Sabhân taon, Saksè-Saksè Yèhuwa akompol kaangghhuy dâtâng neng kabaktèan sè râjâ abidâ 3 arè. Ma ollè katerangan sè laèn tentang acara taonan rèya.