Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 24

José kotʼayakao je xtindsʼe

José kotʼayakao je xtindsʼe

JOSÉ mele skoe tsa tojo tsʼen kʼoa tsa tojo tsínle kjoanda je xtindsʼe xi majchínga xi te mani. Kuinga kitsosínile: “Tokafaʼaichotsenchéño. Tokui kafaʼaichotsenlao jñáni nga chʼaosʼin tíjna naxinandánajin”.

Xtindsʼe i̱ kitso: “Majain, a likuijin xá kafaʼainijin. Chjota kixinijin. Ndsʼe maijin ngatsʼijin. Tejao masonnijin tsakai. Tonga je tsín jngo ndsʼaijin, kʼoa je xi maʼndí ya tíjnakao nʼainajin ya ndʼianajin”.

Joxi tsín koankjainle kisʼin José. Ndoyá kisikʼéjnaʼya je ndsʼe xi Simeón ʼmi, kʼoa kitsjoaʼndele xi ngikʼa nga kikao tsojmi xi ma chine ya ndʼiale. Tonga kʼoakitsole: “Nga kuinroa ijngokʼao, nroakaonao je ndsʼao xi maʼndí”.

Kʼianga je kichó ya ndʼiale ya Canaán, kʼoakitsole je nʼaile ngayeje jmeni xi koan. Nʼio ba koanle Jacob. Kʼoa i̱ kitso: “Je kicha José, kʼoa ndʼaibi je kacha Simeón. A likui tsjoaʼnde nga koannginkao je Benjamín ʼndína xi maʼndí”. Tonga kʼianga koanchoa tsojmi xi tjíokjine, kitsjoaʼnde Jacob nga kikao Benjamín je xtile xi ngikʼa ya Egipto nga kikjaʼása tsojmi xi kiskine.

José tsabe kʼianga kichó je ndsʼe. Nʼio tsjoa koanle nga tsabe Benjamín je ndsʼe xi maʼndí. Nijngojinla ndsʼe xi tsabe tsa jeni José xi kʼoasʼin nʼio ngʼa tíjna ya Egipto. Tjín xi kisʼin José nga kiskotʼayakao ndsʼejon xi te.

Je José tsakʼénele choʼndale nga tsakinyakitsele tsojmi xi ma chine ngayeje naxá xi yʼa je ndsʼe. Tonga kʼoati kitsole choʼndale nga toʼma katasíkʼejnaya chotsín taonchxoale xi ʼbiya vino ya naxále Benjamín. Kʼianga je ki ngatsʼi nga je tjenya ndia, kisikasén choʼndale José nga kitjenngile. Nga je kichotjenngile choʼnda jebi, kitsole: “Ánni nga kui kanichésíño je chotsín taonchxoa xi ʼbiya vino nainajin”.

“Li chotsínlejin kanichaijin”, kitso ngatsʼi ndsʼe. “Tsa ʼyani xi tíjnale, katanikʼien”.

Kuinga tsakásjaiyasíni choʼndale José ya ngayeje naxále, kʼoa yaa naxále Benjamín koansjaiyale je chotsín, josísʼin matsen ibi. Je choʼndale José kitsole: “Koan katafi xi ngikʼa, tonga jin koaikaonajin Benjamín”. Jméni xi kisʼin ndsʼejon José xi te mani.

Kikao ijngokʼani ngatsʼi je Benjamín ya ndʼiale José. José i̱ kitsole ndsʼe: “Koan koanngion ngatsʼio ya ndʼiano, tonga Benjamín i̱ kʼoéjna choʼndana koa̱n”.

Kʼoa Judá kinchjaa kʼoa i̱ kitso: “Tsa likui tjenkaona je tibi nga kuichoa ya ján, kuiyájin je nʼaina, nga nʼio tsjoake. Kuinga, sijéle kjoanda, an choʼnda tikaonai, tonga tʼaiʼndai nga katafi je tibi”.

José tsabe nga je tsʼantjaiya je ndsʼe. Likuiti tsʼenni kʼoa je tjínle kjoanda. Chótsenlalee jméni xi kisʼin José.