Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ in kubʼ tyolin jun testigo de Jehová tukʼil jun xjal, qo ximen qa at jun testigo de Jehová aju Linda tbʼi in yolin tukʼil jun xjal aju Lucía tbʼi.

«KYBʼINCHAME JLU TE NABʼL WEYE»

Linda: Jeʼk, Lucía. In tzalaje tuʼnju pona toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo. * ¿Tzeʼn ela toj twitza?

Lucía: Tbʼanel ela toj nwitze. Noqtzun tuʼnj, mintiʼxix el nnikʼe tiʼj junjun tiʼchaq tzaj qʼamaʼn. O tzʼok nbʼiʼne qa in kubʼ kyikʼsaʼn xjal aju tej tul itzʼji Jesús toj Navidad ex aju tej tjaw anqʼin toj Xjan Qʼij, atzunte aju tej tkyim, bʼajxtoq tzʼok nbʼiʼn weye qa in kubʼ ikʼset.

Linda: Ikju. Aju Navidad ex aju Xjan Qʼij mas in kubʼ kyikʼsaʼn xjal. Noqtzun tuʼnj, aqoye testigos de Jehová nimxix toklen toj qwitze tuʼn tkubʼ qikʼsaʼne teyele junjun abʼqʼi aju tej tkyim Jesús. Jaku txi nchikʼbʼaʼne teya toj chʼinx ambʼil, qa at chʼin ambʼil tiʼja.

Lucía: At chʼin ambʼil wiʼje.

Linda: Bʼaʼn. Aqoye testigos de Jehová in kubʼ qikʼsaʼne aju tej tkyim Jesús tuʼnju ax Jesús kyaj qʼamante tuʼn tbʼant. Qo yolin tiʼj qonikʼan aju tej tkyim. ¿O tbʼixi teya qa ok jun wabʼj nim toklen tuʼn Jesús kyukʼil t-apóstol?

Lucía: Ah, ¿aju Santa Cena?

Linda: Ikju. Ax ikx in nok tbʼi te Wabʼj te Qale te Jesús. Tej twaʼn Jesús tiʼj wabʼj lu, xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen aju iltoq tiʼj tbʼant kyuʼn. Tkuʼx tzalu toj Lucas 22:19. ¿Qape jaku tzaj tuʼjina?

Lucía: Jaku. Chi kyjalu: «Ex jaw ttzyuʼn ju pan, xi tqʼoʼn chjonte te Dios, kubʼ tpiẍkʼuʼn, xi tqʼoʼn kye, ex tma: —Atzun nximlale jlu kjawil qʼoʼn twitz crus [moqa ‹twitz tzeʼ›, TNM] tuʼn tten kolbʼil kyeye; kybʼinchame jlu te nabʼl weye».

Linda: Chjonte. Qa ma tzʼok tqʼoʼn twitza tiʼjju tqʼama Jesús aju chʼixtoq tkubʼ bʼaj texto, chi: «Kybʼinchame jlu te nabʼl weye». Tej naʼmxtoq ttzaj tqʼamaʼn Jesús jlu, otoq tzaj tqʼamaʼn tiʼ iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ qnaʼn. Xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen qa kxel tqʼoʼn t-xmilal, moqa tchwinqlal tuʼn kyklet. Chʼixmi ax jlu tqʼama toj Mateo 20:28. Chi taqikʼ Tyol Dios lu kyjalu: «Mintiʼ ma chin ule tuʼn kyajbʼen mastl weye, noq oʼkx tuʼn wajbʼene kye mastl ex tuʼn t-xi nqʼon wibʼe tuʼn nkyime tuʼn kykolpet nimku xjal». Tuʼn tkyaqil, in kubʼ qikʼsaʼne aju tej tkyim Jesús tuʼn ttzaj qnaʼne aju bʼant tuʼn, tuʼn qklet. Tuʼnju kyim, jaku qo klet qa ma qo bʼin.

¿TIQUʼN IL TIʼJ TUʼN QKLET TUʼN TKYIMLEN JESUCRISTO?

Lucía: Nim xjal in kyqʼamaʼn qa kyim Jesús tuʼn qklet. Noqtzun tuʼnj, mintiʼx in nel weye nnikʼ tiʼj tiquʼn il tiʼj tuʼn qklet tuʼn tkyimlen Jesús.

