QA IN qo ajbʼen te Jehová, qkyaqilx qaj tuʼn qxi tkʼamoʼn. Noqtzun tuʼnj, ¿tzeʼn jaku qox tkʼamoʼn? Ateʼ junjun xjal toj ambʼil ojtxe kubʼ kybʼinchaʼn il, pero i ex tkʼamoʼn Jehová. Atzun junjuntl ten tbʼanel kymod mintiʼ i ex tkʼamoʼn. Tuʼntzunju, tbʼanel qa ma kubʼ qxjelin jlu: «¿Tiʼ taj Jehová tuʼn tbʼant tuʼn teyele junjun qe?». Aju techel kyaj tqʼoʼn Rehoboam, aju kawin toj tnam Judá, jaku tzʼonin qiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn tzaqʼwebʼil tiʼj xjel lu.

NYA TOJ TUMEL XI TZYET TKYAQIL

Tkʼwaʼl Salomón te Rehoboam ex kawin Salomón 40 abʼqʼi toj tnam Israel (1 Rey. 11:42). Tej tkyim Salomón toj abʼqʼi 997 tjaqʼxi ambʼil qʼin quʼn jaʼlo, xiʼ Rehoboam tzmax Siquem, atz jawni te Jerusalén tuʼntzun tok qʼoʼn toklen te aj kawil (2 Crón. 10:1). ¿Tzulpe bʼaj tkʼuʼj tuʼnju kxel tkʼamoʼn toklen ttat, aju otoq tzʼok ojtzqiʼn twitz kyuʼn nim xjal qa at-xix tnabʼil? ¿Tzeʼn jakutoq kubʼ t-ximen qa toj chʼintl ambʼil kʼokel toj malbʼil aju tojtzqibʼil tiʼj alkye tten kxel tbʼinchaʼn kyiʼj nya bʼaʼn?

Tej tok qʼoʼn toklen Rehoboam te aj kawil, tzajlo bʼaj chʼin tkʼuʼj tiʼjju in bʼajtoq toj Israel. Tej tikʼ chʼintl ambʼil, e pon junjun nejenel kye xjal qʼamalte tiʼ in bʼajtoq kykʼuʼj tiʼj, kyqʼama: «Puro kyuwxix tley qtzan tmana kubʼ tqʼoʼn qibʼaje, atzun teya jaʼlo miʼn kubʼ tqʼoʼna jun aqʼuntl kyuwxix qibʼaje, qʼiʼn ela aju ley ponin taʼw wen kubʼ tqʼoʼn qtzan tmana qibʼaje. Qatzun ma txi tnimana qyole oktzun qo ajbʼele teya» (2 Crón. 10:3, 4).

Kubʼlo t-ximen Rehoboam qa mlaytoq kanet jun tumel tuʼn tuʼn tex twitz jlu. Qa ma kubʼ tbʼinchaʼn aju kyqʼama xjal, ya mlaytoq ten nim tiʼchaq te nix qe toj tja, ex qeju ateʼ toj tkawbʼil. Qatzun mintiʼ ma txi tbʼiʼn kyyol xjal, jakutoq che el oq tiʼj. ¿Tiʼ bʼant tuʼn? Tnejel, xi tqanin tnabʼil kye ansyan otoq txi kyqʼoʼn tnabʼil ttat. Yajxitl, xi tqanin tnabʼil kye xjal junx kyabʼqʼi ik tzeʼn te ex xi kyqʼamaʼn te qa bʼaʼn tuʼn tkubʼ tqʼoʼn mas iqtz kyibʼaj, ex xi tbʼiʼn Rehoboam kyyol. Tuʼntzunju tqʼama jlu: «Qa kubʼ qʼoʼn jun aqʼuntl kyuwxix kyibʼaje tuʼn qtzan nmane, atzun weye kʼikʼel mastl wuʼne ik tzaʼn te, ex qa xi jatoʼn tiʼj kykʼuʼje tuʼn asyal tuʼn qtzan nmane, atzun weye kxel njatoʼne kyasyale tuʼn tzʼuʼm xpotxʼimaj tokx kʼuxbʼil ttxaʼn» (2 Crón. 10:6-14).

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn qe? Qa chʼixmi toj tkyaqil ambʼil, mas bʼaʼn qa ma txi qbʼiʼn nabʼil in tzaj kyqʼoʼn xjal mas matij qwitz ex qa otoq che chʼiy tok kyokslabʼil. Tuʼnju o tzikʼ kywitz tiʼj nim tiʼchaq, jaku tzʼel kynikʼ tiʼj junjun nya bʼaʼn jaku tzaj qiʼj aj tkubʼ qbʼinchaʼn jun tiʼ ex jaku tzaj kyqʼoʼn tbʼanel qnabʼil (Job 12:12).

