MA TZʼEX qʼij in naqʼunan Sara, in kubʼ weʼ ex in keʼyin jatumel in kux bʼaj qʼij. Tbʼanel xuʼj tuʼnju in bʼaj tnukʼuʼn tkyaqil, ex nim ma che aqʼunan qe tmajen ex in che tzalaj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ ma kubʼ qeʼ Sara. Akux in bʼaj tyaqʼoʼn tqʼabʼ tuʼn tel tchyon tiʼj, in ximen kyiʼj nim tiʼchaq. Bʼalo ma sikt tuʼnju ma bʼaj tslapin ja xbʼalun. Kyoj nim abʼqʼi, tuʼn jbʼal ex tuʼn qʼij ma bʼaj laqj ja xbʼalun aju bʼinchaʼn tuʼn ttzʼumil chip, a jlu in tzaj tnaʼn te jteʼ ambʼil ma che anqʼin ik tzeʼn bʼetin xjal. Ma tzʼex bʼaj qʼij ex in chʼexpaj twitz kyaʼj. Ma til Sara tej sikʼ bʼet Abrahán * te qlax ex jaʼlo in keʼyin toj ax bʼe jatumel xiʼ. In tzalaj twitz aj tel tnikʼ tiʼj tchmil kyja ttzaj twi jun tal witz.

Ma tzikʼ chʼixme 10 abʼqʼi tikʼ Abrahán kyukʼil toj tja toj nim aʼ Éufrates tuʼn kypon toj tnam Canaán. Tuʼn tkyaqil tanmi Sara o tzʼonin tiʼj tchmil tuʼn kypon toj txʼotxʼ mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn, tuʼnju ojtzqiʼn tuʼn Sara qa at toklen Abrahán tiʼj t-ximbʼetz Jehová, aju tuʼn tten jun tyajil, moqa tiyjil, nim toklen ex jun tnam. Yajtzun te Sara, ¿alkye toklen? Mibʼan alin ex ma japun te 75 abʼqʼi. In kubʼlo t-ximen jlu: «¿Tzeʼn kjapunel twi t-ximbʼetz Jehová akux aqine t-xuʼjil Abrahán?». In nel qnikʼ tiʼj qa tzajlo tbʼis, ex bʼajlo tpasens.

Bʼalo ax ikx qe in kubʼ qximen junjun maj jtoj japun kywi yol o che tzaj ttziyen Dios. Kwest tuʼn tten qpasens, ex mas qa in qo yon tuʼn tjapun twiʼ jun yol. ¿Tiʼ jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj qʼuqbʼil tkʼuʼj xuʼj lu?

«TUʼN QMAN MIBʼAN CHIN ALINE»

Tzma in che etz ja xjal lu toj Egipto (Génesis 13:1-4). In che anqʼin toj ja xbʼalun twi witz toj tjawitz qʼij te tnam Betel moqa Luz, ik tzeʼn in xi kyqʼamaʼn xjal te Canaán tiʼj. Tzmax twi witz, in xi tkeʼyin Sara chʼixme tkyaqil Txʼotxʼ tzaj Tziyen kye. Ateʼtoq junjun tnam te Canaán ex qe bʼe in cheʼx najchaq. Maske ikju, mintiʼ jun tiʼ jaku tzʼok tmojbʼaʼn tukʼil lugar jatumel xjaw chʼiy. Atz jaw chʼiy Sara toj tnam Ur, jun tnam te Mesopotamia aju in kyaj junlo 1,900 kilómetros. Otoq che kyaj tqʼoʼn qe toj tja. Ax ikx otoq kyaj ttzaqpiʼn tbʼanel tnam tukʼil kʼaybʼil, qe tbʼanel tiʼchaq ex aju tbʼanel tja, axpe ikx bʼalo at aʼ toj. ¿In kubʼpe t-ximana Sara lu in keʼyin toj tjawitz qʼij ex in tzaj tnaʼn tukʼil bʼis tkyaqilju otoq kyaj ttzaqpiʼn? Qa ikju, naʼmx tok tojtzqiʼna tmajen Dios lu.

Bʼintza aju kubʼ ttzʼibʼin apóstol Pablo tej otoq tzikʼ junlo kabʼe mil abʼqʼi. Tej tyolin tiʼj qʼuqbʼil tkʼuʼj Abrahán ex Sara, tqʼama jlu: «Noqwit kukx e ximan tiʼj ju tnam jatum e jeʼtz, owtlo che aj meltzʼaj juntl maj jatum e jeʼtz» (Hebreos 11:8, 11, 15). Mintiʼ tzaj tbʼis Abrahán ex Sara tiʼjju otoq kyaj kytzaqpiʼn. Noqwit kubʼ kyximen jlu, bʼalo e meltzʼaj juntl maj. Noqtzun tuʼnj, toj tnam Ur, xiwtlo kynajsaʼn aju kyoklen otoq tzaj tqʼoʼn Jehová. Ax ikx, mintiʼwtlo o che ok te jun tbʼanel techel tiʼj  qʼuqbʼil kykʼuʼj aju o tzʼonin tiʼj nim millón xjal ex mintiʼwtlo jun in tzaj naʼn kye.

Mintiʼ ximen Sara tiʼjju otoq kyaj ttzaqpiʼn, sino atz ximen tiʼj ambʼil tzul. Tuʼntzunju, toj tkyaqil ambʼil otoq che anqʼin ik tzeʼn bʼetin xjal, onin tiʼj tchmil tuʼn tkubʼ xiten ja xbʼalun, tuʼn kyok xqʼuqit alumaj ex tuʼn tjaw bʼinchet juntl maj ja xbʼalun. Noqtzun tuʼnj, kukx kbʼanteltoq junjuntl chʼixpubʼil kyuʼn ex che okel weʼ twitz junjuntl nya bʼaʼn. Tzaj tqʼamaʼn Jehová juntl maj tyol otoq tzaj ttziyen te Abrahán, pero mintiʼ yolin tiʼj Sara (Génesis 13:14-17; 15:5-7).

Kubʼ t-ximen Sara qa otoq pon ambʼil tuʼn tyolin tukʼil Abrahán tiʼj jun tiʼ in ximentoq tiʼj. Qo ximen tiʼj tiʼ kubʼ tnaʼn tej tqʼama qe yol lu: «Bʼaʼn wuʼne, tuʼn Qman mibʼan chin aline». Yajxitl xi tqanin te tchmil tuʼn kytzaj tkʼwaʼl tiʼj Agar, aju tmajen. Kwest tuʼn t-xi tqʼamaʼn Sara jlu te tchmil. Bʼalo nya bʼaʼn jaku tzʼela jlu toj kywitz xjal toj ambʼil jaʼlo, noqtzun tuʼnj, toj ambʼil aju in kubʼtoq kyximen xjal qa bʼantoq tuʼn tten kabʼe t-xuʼjil jun xjal moqa tuʼn tanqʼin tukʼil juntl xuʼj tuʼntzun tten jun tyajil. * ¿Kubʼpe tbʼinchaʼn Sara jlu noq tuʼn tjapun twi t-ximbʼetz Jehová tuʼn tten jun tnam tzajni kyiʼj tyajil Abrahán? Noq tzeʼnxku, bʼant jun tiʼ tuʼn aju nim toklen. Noqtzun tuʼnj, ¿tzeʼn tmod Abrahán kubʼ tyekʼin? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa xi «tniman» tyol Sara (Génesis 16:1-3).

