QKYAQILX qaj tuʼn tkubʼ kyximen txqantl qa tbʼanel xjal qoʼ ex qa in xi qbʼinchaʼn aju tzʼaqli. Kwest tuʼn tbʼant jlu quʼn toj ambʼil jaʼlo, tuʼnju nim xjal «nneʼl kyikʼun aju bʼaʼn» (2 Tim. 3:3). Bʼalo aʼyex in che kubʼ ximente alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn, tuʼnju in nok kyqʼoʼn «te bʼaʼn aju mya bʼaʼn» ex in nok kyqʼoʼn «te mya bʼaʼn aju bʼaʼn» (Is. 5:20). Ax ikx, qkyaqilx in nok tilil quʼn tuʼn tkubʼ tiʼj il ex tiʼjju o bʼaj qiʼj. Tuʼntzunju, bʼalo in qnaʼn ik tzeʼn te jun ermana aju o tzʼajbʼen te Jehová kyoj nimku abʼqʼi, aju in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Kwest tuʼn tkubʼ nximane qa jaku chin oke te tbʼanel xjal».

Qkyaqilx jaku ten qbʼanil moqa jaku ten tbʼanel qmod. Ex atzun jlu jun kyxol tiʼ in tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan, ex tuʼn jlu jaku kubʼ tiʼj alkyexku nya bʼaʼn quʼn toj qximbʼetz ex junjuntl nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz. Qo xnaqʼtzan tiʼj tiʼ t-xilen aju tuʼn tten qbʼanil ex tzeʼn jaku kubʼ qanqʼin.

¿TIʼ T-XILEN AJU TUʼN TTEN QBʼANIL?

Toj chʼin yol, atzun mod lu in kubʼ tyekʼin jun tbʼanel xjal, aju mintiʼ in sbʼun ex mintiʼ nya bʼaʼn toj tanmi. Aju xjal in kubʼ tyekʼin mod lu, kukx in jyon tumel tuʼn tonin kyiʼj txqantl ex tuʼn tbʼinchan xtalbʼil.

Ojtzqiʼnlo kywitz junjun xjal quʼn aʼyeju in nok tilil kyuʼn tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn tbʼanel tiʼchaq kyiʼj toj kyja ex kyiʼj kyamiw. Pero nya oʼkx jlu in bʼant tuʼn jun xjal tbʼanel in nela toj twitz Jehová. Ax tok, mintiʼ jun xjal in kubʼ tyekʼin mod lu ik tzeʼn te Jehová, tuʼnju «mi aʼl jun xjal at twitz txʼotxʼ tzʼaqlxix wen in tbʼinchaʼn aju bʼaʼn ex bʼajx bʼinchan il» (Ecl. 7:20). El tnikʼ Pablo tiʼj jlu: «Bʼaʼn wuʼne mintiʼ jun bʼaʼn at wuje tuj nchibʼjale» (Rom. 7:18). Tuʼntzunju, qa qaj tuʼn tten qmod lu, tbʼanel tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová, tuʼnju atz tukʼil in tzaj mod lu.

«BʼAʼNTE QMAN» JEHOVÁ

A Jehová in tzaj qʼamante alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Tqʼama jun aj tzʼibʼil tiʼj salmo jlu: «Bʼaʼn teya ex in tbʼinchaʼna aju bʼaʼn; chin t-xnaqʼtzantza kyiʼj qe tleya» (Sal. 119:68). Qo xnaqʼtzan tiʼj kabʼe tiʼ in tzaj qʼamaʼn toj versículo lu, aju at toklen tukʼil tmod Jehová.