 XI KYBʼIʼN TYOL JEHOVÁ

Atzunte Rehoboam, ok tchmoʼn qe t-xjalil tuʼntzun kyqʼojin kyiʼj kʼloj xjal otoq tzʼel kypan kyibʼ tiʼj. Tzajtzun tsamaʼn Jehová aj sanjel Semaya tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu te: «Miʼn cheʼxe qʼojlel kyiʼj aj Israel aqeju kyermaniye. Bʼaʼn tuʼn kyaj meltzʼaj kykyaqil xjal kyja, porke wuʼne ma che el npaʼne qe aj Israel kyiʼje» (1 Rey. 12:21-24). *

¿Mintiʼpe jun tiʼ kbʼantel tuʼn Rehoboam tej tok tbʼiʼn jlu? Tzajlo nim tqʼoj tej tok tbʼiʼn. ¿Tiʼ jakutoq kubʼ kyximen xjal tiʼj jun aj kawil otoq tqʼama qa tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kykastiw ‹tuʼn asyal tok kʼuxbʼil tiʼj›, pero kxeltoq tqʼoʼn ambʼil tuʼn kyqʼojin xjal? (Jaku tzʼok tmojbʼaʼna tukʼil 2 Crónicas 13:7). Maske ikju, xiʼ tbʼiʼn aj kawil ex qe t-xjalil tyol Jehová ex e «meltzʼaj kyja ik tzaʼnx otoq tma».

¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn jlu qe? Qa mas bʼaʼn tuʼn t-xi qbʼiʼn Jehová maske jaku che xmayin txqantl qiʼj. Qa ma bʼant jlu quʼn, qo xel tkʼamoʼn Jehová ex qo tzajel tkʼiwlaʼn (Deut. 28:2).

Atzunju bʼaj tiʼj aj kawil Rehoboam. Xi tbʼiʼn tyol Jehová ex mintiʼ qʼojin tiʼj akʼaj tnam. Aju bʼant tuʼn, ok tqʼoʼn tipumal junjun tal tnam ex e bʼaj tbʼinchaʼn junjuntl kyoj lugar jatumel in kawintoq kyibʼaj: Judá ex Benjamín (2 Crón. 11:5-12). Ex aju mas nim toklen, toj jun ambʼil, xi tbʼiʼn qe tley Jehová. Atzun tjaqʼ kawbʼil te jawni, aju tkawbʼil Jeroboán, e ok ten xjal kʼulil twitz juntl dios, pero nim xjal e pon toj Jerusalén tuʼntzun kyonin tiʼj Rehoboam ex tiʼj kʼulbʼil axix tok (2 Crón. 11:16, 17). Tuʼnju nimen Rehoboam, ok tipun tkawbʼil.

KUBʼ TBʼINCHAʼN IL EX AJTZ CHʼIN TIʼJ TANMI

Tejtzun tok tipumal tkawbʼil Rehoboam, kubʼ tbʼinchaʼn jun tiʼ aju e jaw labʼin txqantl tiʼj. Ya mintiʼ xi tbʼiʼn qe tley Jehová ex ok ten kʼulil kywitz junjuntl dios. ¿Tiquʼn bʼant jlu tuʼn? ¿Xipe tqʼoʼn ambʼil te jlu tuʼn tpaj ttxuʼ aju tzajni kyxol aj Amón? (1 Rey. 14:21). Noq tiʼxku bʼaj, e ok lepeʼ kykyaqil xjal tiʼjju nya bʼaʼn techel kubʼ tqʼoʼn. Tuʼntzunju, xi tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn tkubʼ kyiʼj nim tnam te Judá tuʼn Sisaq, aju aj kawil te tnam Egipto, maske otoq tzʼok kyipumal tnam tuʼn Rehoboam (1 Rey. 14:22-24; 2 Crón. 12:1-4).

Mas tzaj il tej tpon Sisaq toj tnam Jerusalén, jatumel in kawintoq Rehoboam. Toj ambʼil aju, xi tqʼoʼn aj sanjel Semaya jun tqanil tzajni tukʼil Jehová te Rehoboam ex kye nejenel toj tkawbʼil: «Tuʼnju ma chin kyaj kykoline, kyjaʼtzun ma che kyaj nqʼoʼne tuʼn tkubʼ kyiʼje tuʼn Sisak». ¿Alkye tmod Rehoboam kubʼ tyekʼin tej xi kawin tuʼn Jehová? Kubʼ tyekʼin tbʼanel tmod. In tzaj tqʼamaʼntl Tyol Dios jlu: «Atzun kye nejenel kye aj Israel tukʼix rey el kynikʼ tiʼj, kyjaʼtzun kubʼ kymansin kyibʼ ex kyma: —Tuj tumelxix ma tbʼincha Qman jlu qiʼj». Tuʼn jlu, kolin Jehová tiʼj Rehoboam ex mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tkubʼ xiten tnam Jerusalén (2 Crón. 12:5-7, 12).

