Toj Tyol Dios ateʼkux tbʼanelxix witzikʼ aju in nonin qiʼj tuʼn tok qojtzqiʼn chʼin tzeʼn kyaʼj. Bʼaʼn tuʼn tkubʼ t-xnaqʼtzaʼna. Ax tok, aju in tzaj yekʼun tzalu at junjun noq jun techel, noqtzun tuʼnj, jaku ximana kyiʼj qeju in che anqʼin toj kyaʼj ex tuʼn tel tnikʼa tzeʼn jaku tzʼonin jlu qiʼj.

A JEHOVÁ NIMXIX TOKLEN

«Jun qʼuqbʼil tuj kyaʼj jatum in kawin Dios, ex ax Dios qʼuql tuj qʼuqbʼil. Ex aju qʼuqltoq tuj qʼuqbʼil lu ik keʼyin ik tzaʼn jun tal abʼj jaspe ex ik tzaʼn jun tal abʼj kornalina; ex at jun t-xmakal lobʼaj tiʼjele ju qʼuqbʼil ik keʼyin ik tzaʼn tal abʼj esmeralda» (Apocalipsis 4:2, 3).

«Ik tzaʼn qʼaqʼ in qoptzʼaj tkyaqil tiʼjele, mer ik tzaʼn t-xmakal lobʼaj in jaw jlet tuj tqʼijlalil jbʼal. Iktzun tten kubʼ tyekʼun tibʼ tajwalil Qman nwitze; in qoptzʼaj wen tkyaqil tiʼjele» (Ezequiel 1:27, 28).

Aʼyeju kywitzikʼ apóstol Juan ex t-sanjel Dios Ezequiel in tzaj kyyekʼun aju t-spikʼumal Jehová, aju Dios nimxix toklen, kyuʼn qeju techel nya kwest jaku tzʼel qnikʼ tiʼj: qe tbʼanel abʼj in che qoptzʼaj, jun arko iris, ex jun tbʼanelxix qʼuqbʼil. In tzaj kyyekʼun qa tbʼanelxix aju ttembʼil Jehová, qa ma ten jun xjal twitz in kubʼ tnaʼn tbʼanelxix ex mujbʼabʼil.

Aʼyeju kabʼe techel lu in che yolin tiʼj Dios, at kyoklen tukʼilju kubʼ ttzʼibʼin aj bʼitzil: «Porque maʼ t-xilen Qman ex bʼaʼn tuʼn tjaw nimset tbʼi; mas tuʼn qxobʼ twitz kywitz qe mastl kydios xjal. Qe kydios mastl tnam mintiʼ kyajbʼen, atzunte Qman o bʼant kyaʼj tuʼn. Txolin tiʼj tuʼn tajwalil ex tuʼn t-spikʼumal. At nim tipumal tuj tja ex puro tbʼanil» (Salmo 96:4-6).

Maske a Jehová Nimxix Toklen, in qo tzaj ttxkoʼn tuʼn qok laqʼeʼ ttxlaj ex tuʼn qnaʼn Dios te ex jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa qo tzajel tbʼiʼn (Salmo 65:2). Kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Dios ex nim in ximan qiʼj, tuʼntzunju toj tumel aju kubʼ ttzʼibʼin apóstol Juan tej tqʼama qa «ate Dios at tkʼujlalil» (1 Juan 4:8).

TOK JESÚS TTXLAJ DIOS

«Atzunte Esteban nojni tuj tanmi tuʼn Xewbʼaj Xjan, jaw tkeʼyin twitz kyaʼj ex o til t-spikʼumal Dios tuj kyaʼj tukʼix Jesús waʼl ttxlaj Dios tuj bʼanqʼabʼaj. Tmatzun Estebʼan: —Ma wile kyaʼj katl, ex lu Jesús waʼl ttxlaj Dios tuj bʼanqʼabʼaj, aju skʼoʼmaj tuʼn Dios tuʼn tten kyukʼil xjal» (Hechos 7:55, 56).