Linda: Nya oʼkx teya. Aju xnaqʼtzbʼil tiʼj chojbʼil bʼant tuʼn Jesús kwest chʼin tuʼn tel qnikʼ tiʼj. Noqtzun tuʼnj, aju xnaqʼtzbʼil lu a jun xnaqʼtzbʼilju mas tbʼanel tkuʼx toj Tyol Dios. ¿Jaku qo yolin chʼintl tiʼj?

Lucía: Jaku, atx chʼintl ambʼil wiʼje.

 Linda: Tbʼanel. Nya nim qʼij ma tzikʼ tej tkubʼ nxnaqʼtzaʼne chʼintl xnaqʼtzbʼil lu. Tuʼntzunju, kʼokel tilil wuʼne tuʼn t-xi nchikʼbʼane teya toj tumel.

Lucía: Bʼaʼn.

Linda: Tnejel, il tiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ bʼaj tej e ilen Adán tukʼil Eva toj tbʼanel najbʼil te Edén. Tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu, qjyonkux Romanos 6:23. ¿Jaku tzaj tuʼjina?

Lucía: Chi kyjalu: «Porque aju chojbʼil qe in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn qkyim; atzunju oyaj in tzaj tqʼoʼn Dios qe, tuʼn tten qchwinqlal te jumajx tuʼn qmojbʼabʼl qibʼ tukʼil Jesucrist aju Qajaw».

Linda: Chjonte. Qo yolin tiʼj taqikʼ Tyol Dios lu. Qa ma tzʼok tqʼoʼn twitza tiʼj taqikʼ lu atz jatumel in tzaj tzyet, chi: «Aju chojbʼil qe in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn qkyim». Atzun kawbʼil lu kubʼ tqʼoʼn Dios tej ttzaj tzyet kyanqʼibʼil xjal: aju chojbʼil, moqa aju kastiw, in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn kykyim xjal. Ax tok, mintiʼ il kyiʼj xjal tej kykubʼ bʼinchaʼn. Mintiʼ il tiʼj Adán ex tiʼj Eva tej kykubʼ tbʼinchaʼn Dios, toj juntl jyol, tzʼaqli qe tej kykubʼ bʼinchaʼn. Ax ikx qe kykʼwaʼl, e ulwitlo itzʼji mintiʼ il kyiʼj. Mintiʼtoq tiquʼn tuʼn tkyim jun xjal. E anqʼinwtlo Adán tukʼil Eva kyukʼix qe kykʼwaʼl toj tzalajbʼil te jumajx. Noqtzun tuʼnj, ik tzeʼn olo tzʼok tbʼiʼna, ikʼ aju kubʼ tnajsaʼn tkyaqil. ¿O tzʼok tbʼiʼna tiʼ ikʼ?

Lucía: O nbʼiye. Xi kyloʼn Adán tukʼil Eva twitz tzeʼ aju mintiʼtoq tuʼn t-xi kyloʼn.

Linda: Ikju. Iktzun tten e ilen; bʼaj kyximen Adán ex Eva tuʼn miʼn t-xi kybʼiʼn aju tzaj tqʼamaʼn Dios kye. E ok te nya tzʼaqli, te aj il. A jlu, tzaj tiʼn nim nya bʼaʼn kyiʼj ex kyiʼj kykʼwaʼl.

Lucía: ¿Tiquʼntzun tzaj nya bʼaʼn kyibʼaj tkʼwaʼl, nyana aqo qe o qo ilen?

Linda: Kbʼel nqʼoʼne jun techel teya. ¿O bʼant-xi teya pan tuʼn toj jun tkubʼel, moqa toj jun molde?

Lucía: O bʼant. At jun nmoldeye te pan.

Linda: Qqʼonktzun qa tzma saj tlaqʼoʼna jun tmoldeya ex, naʼmxtoq tajbʼen tuʼna, in nel tzʼaq ex in nok yochʼj ttxlaj. ¿Tiʼ kbʼajel tukʼe tkyaqil pan aj tokx ttzqʼajsaʼna toj? ¿Nyapetzulo yochʼ kykʼuʼj kykyaqil pan che eletz toj?

Lucía: Yochʼ qe.