Tej tbʼaj aju, kukx kawin Rehoboam kyibʼaj kabʼe kʼloj kyyajil aj Israel te kubʼni. Tej naʼmxtoq tkyim, xi tbʼinchaʼn xtalbʼil kyiʼj tkʼwaʼl ex xi tqʼoʼn nim oyaj kye. Bʼalo bʼant jlu tuʼn tuʼn miʼn kyjaw meltzʼaj tiʼj Abías, aju kyerman tuʼnju a kʼokel te aj kawil (2 Crón. 11:21-23). Tej tkubʼ tbʼinchaʼn jlu, kubʼ tyekʼin chʼin tnabʼil aju naʼmxtoq tbʼant jun maj tuʼn.

¿OKPE TE JUN TBʼANEL AJ KAWIL?

E bʼant tbʼanel tiʼchaq tuʼn Rehoboam, pero mintiʼ xi kʼamoʼn tuʼn Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qe tbʼinchbʼen Roboam mya bʼaʼn e eʼla tuj twitz Qman». ¿Tiquʼn in tzaj qʼamaʼn jlu tiʼj? Tuʼnju mintiʼ jyon tiʼj Jehová tuʼn tkyaqil tanmi (2 Crón. 12:14).

Mintiʼ ok Rehoboam ik tzeʼn David tuʼnju mintiʼ ten jun tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová.

Bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj jlu: at maj bʼin Rehoboam te Jehová ex kubʼ tbʼinchaʼn qe tiʼchaq tbʼanel kyiʼj tmajen, pero mintiʼ ten jun tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová ex mintiʼ ten tajbʼil tuʼn ttzalaj tuʼn. Tuʼntzunju, kubʼ tbʼinchaʼn nya bʼaʼn ex ok ten kʼulil kywitz nya ax tok dios. ¿Xipe tbʼiʼn Rehoboam qe consej tuʼnju ax tok ajtz tiʼj tanmi ex qa tajtoq tuʼn ttzalaj Jehová moqa tuʼnju xi qʼamaʼn te kyuʼn txqantl? (2 Crón. 11:3, 4; 12:6). Tej tel ambʼil, ok ten Rehoboam bʼinchal nya bʼaʼn juntl maj. Junxitl te tchman tmod kubʼ tyekʼin, aju aj kawil David. Ax tok, kubʼ tbʼinchaʼn David nya bʼaʼn, pero  kukx ok tkʼujlaʼn Jehová, kolin tiʼj kʼulbʼil axix tok ex ajtz tiʼj tanmi tuʼn tkyaqil tkʼuʼj (1 Rey. 14:8; Sal. 51:1, 17; 63:1).

Aju txʼolbʼabʼil tiʼj Rehoboam, in tzaj tqʼoʼn jun tbʼanel xnaqʼtzbʼil qe. Tuʼn qxi tkʼamoʼn Jehová, nya oʼkx tuʼn tok qxqʼuqin qe toj qja moqa tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qkambʼan tiʼjju qajbʼil. Mas nim toklen tuʼn tkubʼ qqʼoʼn tnejel aju kʼulbʼil axix tok.

Jaku kanet jlu quʼn qa ma tzʼok tilil quʼn tuʼn kukx tten nim qkʼujlabʼil tiʼj Jehová. Ik tzeʼn tuʼn kukx tkʼant qʼaqʼ, il tiʼj tuʼn kukx tokx qʼet siʼ toj. Ax ikx, tuʼn kukx tten qkʼujlabʼil tiʼj Jehová, il tiʼj tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol tkyaqil qʼij, tuʼn qximen tiʼj ex tuʼn kukx qnaʼn Dios (Sal. 1:2; Rom. 12:12). Aju ktzajel tuʼn jlu, kʼonil qkʼujlabʼil tiʼj Jehová tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe tiʼchaq in tzalaj tiʼj. Qa ma kubʼ qbʼinchaʼn jun il, kʼonil kʼujlabʼil lu qiʼj tuʼntzun tajtz tiʼj qanmi tuʼn tkyaqil qkʼuʼj. Kukx qo ajbʼel te Jehová, ex miʼn qo ok ik tzeʼn te Rehoboam (Jud. 20, 21).

^ taqik' 9 Tuʼnju mintiʼ ten Salomón tzʼaqli twitz Jehová, otoq tqʼama qa kbʼeltoq paʼn kawbʼil (1 Rey. 11:31).