Tej naʼmxtoq tok twitzikʼ Esteban lu, aʼyeju nejenel kye judiy in che yolintoq tukʼil, otoq bʼaj kybʼinchaʼn tuʼn tkubʼ bʼyoʼn Jesús. Tuʼn jlu el tnikʼ tiʼj qa itzʼtoq Jesús, qa otoq jaw anqʼin ex otoq txi qʼoʼn  toklen. Tiʼjx jlu kubʼ ttzʼibʼin apóstol Pablo: «Tej tjatz anqʼin Crist tuʼn [Jehová] kyxol kyimni ex xi tmaʼn tuʼn tkubʼ qeʼ ttxlaj tuj bʼanqʼabʼaj tuj kyaʼj, ex tuʼn tten mas toklen kyibʼaj kykyaqil qe nejenel ex qeju at kyoklen ex qeju at kyipumal ex qeju in che kawin, ex mas at toklen tbʼi twitz kybʼi kykyaqil, mya noq oʼkx tuj tqʼijlalil jaʼlo, ax ikx tuj tqʼijlalil tzul» (Efesios 1:20, 21).

Nya oʼkx in tzaj qʼamaʼn tiʼj toklen Jesús, ax ikx in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa kʼujlaʼnxix qoʼ tuʼn Jesús, ik tzeʼn te Jehová. Tej tpakbʼan Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, e kubʼ tqʼanin qe yabʼ ex e jaw anqʼin qe kyimni tuʼn. Ex tej t-xi tqʼoʼn tchwinqlal te chojbʼil, kubʼ tyekʼun nimxix tkʼujlabʼil tiʼj Dios ex kyiʼj xjal (Efesios 2:4, 5). Jaʼlo tok ttxlaj Dios, toj tbʼanqʼabʼ, ex toj chʼintl ambʼil kʼajbʼel toklen tuʼn, tuʼn tonin kyiʼj xjal in che bʼin te Dios noq jaxku tumel ateʼ.

IN CHE AJBʼEN ANJEL TE DIOS

Kubʼ ttzʼibʼin Daniel aju t-sanjel Dios jlu: «Kukxtoq in chin keʼyine tiʼj tejxi kykubʼ qʼoʼn junjun qʼuqbʼil te kawbʼil ex kubʼ qeʼ jun Tij Xjal [Jehová] tibʼaj. [...] Elaʼ mil xjal in che ajbʼen te, ex elaʼ miyón waʼlqetoq twitz» (Daniel 7:9, 10).

Toj twitzikʼ Daniel ten tiʼj kyaʼj, nya oʼkx jun anjel ok tkeʼyin, sino nimxix. ¡Tbʼanelxixlo tilbʼilal ok tkeʼyin! Nya qʼanchaʼl qe anjel, at kynabʼil ex kyipumal. Nukʼuʼn kyten, ateʼ serafines ex qe querubín. In yolin Tyol Dios mas te 250 maj kyiʼj anjel.

Nya xjal qe anjel, aʼyeju o che anqʼin twitz Txʼotxʼ. E kubʼ tbʼinchaʼn Dios tej atxtoq nim ambʼil tuʼn kykubʼ tbʼinchaʼn xjal. Nimtoq in che keʼyin anjel tej tbʼant Txʼotxʼ ex nimxix e tzalaj tiʼj (Job 38:4-7).

Jun tten tzeʼn in che ajbʼen qe anjel te Dios, aju aj kyonin tiʼj aqʼuntl nim toklen in bʼant toj ambʼil jaʼlo: aju tuʼn t-xi pakbʼet tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios (Mateo 24:14). In nel qnikʼ tiʼj qa in che onin anjel tiʼj aqʼuntl lu tuʼnju ok tqʼoʼn apóstol Juan twitz tiʼj jun witzikʼ tej tkubʼ ttzʼibʼin jlu: «O wile juntl anjel in lipan tuj tmijil twitz kyaʼj qʼiʼn tqanil kolbʼil tuʼn, aju kolbʼil te jumajx, tuʼn t-xi tpakbʼaʼn kye xjal najl twitz txʼotxʼ, kye kykyaqil nasyon, ex kye kykyaqil kyiyjil xjal, ex kye kykyaqil kʼloj xjal junxilchaq kyyol, ex kye kykyaqil tnam» (Apocalipsis 14:6). Ax tok, mintiʼ in che yolin anjel kyukʼil  xjal ik tzeʼn toj ambʼil ojtxe, noqtzun tuʼnj, in che onin kyiʼj qeju in che pakbʼan tuʼn kykanet xjal kyuʼn aʼyeju at jun tbʼanel kyanmi.

IN CHE KUBʼ T-SBʼUʼN TAJAW IL NIMXIX XJAL

«Ok jun qʼoj maʼxix tuj kyaʼj; ate Miguel [Jesús] kyukʼix qe t-anjel e qʼojin tiʼj ju jil dragón; ax ikx ju jil dragón kyukʼix qe t-anjel e qʼojin. Pero mintiʼ e xkyeʼ tiʼj Miguel; ex mintiʼtl tumel tuʼn kyten tuj kyaʼj. Kyjaʼtzun etz xoʼn ju nintz jil dragón, aju ojtxi lobʼaj, aju tok tbʼi tajaw il ex Satanás, aju in sbʼun kyiʼj kykyaqil xjal twitz txʼotxʼ; kuʼtz xoʼn twitz txʼotxʼ, ex kyukʼix qe t-anjel e kuʼtz xoʼn tukʼil» (Apocalipsis 12:7-9).

Nya kukx o ten mujbʼabʼil toj kyaʼj. Tej tzmatoq in tzaj tzyet kyanqʼibʼil xjal, jun kyxol qe anjel tajtoq tuʼn t-xi qʼoʼn kʼulbʼil te, el tpaʼn tibʼ tiʼj Jehová ex ok te Satanás, a t-xilen jlu «Aj qʼoj». Tej tbʼet ambʼil, ok kymojbʼan kyibʼ junjuntl anjel tukʼil aʼyeju tok kybʼi te taqʼunal Tajaw il. Aʼyeju nya bʼaʼn anjel lu, in najbʼen nimxix kyipumal kyuʼn tuʼn kyqʼojin tiʼj Dios ex o bʼant kyuʼn tuʼn tel kypan kyibʼ chʼixme kykyaqil xjal tiʼj Dios.

Puro nya bʼaʼn Satanás ex qeju taqʼunal. In che el kyikʼun qe xjal ex aʼye at kypaj tiʼj nim nya bʼaʼn in bʼaj twitz Txʼotxʼ. Jun techel tiʼj jlu, e kubʼ tbʼyoʼn Satanás kykyaqil talun Job ex qe tmajen. Yajxitl tzaj tiʼn «jun nintz kyqʼiqʼ» aju kubʼ t-xiten ja jatumel ateʼkxtoq 10 tkʼwaʼl ex bʼiʼx e kyim kykyaqil tuʼn. Te mankbʼil, «ok tqʼoʼn jun yabʼil txʼaʼk plojxix wen tiʼj Job, tzajx ma tuj tlaqal tqan ex japun bʼaj max tuj twiʼ» (Job 1:7-19; 2:7).

Noqtzun tuʼnj, toj chʼintl ambʼil, ya miʼn tentl Satanás. Atxix tej tkutz xoʼn tzalu twitz Txʼotxʼ, ojtzqiʼn tuʼn qa noq chʼintl ambʼil at te (Apocalipsis 12:12). O kubʼ qʼoʼn tkastiw, ex a jlu jun tbʼanel tqanil.

AʼYEJU XJAL O CHE ANQʼIN TWITZ TXʼOTXʼ

«Ma che laqʼet qe xjal tuʼn tchkʼela [Jesús] tuʼn kyten tukʼil Dios, te tkyaqil kʼloj kyiyjil xjal ex te tkyaqil kʼloj xjal junxilchaq kyyol, ex kye kykyaqil tnam, ex kye kykyaqil nasyon. Ex ma che ok tqʼoʼna te rey ex te pal tuʼn kyajbʼen te Qdios, ex che kawil kyibʼaj xjal twitz txʼotxʼ» (Apocalipsis 5:9, 10).

Ik tzeʼn te Jesús, ateʼ mas xjal che jawil anqʼin tuʼn kyanqʼin toj kyaʼj. Xi tqʼamaʼn Jesús jlu kye t-apóstol: «Chin xeʼltzune tuʼn tbʼaj nbʼinchaʼne jun najbʼil kyeye. [...] Chin ule juntl maj ex che xel wiʼne wukʼile tuʼntzun kytene wukʼile jatum chin tele» (Juan 14:2, 3).

 Aʼyeju che xeʼl toj kyaʼj che xeʼl tuʼn jun tiquʼn: junx tukʼil Jesús, ktel kyoklen toj jun kawbʼil toj kyaʼj aju kykawil tibʼaj tkyaqil twitz Txʼotxʼ ex ktzajel tiʼn kʼiwlabʼil kye kykyaqil qeju che anqʼil toj. In yolin tiʼj Kawbʼil aju xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn kynaʼn Dios tiʼj tej tqʼama: «A Qman ata tuj kyaʼj, tenwt tchiylal tbʼiya qeye. E ttzaj ju tkawbʼila. Bʼant-xwit ju tajbʼila twitz txʼotxʼ ik tzaʼn in bʼant tuj kyaʼj» (Mateo 6:9, 10).

¿TIʼ KBʼANTEL KYUʼN QEJU ATEʼ TOJ KYAʼJ?

Kubʼ ttzʼibʼin apóstol Juan jlu: «O nbʼiye jun tqʼajqʼajel kyuwxix tzaj tuj kyaʼj, in tmaʼn: —Ma tzul Dios kyxol xjal, [...] ex kʼelel t-suʼn [...] taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj; porque aqeju at tnejel ma che naj» (Apocalipsis 21:3, 4).

A jlu, jun witzikʼ tziyemaj aju in yolin tiʼj ambʼil aj tkawin Jesús toj Tkawbʼil Dios ex qeju che jawil anqʼin, aj tel tiʼn tkyaqilju tokx tjaqʼ tkawbʼil Satanás ex kʼokel Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil. Kʼelel qʼiʼn aju o tzaj qʼinte nim kʼixkʼoj ex yajbʼil kyiʼj xjal. Axpe ikx kʼelel qʼiʼn kamik, moqa kyimen.

Noqtzun tuʼnj, ¿tiʼ kbʼajel kyiʼj qeju nimxix kybʼet xjal o che kyim ex miʼn cheʼx toj kyaʼj? Ok che jawil anqʼin juntl maj tzalu twitz Txʼotxʼ ex che tzalajel tiʼj kyanqʼibʼil toj Tbʼanel Najbʼil (Lucas 23:43).

Aʼyeju witzikʼ lu in tzaj kyyekʼun qe qa nim in ximan Jehová qiʼj tukʼix Tkʼwaʼl, Jesús, qe anjel ex qeju o che jaw jyoʼn tuʼn kyxiʼ toj kyaʼj. Qa taja tuʼn tel chʼintl tnikʼa tiʼjju kbʼantel kyuʼn toj ambʼil tzul, bʼaʼn tuʼn tyolina tukʼil jun testigo de Jehová moqa bʼaʼn tuʼn tokxa toj qtembʼile te Internet www.jw.org/mam, ex jaku kuʼtz tiʼna uʼj ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?