Sabhân taon, Saksè-Saksè Yèhuwa mamparèngaddhi sèdhâna nabi Isa kalabân cara sè nabi Isa parèntaaghi. (Lukas 22:19, 20) Sè-Saksè sennâng ngonjhâng sampèyan ghâbây dâtâng neng acara sè penting rèya. Sampèyan bâkal taowah dâ’remmah odi’ bân sèdhâna nabi Isa bâdâ manfaaddhâ ghâbây sampèyan.