¿In tzajpe tyekʼin jlu qa a Jehová onin tiʼj Sara tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu te tchmil? Miʼn, sino ximen toj tumel tiʼjju xi tqʼamaʼn te Abrahán tuʼn tbʼant tuʼn. Kubʼ t-ximen Sara qa atoq Jehová at tpaj kyiʼj nya bʼaʼn otoq tzaj tiʼj ex mintiʼ kubʼ t-ximen qa jakutoq bʼant jun tiʼ tuʼn. Tuʼntoq ttzaj nya bʼaʼn tiʼj Sara tuʼnju xi tqʼamaʼn te Abrahán tiʼ tuʼn tbʼant tuʼn, noqtzun tuʼnj, ax ikx jaku txi qqʼamaʼn qa bʼant jun tiʼ kwest tuʼn. ¡Junxitl jlu twitz kymod xjal toj ambʼil jaʼlo! Tuʼnju oʼkx in che ximen kyiʼjx. Qa ma kubʼ qqʼoʼn tajbʼil Dios tnejel twitzju qe qajbʼil, jaku txi qqʼamaʼn qa in nel qkanoʼn qʼuqbʼil tkʼuʼj Sara.

«MA JAW TZEʼNA»

Jun rat naj ok ten tkʼwaʼl Abrahán tiʼj Agar. Bʼalo kubʼ t-ximen qa tuʼnju chʼixtoq tul tal, mastoq nim toklen twitz Sara, tuʼntzunju ok ten Agar ikʼel tiʼj Sara. ¡Kwest-xix ok jlu te Sara! Xi tqʼoʼn Dios ex Abrahán ambʼil te Sara tuʼn tkubʼ tqʼoʼn tkastiw Agar toj jun tten mintiʼ ojtzqiʼn quʼn. Ul itzʼji tal Agar, Ismael tbʼi ok tqʼoʼn, ex bʼet ambʼil (Génesis  16:4-9, 16). Tej ttzaj tqʼoʼn Jehová juntl tqanil kye, otoq japun Sara twi 89 abʼqʼi, atzun tchmil 99. Tbʼanelxix tqanil tzaj qʼoʼn kye.

Tzaj tqʼamaʼn Jehová juntl maj te Abrahán aju tamiw qa kchʼiyel kybʼet tyajil ex kubʼ tchʼexpuʼn tbʼi. Abrán tbʼi tnejel, atzun jaʼlo ma tzʼok tqʼoʼn Jehová tbʼi te Abrahán, a t-xilen «Kyman nim xjal». Ex tzalu, yolin Jehová tnejel maj tiʼj toklen Sara at tiʼjju otoq tzaj ttziyen kye, ax ikx te kubʼ chʼexpuʼn tbʼi. Sarai tbʼi tnejel, bʼalo a t-xilen jlu «Jun xuʼj jawni qʼojin», atzun jaʼlo ok tqʼoʼn Jehová tbʼi te Sara. ¿Tiʼ t-xilen bʼibʼaj Sara? A t-xilen jlu Kytxuʼ Rey. Xi tqʼamaʼn Jehová te Abrahán tiquʼn otoq kubʼ tchʼexpun tbʼi tbʼanel xuʼj lu. Tqʼama jlu: «Kbʼel nkyʼiwlaʼne Sara ex tzul itzʼj jun tkyʼajala tiʼj. Ax tok kbʼel nkyʼiwlaʼne. Ate xuʼj lu kʼokel te kytxuʼ nimku nasyon, ex kyiʼj tiyjil che elel jlet rey kyibʼaj tnam» (Génesis 17:5, 15, 16).

Aju yol otoq tzaj ttziyen Jehová qa tiʼj tyajil Abrahán che ultoq kʼiwlaʼn kykyaqil tnam, tiʼj jun tal Sara tuʼn tjapun twi yol lu. Aju tbʼi qʼa jaw tjyoʼn Dios, a Isaac, a t-xilen «Tzeʼbʼil». Tej tok tbʼiʼn Abrahán qa noq tuʼn t-xtalbʼil Jehová kʼokeltoq Sara te txubʼaj, «kubʼtzun ẍmejeʼ» ex «pon takl tibʼaj twitz max twitz txʼotxʼ, jaw tzeʼn» (Génesis 17:17). Jaw labʼin tiʼj jlu ex nim tzalaj (Romanos 4:19, 20). Yajtzun te Sara, ¿tiʼ kubʼ tnaʼn?

