiaan.