• AJU ABʼQʼI TEJ TUL ITZʼJI: 1964

  • TNAM: INGLATERRA

  • JUNJUNTL TQANIL: JUN TXUBʼAJ TZMATOQ TXIN TEJ TTEN JUN NYA BʼAʼN TANQʼIBʼIL

AJU IKʼ TOJ WANQʼIBʼILE

 

In ul itzʼje toj Paddington, jun lugar jatumel at nim xjal te Londres (Inglaterra). In chin anqʼintoqe tukʼil ntxuʼye ex qe oxe ntzike. At maj in nultoq nmane ex in nikʼ bʼettl tuʼnju in kʼantoq qʼeʼn.

Tej tzmatoq tal txin qiʼne, tzaj t-xnaqʼtzaʼn ntxuʼye weye tuʼn nnaʼne Dios qonikʼen. Attoq jun tal Tyol Dios wukʼile oʼkxtoq uʼj te Salmo tkuʼx toj ex in kubʼtoq nbʼinchaʼne junjun tqʼajqʼojil twi bʼitz tuʼntzun t-xi nbʼitzane. Toj jun maj jaw wuʼjine jun txol yol toj jun uʼj aju tbʼanel ela te weye: «Kpol jun qʼij jatumel mlay qo sqix». Mintiʼtoq in chin jtane qonikʼan kyuʼn yol lu, in chin ximantoqe tiʼjju ambʼil tzul. In xi nqʼamaʼne: «Nyalo oʼkx anqʼibʼil jlu. ¿Tiʼ nbʼant wuʼne tzalu?». ¡Nyatoq waje tuʼn nkyime!

Nimxix in ximane tiʼjju kyaqʼun chman. Tuʼntzunju wajtoqe tuʼn nyoline kyukʼil kyimni ex nxiʼye toj camposant kyukʼil wukʼile toj tja xnaqʼtzbʼil. Ax ikx, ok nmojbʼan wibʼe kyukʼil tuʼn tok qkeʼyine película aju in tzaj qxobʼil tuʼn. Tkyaqil jlu in tzajtoq tchewil qiʼje tuʼn ax ikx tbʼaneltoq in kubʼ qnaʼne tuʼn.

Tej tzmatoq iqʼin 10 abʼqʼi wuʼne, ya otoq chinxe toj jun nya bʼaʼn bʼe. In nok tene sichʼil, ex in naqʼete tiʼj. Yajxitl in nok tene sichʼil marihuana. Tej iqʼintoq 11 abʼqʼi wuʼne xi tzyet tuʼn nkʼaʼne qʼeʼn, maske nyatoq ngane, pero tbʼaneltoq in kubʼ nnaʼne aj ntxʼujtiye. Ngantoqe bʼitz ex ngantoqe tuʼn nbʼixine ex qa jakutoq bʼant, in chinxtoqe toj ninqʼij ex toj discoteca. In chin extoq oqe qonikʼen toj njaye ex ajtoq qsqix in chin okxe toj ewaj tuʼn miʼn tok tqʼoʼn twitz jun wiʼje. Chʼixme tkyaqil maj, toj juntl qʼij mintiʼtoq in chinxe toj tja xnaqʼtzbʼil tuʼnju otoq chin sikte. Ex qa ma chinxe, in chin ok tene kʼal qʼeʼn toj tja xnaqʼtzbʼil.

Toj mankbʼil abʼqʼi tej in tene toj tja xnaqʼtzbʼil, nya bʼaʼn ncalificacione etz. Mintiʼtoq bʼiʼn tuʼn ntxuʼye qa nya bʼaʼn nmode, tzaj tbʼis ex jaw qʼojli wukʼile. Tzaj qqʼoje tukʼil ex in ikʼ bʼete ja. Toj jun ambʼil in anqʼine tukʼil Tony aju qʼa in yolintoq wukʼile, tokxtoq toj okslabʼil aju rastafari tbʼi. In nelqʼantoq, in kʼayin droga ex ojtzqiʼntoq twitz kyuʼn xjal tuʼnju tgantoq tuʼn tbʼyoʼn. Tej tbʼet ambʼil ok ten wale ex tej tzmatoq 16 abʼqʼi qine ul itzʼji.