Tej tikʼ chʼin ambʼil, e pon oxe xjal tukʼil Abrahán aʼyeju nyatoq ojtzqiʼn qe kyuʼn. Attoq nim kyaq toj or tej kypon, maske otoq tijin mejebʼleʼn lu, jun rat naj xi kyqʼamaʼn bʼaʼn kyulene kye xjal lu. Xi tqʼamaʼn Abrahán jlu te t-xuʼjil: «Jurat-x qʼintza ox malbʼil arin aju tbʼanil, xyoqʼin bʼaja, ex bʼinchama junjun pan». Toj ambʼil aju, nimtoq aqʼuntl in bʼant aj kypon xjal visitaril. Mintiʼ kyaj tqʼoʼn Abrahán Sara tjunalx, sino jun rat naj xiʼ tzqʼajsal jun tal tor, tuʼn tbʼant mas wabʼj ex kʼabʼj (Génesis 18:1-8). T-anjel Jehová qe xjal lu. Bʼalo tzaj tnaʼn apóstol Pablo jlu tej kykubʼ ttzʼibʼin yol lu: «Miʼn tzikʼ tnaʼl kyuʼne tuʼn kyqʼonteye kyposad xjal tukʼix ju at tajbʼen kye, porque at junjun kybʼincha jlu, xi kyqʼoʼn kyposad anjel ex mintiʼ bʼaʼn kyuʼn qa anjel qe» (Hebreos 13:2). Qkyaqilx jaku tzʼel qkanoʼn tbʼanel techel kyaj tqʼoʼn Abrahán ex Sara tej t-xi kyqʼoʼn tiʼchaq kye txqantl.

Tgantoq Sara tuʼn t-xi tqʼoʼn tiʼchaq kye txqantl.

Tej t-xi tqʼamaʼn jun kyxol qe anjel juntl maj te Abrahán aju ttziybʼil Dios qa tuʼn tul jun tal Sara, tokxtoq Sara toj ja xbʼalun ex in bʼintoq jatumel mi jun in keʼyin tiʼj. Kubʼ t-ximen qa mlaytoq bʼant tuʼn tul tal jun xuʼj otoq tijen, tuʼntzunju ok ten tzeʼl. Tqʼama jlu: «¿Axpelo tok tzul itzʼj jun wale, porque ma chin tijine ax ikx te nchmile ma tijin?». Xi kawin tuʼn anjel tukʼil jun xjel: «¿Atpelo jun tiʼxti kyuw mlay bʼant [tuʼn Jehová]?». Tzaj xobʼ Sara ex kolin tiʼjx, ik tzeʼn jaku bʼant tuʼn alkyexku qe. Xi tqʼamaʼn juntl maj: «Mintiʼwe ma chin jaw tzeʼn». Xi tqʼamaʼn anjel te: «Ma jaw tzeʼna» (Génesis 18:9-15).

¿Jaw tzeʼn Sara tuʼnju mintiʼtoq qʼuqbʼil tkʼuʼj? Miʼn. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Ax ikx te Sara, maske otoq tijin ex mintiʼ tal, pero noq tuʼnju at tokslabʼl tkʼam tipumal tuʼn tok ten tal, ex itzʼj jun tal porque xi tokslaʼn qa ax tok tuʼn tjapun tyol Dios tzaj qʼmaʼn te» (Hebreos 11:11). Ojtzqiʼntoq Jehová tuʼn Sara ex qa jakutoq japun tkyaqil yol otoq tzaj ttziyen. Qkyaqilx qaj tuʼn tten qʼuqbʼil qkʼuʼj ik tzeʼn te. Il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tok qojtzqiʼn Dios aju in yolin Xjan Uʼj tiʼj. Aj tbʼant quʼn, kʼelel qnikʼ tiʼj qa tbʼanel bʼant tuʼn Sara tej tok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová, tuʼnju tzʼaqli te ex in japun twi tkyaqil yol in tzaj ttziyen, at maj jaku qo jaw tzeʼn aj qjaw labʼin moqa tuʼnju kwest tuʼn t-xi qnimen.