Bʼaʼn te Jehová. Atzun jun kyxol tmod Jehová nim toklen. Qqʼonk qwiʼ tiʼ bʼaj tej t-xi tqʼamaʼn jlu te Moisés: «Kxel nyekʼune nkʼujlalile teya ex kxel nmaʼne nbʼiye twitza». Akux xi tyekʼin Jehová tajwalil twitz ex aju tbʼanel tmod, ok tbʼiʼn Moisés qe yol lu: «Aqine Jehová, aqine Jehová, aqine Dios at nim tqʼaqʼbʼil nkʼuʼje, aqine nim in tzʼeʼy nkʼuʼje, yaj in tzaj ntxʼuʼjile, nim nkʼujlalile, ex axix tok chin yoline. At tqʼaqʼbʼil nkʼuʼje kyiʼj nimku kyiyjil xjal, ex in kubʼ nnajsaʼne kyil qeju in che bʼinchan mya bʼaʼn, qeju kykʼiʼ che niman, ex qeju in che bʼinchan il; pero in kubʼ nqʼoʼne kykastiw qeju in che bʼinchan il» (Éx. 33:19; 34:6, 7). Tuʼntzunju, at nim yekʼbʼil tuʼn tel qnikʼ tiʼj qa in kubʼ tyekʼin Jehová tmod lu tiʼj tkyaqilju in bʼant tuʼn. Tej tanqʼin Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ ik tzeʼn jun xjal, ax ikx kubʼ tyekʼin qa tbʼanel te. Maske ikju, tqʼama: «Mi aʼl jun xjal bʼaʼn, oʼkxte Dios bʼaʼn» (Luc. 18:19).

Tuʼn tbʼinchbʼen Jehová in nel nikʼbʼaj tiʼj qa tbʼanel te.

In xi tbʼinchaʼn Jehová aju bʼaʼn. In nel nikʼbʼaj tiʼj tmod Jehová lu tiʼj tkyaqilju in bʼant tuʼn. In  tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj jlu: «Bʼaʼnte Qman kyukʼil kykyaqil, ex kʼujlaʼn kykyaqil tchʼisbʼen tuʼn» (Sal. 145:9). In kubʼ tyekʼin Jehová t-xtalbʼil aj ttzaj tqʼoʼn kyanqʼibʼil kykyaqil xjal ex aju at tajbʼen kye tuʼn kyanqʼin (Hech. 14:17). Ax ikx in kubʼ tyekʼin aj tkubʼ tnajsaʼn qil. Tqʼama aj tzʼibʼil tiʼj jun salmo jlu: «Bʼaʼna Nman ex in kubʼ tnajsaʼna kyil xjal» (Sal. 86:5). Jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa «mlay kubʼ t-xkʼayin [Jehová] tuʼn ttzaj tqʼoʼn aju bʼaʼn kye qeju in che bʼet tuj tumelxix» (Sal. 84:11).

«KYXNAQʼTZAM KYIBʼE TUʼN KYBʼINCHANTEYE JU BʼAʼN»

Tuʼnju o qo kubʼ tbʼinchaʼn Jehová ik tzeʼnx tilbʼilal, jaku kubʼ qyekʼin tbʼanel qmod ex jaku kubʼ qbʼinchaʼn aju bʼaʼn (Gén. 1:27). Ex tuʼn jlu in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj kye tmajen Dios: «Kyxnaqʼtzam kyibʼe tuʼn kybʼinchanteye ju bʼaʼn» (Is. 1:17). Qo xnaqʼtzan kyiʼj oxe tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼntzun tten qmod lu.

Tnejel, bʼaʼn tuʼn qnaʼn Dios tuʼn t-xi qqanin xewbʼaj xjan. Jaku tzʼonin jlu qiʼj tuʼn qel bʼaʼn toj twitz Jehová (Gál. 5:22). Ikju, in nonin xewbʼaj xjan qiʼj tuʼn tok qkʼujlaʼn aju bʼaʼn ex tuʼn tel qikʼen aju nya bʼaʼn (Rom. 12:9). Ex in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa a Jehová in tzaj kyuwsante qkʼuʼj tuʼn qyolin ex tuʼn qbʼinchante aju bʼaʼn toj tkyaqil (2 Tes. 2:16, 17).

Tkabʼin, il tiʼj tuʼn quʼjin tiʼj Tyol Dios. Aj tbʼant jlu quʼn, in qo tzaj t-xnaqʼtzaʼn Jehová «tiʼj tkyaqil aju bʼaʼn» tuʼntzun tbʼant tbʼanel aqʼuntl quʼn (Prov. 2:9; 2 Tim. 3:17). Aj quʼjin tiʼj Tyol ex aj qximen tiʼjju in jaw quʼjin, in noj qximbʼetz kyuʼn tiʼchaq nim kyoklen tiʼj Jehová ex tiʼj tajbʼil. Ex in che ok jlu ik tzeʼn jun qʼinumabʼil aqeju che onil qiʼj toj alkyexku ambʼil (Luc. 6:45; Efes. 5:9).

