Langsung ke konten

Saksè-Saksè Yèhuwa

Pilih bahasa Madura

Arapah Parlo Ajhâr Kètab Soccè?

Kètab Soccè nyadia’aghi jâwâbhân ghâbây partanyaan penting soal oḍi’ kaangghuy bânnya’ orèng è sakobengnga dunnya. Apah bâ’ân terro taowa jâwâbhânna kèya?

Ènga’ Apah Program Pangajhârân Kètab Soccè Saksè-Saksè Yèhuwa?

È sakobhângnga dunnya, Saksè-Saksè Yèhuwa èkennal kalabân program pangajhârân Kètab Soccè gratis. Tèngghu ènga’ apah pangajhârânna.

Apah Bhâi sè Èlakonè neng Balai Karajaan?

Tèngghu video rèya ghâbây ngataowè jiâh.

Ajhâr Kètab Soccè Gratis

Ma’ollè pangajhârân Kètab Soccè gratis èbâkto bân è kennengngan sè cocok ka bâ’ân.

Kompolan Ibâdâ Saksè-Saksè Yèhuwa

Sarè tao alamat kenengngan ibâdâ bân carana ibâdâ Saksè-Saksè Yèhuwa.

Sekilas Info​—Dunnya

  • 240​—Nagara kenengngan Saksè-Saksè Yèhuwa bâdâ

  • 8.457.107​—Jumlah Saksè-Saksè Yèhuwa

  • 10.071.524​—Kursus Kètab Soccè gratis sè èbâdâ’aghi

  • 20.175.477​—Jama’ah parayaan sèdhâna Isa Almasih

  • 120.053​—Sidang