JAW labʼin Doreen tej ttzaj qʼamaʼn qa attoq jun tumor tiʼj tcerebro tchmil, aju Wesley tbʼi ex qʼiʼnlo 54 abʼqʼi tuʼn. * Xi kyqʼamaʼn aj qʼanel te qa oʼkx junjuntl xjaw tuʼn tanqʼin. «Mintiʼtoq in xi nnimane —naʼnx tuʼn Doreen—, mintiʼ bʼant nximane toj tumel kyoj nim seman. Kubʼ nnaʼne qa a jlu in bʼaj kyiʼj txqantl ex nya qiʼje. Nyatoq bʼinchan ntene».

Bʼisbʼajil tuʼnju in bʼaj kyiʼj kykyaqil xjal aju tmod Doreen kubʼ tyekʼin. Jaku tzaj jun yabʼil tiʼj jun xjal toj alkyexku ambʼil ex tuʼn tkyim tuʼn. Nim xjal bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn kyoklen tuʼnju kyaj tuʼn kyxqʼuqin tiʼj jun xjal kʼujlaʼn kyuʼn aj ttzaj jun yabʼil tiʼj ik tzeʼn jlu. Noqtzun tuʼnj, kwest-xix tuʼn tok xqʼuqit jun xjal at yabʼil tiʼj. ¿Tiʼ jaku bʼant kyuʼn toj tja jun xjal tok jun yabʼil tiʼj aju kkyimel tuʼn tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn tkʼuʼj ex tuʼn kyxqʼuqin tiʼj? ¿Tzeʼn jaku che ok weʼ qeju xjal tiʼj kyximbʼetz in tzaj aj kyxqʼuqin tiʼj xjal tok yabʼil tiʼj? ¿Tiʼ jaku che yon tiʼj chʼixtoq tkyim yabʼ? Tnejel, qo xnaqʼtzal tiquʼn mas kwest tuʼn qxqʼuqin tiʼj jun xjal at yabʼil tiʼj aju kkyimel tuʼn.

JUN NYA BʼAʼN IN TZAJ JAʼLO

Toj syent abʼqʼi ma kyaj, mintiʼxixtoq qʼuqbʼil kykʼuʼj xjal tuʼn kyanqʼin mas ambʼil ik tzeʼn jaʼlo, axpe ikx kyoj qe tnam qʼinun. Jun rat in che kyimtoq xjal kyuʼn yabʼil in nel kyiqen kyiʼj txqantl moqa kyuʼn aksident. Noq oʼkx junjun xjal jakutoq cheʼx toj spital, atzun txqantl atztoq in che ok xqʼuqin kyja kyuʼn toj kyja ex in che kyim.

Toj ambʼil jaʼlo, ateʼ junjun kʼuxbʼil in tzaj kyqʼoʼn ambʼil kye aj qʼanil tuʼn kyajbʼen junjun qʼanbʼil fuerte kyuʼn tuʼntzun kyanqʼin xjal mas ambʼil. Jaku che anqʼin xjal nim abʼqʼi maske tok jun yabʼil kyiʼj aju jun rat jakutoq che kyim tuʼn ojtxe. Noqtzun tuʼnj, nya a t-xilen jlu qa kʼelel yabʼil kyiʼj. Chʼixme tkyaqil maj in tzaj kʼixkʼoj kyiʼj xjal tuʼn yabʼil ex mlay bʼant tuʼn tikʼx kyuʼn kyjunalx. Tuʼntzunju, tuʼn kyok xqʼuqit in nok te jun aqʼuntl kwest ex nim in qo sikt tuʼn.

 Tuʼn jlu, mas nim xjal in che kyim toj spital twitzju tuʼn kykyim kyja. Chʼixme kykyaqil xjal mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn tzeʼn in che kyim xjal, ex oʼkx junjun o tzʼok kyqʼoʼn kywitz tiʼj jun xjal aj tkyim. Tuʼntzunju, aju kyxobʼil xjal tiʼjju mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn jaku tzʼel tiʼn ambʼil kye tuʼn tok kyxqʼuqin jun toj kyja at yabʼil tiʼj. ¿Tiʼ jaku tzʼonin kyiʼj?

