XIMANA TIʼJ: in bʼeta toj jun museo jatumel ateʼ nim ojtxe tiʼchaq. Chʼixme kykyaqil at toy, moqa xopaj ex ttxʼaqin qe. At junjun noq jun piẍ. Noqtzun tuʼnj, at jun tbʼanel taʼ. Ex junxitl bʼinchbʼen te kywitz txqantl. «¿Mas akʼaj jlu kywitz txqantl?», in xi tqanine teju yekʼil qe tiʼchaq. «Miʼn —in tzaj ttzaqʼweʼn—, a jlu mas ojtxe kywitz txqantl ex mintiʼ o bʼaj bʼinchaʼn chʼintl». In xi tqanina juntl maj, «¿kukxpe o tzʼokx kʼuʼn toj jun lugar?». «Mintiʼ —chi xjal in tzaj ttzaqʼweʼn—, a jlu o tzikʼx mas nya bʼaʼn tuʼn aj ttzaj kyqʼiqʼ ex jbʼal, ex at nimku nya bʼaʼn kyajtoq xjal tuʼn tok kybʼinchaʼn tiʼj». Bʼalo in kubʼ t-ximana: «¿Tzeʼn bʼinchabʼinte?».

Chʼixme ik Tyol Dios ik tzeʼnju tbʼanel bʼinchbʼen lu. Atzun jun uʼj mas ojtxe kywitz txqantl. Ax tok ateʼ junjuntl ojtxe uʼj, ax ikx ttxʼaqin qe, ex o che bʼaj aj tbʼet ambʼil. Ex aju tzʼibʼin kyoj uʼj lu tiʼjju o tzʼel kynikʼ xjal at kynabʼil o chʼexpaj kyuʼn akʼaj ojtzqibʼil. Aʼyeju consej in tzaj kyqʼoʼn tiʼj qʼanbʼil, mas in tzaj nya bʼaʼn kyuʼn twitzju tuʼn kyonin. Ex kyiʼj qeju tiʼ e kubʼ tzʼibʼin ojtxe noq junjun piẍ at, tuʼnju at junjun piẍ o txi naj moqa ya mintiʼtl kyajbʼen.

Atzunte Tyol Dios, junxitl. Mas te oxe mil tukʼil jweʼ syent abʼqʼi tkubʼlen tzʼibʼin ex mintiʼ in chʼexpaj. Maske o tzʼok bʼinchaʼn nim nya bʼaʼn tiʼj toj nim abʼqʼi —o bʼaj patin, mintiʼ o txi qʼoʼn ambʼil tuʼn tten ex mintiʼ o tzʼok qʼoʼn toklen—, pero aju tkuʼx toj kukx at toklen. Mlay txi qqʼamaʼn qa ya mintiʼ tajbʼen kyuʼn qeju akʼaj ojtzqibʼil, tuʼnju in tzaj tqʼoʼn qe nabʼil at kyajbʼen toj ambʼil jaʼlo (qʼonk twitza tiʼj recuadro «¿Mintiʼtl tajbʼen, moqa tzaj tqʼamaʼn aju at tajbʼen jaʼlo?»).

 AʼYEJU QMOD TUʼN KYTEN TOJ AMBʼIL JAʼLO

Jakulo kubʼ t-ximana: «¿Axpe tok qa atx kyajbʼen consej toj Tyol Dios?». Tuʼn tkanet tzaqʼwebʼil quʼn, ximana kyiʼj nya bʼaʼn in tzaj kyiʼj xjal. ¿Alkyeqe mas in tzaj qxobʼil kyuʼn? Bʼalo in ximana kyiʼj qʼoj, tiʼj contaminación, aju bʼiybʼel ex qa tiʼj sbʼubʼil. Atzun jaʼlo xnaqʼtzana kyiʼj xnaqʼtzbʼil nim kyoklen toj Tyol Dios, xjelinkuya jlu: «¿Maswitlo bʼaʼn qanqʼibʼil noqwit kykyaqil xjal in xi kybʼiʼn consej lu?».

