TAT, PAPI, TIY. Atzun nbʼiye in nok kyqʼoʼn nim kuʼxun toj Betel. Ma chin japune twi 89 abʼqʼi ex ngane tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn jlu weye tuʼnju at kykʼujlabʼil wiʼje. In nok nqʼoʼne te jun kʼiwlabʼil tuʼnju o chin ajbʼene te Jehová toj tkyaqil ambʼil toj 72 abʼqʼi. Ex kyuʼn qe tiʼchaq o che ikʼ toj wanqʼibʼile akux un chin ajbʼene te Dios, jaku txi nqʼamaʼne tuʼn tkyaqil nkʼuʼje kye kuʼxun qa at jun «chojbʼil» tiʼj kyaqʼunbʼen qa mintiʼ ma txi kyqʼoʼn ambʼil tuʼn kysikt (2 Crón. 15:7).

QE NTATE, QE NTZIKE EX QE WITZʼINE

Te tnam Ucrania qe ntate ex e pon anqʼil atz Canadá. E kubʼ ten atz Rossburn, toj jun tal kolbʼil te Manitoba. El ul wajxaq tal ntxuʼye qʼa ex wajxaq txin, mintiʼ jun yuẍ. Aʼyine ok te 14. Ok tkʼujlaʼn ntate Tyol Dios ex tkyaqil domingo te qlax in jawtoq tuʼjin qwitze, pero nimentoq tuʼn qa oʼkx kyajtoq nejenel kye okslabʼil tuʼn tel kyqanin pwaq kye xjal twitzju tuʼn kyonin kyiʼj. Nim maj tzaj tqanin jlu toj yaqbʼil: «¿Alkye xi chjonte te Jesús tuʼnju pakbʼan ex tuʼnju xi tqʼoʼn xnaqʼtzbʼil?».

E ok kyaje wermane xinaq ex kyaje wermane xuʼj ajbʼel te Jehová. Kukx ajbʼen wanabʼe Rose te precursora tzmaxi tej tkyim. Kyoj makbʼil qʼij te tanqʼibʼil, xi tqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj txqantl tuʼn tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼj Tyol Dios. Tqʼama: «Waje tuʼn tok nkeʼyine toj akʼaj twitz Txʼotxʼ». Tnejel, jun ntzike Ted tbʼi oʼkx in pakbʼantoq tiʼj infierni. Tkyaqil domingo te qlax, in pakbʼantoq toj jun emisora ex in xitoq tqʼamaʼn kye xjal in che bʼiʼn tiʼj qa che bʼajel tzʼeʼy aj il toj qʼaqʼ te jumajx. Yajxitl, ok Ted ajbʼel te Jehová ex kux ok tilil tuʼn tukʼil tzalajbʼil.

XI TZYET TUʼN WAJBʼENE TOJ TKYAQIL AMBʼIL

Toj junio te 1944, jun qʼij in meltzʼaje toj tja xnaqʼtzbʼil ex kanet jun uʼj wuʼne twi mes, aju tok tbʼi La regeneración venidera del mundo. * Jaw wuʼjine tnejel t-xaq, ax ikx aju tkabʼ ex ya mintiʼ kyaj nkoline. Tej tbʼaj wuʼjine, ya otoq kubʼ nximane tiʼ tuʼn tbʼant wuʼne: wajtoqe tuʼn wajbʼene te Jehová ik tzeʼn bʼant tuʼn Jesús.

¿Tzeʼn pon uʼj twi qmese? Tqʼama ntzike Steve weye qa otoq che ikʼ kabʼe xjal kʼayil nimaq uʼj ex qe uʼj qjaye. Tqʼama jlu: «Kyaj nlaqʼoʼne jlu tuʼnju oʼkx jweʼ centav twiʼ». Tej tpon juntl domingo e meltzʼaj xjal lu qjaye. Kyqʼama qa testigos de Jehová qeʼ ex qa in najbʼen Tyol Dios kyuʼn tuʼn t-xi  kytzaqʼweʼn kyxel xjal. Tbʼanel ela toj qwitze tuʼnju otoq tzaj kyxnaqʼtzaʼn qtate qeye tuʼn tok qqʼoʼne toklen Tyol Dios. Ax ikx kyqʼama xjal lu qa chʼixtoq tkubʼ kyikʼsaʼn testigos de Jehová jun nimaq chmabʼil toj tnam Winnipeg ex atztoq in nanqʼin wanabʼe Elsie. Tuʼntzunju, kubʼ nximane tuʼn nxiʼye toj nimaq chmabʼil.