 CHʼEXPAJ WANQʼIBʼILE TUʼN TYOL DIOS

 

E ok wojtzqiʼne testigos de Jehová tej in chin anqʼintoqe toj jun tembʼil jatumel ateʼ txubʼaj in che anqʼin kyjunalx kyukʼil kyal. Otoq chin pone anqʼil atz noq tuʼn onbʼil in tzaj qʼoʼn kye xjal. Kukxtoq in che ul kabʼe xuʼj, moqa qya, testigo de Jehová visitaril junjuntl txubʼaj tzmatoq txin qe. Jun qʼij, in nok tene yolil kyukʼil tuʼn t-xi nyekʼune qa nya ax tok aju in tzaj kyqʼamaʼn. Noqtzun tuʼnj, tzaj kytzaqʼweʼn nim nxjele tojxix tumel ex nya kwest el nnikʼe tiʼjju tzaj kyyekʼun weye toj Tyol Dios. Tbʼanel ela kymod toj nwitze ex aju kykʼujlabʼil. Tuʼn jlu, kubʼ ntziyane tuʼn xnaqʼtzane tiʼj Tyol Dios kyukʼil.

Jun rat el nnikʼe tiʼj jun tiʼ toj Tyol Dios aju chʼexpaj wanqʼibʼile tuʼn. Tej tal txin qine in chin xobʼtoqe tuʼn nkyime, pero el nnikʼe tiʼjju tqʼama Jesús tiʼj tuʼn kyjaw anqʼin kyimni (Juan 5:28, 29). Ax ikx el nnikʼe tiʼj qa at tkʼuʼj Dios wiʼje (1 Pedro 5:7). E pon qe yol toj wanmiye aʼyeju ateʼkux toj Jeremías 29:11, in tqʼamaʼn: «Porque bʼaʼn wuʼne alkye nximbʼetze kyiʼje; ximan wuʼne tuʼn nbʼinchanteye bʼaʼn kyiʼje ex mya tuʼn nbʼinchanteye mya bʼaʼn. In xi nmaʼne jlu tuʼntzun tqeʼ kykʼuʼje tiʼj oybʼil, porque mas bʼaʼn che tele te yajxitl». Xi tzyet tuʼn tok qeʼ nkʼuʼje qa jaku chin anqʼine te jumajx toj Tbʼanel Najbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ (Salmo 37:29).

Kubʼ kyyekʼun tbʼanel kymod testigos de Jehová wukʼile. Tej nxiʼye tnejel maj toj kychmabʼil, ok nkeʼyine tbʼanelxix kymod kyxolx. Kykyaqil puro tbʼanel xjal qe (Juan 13:34, 35). Junxitl jlu tukʼil tzeʼn otoq chin ok kykeʼyine xjal toj iglesia. Mintiʼ e ok ten testigos de Jehová yolil nya bʼaʼn tiʼjju tten wanqʼibʼile. El kypaʼn ambʼil weye ex kubʼ kyyekʼun kykʼujlabʼil wiʼje, in kubʼ kybʼiʼne ex tzaj kyqʼoʼn onbʼil weye. Kubʼ nnaʼne qa atine kyxol ja xjal jatumel at kʼujlabʼil.

Tej nxnaqʼtzane tiʼj Tyol Dios, el nnikʼe tiʼj qa iltoq tiʼj tuʼn tbʼant junjun chʼixpubʼil wuʼne tuʼntzun wanqʼine ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios. Kwest kyaj ntzaqpiʼne tuʼn nsichʼine. Ax ikx el nnikʼe tiʼj qa ateʼtoq junjun bʼitz in tzajtoq wajbʼile kyuʼn tuʼn nsichʼine tiʼj marihuana, tuʼntzunju ok nbʼiʼne junjuntl bʼitz mas tbʼanel. Ya mintiʼtl in xiʼye toj ninqʼij ex toj discoteca, tuʼnju ojtzqiʼntoq wuʼne qa jaku txi nkʼane juntl maj qʼeʼn. Xi njyoʼne qe tbʼanel wamiwe aʼyeju jaku che onin wiʼje tuʼn wanqʼine ik tzeʼn jun okslal (Proverbios 13:20).

Toj ambʼil aju, ax ikx te Tony otoq xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios kyukʼil testigos de Jehová. Tej ttzaj tzaqʼweʼn qeju t-xjel tukʼil Tyol Dios, el tnikʼ tiʼj qa aju in xnaqʼtzan tiʼj atzun axix tok. Bʼant nim chʼixpubʼil tuʼn toj tanqʼibʼil: el tpan tibʼ kyiʼj tamiw aʼyeju bʼyol xjal, kyaj ttzaqpiʼn tuʼn telqʼan ex tuʼn t-sichʼin marihuana. El qnikʼe tiʼj qa tuʼn qajbʼene te Jehová ik tzeʼn tajbʼil, iltoq tiʼj tuʼn qkubʼ mojeʼye ex tuʼn tchʼiy qkʼwaʼle toj tbʼanel. Tuʼntzunju kubʼ qximane tuʼn kubʼ mojeʼye toj 1982.

«Toj txubʼtxaj in chin jtane jaʼlo tuʼnju ya mintiʼtl in chin ximane tiʼjju ambʼil tzul ex tiʼj kamik»

Naʼn wuʼne in kuxtoq njyoʼne toj uʼj Aju Xqʼuqil ex ¡Despertad! * junjun txʼolbʼabʼil kyiʼj xjal otoq bʼant chʼixpubʼil kyuʼn toj kyanqʼibʼil aju chʼixpubʼil wajtoqe tuʼn tbʼant wuʼne. Aju ikʼ toj kyanqʼibʼil nimxix onin wiʼje; in tzajtoq tqʼoʼn wipumale tuʼn kukx tok tilil wuʼne ex tuʼn miʼn tkyaj ntzaqpiʼne. Kukxtoq in xi nqanine te Jehová tuʼn kukx tten tpasens wiʼje. Jaw aʼ qwiʼye, moqa o bʼyane, tukʼil Tony tuʼn qoke te testigos de Jehová toj julio te 1982.

AʼYEJU TBʼANEL O CHE TZAJ NKʼAMOʼNE

 

O chin klete tuʼnju in noke te tamiw Jehová. O tzʼok qqʼoʼn qwitze tiʼj tukʼil Tony qa nimxix o tzʼonin Jehová qiʼje kyoj ambʼil nya bʼaʼn. O bʼant tuʼn tok qeʼ qkʼuʼje tiʼj aj qok weʼye twitz nya bʼaʼn ex kukx o kubʼ qnaʼne qa in xqʼuqin kyiʼj toj qjaye (Salmo 55:22).

Jun qoklene tuʼnju o qo onine kyiʼj qkʼwaʼle tuʼn kyok te tamiw Jehová. Ex in chin tzalaje aj tok nqʼoʼn nwitze tiʼj qa ax ikx qe nchmane in nok kyojtzqiʼn Jehová.

Toj txubʼtxaj in chin jtane jaʼlo tuʼnju ya mintiʼtl in chin ximane tiʼjju ambʼil tzul ex tiʼj kamik. At nim qaqʼune tukʼil Tony tuʼn qxiʼye visitaril kye kʼloj okslal kye testigos de Jehová tkyaqil seman tuʼn t-xi qqʼuqbʼaʼne kykʼuʼj qermane. Ex in nok qmojbʼan qibʼe kyukʼil tuʼn t-xi qyekʼune kye xjal, qa at qʼuqbʼil kykʼuʼj tiʼj Jesús, ax ikx kye jaku che anqʼin te jumajx.

^ taqik' 19 Ax ikx bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.