Ir al contenido

Ir al índice

Kʼianga xíngiaa biya

Kʼianga xíngiaa biya

“Toxijña kʼien je ndsʼe xi majchínga kʼoa alikui jme xi koan kisʼian. Ninga kʼianga jenkjín sá jaʼato, nga jaʼaitsjenna xi tʼatsʼe nʼio aon koanna, joxi jngoo ki̱cha̱ sésʼenjin ni̱ma̱na koanna. Sakʼoaa nʼio kisijtile yaona kʼoa i kixian, ánni kʼiensíni. Kʼoati kui kisikjaʼaitsjen nga koan ngisa tse nichxin tsakatejnakoa tsakai” (Vanessa, Australia).

KʼIATSA jekʼien jngo xíngi, bajin kisʼe tokuin, joxi tojijin tijnai koanjinli kʼoa tsínjin kʼoakji kicho nganʼioli tsa jmeni xi meli kʼoakinʼiai. Tsakui nichxin jti koanli, ji tsakjanai jée yaoli, kinokjuin kʼoa tsa kʼoasʼin kinikjaʼaitsjain nga toxitsjoa nga tijnachuin.

Kʼianga chjiʼndá nga tjín xi mʼená, ali tsakuijin nga choajta, kuinga nʼio tjao koanná je xi kʼien. Tonga a koaan nga tsín nʼio si̱kjoá.

JMENI XI TJÍOSʼÍN KʼA JE CHJOTA

Ningalani nʼio aon tjín tokuin, tsakui nichxin koasenkaoli kjoafaʼaitsjen xi faʼaitʼa ibi:

ALIKUI CHʼAOTJÍN NGA CHJIʼNDÁ

Alikui tongóson sʼe tokoán kʼoa alikui tongóson kji tse nikjáojiaan kʼianga jngo xíngiaa biya. Tonga kʼianga chjiʼndá basenkaoná. Je Vanessa, xi jenása kanikʼaxkiaa, itso: “Nga me tontsjai kiskiʼndá, kui xi tsakasenkaona”. Kʼoa je Sofía xi ngotjo kʼienni je ndichja, itso: “Nga kui sikjaʼaitsjen jmeni xi koan nʼio aon sʼe tokoan. Yaa mangóson joma kʼianga banéya je chjinexki tsa jñani katiná. Nʼio bao maná, tonga machjén nga kʼoasikao ánni koa̱nndasíni”.

TʼEYANAJMÍLAI TSA ʼYANI JOTJÍN TOKUIN KʼOA JOSʼIN NIKJAʼAITSJAIN

Toxá kʼoasʼe sakʼoani tokoán nga tsín mená nga ʼya xi chja̱kaonajmiá kʼianga jngo xíngiaa biya, tonga kʼianga kjoaba bitjatojiaan alikui choa ñʼai tíjna  kʼoa alikuijin ska̱ná tsa toñá. Jngo ti xi 17 nóle xi Jared ʼmi xi kʼien je nʼaile, itso: “Tsakui nichxin tsín nʼio tjínle kjoandosin jmeni xi kixian, tonga nʼio tsakasenkaona nga kjaʼaí xi kʼoakixinle jokisʼe tokoan”. Je Janice, xi kanikʼaxki̱ná ya kjoaʼmiya xi títjon, itso: “Kʼianga tjín xi tsakʼeyanajmíle jotjín tokoan, nʼio kitsjoanganʼiona. Koanjinle jotjín tokoan kʼoa alikui titoʼan tijnaña koanna”.

KʼOAIʼNDEE NGA TJÍN XI TSJOÁNGANʼIONÁ

Jngo chjoón chjinexki xi itso: “ʼYani xi tsjoáʼnde nga binyakao je xínkjín kʼoa tsa je miyole kʼianga kjoaba tíjnajin, kui xi binyakao nga tsín nʼio ba sʼe kon nga kʼia kʼoa kao nga maskanni”. Kʼoatʼinlai je miyoli jméni xi koa̱n sʼin kʼianga tsjoánganʼioli. Mejinle kuinyakaoli, tonga tochajinle tsín be jósʼin kuinyakaoli (Proverbios 17:17).

TICHRIANTʼALAI JE NINÁ

Je Tina itso: “Tojé xʼinna xi nʼio kisinʼiotʼa, tonga cáncer kisikʼien, xijekoan, jé Niná tsakʼeyanajmíle ngayeje. Kʼianga faʼána, jé Niná kisijéle nganʼio nga katabasenkaona bʼajnda nichxin. Nkjín koya josʼin tsakasenkaona...”. Je Tarsha, xi kʼia 22 nóle nga kʼien na̱le, itso: “Nʼio kitsjoanganʼiona nga nyaon nyaon tsakʼexkia je Biblia. Kui xi tsakasenkaona nga kui kisikjaʼaitsjen xi ndatjín”.

TIKJAʼAITSJAIN XI TʼATSʼE KJOAFAʼÁYA

Je Tina itsosa: “Nga títjon alikui nʼio kitsjoanganʼiona tʼatsʼe nga sʼe̱ kjoafaʼáya. Tokui xi koanmena nga ya kʼoéjnakaona je xʼinna, kʼoa je ʼndíxtina kʼoati kisikjáo je nʼaile. Tonga ndʼaibi jeño nó nga kʼien je xʼinna kʼoa jmeni xi nʼio tsjoánganʼiona kuinga sʼe̱ kjoafaʼáya. Kʼianga kui sikjaʼaitsjen nga skoe ijngokʼa je xʼinna kui xi tsjoa kʼoa nyʼán bʼé tokoan”.

Alikuijin ngotjo tjóxinni je kjoaba xi tijnajin, tonga tsakui nichxin koasenkaoli jmeni xi tso je Vanessa, itso: “Kʼoasʼin nikjaʼaitsjeen nga tsínkʼia tjóxin je kjoaba xi bijnajiaan kʼianga xíngiaa biya, tonga sakʼoaa tjín nichxin nga nda sʼe tokoán”.

Ningalani tsín ñaki tjóxin je kjoaba xi tijnajin, tojo nʼio nkjín koya jmeni xi koa̱n sʼiain. Jé Niná koasenkaoli kʼianga tojo tsjoa sʼe̱ tokuin kʼoa nga koa̱n kʼoétsaojin kao je miyoli. Jeme kjoaʼaí nichxin kʼianga je Niná sikjaʼáyanile xi jekʼien. Kui xi mele Niná nga jcha ijngokʼai je xíngi kʼoa nga tsín tiba sʼe̱ni tokuin ngantsjai nichxin.