Xi nbʼetine 320 kilómetros tibʼaj bisiclet tuʼn npone toj tnam Winnipeg. Akux bʼet nxiʼye, in nikʼe toj tnam Kelwood, jatumel in che anqʼintoq qe kabʼe testigos de Jehová otoq che ikʼ visitaril qeye. Tej wikʼe atztzun, in xiʼye toj jun chmabʼil ex el nnikʼe tiʼj tzeʼn jun kʼloj okslal. Ax ikx el nnikʼe tiʼj qa il tiʼj tuʼn t-xi kyqʼoʼn xinaq, xuʼj ex qe kuʼxun xnaqʼtzbʼil kye xjal ik tzeʼn bʼant tuʼn Jesús.

Tej npone Winnipeg, ok njunin wibʼe tukʼil ntzike Jack ex otoq pon toj nimaq chmabʼil, atz otoq tzaj jawni toj kojbʼil te Ontario. Toj tnejel qʼij te nimaq chmabʼil etz qʼoʼn tqanil qa kyjawil aʼ kywiʼ junjun. Kubʼ qximane tukʼil Jack tuʼn tjaw aʼ qwiʼye. Qajtoqe tuʼn t-xi tzyet qajbʼebʼile te precursor noq oʼkx aj tikʼ chʼin ambʼil tjawlen aʼ qwiʼye. Xi tzyet tuʼn tajbʼen Jack te precursor oʼkx tej tkubʼ bʼaj nimaq chmabʼil. Atzun weye qʼiʼntoq 16 abʼqʼi wuʼne ex iltoq tiʼj tuʼn nmeltzʼaje toj tja xnaqʼtzbʼil, pero xi tzyet tuʼn wajbʼene te precursor regular tej tikʼ juntl abʼqʼi.

QE XNAQʼTZBʼIL EL WIʼNE TEJ WOKE TE PRECURSOR

Xi tzyet tuʼn wajbʼene te precursor junx tukʼil ermano Stan Nicolson toj Souris, jun tal kojbʼil te tnam Manitoba. El nnikʼe tiʼj qa at maj kwest tuʼn qajbʼen te precursor. At maj mintiʼ qpwaqe, pero kukx o pakbʼane. Jun maj, o meltzʼaje qjaye tej qpakbʼane enter qʼij, attoq nim waʼyij qiʼje, pero mintiʼ jun centav tkuʼx toj qbolse. Tejtzun qpone ttzi ja, tkubʼ jun tiʼ mintiʼ ximen quʼne: otoq kyaj qʼoʼn nim qwaye ttzi ja. Mintiʼ o tzʼok qbʼiʼne alkye kyaj qʼonte. Toj qʼij aju, o waʼne ik tzeʼn qe aj kawil. ¡Tbʼanelxix kʼiwlabʼil tzaj qʼoʼn qeye tuʼnju mintiʼ o kubʼ numje! Nya oʼkxju, tej tkubʼ bʼaj xjaw aju, otoq jax waline.

Tej tikʼ junjuntl xjaw, o xi samaʼne ajbʼel toj tnam Gilbert Plains, aju tok junlo 240 kilómetros jawni tiʼj kojbʼil Souris. Toj ambʼil aju, teyele junjun kʼloj okslal tok jun tilbʼilal kyuʼn twitz plataforma, aju tzaj tyekʼin qa ok tilil moqa mintiʼ ok tilil kyuʼn erman toj pakbʼabʼil toj jun xjaw. Toj jun xjaw kuʼtz kyaqʼunbʼen erman, tuʼntzunju ex nqʼoʼne jun chikʼbʼabʼil tuʼn t-xi nqʼamaʼne qa iltoq tiʼj tuʼn tok tilil kyuʼn. Tej tbʼaj chmabʼil, at jun precursora otoq tijen ex nya testigo de Jehová tchmil, tqʼama weye tukʼil taʼl twitz: «Ma tzʼok tilil wuʼne toj pakbʼabʼil, pero ya mintiʼ ma bʼant mastl wuʼne». Ax ikx weye etz taʼl nwitze ex xi nqanine najsam te.

