Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 9

Jchaxkón je Jeobá ya yaniʼyano

Jchaxkón je Jeobá ya yaniʼyano

“Jchaxkón je xi kisinda ngʼajmi, kao sonʼnde.” (Apocalipsis 14:7)

Tojosʼin tiʼyai i̱ foyeto jebi, ya Biblia nʼio nkjín kjoafaʼaitsjen faʼaitʼa je xi koasenkaono ya yaniʼyali. Je Jeobá kui xi mele nga tsjoa katasatío tokon. Xi ijngosani, kʼiatsa je Jeobá títjon si̱kʼéjnao nga jchaxkón, je kʼoatso nga tsjoáno jmeni xi machjénno (Mateo 6:33). Je Niná mele nga miyoli koa̱n. Tʼenelai yaoli nga tosi tonga timiyui je Niná, nga̱ kuisa xi ngisasa nʼio chjíle xi sʼená xi chjotaa (Mateo 22:37, 38).

 1 TOSI TONDA TIMIYUI JE JEOBÁ

JE BIBLIA ITSO: “An koa̱n Nʼaino, kʼoa jon koa̱on xtixʼinna kʼoa xtiyánchjínna, tso je Nainá [Jeobá]” (2 Corintios 6:18). Je Niná kui xi mele nga ngisasa nʼio miyoli katama, kʼoa je xi koasenkaoli nga tosi tonda si̱chriantʼalai kuiní nga kʼoétsʼoalai. Je Jeobá itso: “Tʼetsʼoao ali nichajinjion ngantsjai” (1 Tesalonicenses 5:17). Je Niná kui xi mele nga kʼoéyanajmílai je kjoanikjaojin xi tjínli kʼoa jotjín tokuin (Filipenses 4:6). Kʼiatsa kʼoétsʼoai nga tjíobasen xi tjío yaniʼyali, kʼoasʼin skoe̱ni nga ñaki makjainli nga tíjna je Jeobá.

Kʼianga chja̱kaonajmí je Niná kʼoati tjínnele nga kuinóʼyalai. Jósʼin kuinóʼyanilai. Kʼiaa nga chótʼayai je Énle kʼoa kao je xo̱n xi ya Biblia yʼangini (Salmo 1:1, 2). Tikjaʼaitsjenjin jmeni xi chotʼayai (Salmo 77:11, 12). Nga kʼoati kuinóʼyalai Niná kʼoati nʼio machjén nga kʼuín je kjoajtín xi batío je choʼndale (Salmo 122:1-4).

Ijngosa koya josʼin nga koa̱nmiyosai je Jeobá kuinga chja̱kaonajmíni xi kjaʼaí chjota xi tʼatsʼe. Kʼiatsa ntsjaintsjai kʼoasʼiain ngisasa koa̱nchriantʼalai je Niná (Mateo 28:19, 20).

KOAAN I̱ SʼIAIN:

  • Chʼa̱sjeʼai nichxin nga tʼetsʼoai kʼoa nga tʼexkiai Biblia nga nyaon nyaon

  • Tisenkoai xi tjío ya yaniʼyali nga kui títjon katasíkatío xi tʼatsʼe Niná tikʼoajinni kjoasʼetsaojin

2 TSJOA KATASʼENO NGA CHOTʼAYAJTÍON ÉNLE NINÁ YA NIʼYANO

JE BIBLIA ITSO: “Tichriantʼalao Niná, [...] kʼoati je sichriantʼano nga jon” (Santiago 4:8). Jngo nichxin kʼoa jngo ora chjoejin nga kʼoasʼin ʼndeʼnde chotʼayajtíon Énle Niná ya niʼyali (Génesis 18:19). Tonga kʼoati machjén nga kuenta sʼiain je Niná nga nyaon nyaon kʼoa nga kuisenkoai je familiali nga tosi tonda katasímiyo je Niná. Je Biblia itso: “Tjínneli [...] nga kui cho̱bayaño [xi tʼatsʼe Jeobá] kʼianga tijnai niʼyali, kʼianga ndiaa titomjeyai, kʼianga sojnai kʼoa kʼianga bisotjain” (Deuteronomio 6:6, 7). Ñaki kʼoati tʼai tokuin joni tsa Josué nga i̱ kitso: “Tonga an kʼoa kao yaniʼyana jé Jeobá si̱xálaijin” (Josué 24:15).

KOAAN I̱ SʼIAIN:

  • Jngo programa tʼendai kʼoa tʼendajin nga kjitʼa koakoyalai jmeni xi machjénle nga jngó jngó xi tjío ya yaniʼyali