Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 116

Jméni xi sʼiaan nga kuijna ngantsjai

Jméni xi sʼiaan nga kuijna ngantsjai

AʼYANÍ jméni xi tíbʼéxkia tsotiʼndí xokji kao miyole. Jaon, kui xo̱n xosíkji tibʼexkiai... Je xo̱nna xi bʼéyanajmí jotso Biblia. Kʼoa ya tjíobʼéxkia jñasíni tibʼexkiai... «Jméni xi sʼiaan nga kuijna ngantsjai».

A ʼyaní jméni xi kjimajinle. Xi títjon, kuinga kataʼyaa xi tʼatsʼe Jeobá kʼoa kao tʼatsʼe Jesús je ʼNdíle nga koa̱n kuijna ngantsjai. Je Biblia kʼoatso: “Kui ndia jebi xi tsʼe kjoabijnachon xi tsínkʼia fetʼa. Nga kataʼyai tʼatsʼe xi tojngo Niná xi kixi, kʼoa kao Jesucristo, je ʼNdíle”.

Jósʼin nga koa̱nná xi tʼatsʼe Jeobá kʼoa kao Jesús, je ʼNdíle. Kʼiaa nga kʼoéxkia Je xo̱nna xi bʼéyanajmí jotso Biblia jña fitsʼiani saʼnda jña fetʼani. Je xo̱n jebi nʼio tse xi bakóyaná xi tʼatsʼe Jeobá kao Jesús, a tsí jaon. Kui bakóya jmeni xi je kisʼin kʼoa jmeni xi sʼin. Tonga tíjnasa ijngo xo̱n xi koa̱n kʼoéxkia.

A tiʼyaní je xo̱n xi kijnatʼasíle xtiʼndí xokjoan. Je Biblia. Kʼoatʼinlai tsa ʼyani nga katabʼéxkiali Biblia xi ya yʼangini nga jngó jngó kjoaʼmiyale xo̱n jebi. Ngayeje jmeni xi machjénná nga jchaa josʼin sixále Jeobá kʼoa nga kʼoainá kjoabijnachon xi tsínkʼia fetʼa ya Biblia nroatʼa. Kuinga nʼio chótʼayasíñá je Biblia.

Tonga a litsa tokuijin xi machjén nga katamaná xi tʼatsʼe Jeobá kao Jesucristo. Tsakui nichxin je tse xi maná xi tʼatsʼe Jeobá kao Jesucristo kʼoa jmeni xi bakóya, kʼoa tojo likuini kʼoainá kjoabijnachon xi tsínkʼia fetʼa. A ʼyaní jmésani xi machjén.

Tjínnele nga sitjosoan jmeni xi je kjimaná. A faʼaitsjenli xi tʼatsʼe Judas Iscariote. Jé jngo xi tejaoná mani xi kʼoasʼin kiskoejin Jesús nga pastro koan. Nʼio tse kjoankjíntokonle Jeobá kʼoa kao tsʼe Jesucristo kisʼele Judas. Tonga, jméni xi koanle. Nga je ki nichxin tochan koanngʼakon kʼoa kante taonchxoa tsakaténani Jesús. Je Judas a likui kʼoaile kjoabijnachon xi tsínkʼia fetʼa.

A faʼaitsjenli xi tʼatsʼe Guehazí xi tsaʼyaná ya Koaʼmiya 69. Kui koanmele nga tsʼe koa̱n je najño kʼoa kao taon xi tsín tsa tsʼe. Énndiso kisichjén nga kitjoele tsojmi xokjoan, kʼoa Jeobá kjoañʼai kitsjoale. Kʼoati kjoañʼai tsjoáná tsandañá tsa tsín sitjosoan je kjoatéxomale.

Tonga kʼoati tsakatio chjota xi kixi kisixále Jeobá ngantsjai. Mená je chjénngile, a tsí jaon. Tíjnaná je choa̱le tiʼndí Samuel. A faʼaitsjenli, nga tsaʼyaná ya Kjoaʼmiya 55, tosʼaná ño kʼoa tsa aon nóle nga ya kisixále Jeobá ya ndʼianajñole. Kuinga, ninga sʼalani ʼndí tisui koan sixálai Niná.

Kʼoatjín, ngatsʼia mená nga kjuintjenngile Jesucristo. Kʼianga sʼa tiʼndí Jesús, tojosʼin nroatʼa ya Kjoaʼmiya 87, yaná tíjna ya yo̱ngo̱ nga tífákao chjota xi tʼatsʼe Nʼaile xi tíjna ngʼajmi. Chjénngile je choa̱le. Kuinókjoakoa tojo tjín chjotani xi tʼatsʼe je Nináná Jeobá xi nʼio jeya tíjna, kʼoa kao tsʼe Jesucristo, je ʼNdíle. Kʼia tsa kʼoasʼiaan, koan kuijna ngantsjai ya sonʼndenaxó xi nroakao Niná.