Aqeju kuʼxun at nim kyipumal, jun rat jaku che el txalpaj ex tuʼn jlu jaku kubʼ kynaʼn bʼis. Atzun jlu bʼaj wiʼje. Pero o tzʼel nnikʼe tiʼj qa mas bʼaʼn tuʼn tel qiʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj qpaltil ex tuʼn kukx tok tilil quʼn twitzju tuʼn t-xi qqʼoʼn ambʼil tuʼn qkubʼ numj. Qa kukx ma tzʼok tilil tuʼna tuʼn tajbʼena te Jehová, tzul tkʼamoʼna nim kʼiwlabʼil.

QE NYA BʼAʼN TZAJ QUEBEC

Tej njapune twi 21 abʼqʼi, tzaj qʼoʼn txokbʼil wiʼje tuʼn nxiʼye toj Xnaqʼtzbʼil te Galaad tajlal 14, ok graduación toj febrero te 1950. Kyxol qeju e ten toj xnaqʼtzbʼil, xi samaʼn chʼixmi 25% qbʼete atz Quebec, jun kojbʼil te tnam Canadá, jatumel in che yolin xjal francés. Atztzun ten nim ikʼbʼil kyuʼn txqantl okslabʼil kyiʼj testigos de Jehová. In xi samaʼne atz Val-dʼOr, jun tal tnam jatumel at mina qʼan pwaq ttxʼotxʼil. Jun qʼij, xi jun kʼloj qbʼete pakbʼal toj jun tal tnam nqayin tok tiʼj Val-Senneville. Tqʼama pal te lugar aju qa kʼokeltoq tbʼiyen qoʼye qa mintiʼ ma qo etze. In xiʼye qʼol part tiʼj pal tiʼjju otoq tqʼama ex xi tchjoʼn jun tmult. *

Ok qʼoj lu kyxol qeju txqantl «Nya bʼaʼn tzaj Quebec». Otoq ten kojbʼil te Quebec tjaqʼ tipumal Iglesia Católica toj mas te oxe syent abʼqʼi. Tuʼntzunju, e ok meltzʼaj pal ex qe aj kawil kyiʼj testigos de Jehová. Kwest ok ambʼil aju. Nyatoq nim qbʼete, pero mintiʼ xi qqʼoʼne ambʼil tuʼn qsikte. Aqeju xjal  attoq jun tbʼanel kyanmi, ok kybʼiʼn tqanil tkuʼx toj Tyol Dios ex bʼant tuʼn t-xi nqʼoʼne xnaqʼtzbʼil kye nim xjal. Jun techel, xi nqʼoʼne xnaqʼtzbʼil te jun ja xjal ex attoq lajaj kybʼet toj ja, ex kykyaqil jlu xi tzyet tuʼn kyajbʼen te Jehová. Aju tbʼanel techel kubʼ kyqʼoʼn, onin kyiʼj txqantl tuʼn tkyaj kykolin Iglesia Católica. Kukx o pakbʼane ex tej tel mas ambʼil kubʼ tiʼj nya bʼaʼn.

E BʼAJ XNAQʼTZAʼN ERMAN TOJ KYEX KYYOL

Toj 1956, in xi samaʼne toj tnam Haití. Chʼixmi kykyaqil misionero mintiʼtoq in bʼant kyyolin toj francés. Maske ikju, ok kybʼiʼn xjal Tyol Dios. Tqʼama Stanley Boggus jlu, jun erman in najbʼentoq te misionero atztzun: «O jaw labʼine tiʼj tej ttzaj kyqʼoʼn xjal tkyaqil onbʼil qeye tuʼn tbʼant qyoline kyukʼil». Tnejel, tbʼanel el te weye tuʼnju otoq bʼant nyoline toj francés tej ntene Quebec. Pero jun rat el qnikʼe tiʼj qa chʼixmi kykyaqil erman te Haití in che yolin toj yol criollo haitiano. Qa qajtoqe tuʼn tok qqʼoʼn qwitze tiʼj qa tbʼanel qaqʼune in bʼant, iltoq tiʼj tuʼn tbʼant qyoline toj kyyol xjal. Bʼant jlu quʼne ex ok qqʼoʼne qwitze tiʼjju tbʼanel tzaj tuʼn.