«NIMANXA TKYAQILJU IN TMAʼN SARA TEYA»

Tzaj tkʼiwlaʼn Jehová Sara tuʼnju ten qʼuqbʼil tkʼuʼj.

Pon ambʼil aju in yontoq Sara tiʼj. Tej qʼiʼn 90 abʼqʼi tuʼn, ul itzʼji tal tej otoq japun tchmil twi  100 abʼqʼi. Isaac tbʼi ok tqʼoʼn Abrahán ik tzeʼnx otoq tzaj tqʼamaʼn Dios te. Qo ximen tiʼj Sara otoq tijen, pero in tzalaj akux in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Ma chin jaw tzeʼne tuʼn Dios, ex alkyexju ok tbʼiʼ tiʼj jlu, ktzeʼl junx wukʼile» (Génesis 21:6). Tzalaj Sara toj tkyaqil tanqʼibʼil tuʼnju otoq tzaj tqʼoʼn Jehová oyaj lu te, noqtzun tuʼnj, jun aqʼuntl jlu nim toklen tuʼn tchʼiyset kʼwaʼl.

Tej qʼiʼn jweʼ abʼqʼi tuʼn Isaac, kubʼ kyikʼsaʼn toj tja jun ninqʼij tej tel tiʼj tchʼuʼ. Noqtzun tuʼnj, nyaxix bʼantoq taʼ tkyaqil. In tzaj tqʼamaʼn txʼolbʼabʼil qa kukx «o til Sara» jun tiʼ aju in bʼajtoq tkʼuʼj tiʼj. Qʼiʼntoq 19 abʼqʼi tuʼn Ismael aju tal Agar, kukxtoq in xmayin Ismael tiʼj Isaac ex nya noq jun yaqbʼil jlu. Tej tikʼ junjun abʼqʼi, yolin apóstol Pablo tiʼj nya bʼaʼn tmod Ismael, ik tzeʼn ikʼel. Kubʼ t-ximen Sara qa jakutoq tzaj nya bʼaʼn tiʼj Isaac tuʼn jlu. Mintiʼ kolin tiʼj Isaac noq tuʼnju tal, sino tuʼnju ojtzqiʼntoq tuʼn qa attoq jun tbʼanel toklen tukʼil t-ximbʼetz Jehová. Tuʼntzunju ten tipumal ex xi tqʼamaʼn te Abrahán tuʼn tex Agar tukʼil Ismael toj ja (Génesis 21:8-10; Gálatas 4:22, 23, 29).

¿Tiʼ kubʼ tnaʼn Abrahán? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Tzaj nim tbʼis Abraham tuʼnju yol tzaj tmaʼn Sara te, porque in yolintoq tiʼj Ismael aju tkyʼajal». Kʼujlaʼntoq Ismael tuʼn ex tuʼntzunju kwest tuʼn t-xi tbʼiʼn aju tzaj tqʼamaʼn Sara te. Noqtzun tuʼnj, ojtzqiʼntoq tuʼn Jehová ex onin tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn txʼolbʼabʼil jlu: «Tzajtzun tmaʼn Dios te Abraham kyjaʼ: ‹Miʼn bʼisuna tiʼj qʼa mi tiʼj tmajena xuʼj. Nimanxa tkyaqilju in tmaʼn Sara teya, porque oʼkx qe tkʼwaʼl Isaac che okel te tiyjila›». Xi tqʼamaʼn Jehová te qa kxqʼuqil tiʼj Agar ex tiʼj Ismael, ex xi tbʼiʼn Abrahán jlu (Génesis 21:11-14).

