Ir al contenido

Ir al índice

XI MAJINNI

Jmeni xi tongini tso Biblia bitjosonní

Jmeni xi tongini tso Biblia bitjosonní

Ali tokuijin bʼéyanajmí Biblia jme kjoanni xi koan nichxin kjoatse, kʼoatitso jmeni xi koa̱n nichxin xi nroaján. Je chjota sonʼnde likui koa̱nle kʼoakuitso jmeni xi koa̱n nichxin xi nroaján. Kuinga ʼyañá nga tʼatsʼe Niná nroani je Biblia. Jméni xi tso Biblia xi tʼatsʼe nichxin xi nroaján.

Kui nchjani tʼatsʼe jngo kjoajchán xi nroakao Niná. Nga kʼoejna kjoajchán jebi, je Niná kjoaʼaxín ngayeje kjoatsʼen kʼoa kao chjota tsʼen xi tjín Sonʼnde, tonga kʼoasjentjai xi jé síxále. Jesucristo je Rey xi kiskoejin Niná, jé xosʼin nga nyʼán koatio kʼoa nga tsjoa satio kon je choʼndale Niná, kʼoa nga tsínti sokochʼinnile kʼoa likuiti kuiyáni.

A tsí tsjoa sʼeya tokoan kʼianga jngo sonʼndenaxó nroakao Niná i̱ tʼanangi. Tonga jméni xi sʼiaan nga koa̱n ya kuijna sonʼndenaxó jebi. Je kjoaʼmiya xi fetʼani xo̱n jebi ya kʼoatsoná jmeni xi sʼiaan nga ya kuiyojian je kjoanda xi tsjoále Niná je chjota xi jé síxále. Kuinga, tʼexkiasíni XI MAJINNI kʼoa kataʼyai jméni xi tongini tso Biblia xi tʼatsʼe nichxin xi nroaján.

 

KUI FAʼAITʼA JEBI

KJOAʼMIYA 114

Nga kjoetʼa ngayeje kjoatsʼen

Nga sʼe̱jna Armagedón, je Niná sikasén sondadole kʼoa jé Jesús sikasénjnatítjonle. Ánni nga kʼoasʼinsíni.

KJOAʼMIYA 115

Sonʼndenaxó xi sʼa nroa

Jngo ʼndenaxó tsakatiojin chjota ngasʼa, kʼoa ijngokʼa kui kuiyojiaan.

KJOAʼMIYA 116

Jméni xi sʼiaan nga kuijna ngantsjai

A tokui xi machjén nga kataʼyaa choaa xi tʼatsʼe Niná Jeobá kao Jesucristo. Kʼiatsa mai, jmésani xi tjínnele sʼiaan.