Tuʼn kyxi onit txqantl erman, tzaj tqʼoʼn Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl ambʼil tuʼn tkubʼ qʼet uʼj Aju Xqʼuqil ex junjuntl uʼj toj yol criollo haitiano. Tuʼn jlu e pon mas xjal toj chmabʼil toj tkyaqil tnam. Toj 1950, attoq 99 pakbʼal toj tnam Haití. Pero toj 1960 ya attoq mas te 800 pakbʼal. Pontzun qʼoʼn txokbʼil wiʼje tuʼn ntene toj Betel. Toj 1961, tzaj qʼoʼn woklene tuʼn t-xi nqʼoʼne Xnaqʼtzbʼil kye ansyan ex kye onil kye ansyan. Xi qqʼoʼne xnaqʼtzbʼil kye 40 ansyan ex precursor especial. Toj nimaq chmabʼil te enero te 1962, xi qqʼamaʼne kye junjun erman qa jakutoq bʼant tuʼn kyajbʼen mas te Jehová ex ateʼ junjun e ok te precursor especial. Bʼant jlu toj jun tbʼanel ambʼil tuʼnju chʼixtoq t-xi tzyet ikʼbʼil.

Toj 23 te enero te 1962, e pon polisiy toj ninja qʼil twitz aqʼuntl tej tzmatoq in bʼaj nimaq chmabʼil. O tzyete tuʼn polisiy tukʼil Andrew DʼAmico, jun kyxol qe misionero. Ex xi kyiʼn aj kawil kykyaqil ¡Despertad! te 8 te enero te 1962, aju etz toj yol francés. Etz jun xnaqʼtzbʼil toj uʼj lu ex yolin tiʼjju kyqʼama nim periódico toj yol francés qa nim xjal te Haití in bʼant junjun kyaqʼun chman kyuʼn.  Nya bʼaʼn ela jlu toj kywitz junjun xjal ex kyqʼama qa atz otoq bʼaj bʼinchaʼn xnaqʼtzbʼil toj ninja. Tej tikʼ junjuntl seman, i etz lajoʼn misionero toj tnam. * Kukx bʼant jun tbʼanel aqʼuntl kyuʼn erman te Haití noq tuʼnju xi qʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye. In chin tzalaje tuʼnju kukx ikʼx kyuʼn ex tuʼnju e onin kyiʼj txqantl toj kyokslabʼil. Atzun jaʼlo, ya at Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras toj yol criollo haitiano kyukʼil. Ojtxe, noq ok qqʼoʼne jlu te jun witzikʼ.

IN NONINE TUʼN KYJAW BʼINCHET JA TOJ REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Tej otoqxi chin ajbʼene toj tnam Haití, in xi samaʼne te misionero toj República Centroafricana. Tej tbʼet ambʼil, in noke te ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil ex yajxitl te nejenel toj ninja qʼil twitz aqʼuntl.

Toj ambʼil aju, nyaxixtoq tbʼanel qe Ja te Chmabʼil. Bʼaj nxnaqʼtzan wibʼe tuʼn tjaw nchmoʼne chʼim tuʼn tjax nqʼoʼne twi njaye. E jaw labʼin xjal tej tok kykeʼyin aju in bʼanttoq wuʼne. Onin jlu kyiʼj nim erman tuʼn kyonin mas tej kyjaw bʼinchet Ja te Chmabʼil ex tuʼn kybʼaj bʼinchet chʼintl jatumel ateʼ. E ok ten nejenel kye okslabʼil xmayil qiʼje tuʼnju tbʼanel keʼyin twiʼ kyiglesia kyuʼn lámina, atzun qe Ja te Chmabʼil nya iktoq che keʼyin. Pero mintiʼ tzaj bʼaj qkʼuʼje tuʼn jlu ex kukx o tene kyoj Ja te Chmabʼil chʼim kywiʼ. Ya mintiʼ e xmayin nejenel kye okslabʼil qiʼje tej tikʼ jun kyqʼiqʼ jbʼal atz Bangui, aju ttxuylal tnam. Xi qʼiʼn lámina tjax twi jun iglesia ex atz pon toj tmij bʼe jatumel in che ikʼ nim xjal. Atzunju chʼim tjax kywi Ja te Chmabʼil, mintiʼ xi qʼiʼn tuʼn kyqʼiqʼ. Tuʼn tok xqʼuqit aqʼuntl in bʼant tiʼj Tkawbʼil Dios, bʼaj qbʼinchaʼne jun ninja ex jun ja kye misionero toj jweʼ xjaw. *

KANET JUN TBʼANEL NXUʼJILE

Aju qʼij tej qkubʼ mojeʼye.