Toxin, il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tel qkanoʼn «oʼkx tiʼj ju bʼaʼn» (3 Juan 11). Toj Tyol Dios, in che kanet techel quʼn kyiʼj xjal kubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod ex jaku tzʼel qkanoʼn kyiʼj. Pero aju mas tbʼanel techel jaku tzʼel qkanoʼn, aju te Jehová ex te Jesús. Ax ikx jaku tzʼel qkanoʼn kyiʼj junjuntl tbʼanel techel. Bʼalo in nul Bernabé ex Tabita toj qwiʼ (Hech. 9:36; 11:22-24). Tbʼanel qa ma qo xnaqʼtzan tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj kyiʼj ex tiʼjju bʼant kyuʼn tuʼn kyonin kyiʼj txqantl. Qo ximen tiʼjju jaku bʼant quʼn tuʼn qonin tiʼj jun toj qja moqa tiʼj jun erman. Ax ikx bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj kʼiwlabʼil tzaj kykʼamoʼn kabʼe okslal lu tuʼnju kubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Ax ikx qe jaku tzaj qkʼamoʼn kʼiwlabʼil qa ma bʼant jlu quʼn.

Jaku qo ximen kyiʼj qeju in kubʼ kybʼinchaʼn bʼaʼn kyiʼj txqantl toj ambʼil jaʼlo. Jun techel, aqʼunal xjal qe ansyan ex kʼujlaʼn aju bʼaʼn kyuʼn. Ex mintiʼ tuʼn kyel naj ermana tiʼj qkʼuʼj, tuʼnju in  che qʼon «xnaqʼtzbʼil tiʼj ju bʼaʼn» tukʼil kyyol ex tukʼil kybʼinchbʼen (Tito 1:8; 2:3). In tzaj tqʼamaʼn jun ermana Roslyn tbʼi: «At jun wamiwe xuʼj, aju in nok tilil tuʼn tuʼn tonin kyiʼj erman toj kʼloj okslal ex tuʼn t-xi tqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj. In ximen tiʼjju in bʼaj kyiʼj erman ex naqʼli tuʼn t-xi tqʼoʼn junjun tal oyaj kye ex tuʼn tonin kyiʼj toj junjuntl tten. Toj nwitze, jun tbʼanel xjal aju ermana».

In tzaj tqʼamaʼn Jehová jlu kye tmajen: «Kyjyome aju bʼaʼn» (Amós 5:14). Qa ma bʼant quʼn, nya oʼkx che okel qkʼujlaʼn tkawbʼil, sino kʼonil qiʼj tuʼn kukx tkubʼ qbʼinchaʼn aju bʼaʼn toj twitz Jehová.

In nok tilil quʼn tuʼn qok te tbʼanel xjal ex tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju bʼaʼn

Miʼn kubʼ qximen qa tuʼn qok te tbʼanel xjal il tiʼj tuʼn kybʼant nim tiʼchaq quʼn. Qo ximen tiʼj jun techel. Tuʼn tchʼiy jun tzeʼ, nya oʼkx jun maj kbʼelex qqʼoʼn nim aʼ t-xeʼ. Mas bʼaʼn qa ma kux qqʼoʼn chʼin aʼ t-xeʼ nimku maj. Chʼixme axju jaku bʼant quʼn tuʼn tkubʼ qyekʼin qa bʼaʼn xjal qoʼ, jaku kubʼ qbʼinchaʼn nimku maj junjun tiʼchaq kyiʼj txqantl.