Ok Sara te jun tbʼanel xuʼjilbʼaj ex te jun tbʼanel onil tiʼj Abrahán. Mintiʼ kubʼ tewin aju tajtoq tuʼn tok tbʼiʼn Abrahán. Tej tel tnikʼ tiʼj jun nya bʼaʼn, aju at toklen kyukʼil toj tja ex tiʼj ambʼil tzul, xi tqʼamaʼn te tchmil toj tumel. Nya tuʼn jlu mintiʼ nimen te tchmil. Yolin apóstol Pedro, aju at t-xuʼjil, qa jun tbʼanel techel Sara tuʼnju nimen te tchmil (1 Corintios 9:5; 1 Pedro 3:5, 6). Noqwit mintiʼ xi tqʼamaʼn Sara aju nya bʼaʼn, mintiʼwtlo nimen te Abrahán ex tzajwitlo mas nya bʼaʼn kyiʼj kykyaqil toj tja. Tukʼil tbʼanel yol xi tqʼamaʼn Sara aju iltoq tiʼj tuʼn t-xi tqʼamaʼn.

Nim xuʼj in nok kyqʼoʼn toklen Sara tuʼnju yolin axix tok ex toj tumel tukʼil Abrahán. Bʼalo ateʼ junjun xuʼjilbʼaj kyaj tuʼn tonin Jehová kyiʼj junjun maj ik tzeʼn bʼant tuʼn tukʼil Sara. Pero jaku tzʼel kykanoʼn xuʼj tbʼanel techel tiʼj qʼuqbʼil tkʼuʼj Sara, tiʼj tkʼujlabʼil ex tiʼj tpasens.

Ax Jehová tukʼil tkʼujlabʼil ok tqʼoʼn tbʼi te Kytxuʼ Rey, mintiʼtoq in yon tiʼj jlu

Maske ax Jehová tukʼil tkʼujlabʼil ok tqʼoʼn tbʼi te Kytxuʼ Rey, mintiʼtoq in yon tiʼj jlu. Tej tkyim Sara * tej qʼiʼntoq 127 abʼqʼi tuʼn, nimxix oqʼ Abrahán tiʼj (Génesis 23:1, 2). Nimxix bʼisun tiʼj t-xuʼjil aju kʼujlaʼntoq tuʼn, axlo ikx te Jehová bʼisun tiʼj tbʼanel xuʼj lu. Kjawil anqʼin juntl maj aj tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil. In yon Sara tiʼj ambʼil tuʼn tanqʼin te jumajx ex toj tzalajbʼil, aʼyeju in nel kykanoʼn qʼuqbʼil tkʼuʼj, ax ikx kye in che yon tiʼj jlu (Juan 5:28, 29).

^ taqik' 3 Tzmaxi tej tkubʼ tchʼexpuʼn Dios kybʼi, Abrán ex Sarai kybʼi tnejel, noqtzun tuʼnj, kʼajbʼel kybʼi quʼn aju mas ojtzqiʼn tuʼntzun tel naj qnikʼ kyiʼj.

^ taqik' 10 Toj jun ambʼil, tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil kye xjal tuʼn tten kabʼe moqa mas kyxuʼjil ex qa tuʼn kyanqʼin tukʼil juntl xuʼj, noqtzun tuʼnj, yajxitl xi tqʼamaʼn te Jesús tuʼn tok tqʼoʼn juntl maj toklen kawbʼil tiʼj mejebʼleʼn aju otoq kubʼ tqʼoʼn Jehová toj Edén (Génesis 2:24; Mateo 19:3-9).

^ taqik' 25 Oʼkx tiʼj Sara in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jteʼtoq abʼqʼi tej tkyim.