TUʼN QJYON TIʼJ MUJBʼABʼIL

«At tzalajbʼil kye qeju nnoʼk tilil kyuʼn tuʼn kyten xjal tuj tzalajbʼil kyxolx, porke kʼokel qʼoʼn kybʼi tkʼwaʼl Dios» (Mateo 5:9). «Qa jaku bʼant kyuʼne, tzʼok tililx kyuʼne tuʼn kytene bʼaʼn kyukʼil kykyaqil xjal» (Romanos 12:18).

TUʼN TTZAJ QʼAQʼIN QKʼUʼJ EX TUʼN TKUBʼ QNAJSAʼN QIL

«At tzalajbʼil kye qeju in qʼaqʼan kykʼuʼj tiʼj juntl, porke ktzajel qʼaqʼan tkʼuʼj Dios kyiʼj» (Mateo 5:7). «Kukx tzikʼx kyuʼne kyxolxe ex kynajsam kyile tuʼn tkyaqil kykʼuʼje. Ik tzeʼn te Jehová * kubʼ tnajsaʼn kyile, ax ikx kyeye bʼaʼn tuʼn tbʼant kyuʼne» (Colosenses 3:13TNM).

TUʼN TTEN MUJBʼABʼIL KYXOL KYYAJIL XJAL

«Ex junx xjal tbʼincha Dios te kyiyjil kykyaqil xjal tuʼn kyten tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ» (Hechos 17:26). «Mintiʼ in tkeʼyin Dios aju kyxilen xjal, noq oʼkx in tzalaj kyiʼj xjal at tchi Dios kye tuj tkyaqil nasyon, ex in kybʼinchaʼn aju tzʼaqlxix» (Hechos 10:34, 35).

TUʼN TOK QQʼOʼN TOKLEN TXʼOTXʼ

Kubʼ «tqʼoʼn Qman Dios aju xinaq t-xol awal tuj Edén tuʼn tok ten aqʼnal tiʼj ex tuʼn tok tkʼujlaʼn» (Génesis 2:15). Ok che kbʼel tnajsaʼn Dios «qeju ma naj twitz txʼotxʼ kyuʼn» (Apocalipsis 11:18).

TUʼN TEL QIKʼEN ACHBʼIL EX YAẌBʼIL

«Ten kykwente kyiʼje tuʼn miʼn tpon kykʼuʼje tiʼj qʼinumabʼl; porke mya tok tchwinqlal jun xjal tiʼj nimku at te» (Lucas 12:15). «Atzunju yaẍbʼil ex tkyaqil ttzʼilil, ex tkyaqilju in pon kykʼuʼj xjal tiʼj, mintiʼ tuʼn kyyoline tiʼj, porke mya bʼaʼn tuʼn kyyolin okslal tiʼj jlu» (Efesios 5:3).

TUʼN QOK TE BʼAʼN XJAL EX TUʼN QAQʼUNAN

«Qajbʼile tuʼn qbʼinchanteye aju bʼaʼn tuj tkyaqil» (Hebreos 13:18). «Aju bʼaʼn tzʼelqʼan nej, miʼn tzʼelqʼantl, noq oʼkx tuʼn taqʼnan» (Efesios 4:28).

TUʼN QONIN KYIʼJ QEJU ATX TAJ KYE

«Tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼne kykʼuʼj qeju chʼin kykʼuʼj; ex che onine kyiʼj qeju mintiʼ kyipun, ex tenx kypasense kyiʼj kykyaqil» (1 Tesalonicenses 5:14). Il tiʼj «tuʼn qonin kyiʼj kʼwaʼl mintiʼ kyman ex kyiʼj mebʼa xuʼj tuj yajbʼil kye» (Santiago 1:27).

Nya noq kukx in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios qe consej lu, sino in qo tzaj t-xnaqʼtzaʼn tuʼn tok qqʼoʼn kyoklen ex tuʼn kykubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil. Noqwit ik kymod xjal ik tzeʼn jlu, mintiʼwtlo in che tzaj nya bʼaʼn kyxol xjal. Ax tok, toj ambʼil jaʼlo mas at kyajbʼen consej ateʼkux toj Tyol Dios. Noqtzun tuʼnj, ¿tzeʼn jaku tzʼonin Tyol Dios tiʼja?

 ¿TZEʼN JAKU TZʼONIN TYOL DIOS TIʼJA TOJ AMBʼIL JAʼLO?

Aju xjal o ten mas tnabʼil tqʼama jlu: «Kʼelel qnikʼ tiʼj jun xjal qa at tnabʼl, tuʼn tbʼinchbʼen» (Mateo 11:19). ¿Nyape bʼaʼn aju ximbʼetz lu? Jun tbʼanel tten tuʼn tel qnikʼ qa bʼaʼn jun consej, aju tuʼn tok qkeʼyin tzeʼn in nonin. Tuʼntzunju, jakulo kubʼ t-xjelina: «Qa ax tok at tajbʼen Tyol Dios, ¿jakupe che onin nabʼil tkuʼx toj wiʼje? ¿Jaku tzʼonin wiʼje tuʼn kykyaj nya bʼaʼn toj ttxolil toj ambʼil jaʼlo?». Qo yolin tiʼj jun techel.

Attoq nim tiʼchaq in bʼant tuʼn Diana, * in tzalajtoq ex nim tbʼanel in tzaj te, pero noq minabʼen chʼexpaj tkyaqil, tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj: kyim tal, tzaj nya bʼaʼn tiʼj tmejebʼleʼn ex kyaj mintiʼ tpwaq. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Mintiʼtoq ojtzqiʼn wuʼne alkye qine; kyim wale, mintiʼtl nchmile ex mintiʼtl njaye. Naj tkyaqil: woklene, wipumale ex qʼuqbʼil nkʼuʼje».

El tnikʼ Diana qa ax tok qeju yol lu: «Aju qabʼqʼiyile tuʼn qtene tzalu twitz txʼotxʼ noq 70 abʼqʼi, ex qatzun at jun nimxix in ten, in japun twiʼ 80. Maske ma qo tene nim qʼij twitz txʼotxʼ, pero noq bʼis ex siktleʼn nnikʼx quʼne. Jurat naj in che ex qe abʼqʼi, ax ikx qeye jurat in qo ikʼe twitz txʼotxʼ» (Salmo 90:10).

 Tuʼn tex Diana kywitz nya bʼaʼn lu, jyon onbʼil toj Tyol Dios, ex tzaj tbʼanel te. Ik tzeʼn qo xnaqʼtzal tiʼj kyoj oxetl xnaqʼtzbʼil, nim xjal o che ajbʼen consej ateʼkux toj Tyol Dios kyuʼn toj kyanqʼibʼil, ex o tzaj tiʼn tbʼanel kye. O tzʼel kynikʼ tiʼj qa ik Tyol Dios ik tzeʼn aju techel xqo yolin tiʼj tnejel. Nya ik Tyol Dios ik tzeʼn qe txqantl uʼj aʼyeju mintiʼtl in nok qʼoʼn kyoklen aj tbʼet ambʼil. ¿Tuʼnpe junxitl kywitz txqantl? ¿T-xim Dios tkuʼx toj moqa kyxim xjal? (1 Tesalonicenses 2:13).

In kubʼlo t-ximen teya qa noq chʼin ambʼil in ten qanqʼibʼil ex in tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj. ¿Jatumel in jyona tiʼj qʼuqbʼil tkʼuʼja, onbʼil ex tiʼj consej aj ttzaj nya bʼaʼn tiʼja?

Qo xnaqʼtzan tiʼj oxe tten tzeʼn jaku tzʼonin Tyol Dios tiʼja toj tanqʼibʼila. Jaku tzaj t-xnaqʼtzaʼn teya:

  1. Tuʼn miʼn ttzaj nya bʼaʼn tiʼja.

  2. Tuʼn t-xi tbʼinchaʼna kyiʼj nya bʼaʼn aj kytzaj.

  3. Tuʼn kyikʼx nya bʼaʼn tuʼna aʼyeju mlay che chʼexpaj.

Kyoj xnaqʼtzbʼil che ul qo xnaqʼtzal kyiʼj.

^ taqik' 10 In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Xjan Uʼj (Biblia) qa Jehová tbʼi Dios (Isaías 42:8).

^ taqik' 24 Toj xnaqʼtzbʼil lu ex kyoj qeju oxe xnaqʼtzbʼil che ul ma kubʼ chʼixpet junjun bʼibʼaj.