Toj 1976 el qʼiʼn ambʼil tuʼn qpakbʼane atz República Centroafricana, tuʼntzunju, in xi samaʼne atz Yamena, aju ttxuylal tnam nqayin tok tiʼj tnam Chad. Ex tbʼanel tuʼnju ok wojtzqiʼne Happy te Camerún, jun precursora especial in noktoq tilil tuʼn. O mojeʼye toj 1 te abril te 1978. Tojx xjaw aju, tzaj jun qʼoj toj tnam. Ik tzeʼn qe txqantl xjal, o ex oqe atz kubʼni tiʼj tnam. Tej tbʼaj qʼoj, o meltzʼaje ex el qnikʼe tiʼj qa otoq tzʼok qjaye te kyja jun kʼloj soldad. E kubʼ naj qe uʼj ex aju tvestid Happy ajbʼen tej qmojeʼye, ex qeju oyaj tzaj qʼoʼn qeye. Pero mintiʼ o kubʼ numje tuʼn jlu. Kubʼ qnaʼne qa at mas kʼujlabʼil qxole ex qajxixe tuʼn t-xi tzyet qajbʼebʼile te Jehová.

Tej tikʼ kabʼetl abʼqʼi, tzaj qʼoʼn juntl maj ambʼil te pakbʼabʼil atz República Centroafricana. O meltzʼaje atztzun ex tzyet qajbʼene tuʼn qvisitarine qe kʼloj okslal. Atztoq in qo anqʼine toj jun kar jatumel jaku qo jtane, attoq jun qwatbʼile jaku jaw iqʼit, jun tambo jatumel jaku kux qʼet 53 galón aʼ, jun tal qrefriye in naqʼunan tuʼn cilindro ex jun qestufaye. Kwest tuʼn qxiʼye visitaril qe kʼloj okslal. Jun maj, o ikʼe tojlo 117 lugar jatumel in che kubʼ ten polisiy xqʼuqil kyiʼj xjal.

Attoq nim kyaq ex at maj in japuntoq te 50 grados. At maj kwest tuʼn tkanet aʼ tuʼn tajbʼen tuʼn tjaw aʼ kywiʼ akʼaj erman toj nimaq chmabʼil. Tuʼntzunju, in che ok ten erman bʼinchal jun jul jatumel otoq kubʼ tzqij aʼ ex chebʼe chebʼe in kanet aʼ kyuʼn tuʼntzun tajbʼen toj nimaq chmabʼil. Chʼixmi tkyaqil maj in kuʼx qʼet toj jun tonel.

O AJBʼENE KYOJ JUNJUNTL TNAM TE ÁFRICA

Toj 1980 o xi samaʼne atz Nigeria ex bʼant tuʼn qonine kabʼe abʼqʼi tuʼn tjaw bʼinchet ninja qʼil twitz aqʼuntl. Otoq tzaj kylaqʼoʼn erman jun almacén te kabʼe nivel ex iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ kyxiten, ex yajxitl tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn toj ttxʼotxʼ ninja. Toj jun qlax, in jaxe tzmax twi ja tuʼntzun wonine tiʼj aqʼuntl. Tej tok tmij qʼij, ax in kuʼtze jatumel in jaxe. Pero ya otoq che el qʼiʼn nim tiʼchaq tiʼj ja, tuʼntzunju in tzaj tzʼaqe toj kyqʼiqʼ. Kubʼ qximane qa nim otoq chin kʼixbʼiye. Tejtzun tetz junjun radiografía ex jun examen, tqʼama doctor jlu te Happy: «Miʼn bʼaj tkʼuʼja. Mintiʼ ma kubʼ toq jun bʼaq ex bʼalo kxel tiʼn jun seman tuʼn tbʼant».

In bʼet qxiʼye toj jun nimaq chmabʼil toj jun kar.

 Toj 1986 o xiʼye atz Costa de Marfil ex atztzun in najbʼene te ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil. Toj circuito attoq junjun kʼloj okslal nqa ateʼ tiʼj tnam Burkina Faso. Mintiʼ kubʼ nximane qa atztoq tuʼn qanqʼine jun ambʼil.

Tej qajbʼene toj circuito, atztoq in qo anqʼine toj kar jatumel jaku bʼant tuʼn qjtane.

Toj 2003, tej tikʼ 47 abʼqʼi, o meltzʼaje anqʼil atz Canadá tukʼil Happy tuʼntzun qajbʼene toj Betel. In tzaj kyqʼamaʼntoq quʼje qa te Canadá qoʼye, atzun qanmiye in tzajtoq tqʼamaʼn qa te África qoʼye.

In chin qʼone xnaqʼtzbʼil te jun xjal atz Burkina Faso.

Tojtzun 2007, tej qʼiʼntoq 79 abʼqʼi wuʼne, o meltzʼaje África. O xi samaʼne atz Burkina Faso, jatumel in najbʼene kyukʼil ansyan iqʼel twitz aqʼuntl toj tnam aju. Tej tikʼ chʼintl ambʼil, ok ja lu te ja jatumel in che kubʼ qʼoʼn Uʼj kyoj txqantl Yol ex ten toj tkwent ninja te Benín. Toj agosto te 2013, tzaj qʼoʼn woklene tuʼn ntene toj Betel te Benín.

Tukʼil Happy, tej qajbʼene toj ninja te Benín.

Maske ya mintiʼ in bʼant nim tiʼchaq wuʼne, kukx in chin tzalaje aj npakbʼane. Kyoj oxe abʼqʼi ma che ikʼ, tuʼn kyonbʼil ansyan ex nxuʼjile, o chin tzalaje tej tjaw aʼ kywiʼ kabʼe xjal xi nqʼoʼne xnaqʼtzbʼil kye, Gédéon ex Frégis kybʼi. Atzun jaʼlo in che tzalaj toj kyajbʼebʼil te Jehová.

Tuʼn tkubʼ bʼaj, o xi samaʼne tukʼil Happy toj ninja te Sudáfrica ex in chin ok xqʼuqine tukʼil kʼujlabʼil kyuʼn erman toj Betel. Aju tnam Sudáfrica, atzun twuqin tnam te África jatumel o chin ajbʼene. Ex toj octubre te 2017, tzaj qkʼamoʼne jun tbʼanel kʼiwlabʼil. Tzaj qʼoʼn txokbʼil qiʼje tuʼn qxiʼye toj chikʼbʼabʼil te ikʼsabʼil kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl atz Warwick Nueva York. Mlayx tzikʼ tnaʼl ambʼil lu quʼne.

Toj Anuario te 1994 toj t-xaq 255 in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Kye kykyaqil qeju kukx o tzikʼx kyuʼn toj kyajbʼebʼil te Jehová kyoj nim abʼqʼi, in xi qqʼamaʼne jlu kye: ‹Atzun kyeye, tenx kyipune ex miʼn kubʼ tzʼaq kyqʼabʼe, porke tzul kykʼamoʼne chojbʼil tiʼj kyaqʼunbʼene›» (2 Crón. 15:7). O kubʼ qximane tukʼil Happy tuʼn t-xi qbʼiʼne qe yol lu, ex ax jlu qaje tuʼn t-xi qqʼamaʼne kye txqantl tuʼn tbʼant kyuʼn.

^ taqik' 9 Bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová toj 1944. Ya mintiʼ in netz jaʼlo.

^ taqik' 18 Qʼonka twitza tiʼj xnaqʼtzbʼil, «Sacerdote de Quebec hallado culpable por ataque contra testigos de Jehová», toj ¡Despertad! te 8 te enero te 1954, t-xaq 3 ex 4.

^ taqik' 23 Jaku jaw tuʼjina mas tqanil tiʼj jlu toj Anuario de los testigos de Jehová te 1994, toj t-xaq 148 a 150.

^ taqik' 26 Qʼonka twitza tiʼj xnaqʼtzbʼil «Edificando sobre cimientos sólidos», toj uʼj ¡Despertad! te 8 te agosto te 1966, t-xaq 27.