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa il tiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj txqantl ex bʼantni qten tuʼn qbʼinchante aju bʼaʼn (2 Tim. 2:21; Tito 3:1). Qa in nok qqʼoʼn qwiʼ tiʼjju in bʼaj kyiʼj txqantl, kʼelel qnikʼ tiʼj tzeʼn jaku qo onin kyiʼj (Rom. 15:2). Bʼalo il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn chʼin kye tiʼjju at qe (Prov. 3:27). Jakulo txi qqʼoʼn txokbʼil te jun erman noq tuʼn qten jun rat tukʼil moqa tuʼn qxiʼ waʼl jun tiʼ. ¿Ojtzqiʼnpe quʼn qa at jun erman yabʼ taʼ? Qa ikju, jakulo txi qsamaʼn jun tal uʼj te, jaku txi qtzʼibʼin jun mensaje te, jaku qoʼx visitarilte moqa jaku txi qllamarin. A jlu in tzaj tyekʼin qa at nim tumel tuʼn t-xi qqʼamaʼn jun «yol bʼaʼn, tuʼntzun tok kynabʼl mastl, ex tuʼn tajbʼen te jun onbʼil te kye qeju in che bʼin tiʼj» (Efes. 4:29).

Ik tzeʼn te Jehová, ax ikx qe in nok tilil quʼn tuʼn t-xi qbʼinchaʼn aju bʼaʼn kye kykyaqil. Tuʼntzunju mintiʼ in nok qqʼoʼn qwitz tiʼj kyyajil xjal. In bʼant jlu quʼn aj t-xi qiʼn tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios kye. Ik tzeʼn tqʼama Jesús, in xi qbʼinchaʼn bʼaʼn axpe ikx kye qeju in qo el ikʼun kyuʼn (Luc. 6:27). Tbʼanel tuʼn tkubʼ qyekʼin tbʼanel qmod ex tuʼn t-xi qbʼinchaʼn bʼaʼn kye txqantl, tuʼnju «mintiʼ jun ley mayolte qe tiʼj jlu» (Gál. 5:22, 23). Qa ma kubʼ qbʼinchaʼn aju bʼaʼn maske ma qo el ikʼun ex qa ma che tzaj junjuntl nya bʼaʼn, jakulo txi kykʼamoʼn xjal aju axix tok ex jaku jaw qnimsaʼn Jehová tuʼn jlu (1 Ped. 3:16, 17).

QE KʼIWLABʼIL IN CHE TZAJ AJ TKUBʼ QYEKʼIN TBʼANEL QMOD

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju «xjal bʼaʼn», tzul tkʼamoʼn kʼiwlabʼil kyuʼn «qe tbʼinchbʼen» (Prov. 14:14). ¿Alkyeqe kʼiwlabʼil tzul qkʼamoʼn? Jakulo kubʼ kyyekʼin xjal tbʼanel kymod qukʼil (Prov. 14:22). Qa mintiʼ xbʼant jlu kyuʼn, ex qa kukx ma kubʼ qyekʼin tbʼanel qmod, jakulo tzʼonin kyiʼj tuʼn tchʼexpaj kyximbʼetz (Rom. 12:20).

Nim xjal jaku tzaj kyqʼamaʼn tiʼ kʼiwlabʼil o tzaj kykʼamoʼn tuʼnju o kyaj kykolin nya bʼaʼn ex tuʼnju o kubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Qbʼinx tiʼ bʼaj tiʼj Nancy. Tqʼama jlu: «In jaw chʼiye kyukʼil nya bʼaʼn nmode, pero tej tel nnikʼe kyiʼj kawbʼil toj Tyol Dios tiʼjju bʼaʼn, kubʼ nbʼinchaʼne aju el nnikʼe tiʼj ex in tzalaje mas tuʼn jlu. Atzun jaʼlo, tbʼanel xjal qine ex in nok nkʼujlan wibʼe».

Qaj tuʼn qok te tbʼanel xjal, tuʼnju qaj tuʼn ttzalaj Jehová quʼn. In nok tkeʼyin aju in bʼant quʼn, maske mintiʼ in nok kykeʼyin txqantl. In nok tqʼoʼn toklen tbʼanel qximbʼetz ex aju in bʼant quʼn (Efes. 6:7, 8). In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa «aju xjal bʼaʼn tmod in tkʼmoʼn t-xtalbʼil Qman» (Prov. 12:2). Tuʼntzunju, kukx tzʼok tilil quʼn tuʼn tten tbʼanel qmod. In tzaj ttziyen Jehová qa «tzul tqʼoʼnjuʼ ninbʼil ex nakʼbʼil [moqa mujbʼabʼil] kye kkyaqiljuʼ xjal nche bʼinchan bʼaʼn» (Rom. 2:10, XT).