XIMANA TIʼJ NAʼMXTOQ TBʼAJ

Ik tzeʼn bʼaj tiʼj Doreen, nim xjal in tzaj bʼaj kykʼuʼj aj ttzaj qʼamaʼn kye qa at jun yabʼil tiʼj jun xjal kʼujlaʼn kyuʼn ex kkyimel tuʼn. ¿Tiʼ jaku tzʼonin tiʼja tuʼn texa twitz nya bʼaʼn aj ttzaj bʼaj tkʼuʼja, aj ttzaj xobʼa ex aj ttzaj kʼixkʼoj tiʼja? Jun tmajen Dios naʼn Dios kyjalu: «Qo t-xnaqʼtzantza tuʼn tel qnikʼe tiʼj ax tok noq chʼin tuj qqʼije, tuʼntzun tten qnabʼle» (Salmo 90:12). Qaninxa te Dios tuʼn ttzaj tyekʼin teya tzeʼn tuʼn kyajlet qʼij tuʼna toj tumel. Iktzun tten kʼajbʼel ambʼil tuʼna tuʼn ttena tukʼil toj tjaya yabʼ taʼ aju chʼix tkyim.

Tuʼn tbʼant jlu ilxix tiʼj tuʼn tbʼaj ximet. Qa kukx in bʼant tyolin xjal kʼujlaʼn tuʼna ex taj tuʼn tyolin tiʼjju in bʼaj tiʼj, tbʼanel qa ma txi qanet te alkye kbʼel ximente te t-xel tiʼ kbʼantel aj tpon ambʼil tuʼn miʼn tbʼant tuʼn. Qa ma che yolin tiʼjju taj yabʼ tuʼn tbʼant, kʼonil tuʼn miʼn ttzajxix nya bʼaʼn moqa tuʼn miʼn tkubʼ kynaʼn qeju toj tja qa at kypaj aj tbʼant jun tiʼ kyuʼn tukʼil yabʼ. Jun techel, jaku che yolin tiʼj qa taj tuʼn tbʼant junjun tiʼ tuʼn t-xi qʼuqbʼet tkʼuʼj, tuʼn tokx qʼet toj spital moqa tuʼn t-xi qʼet junjuntl qʼanbʼil te. Qa tnejel ma che yolin tiʼjju kbʼantel kyuʼn tiʼj yabʼ, kʼonil jlu kyiʼj toj tja tzeʼn tuʼn tok xqʼuqit akux in xiʼ toj il. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Mintiʼ in japun aju in kubʼ kyximan xjal qa mi aʼl jun qʼol kyconsej» (Proverbios 15:22).

TZEʼN JAKU TZʼONINA

Chʼixme tkyaqil maj, aju tuʼn tbʼant tuʼn xjal in xqʼuqin tiʼj yabʼ aju tuʼn t-xi tqʼuqbʼaʼn tkʼuʼj. Aju yabʼ taj tuʼn t-xi qʼamet te qa kʼujlaʼn ex qa nya tjunalx at. ¿Tzeʼn jaku bʼant? Qa ma che jaw uʼjit qe uʼj te ex qa ma chex bʼitzet bʼitz te aʼyeju bʼaʼn in nela toj twitz ex in nonin tiʼj. Ax ikx nim xjal in kubʼ tnaʼn bʼaʼn aj ttzaj tzyuʼn tqʼobʼ tuʼn jun xjal aju at t-xilen tukʼil ex chebʼe in xi yolin te.

Ax ikx nim toklen tuʼn t-xi kyqʼamaʼn kybʼi qeju in che pon keʼyilte. Jun tqanil in tzaj tchikʼbʼaʼn jlu: «In tzaj qʼamaʼn qa aju qẍkyin atzun mankbʼil in naj kyxol qeju jweʼ qsentid. Kukx jaku qo ok tbʼiʼn xjal maske in jtan. Tuʼntzunju, miʼn txi tqʼamaʼna jun tiʼ tiʼj aju mlay txi tqʼamaʼna qa mintiʼ in jtan».

 Qa jaku bʼant, che naʼne Dios junx. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa toj jun maj ok bʼinchaʼn nim nya bʼaʼn tiʼj apóstol Pablo ex qe tukʼil, axpe ikx e xobʼ tiʼj kychwinqlal. ¿Alqukʼil e jyon onbʼil? Kubʼsan Pablo kywitz tamiw tuʼn kynaʼn Dios kyiʼj (2 Corintios 1:8-11). Nim jaku tzʼonin qiʼj aju tuʼn qnaʼn Dios ik tzeʼn qa siktnixix taʼ jun xjal moqa at jun matij yabʼil tiʼj.