Linda: Ax ikx tej tbʼaj kyximen Adán tukʼil Eva tuʼn miʼn kynimen te Dios jaku txi qʼamet qa e ok te yochʼ tuʼn il. Tuʼnju e ilen tej naʼmxtoq kyul itzʼji kykʼwaʼl, kykyaqil qe kyyajil, moqa kyiyjil, e ul itzʼji tukʼil il ex nya tzʼaqli qe. Aj tyolin Tyol Dios tiʼj il, nya oʼkx in yolin tiʼj nya bʼaʼn in bʼant kyuʼn xjal, ax ikx in yolin tiʼj kyajbʼil o tzʼel kyiqen tiʼj Adán tukʼil Eva tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn il. Tuʼntzunju, ax tok nya aqoʼ at qpaj tiʼj il kubʼ kybʼinchaʼn Adán tukʼil Eva tuʼnju naʼmxtoq qul itzʼji, noqtzun tuʼnj, qkyaqilx o tzʼel qiqen qajbʼil tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn il. Ik tzeʼn xjaw quʼjin toj Romanos 6:23, «aju chojbʼil qe in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn qkyim».

Lucía: Nya bʼaʼn aju bʼant. ¿Tiquʼn kyaj qʼoʼn il qibʼaj te jumajx noq tuʼn kypaj Adán tukʼil Eva?

Linda: Ax tok jaku kubʼ qximen qa nya bʼaʼn aju bʼant. Noqtzun tuʼnj, tzʼaqli te Dios. Tuʼntzunju, bʼaj t-ximen tuʼn ttzaj tqʼoʼn jun qʼuqbʼil kykʼuʼj qe tkʼwaʼl Adán tukʼil Eva, atzun kye Adán tukʼil Eva iltoq tiʼj tuʼn kykyim tuʼnju otoq kubʼ kybʼinchaʼn. Kubʼ tbʼinchaʼn Dios jun tten tuʼn kytzaqpaj qe kykʼwaʼl tiʼj il. Atzun tajbʼen aju tkyimlen Jesucristo. Quʼjinkux juntl maj aju in tzaj tqʼamaʼn Romanos 6:23. Aj tbʼaj qʼamaʼn qa «aju chojbʼil qe in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn qkyim», in tzaj tqʼamaʼntl taqikʼ Tyol Dios qa «atzunju oyaj in tzaj tqʼoʼn Dios qe, tuʼn tten qchwinqlal te jumajx tuʼn [...] Jesucrist aju Qajaw». A jlu in tzaj tyekʼun qa aju tkyimlen Jesucristo in najbʼen tuʼn qtzaqpaj tiʼj il ex tiʼj kyimen. *

 AJU CHOJBIL ATZUN OYAJ MAS NIM TOKLEN O TZAJ TQʼOʼN DIOS QE

Linda: Atx juntl tqanil tiʼj taqikʼ Tyol Dios lu wajbʼile tuʼn qyolin chʼintl tiʼj.

Lucía: ¿Tiʼtzun?

Linda: Qa ma tzʼok qqʼoʼn qwitz tiʼj in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Atzunju oyaj in tzaj tqʼoʼn Dios qe, tuʼn tten qchwinqlal te jumajx tuʼn [...] Jesucrist aju Qajaw». Qa a Jesús ul tuʼn tikʼx nim nya bʼaʼn tuʼn ex tuʼn tkyim tuʼntzun qklet tuʼn chojbʼil kbʼantel tuʼn, ¿tiquʼn mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn qa a Jesús in tzaj qʼonte «oyaj» qe? *

Lucía: Mmm... Mintiʼ bʼiʼn wuʼne.

Linda: Tej mintiʼ e nimen Adán tukʼil Eva toj Edén, kubʼ kybʼinchaʼn il twitz Dios, aju Bʼinchal kye. Tzajlo nim tbʼis Dios tuʼnju bʼant kyuʼn. Noqtzun tuʼnj, jurat naj xi tjyoʼn Dios jun tumel tuʼn tkyaj nya bʼaʼn toj ttxolil. Bʼaj t-ximen tuʼn tul jun tkʼwaʼl te toj kyaʼj tzalu twitz Txʼotxʼ ex tuʼn tok te jun xjal tzʼaqli ex tuʼn t-xi tqʼoʼn tchwinqlal tuʼn kyklet xjal. * Tuʼntzunju, aju chojbʼil, jun oyaj te qe tuʼn Dios. Ex at juntl tumel in nok chojbʼil te jun oyaj te qe tuʼn Dios. ¿O ximenxi teya tiʼj tiʼ tnaʼ Dios tej tkubʼ bʼiyoʼn Jesús?

Lucía: Bʼajx chin ximen weye tiʼj.