BʼAʼN TUʼN TKUBʼ TTZIYENA

In tzaj bʼajxix qkʼuʼj tuʼnju ojtzqiʼn quʼn qa chʼix tkyim jun xjal kʼujlaʼn quʼn. Mintiʼ tuʼn qjaw labʼin tiʼj jlu, tuʼnju mintiʼ e kubʼ bʼinchaʼn xjal tuʼn kykyim. Tuʼntzunju mintiʼ in kubʼ qtziyen (Romanos 5:12). In tzaj tyekʼin Tyol Dios qa aju kyimen jun «aj qʼoj» qiʼj (1 Corintios 15:26). Tuʼntzunju, toj tumel qa mintiʼ in kyaj qtzaqpiʼn tuʼn qximen tiʼj jun xjal kʼujlaʼn quʼn qa kkyimel.

Noqtzun tuʼnj, qa ma tzʼel kynikʼ toj tja yabʼ tiʼjju jakulo bʼaj, jaku tzʼonin jlu kyiʼj tuʼn miʼn ttzajxix kyxobʼil ex tuʼn tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼjju jaku bʼant kyuʼn tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix kykʼuʼj. Junjun kyxol qeju tiʼchaq jaku tzaj tiʼj yabʼ in tzaj qʼamaʼn toj recuadro « Aʼyeju mankbʼil seman tchwinqlal jun xjal». Nya kykyaqil xjal yabʼ in tzaj jlu kyiʼj nix in bʼaj kyiʼj toj ax ttxolil. Noqtzun tuʼnj, chʼixme kykyaqil in tzaj jun kyxol qeju tiʼchaq lu kyiʼj.

Otoqxi kyim jun xjal kʼujlaʼn quʼn, tbʼanel tuʼn qyolin tukʼil jun qamiw nqaku taʼ aju taj tuʼn tonin qiʼj. Aʼyeju xqʼuqil ex kykyaqil toj tja xjal otoq kyim il tiʼj tuʼn t-xi qʼamet kye qa ma tzikʼ aju mas kwest ex mintiʼtl in nikʼx kʼixkʼoj tuʼn. Tukʼil kʼujlabʼil aju Bʼinchal kye xjal in tzaj tqʼamaʼn qe qa aʼyeju «xjal kyimni qe, mintiʼ bʼaʼn kyuʼn» (Eclesiastés 9:5).

AJU MAS TBʼANEL XQʼUQIL

Bʼaʼn tuʼn miʼn tel qikʼun onbʼil in tzaj kyqʼoʼn xjal.

Nim toklen tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Dios, nya oʼkx ik tzeʼn akux tok yabʼil tiʼj jun toj qja, sino ax ikx toj ambʼil te kʼixkʼoj aj tkyim. Jaku txi qʼuqbʼaʼn tkʼuʼja tuʼn Dios tuʼn tbʼanel kybʼinchbʼen junjuntl xjal ex tuʼn kyyol te qʼuqbʼal tkʼuʼja. «Mintiʼ el wikʼune onbʼil tzaj kyqʼoʼn xjal weye —chi Doreen—. Axpe ikx, mintiʼ kubʼ qximane qa tzul qʼoʼn nim onbʼil qeye. Qʼuqlitoq qkʼuʼje tukʼil nchmile qa atoq Jehová in tzaj qʼamante jlu qeye: ‹Lu qine atine kyukʼile tuʼn wonine kyiʼje tuʼn kyok weʼye twitz nya bʼaʼn lu›. Mlayx tzikʼ tnaʼl wuʼne».

Ax tok, a Jehová mas tbʼanel xqʼuqil at. Tuʼnju a Bʼinchal qe, in nel tnikʼ tiʼj kʼixkʼoj in nikʼx quʼn. Jaku bʼant tuʼn ex taj tuʼn ttzaj tqʼoʼn onbʼil qe ex aju qʼuqbʼil qkʼuʼj qaj tuʼn kukx tok tilil quʼn. Ex aju mas tbʼanel, o tzaj ttziyen qa kʼelel tiʼn kyimen te jumajx ex qa che jawil anqʼin nim millón xjal tuʼn aʼyeju ateʼ toj tnabʼil (Juan 5:28, 29; Apocalipsis 21:3, 4). Aj tbʼaj jlu, jaku txi qqʼamaʼn aju tqʼama apóstol Pablo: «Aya kamik, ¿jatumtzun ma pon tipumala tuʼn qkʼixbʼisanjtze tuʼna? Aya kamik, ¿jatum taʼ tipumala tuʼn tkubʼ qiʼje tuʼna?» (1 Corintios 15:55).

^ taqik' 2 Ma che kubʼ chʼixpet bʼibʼaj ateʼkux toj xnaqʼtzbʼil lu.