Linda: In nok nqʼoʼne nwitze tiʼj junjun kysaqchbʼil kʼwaʼl, ¿ateʼ teya tal?

Lucía: Ateʼ kabʼe; jun qʼa ex jun txin.

Linda: Tuʼnju txubʼaj teya, jaku ximena tiʼjju tnaʼ Jehová tej ttzaj tqʼoʼn twitz toj kyaʼj tej tkyim tkʼwaʼl. ¿Tiʼtzulo tnaʼ tej t-xi qʼiʼn Jesús, tej kyxmayin soldad tiʼj, ex tej tok kybʼiyoʼn? Noqpe ximena tiʼj kʼixkʼoj ikʼx tuʼn Jehová tej ttzaj tqʼoʼn twitz tiʼj alkye tten chebʼe ex chebʼe kyim tkʼwaʼl twitz jun tzeʼ tukʼil nim kʼixkʼoj.

Lucía: ¡Nimxixlo bʼis ikʼx tuʼn Dios! Bʼajxtoq chin ximene tiʼj jlu.

Linda: Mintiʼxix ojtzqiʼn quʼn tiʼxix tnaʼ Dios. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiquʼn xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tikʼx nim nya bʼaʼn tuʼn tkʼwaʼl. In tzaj tqʼamaʼn Juan 3:16 kyukʼil tbʼanel yol. ¿Jaku tzaj tuʼjina?

Lucía: Bʼaʼn. Chi: «Tuʼnju nimxix tkʼujlalil Dios kyiʼj xjal, kyjaʼtzun ma chin tzaj samaʼne tuʼn, aqine oʼkxku jun Tkʼwaʼl, tuʼntzun miʼn kynaj kykyaqil qeju ma che okslan wiʼje, noq oʼkx tuʼn tten kychwinqlal te jumajx».

Mintiʼ juntl yekʼbʼil at tiʼj kʼujlabʼil ik tzeʼn aju chojbʼil

Linda: Chjonte. Qa ma tzʼok tqʼoʼn twitza tiʼjju aj ttzaj tzyet taqikʼ, chi: «Tuʼnju nimxix tkʼujlalil Dios kyiʼj xjal». Ikju: tuʼn kʼujlabʼil. Tuʼn kʼujlabʼil tzaj t-samaʼn Dios tkʼwaʼl tzalu twitz Txʼotxʼ tuʼn tkyim tuʼntzun qklet. Mintiʼ juntl yekʼbʼil at tiʼj kʼujlabʼil ik tzeʼn jlu. Ex atzun jlu qajbʼile tuʼn ttzaj qnaʼne aqoye testigos de Jehová teyele junjun abʼqʼi toj qʼij aj tkubʼ ikʼset tkyimlen Jesús. Qape aju ma qo yolin tiʼj ma tzʼonin chʼintl tiʼja.

Lucía: Ma tzʼel chʼintl nnikʼe tiʼj. Chjontexix teya tuʼnju ma tzʼel tpaʼna ambʼil tuʼn tula chikʼbʼalte weye.

¿At teya jun t-xjel tiʼj jun xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj Tyol Dios? ¿In ximana tiʼj jun kycostumbr moqa tiʼj jun kyxnaqʼtzbʼil testigo de Jehová? Qa ikju, bʼaʼn tuʼn t-xi tqanina kye aj kyyolin toj juntl maj tukʼila. Ok che tzalajel qa ma che yolin tukʼila.

^ taqik' 5 Jun maj toj abʼqʼi in nok kychmon kyibʼ testigos de Jehová te qonikʼan tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn aju tej tkyim Jesús tuʼn tkubʼ kynaʼn aju chojbʼil bʼant tuʼn. Toj abʼqʼi lu, ok kbʼel tzʼaq toj 3 te abril.

^ taqik' 32 Toj juntl xnaqʼtzbʼil tex kʼloj xnaqʼtzbʼil lu ok tzul chikʼbʼaʼn alkye tten in qo tzaqpaj tiʼj il tuʼn tkyimlen Jesús ex tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn qtzaj tonin chojbʼil lu.

^ taqik' 36 In tzaj tyekʼun Tyol Dios qa nya junx Dios tukʼil Jesús. Qa tajbʼila chʼintl tqanil, jyonkuxa toj xnaqʼtzbʼil 4 te uʼj ¿Tiʼ in tzaj t–xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?, aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová